< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wat mag van houder website verwacht worden terzake bestrijden onjuiste informatie die door derden op zijn website wordt geplaatst?

UitspraakVONNIS

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 89093 / KG ZA 10-221

Vonnis in kort geding van 17 november 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiseres],

gevestigd te Groningen,

eiseres,

advocaat mr. P. van den Berg,

tegen

[gedaagde] h.o.d.n. PUMPSUPPORT,

wonende te Hendrik-Ido-Ambacht,

gedaagde,

in persoon verschenen.

Partijen zullen hierna VW &B en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 september 2010,

- de mondelinge behandeling ter terechtzitting van 28 oktober 2010,

- de pleitnota van de zijde van VW&B,

- de door beide partijen ingediende producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. VW&B is een onderneming die zich toelegt op de leverantie van pompen voor industriële toepassing en technische dienstverlening.

2.2. PumpSupport is het door [gedaagde] gedreven adviesbureau op het gebied van pompsystemen. [gedaagde] was destijds mede samensteller van het boek 'Techno Gids Pompen', dat een overzicht bevatte per merk pomp van de bedrijven die stelden daarvan leverancier, importeur, (sub)dealer of reparateur te zijn. Toen dit boek na 2003 niet meer werd uitgegeven, is [gedaagde] in 2005 gestart met de website 'www.PompenGids.net'.

2.3. Op deze website staat, onder meer, het volgende vermeld:

'Deze website is uw onafhankelijke gids in pompenland en geeft u vanuit het meest complete gegevensbestand zo veel mogelijk antwoorden op al deze vragen:

(..)

? Welke pompleverancier kan mij de geschikte pomp leveren?

? Wie vertegenwoordigt merk X in Nederland?

(..)

U vindt een overzicht van in de Nederlandse en de Belgische markt algemeen beschikbare pomptypen met een korte omschrijving, het toepassingsgebied en de voordelen en de nadelen.

Op basis van uw wensen en eisen kunt u een pompselectie maken:

A. Ik wil de optimale keuze maken uit de op de markt beschikbare soorten pompen en uitvoeringen.

B. Ik wil bij een bekende pompleverancier een pomptype en grootte selecteren.

Bovendien vindt u op deze site een overzicht van de Nederlandse en Belgische aanbieders die deze pompen kunnen leveren, repareren of verhuren, maar u vindt ook de onafhankelijke adviseurs en de aanbieders van cursussen, boeken of software op het gebied van pompen. Op de pagina Merken kunt u direct zien wie er welk merk levert.

De leveranciersinformatie is verstrekt door de in Nederland en België actieve pompleveranciers en wordt regelmatig ververst. Wanneer dit nodig is worden de gewijzigde gegevens aangepast, zodat ze altijd actueel blijven.

Bij het leveranciersbestand kunt u gebruik maken van de uitgebreide zoekmogelijkheden, waarmee u op een eenvoudige manier de pompleveranciers vindt die u zoekt'.

2.4. De website van [gedaagde] biedt bedrijven de mogelijkheid om zich gratis te registreren en daarbij aan te vinken welk merk pomp zij verhandelen c.q. aan welk merk pomp zij (reparatie/service)werkzaamheden verrichten. Tegen betaling wordt daarbij het bedrijfslogo en/of de hyperlink naar de eigen website vermeld en/of worden de gegevens van het bedrijf vetgedrukt en/of kan in vrije tekst achtergrondinformatie worden vermeld. Degene die zich op de website registreert, heeft alleen zelf (via een eigen beheerder) de mogelijkheid om mutaties in zijn gegevens te verwerken. [gedaagde] doet dat niet.

2.5. VW&B heeft zich op de website van [gedaagde] geregistreerd. Enige tijd daarna heeft VW&B [gedaagde] verzocht en gesommeerd om de bedrijven die als resultaat verschijnen bij een van de pompmerken die VW&B op de markt brengt of waarvan zij voor Nederland exclusief importeur/distributeur is, vermeld op productie 4 bij de dagvaarding, van de website te verwijderen en verwijderd te houden.

2.6. [gedaagde] heeft aan deze sommaties geen gehoor gegeven. Wel heeft [gedaagde] op zijn website de navolgende informatie toegevoegd bij het resultaat dat bij een bepaald pompmerk wordt gevonden:

'Dit overzicht is gebaseerd op de door de gezamenlijke deelnemers aan ons bestand toegevoegde informatie. Mocht u als gebruiker van ons bestand onjuistheden ontdekken, dan zouden wij het op prijs stellen wanneer u de betreffende leverancier hier op wijst zodat hij dit kan corrigeren.

Desgewenst kunt u ook een e-mail sturen aan suggesties@pompengids.net zodat wij uw opmerking met hem kunnen bespreken.'

2.7. Na het uitbrengen van de onderhavige dagvaarding heeft [gedaagde] aan de merkenpagina van zijn website de volgende tekst toegevoegd:

'Misbruik is niet toegestaan.

U mag binnen PompenGids onder uw eigen verantwoordelijkheid UITSLUITEND de door u gevoerde merken toevoegen waarvan u meent dat u daartoe gerechtigd bent. Door u niet gevoerde merken mogen niet toegevoegd worden.'

2.8. Op 11 oktober 2010 heeft [gedaagde] de beheerders van de bedrijven die een 'vinkje' hebben geplaatst bij de door VW&B vermeende (exclusieve) pompmerken een e-mail verzonden met de volgende inhoud:

'Geachte beheerder van uw gegevens op onze website www.pompengids.net.

In de Bijlage vindt u een overzicht van merken, dat wij onlangs hebben ontvangen van [VW&B].

Zij melden mij dat zij exclusieve rechten hebben op deze merken en u in een situatie zou zijn dat u deze binnen Nederland niet kan/mag verdelen.

Of de bewering dan wel de eis van [VW&B] terecht of onterecht is kan ik niet beoordelen, maar voor nader overleg met [VW&B] wil ik u graag doorverwijzen naar hun directeur (..).

Wij bieden uitsluitend het onafhankelijke platform waarop u kunt vermelden welke merken jullie wel of niet voeren. Wij houden graag onze reputatie hoog en vragen u daarom een eventuele vergissing zo spoedig mogelijk te corrigeren, dan wel ons mee te delen op basis waarvan u meent deze merken te kunnen gebruiken.

LET OP: Misbruik is niet toegestaan! Bij aangetoond misbruik behouden wij ons het recht voor de betreffende informatie zonder nader overleg te corrigeren, maar we nemen aan dat dit in uw geval nooit nodig zal zijn'.

3. De vordering

3.1. VW&B vordert samengevat - [gedaagde]

a) te gebieden om van de website www.PompenGids.net bij de eigen (merk)pompen en de (merk)pompen waarvan zij voor Nederland exclusief importeur/distributeur is, de namen van andere pompleveranciers/-servicebedrijven te verwijderen en verwijderd te houden, althans bij de betreffende (merk)pomp expliciet te vermelden dat zij dat merk verhandelt op basis van exclusiviteit;

althans

b) te gebieden de tekst op de website aan te passen in die zin dat niet langer het vertrouwen wordt gewekt dat de site een objectief en onafhankelijk instrument vormt welke de gebruiker antwoord geeft op de daarop verwoorde vragen, althans de navolgende woorden te verwijderen en verwijderd te houden: 'onafhankelijke gids', 'objectief', 'complete gegevensbestand',

een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van [gedaagde] in de proceskosten.

VW&B stelt daartoe het volgende.

3.2. VW&B brengt eigen pompen op de markt en is voor Nederland importeur en/of distributeur met exclusieve vertegenwoordigingsrechten van pompen van andere merk-fabrikanten. [gedaagde] biedt bedrijven de gelegenheid zelf informatie op zijn website aan te leveren, die niet op juistheid wordt gecontroleerd. Op die wijze krijgen bedrijven de mogelijkheid zich op onjuiste en misleidende wijze te presenteren en als concurrent te profileren, terwijl zij geen enkele band hebben met merk, fabrikant of importeur/ distributeur met exclusieve vertegenwoordigingsrechten. Dat bedrijven van die mogelijk-heid gebruik maken, blijkt uit het feit dat bij de merkpompen waarvan VW&B de exclusieve rechten heeft, ook andere bedrijven vermeld staan. [gedaagde] handelt daarmee onrecht-matig jegens VW&B. Deze andere bedrijven prijzen, zodra zij voor een product van VW&B benaderd worden, hun eigen product in de plaats van die van VW&B aan wat tot omzet-schade bij VW&B leidt. Door tegen betaling aan [gedaagde] hun eigen website extra onder de aandacht te brengen, wordt die mogelijkheid nog versterkt gecreëerd. Naast omzetschade heeft VW&B last van mogelijke reputatieschade als er door anderen (service)werkzaam-heden aan de merkpompen wordt verricht. Er is dan immers geen waarborg van een vakkundige uitvoering. Volgens VW&B is de website van [gedaagde] misleidend, aangezien deze zich presenteert als objectieve, onafhankelijke vraagbaak, maar een onjuist antwoord geeft op de vragen:

? Welke pompleverancier kan mij de geschikte pomp leveren?

? Wie vertegenwoordigt merk X in Nederland?

VW&B heeft een spoedeisend belang bij haar vordering, nu [gedaagde] recent de mogelijk-heid heeft geboden om de handleiding ‘Wat is belangrijk bij de selectie van een pomp’ kosteloos van zijn website te downloaden.

4. Het verweer

4.1. [gedaagde] voert verweer en stelt daartoe het volgende.

4.2. Het doel van zijn website www.PompenGids.net is het transparant maken van de pompenmarkt in Nederland en Vlaanderen. De website biedt geen register van officiële fabrieksvertegenwoordigers, maar een overzicht van alle verkoop-, service- en reparatie-punten van verschillende pompmerken. Volgens [gedaagde] kunnen door subdealerover-eenkomsten en parallelimporteurs ook anderen dan de officiële fabrieksvertegenwoordigers gerechtigd zijn de pompen -vermeld op productie 4 bij de dagvaarding- te verkopen, repareren en daaraan service te verlenen. [gedaagde] stelt niet te kunnen beoordelen of de door VW&B genoemde bedrijven onrechtmatig jegens haar handelen.

5. De beoordeling

5.1. VW&B kan in haar vordering worden ontvangen, nu haar spoedeisend belang bij de vordering niet is weersproken en voortvloeit uit de aard van de vordering. De vordering strekt immers tot beëindiging van een pretens onrechtmatige situatie.

5.2. Partijen verschillen van mening over de vraag wat van [gedaagde] verwacht mag worden ter zake het bestrijden van onjuiste informatie die door derden op zijn website wordt geplaatst.

5.3. Dat [gedaagde] instaat voor de juistheid van de informatie in het register op zijn website www.PompenGids.net blijkt voorshands niet. Vast staat dat de geregistreerde bedrijven zelf de informatie op de website aanleveren en dat [gedaagde] deze niet op juist-heid controleert. Ook staat vast dat VW&B van deze werkwijze op de hoogte is, nu zij zich zelf op de website heeft geregistreerd. Dat de tekst van de website melding maakt van de woorden 'onafhankelijke gids', 'objectief' en 'complete gegevensbestand' maakt het voren-staande niet anders. Dit betekent dat [gedaagde] niet onrechtmatig handelt vanwege de enkele omstandigheid dat in het register op zijn website informatie voorkomt die jegens een derde onrechtmatig is.

5.4. Van onrechtmatig handelen door [gedaagde] is pas sprake als hij daadwerkelijk weet of redelijkerwijs moet weten dat de informatie in het register onwettig is en hij dan niet prompt handelt om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken.

5.5. [gedaagde] voert aan dat hij uit de kennisgeving van VW&B niet de conclusie kan trekken dat de informatie op zijn website jegens VW&B onrechtmatig is. [gedaagde] erkent dat VW&B ten aanzien van de in productie 4 bij de dagvaarding genoemde pompen de exclusieve fabrieksvertegenwoordiger is. Dit gegeven is echter onvoldoende om voorshands aan te nemen dat [gedaagde] weet of redelijkerwijs behoort te weten dat andere bedrijven die deze pompen aanvinken daarmee jegens VW&B onrechtmatig handelen. VW&B betwist niet dat subdealerovereenkomsten en parallelimport de mogelijkheid creëren van andere verkoop-, reparatie- en servicepunten dan die via VW&B worden geboden. Dit betekent dat de enkele kennisgeving over de aanwezigheid van onrechtmatige informatie niet voldoende is voor de conclusie dat [gedaagde] wist of redelijkerwijs behoorde te weten dat de informatie een onrechtmatig karakter heeft. [gedaagde] hoefde dan ook niet direct na de kennisgeving over te gaan tot het verwijderen van de betreffende informatie of het blokkeren van de toegang daartoe.

5.6. De vereiste zorgvuldigheid gebood [gedaagde] wel om na de kennisgeving van VW&B op passende wijze handelend op te treden. Vast staat dat [gedaagde] handelend heeft opgetreden met zijn oproep op de website om onjuistheden kenbaar te maken (zie 2.6.) en dat misbruik niet is toegestaan (zie 2.7.). De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit optreden, in de gegeven omstandigheden, onvoldoende was. Uit de door VW&B als productie 8 overgelegde e-mail van [gedaagde] aan VW&B, waarvan de inhoud niet is betwist, blijkt dat de kennisgeving van VW&B betrekking heeft op 23 beheerders. Gelet op dit relatief kleine aantal en de relatief beperkte doelgroep waarop zijn website betrekking heeft, lag het op de weg van [gedaagde] de betreffende beheerders om nadere informatie te vragen. Daartoe is [gedaagde] eerst met zijn e-mail van 11 oktober 2010 (zie 2.8.) overgegaan. Voorshands blijkt niet dat deze handelwijze van [gedaagde] was ingegeven door eigen gewin. Het enkele feit dat [gedaagde] betaald wordt voor de wijze waarop de registratie plaatsvindt (zie 2.4.) is voor de aanname daarvan onvoldoende. Vast staat dat registratie op de website kosteloos is, zodat [gedaagde] niet beter wordt van zoveel mogelijk registraties. Bovendien staat vast dat [gedaagde] niet stil is blijven zitten, maar heeft gezocht naar passende maatregelen, terwijl VW&B slechts aandrong op het verwijderen van de informatie en [gedaagde] daartoe niet zonder meer hoefde over te gaan.

5.7. Niet is gesteld of gebleken dat [gedaagde] reacties op zijn e-mail van 11 oktober 2010 heeft ontvangen en wat de inhoud daarvan is. Gelet op de relatief korte tijd die sinds de voornoemde datum is verstreken, kan dit [gedaagde] thans niet worden tegengeworpen. Hetzelfde geldt voor het feit dat [gedaagde] in zijn e-mail geen sanctie heeft vermeld.

Dit wordt anders, indien [gedaagde] niet adequaat optreedt indien hij binnen een redelijke termijn na het verzenden van de e-mail van de betreffende beheerders geen (bevredigende) reactie ontvangt. Aan de beoordeling van die vraag wordt in deze procedure evenwel niet toegekomen.

5.8. VW&B hebben onvoldoende feitelijk onderbouwd dat er met de website van [gedaagde] sprake is van misleidende reclame. Dat de website onjuiste antwoorden geeft op de daarop vermelde vragen blijkt voorshands niet. Dat het antwoord op de vraag

Welke pompleverancier kan mij de geschikte pomp leveren? onjuist is, onderbouwt WV&B niet.

Gelet op het vorenstaande staat voorshands ook niet vast dat het enige antwoord op de vraag

Wie vertegenwoordigt merk X in Nederland? de officiële fabrieksimporteurs van de merken betreft, maar dat dit tevens andere verkoop-, reparatie- en servicepunten kunnen zijn.

5.9. Het vorenstaande brengt mee dat de vorderingen van VW&B zullen worden afgewezen. VW&B zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op EUR 263,00 aan vast recht, nu van noodzakelijke reis- en verblijfkosten van [gedaagde] niet blijkt.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter

6.1. wijst de vordering af,

6.2. veroordeelt VW&B in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op EUR 263,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.D. Rentema en in het openbaar uitgesproken op

17 november 2010.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature