Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Europees betalingsbevel. Heroverweging. Betalingsbevel op juiste wijze uitgereikt. Per post met ontvangstbevestiging in Griekenland. Verweerder heeft erkend dat hij het poststuk heeft ontvangen. Formulier als bedoeld in art. 8 EG-betekeningsverordening was bijgevoegd. Stukken niet tijdig (binnen 1 week) door verweerder retour gezonden. Subsidiaire beroep op onbevoegdheid rechtbank kan niet in kader van heroverweging worden gevoerd. Zaak had daarvoor moeten worden verwezen naar de gewone procedure.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel

Beschikking van 30 september 2010 op een verzoek tot heroverweging.

Gezien het aangehecht Europees betalingsbevel van 22 februari 2010 met zaaknummer 354991/ HA RK 09-695, met uitvoerbaarverklaring van 21 april 2010.

1. Op 11 augustus 2010 heeft mr. L. Schat namens Hermes Lines SA (verder te noemen verweerster) door indiening van een formulier F, verweer aangetekend tegen voormeld Europees betalingsbevel. Bij brief van 1 september 2010 heeft zij de originele stukken zoals deze aan verweerster zijn toegezonden, aan de rechtbank retour gezonden. Bij faxen van 25 augustus 2010 en 17 september 2010 heeft mr. Schat het standpunt van verweerster weergegeven. Primair wordt aangevoerd dat het betalingsbevel niet op de juiste wijze aan verweerster is betekend. Het betalingsbevel is per post verstuurd - en door verweerster in ontvangst genomen - en was niet vergezeld van een Griekse vertaling. Verweerster stelt daarom alsnog het recht te hebben het betalingsbevel te weigeren en retour te zenden. Hierdoor is de verweertermijn niet gaan lopen. Subsidiair wordt een verzoek tot heroverweging gedaan omdat het betalingsbevel ten onrechte is toegekend. Door Ryano Logistics B.V. (verder te noemen verzoekster) is ten onrechte aangevoerd dat de rechtbank 's-Gravenhage op grond van artikel 31 van het CMR-Verdrag rechtsmacht toekomt.

2. Mr. J.B. Vallenduuk heeft namens verzoekster bij fax van 8 september 2010 gereageerd op het standpunt van verweerster. Verzoekster meent dat het betalingsbevel op de juiste wijze is betekend en dat er nu geen bevoegdheidsexceptie meer kan worden opgeworpen.

3. De rechtbank overweegt met betrekking tot de uitreiking van het betalingsbevel als volgt.

Artikel 5 van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure geeft aan op welke wijze een betalingsbevel aan de verweerder dient te worden betekend of ter kennis dient te worden gebracht. Heeft de verweerder geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland, maar wel een bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in een andere lidstaat, dan vindt de betekening of kennisgeving plaats overeenkomstig artikel 277 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Op grond van laatstgenoemd artikel kan betekening of kennisgeving geschieden door rechtstreekse verzending overeenkomstig artikel 14 van de Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ("de betekening en de kennisgeving van stukken"), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad (verder te noemen: de EG-betekeningsverordening). Bedoeld artikel 14 bepaalt dat elke lid staat de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken aan in een andere lidstaat verblijvende personen rechtstreeks door postdiensten kan doen verrichten bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging. Verzending van het onderhavige betalingsbevel heeft op deze wijze plaatsgevonden. De rechtbank heeft de beschikking over een op 5 maart 2010 ondertekende ontvangstbevestiging. Verweerster heeft ook niet ontkend het betalingsbevel op genoemde datum te hebben ontvangen. Bij toezending van het betalingsbevel was gevoegd het in artikel 8 van de EG-betekeningsverordening bedoelde modelformulier, gesteld in de Griekse taal. In dit formulier wordt verweerster er op gewezen dat zij het door haar ontvangen stuk (het betalingsbevel) kan weigeren indien het niet is gesteld in een taal die zij begrijpt. Het betalingsbevel dient vervolgens binnen één week na ontvangst retour te worden gezonden. Verweerster heeft van deze mogelijkheid niet tijdig gebruik gemaakt. Het betalingsbevel is uitgereikt op 5 maart 2010. Pas bij brief van 1 september 2010 zijn de door verweerster ontvangen stukken retour ontvangen bij de rechtbank.

4. Verweerster doet subsidiair een beroep op de onbevoegdheid van deze rechtbank. Een dergelijk verweer kan echter niet in het kader van een verzoek tot heroverweging worden gevoerd, maar dient naar voren te worden gebracht in de procedure volgens het gewone burgerlijk procesrecht. Verweerster had voor dit bevoegdheidsverweer kenbaar moeten maken dat zij tegen het betalingbevel verweer wenst te voeren, waarna de zaak overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van de Verordening zou zijn verwezen. Partijen verschillen immers van mening over de toepasselijkheid van het CMR-verdrag. De discussie hierover dient plaats te vinden in een bodemprocedure.

5. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het betalingsbevel op de juiste wijze aan verweerster is uitgereikt en zij niet meer in de gelegenheid is tegen het betalingsbevel verweer te voeren. Voorts dient het verzoek tot heroverweging op voormelde gronden te worden geweigerd en blijft het Europees betalingbevel van kracht.

BESLISSING:

De rechtbank weigert het verzoek tot heroverweging.

Deze beslissing is gegeven door mr. M.E. Groeneveld-Stubbe en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 september 2010, in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature