< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gedaagde in conventie wordt aangesproken tot betaling van openstaande maandelijkse verplichtingen en verbrekingsvergoeding. Gedaagde in conventie voert als verweer aan dat reflexwerking toekomt aan de beschermende bepalingen van de Colportagewet nu zij een kleine onderneming drijft. De rechtbank kent in deze zaak reflexwerking toe aan de Colportagewet. De overeenkomst is schriftelijk ontbonden en deze ontbinding heeft op grond van artikel 25 lid 4 terugwerkende kracht. De vordering in conventie wordt afgewezen.

Vordering in reconventie wegens onverschuldigde betaling wordt toegewezen.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraakvonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 278828 / HA ZA 09-2816

Vonnis van 28 juli 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PROXIMEDIA NEDERLAND B.V.,

gevestigd te De Meern,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. W.J.H. Dingemanse te Goes,

tegen

1. de vennootschap onder firma

FIETSEN FAVORIET V.O.F.,

gevestigd te Utrecht,

2. [gedaagde sub 2],

wonende te [woonplaats],

3. [gedaagde sub 3],

wonende te [woonplaats],

gedaagden in conventie,

eisers in reconventie,

advocaat: mr. B.J. Blindenbach te Utrecht.

Partijen zullen hierna Proximedia en Fietsen Favoriet c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 10 februari 2010;

- het proces-verbaal van comparitie van 16 juni 2010;

- de conclusie van antwoord in reconventie, welke geacht moet worden te zijn genomen tijdens de comparitie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Proximedia is een onderneming die informaticaprestaties aanbiedt.

2.2. De heren Kaya en Celik, gedaagden sub 2 en 3, zijn vennoten en drijven onder de naam Fietsen Favoriet c.s. een fietsenmakerij. Fietsen Favoriet c.s. heeft geen werknemers.

2.3. Na hiertoe telefonisch door Proximedia te zijn benaderd heeft Fietsen Favoriet c.s. een afspraak gemaakt met de heer Werkman van Proximedia. Bij die gelegenheid heeft Fietsen Favoriet c.s. op 23 augustus 2007 een overeenkomst met Proximedia gesloten, welke overeenkomst door beide vennoten van Fietsen Favoriet c.s. is ondertekend.

2.4. Artikel 7.1 van de overeenkomst luidt:

“7.1 - Onverminderd de verlengingen die verband houden met eventueel gebruik van de optie zoals omschreven in artikel 11, wordt onderhavige Overeenkomst gesloten voor een onherroepelijke en niet reduceerbare termijn van 48 maanden. De Abonnee kan evenwel besluiten om de Overeenkomst te ontbinden mits de betaling van een ontbindingsvergoeding gelijk aan 60% van de nog niet vervallen maandelijkse betalingen voor de lopende periode. In alle andere gevallen van vervroegde contractbreuk door een handeling of een overtreding door de Abonnee is deze ook gehouden om aan Proximedia, bij wijze van forfaitaire vergoeding, een som te betalen gelijk is aan 60% van de nog niet vervallen maandelijkse betalingen voor de lopende periode.

Als er geen ontbinding van de Overeenkomst wordt aangekondigd door de ene partij aan de andere, drie maanden voor de einddatum van de Overeenkomst, via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, dan wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een achtereenvolgende periode van één jaar.

In alle gevallen van beëindiging van de onderhavige Overeenkomst door het verstrijken van de termijn of door vervroegde ontbinding, is de Abonnee ook gehouden alle te zijner beschikking gestelde apparatuur onmiddellijk aan Proximedia terug te geven en wordt bij niet-naleving een dwangsom opgelegd van 50,00 EUR per dag vertraging.”

2.5. Op 5 november 2007 heeft de raadsman van Fietsen Favoriet c.s. een brief gestuurd aan Proximedia waarvan de inhoud, voor zover van belang, luidt:

“(…) Hoewel de overeenkomst reeds telefonisch door cliënte is ontbonden, doe ik hier, namens cliënte, nogmaals nadrukkelijk een beroep op de ontbinding van de overeenkomst. Door cliënte zal geen betaling meer worden verricht uit hoofde van deze overeenkomst. Daarnaast verzoek, en voor zover vereist sommeer, ik u om binnen 10 werkdagen na heden de reeds betaalde bedragen, als zijnde onverschuldigd betaald, aan cliënte terug te boeken (…)”

3. Het geschil

in conventie

3.1. Proximedia vordert samengevat - veroordeling van Fietsen Favoriet c.s. tot betaling van EUR 5.761,21, vermeerderd met de overeengekomen rente, buitengerechtelijke incassokosten en nakosten.

3.2. Fietsen Favoriet c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.3. Fietsen Favoriet c.s. vordert samengevat - veroordeling van Proximedia tot betaling van EUR 693,33, vermeerderd met de proceskosten.

3.4. Proximedia voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie zullen beide geschillen gezamenlijk worden behandeld.

4.2. Proximedia legt aan haar vordering ten grondslag de stelling dat Fietsen Favoriet c.s. tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst van 23 augustus 2007, daar zij vanaf 1 november 2007 verhinderd heeft dat het maandelijks verschuldigde bedrag ad EUR 201,11 van haar bankrekening werd afgeschreven. De betalingsachterstand die hierdoor is ontstaan is EUR 2.212,21, aldus Proximedia. Op grond van artikel 7.1 van de overeenkomst is Fietsen Favoriet c.s. volgens Proximedia verder een verbrekingsvergoeding van 60% verschuldigd, zijnde een bedrag van EUR 3.549,00.

4.3. Fietsen Favoriet c.s. voert tot haar verweer aan dat aan de beschermende bepalingen van de Colportagewet reflexwerking dient te worden toegekend nu zij een kleine onderneming zonder personeel is en een vergelijkbare positie inneemt als een consument. Fietsen Favoriet c.s. stelt dat de overeenkomst nietig is op grond van artikel 24 lid 2 Colportagewet , dan wel rechtsgeldig door haar is ontbonden op grond van artikel 25 Colportagewet . Fietsen Favoriet c.s. stelt de overeenkomst kort na het aangaan ervan telefonisch te hebben ontbonden. Bij brief van 5 november 2007 van haar raadsman aan Proximedia heeft Fietsen Favoriet c.s. de overeenkomst schriftelijk (nogmaals) ontbonden.

4.4. Proximedia voert aan dat de Colportagewet niet van toepassing is nu sprake is van een overeenkomst tussen ondernemers. Proximedia heeft een aantal uitspraken van rechtbanken overgelegd waaruit volgens haar blijkt dat er geen sprake kan zijn van reflexwerking. Volgens Proximedia bestond voor Fietsen Favoriet c.s. geen enkele grond de overeenkomst te ontbinden.

4.5. De rechtbank overweegt het volgende. Nu Fietsen Favoriet c.s. heeft gehandeld in de uitoefening van haar bedrijf is de Colportagewet strikt genomen niet van toepassing. Fietsen Favoriet c.s. heeft echter onweersproken gesteld dat alleen de twee vennoten in de onderneming werkzaam zijn en dat zij geen personeel in dienst heeft. Zodoende is Fietsen Favoriet c.s. in feite niet meer dan een samenwerkingsverband tussen twee kleine zelfstandigen. Fietsen Favoriet c.s. kan dan ook gevolgd worden in haar stelling dat zij als kleine ondernemer is aan te merken en gelet op de omstandigheden nauwelijks van een particulier te onderscheiden is, aan wie in soortgelijke omstandigheden wel een beroep op de beschermende bepalingen van de Colportagewet toekomt. Van belang hierbij is verder dat het initiatief voor de afspraak op 23 augustus 2007 is uitgegaan van Proximedia en dat de aangeboden diensten buiten het terrein van de door Fietsen Favoriet c.s. ontplooide activiteiten als fietsenmaker liggen. Gelet hierop kent de rechtbank ten aanzien van Fietsen Favoriet c.s. reflexwerking toe aan de Colportagewet.

4.6. Ingevolge artikel 25 lid 1 van de Colportagewet is een overeenkomst in de zin van deze wet ontbonden zodra de partij die tot het sluiten van de overeenkomst is bewogen aan de wederpartij heeft medegedeeld dat hij de ontbinding van de overeenkomst verlangt. Vaststaat dat Fietsen Favoriet c.s. bij brief van haar raadsman van 5 november 2007 aan Proximedia heeft medegedeeld dat zij een beroep doet op ontbinding van de overeenkomst. Artikel 25 lid 2 van de Colportagewet schrijft voor dat de mededeling houdende ontbinding van de overeenkomst dient te worden gedaan uiterlijk op de achtste dag volgende op de dag waarop een exemplaar van de opgemaakte akte door de Kamer van Koophandel en Fabrieken van een gewaarmerkte dagtekening is voorzien. Gesteld noch gebleken is dat in de onderhavige zaak een exemplaar van de akte is gewaarmerkt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, zodat de ontbinding bij brief van 5 november 2007 geacht moet worden tijdig te hebben plaatsgevonden. Fietsen Favoriet c.s. heeft de overeenkomst derhalve rechtsgeldig buitengerechtelijk ontbonden. Op grond van het bepaalde in artikel 25 lid 4 Colportagewet , heeft deze ontbinding terugwerkende kracht.

4.7. Gelet op het voorgaande zal de vordering van Proximedia in conventie worden afgewezen.

4.8. De vordering van Fietsen Favoriet c.s. in reconventie tot terugbetaling van het door haar aan Proximedia betaalde bedrag van EUR 693,33 zal gezien het voorgaande worden toegewezen als zijnde onverschuldigd betaald.

4.9. Proximedia zal zowel in conventie als in reconventie als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. In conventie worden de kosten aan de zijde van Fietsen Favoriet c.s. begroot op:

- vast recht EUR 313,00

- salaris advocaat 768,00 (2,0 punten × tarief EUR 384,00)

Totaal EUR 1.081,00

In reconventie worden de kosten aan de zijde van Fietsen Favoriet c.s. begroot op EUR 384,00 aan salaris advocaat (2,0 punten × factor 0,5 × tarief EUR 384,00).

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Proximedia in de proceskosten, aan de zijde van Fietsen Favoriet c.s. tot op heden begroot op EUR 1.081,00,

5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.4. veroordeelt Proximedia om aan Fietsen Favoriet c.s. te betalen een bedrag van EUR 693,33 (zeshonderddrieënnegentig euro en drieëndertig eurocent),

5.5. veroordeelt Proximedia in de proceskosten, aan de zijde van Fietsen Favoriet c.s. tot op heden begroot op EUR 384,00,

5.6. verklaart dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.A.M. van Straalen-Coumou en in het openbaar uitgesproken op 28 juli 2010.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature