Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Toewijzing ex art. 287a lid 1 Fw. [Instemming met door verzoeker aangeboden schuldregeling]. Verzoek toegewezen nu Defam [ook] tijdens het schuldbemiddelingstraject geen verweer heeft gevoerd en bovendien de enige schuldeiser is.

Uitspraakrekestnummer: 362593/FT-RK 10.759

nummer verklaring: WSL0110902785

uitspraakdatum: 1 juni 2010

RECHTBANK TE 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht – meervoudige kamer

[verzoeker],

wonende te [adres],

[postcode en woonplaats],

verzoeker,

heeft een verzoekschrift ex artikel 284, 1e lid, van de Faillissementswet ingediend waarin tevens gevraagd wordt om een bevel op de voet van art. 287a, 1e lid, van de Faillissementswet aan Defam B.V. (hierna: Defam), schuldeiser, om in te stemmen met de door verzoeker aangeboden schuldregeling.

Het verzoekschrift voldoet aan de daaraan gestelde eisen.

Het verzoekschrift is behandeld ter terechtzitting van 29 april 2010. De verzoeker is verschenen en gehoord. Defam is niet verschenen, alhoewel zij hiertoe behoorlijk opgeroepen is. De uitspraakdatum is bepaald op 27 mei 2010. Na afloop van de mondeling behandeling is besloten de zaak meervoudig af te doen en is de uitspraakdatum nader bepaald op 1 juni 2010.

Het standpunt van verzoeker

Verzoeker stelt dat schuldeiser in redelijkheid niet heeft kunnen komen tot een weigering van de medewerking aan de schuldregeling die verzoeker heeft aangeboden. Verzoeker heeft slechts één schuldeiser en dat is Defam. Hij heeft op 8 november 2003 € 25.000 geleend bij Defam. Sindsdien heeft hij op deze schuld afgelost. Thans staat een bedrag open van € 18.311. Hij heeft in totaal exclusief rente € 6688 aan Defam afgelost. De schuldensituatie is uitzichtloos, omdat verzoeker de door Defam gewenste betaling van € 250 per maand niet kan opbrengen. Hij leeft sinds een paar jaar van een WIA-uitkering en is volledig afgekeurd. Verzoeker heeft Defam voorgesteld dat hij gedurende 36 maanden geld zal reserveren. Hij heeft bovendien zijn levensverzekering afgekocht. Een en ander zou ertoe moeten leiden dat hij in 36 maanden tijd 55% van de vordering van Defam voldoet.

Het standpunt van de schuldeiser

Defam heeft haar weigering van medewerking aan de door verzoek(st)er aangeboden schuldregeling niet mondeling of schriftelijk toegelicht. Uit de overgelegde correspondentie volgt dat Defam ook tijdens het schuldbemiddelingstraject haar weigering om in te stemmen niet nader heeft gemotiveerd.

Beoordeling

De vraag dient te worden beantwoord of de betrokken schuldeiser in redelijkheid tot weigering van instemming met de schuldregeling heeft kunnen komen. Het verzoek wordt toegewezen indien sprake is van een onevenredigheid tussen het belang dat schuldeiser heeft bij de uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en het belang van verzoeker dat door de weigering wordt geschaad. Nu Defam, hoewel behoorlijk opgeroepen, geen verweer heeft gevoerd, dient te worden beoordeeld of het verzoek onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Het voorhanden zijnde dossier en het standpunt dat verzoeker inneemt geven geen aanleiding om te oordelen dat het verzoek onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Het verzoek om Defam te bevelen in te stemmen met de aangeboden schuldregeling dient dan ook te worden toegewezen.

Verzoeker heeft tevens een verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling ingediend. Dat verzoek wordt als ingetrokken beschouwd.

BESLISSING

De rechtbank:

- beveelt Defam in te stemmen met de door verzoeker aangeboden schuldregeling, zoals vastgelegd in de brief van de gemeente [Y.] van 10 februari 2010;

- beschouwt het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling als ingetrokken.

Gewezen door mrs. F.A.M. Veraart, D.R. van der Meer en C.M. Derijks, leden van genoemde kamer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 juni 2010 in tegenwoordigheid van mr. B.H.A. Brauers, griffier.

De griffier is buiten staat

mede te ondertekenen

Tegen deze uitspraak kunnen de schuldeisers die het verzoek betrof gedurende acht dagen na de dag van deze uitspraak in hoger beroep komen, in te stellen door een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van het gerechtshof

te ‘s-Gravenhage.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature