< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Overeenkomst door middel van telefonische acquisitie

Uit de overgelegde stukken waarnonder een transcript van een telefoongesprek wordt geconcludeerd dat geen sprake is van een tussen partijen aangegane overeenkomst tot plaatsing van bedrijfsgegegevens van gedaagde op een internetsite van eiser. Vorderingen van eiser worden afgewezen.

UitspraakRECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 430189 \ CV EXPL 09-18246

Vonnis d.d. 28 april 2010

inzake

de besloten vennootschap VKM Advertising B.V.,

gevestigd te Winkel, gemeente Niedorp,

eiseres, hierna VKM te noemen,

gemachtigde: Incassobureau v.d. Donk, Bot &Co BV.,

postbus 1122, 1700 BC Heerhugowaard

tegen

Q.,

wonende te [adres],

gedaagde, hierna Q. te noemen,

in persoon.

PROCESGANG

VKM heeft bij dagvaarding, op de daarin geformuleerde gronden, gevorderd bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Q. te veroordelen tot betaling van een bedrag aan hoofdsom van € 592,62 te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag, tot dagvaarding een bedrag van € 31,15, en een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ad € 150,00 met veroordeling van Q. in de kosten van de procedure.

Q. heeft de vorderingen betwist.

Partijen hebben vervolgens over en weer hun standpunten nader toegelicht waarna vonnis nader is bepaald op heden.

De inhoud van alle stukken geldt als hier herhaald.

OVERWEGINGEN

1 Het standpunt van VKM

1.1 Q. heeft aan VKM op 25 februari 2009 telefonisch opdracht gegegeven zijn bedrijfsgegevens te plaatsen op de door VKM geëxploiteerde internetsite www.bedrijven2day.nl, zulks voor de duur van een jaar. VKM heeft met toestemming van Q. van het telefoongesprek een opname gemaakt. Overgelegd is een geluidsopname en een transcript van die opname. VKM heeft Q. dezelfde dag bij brief die opdracht bevestigd en hem op 11 maart 2009 een factuur gestuurd voor een bedrag van € 592,62, zulks inclusief BTW.

1.2 Q. was dan ook op de hoogte van het factuurbedrag, aldus repliek.

1.3 Voor toewijzing van de door Q. gevraagde vergoeding is geen aanleiding. Hij had bovendien ook schriftelijk verweer kunnen voeren en had geen dag vrij hoeven nemen.

2 Het standpunt van Q.

2.1 Bij antwoord is aangevoerd dat VKM Q. telefonisch heeft benaderd en enkele gegevens heeft gevraagd. Er is echter niets overeengekomen. Ook zijn de kosten onbesproken gebleven. Q. kreeg na twee dagen een email waarin stond dat hij een jaarcontract was aangegaan. Hij heeft naar aanleiding daarvan meteen contact opgenomen met VKM en aangegeven dat dit niet klopte en voor zover nodig, dat hij opzegde.

2.2 Q. maakt bezwaar tegen de hoofdsom en de gevorderde kosten. Hij heeft vrij moeten nemen voor zijn verweer en vordert aan vergoeding voor die kosten een bedrag van € 250,00.

2.3 Bij dupliek is nader aangevoerd dat hij nooit opdracht heeft gegeven voor de plaatsing van zijn gegevens op het net. Hij heeft geen algemene voorwaarden noch een ander schriftelijk stuk ontvangen waaronder hij een handtekening heeft kunnen plaatsen. In een geluidsopname kan bovendien geknipt en geplakt worden. Net als bij andere producten moet Q. de mogelijkheid hebben na ontvangst van de offerte binnen een gestelde termijn op te zeggen.

3 Beoordeling

3.1 Partijen verschillen van mening over de vraag of tussen hen een overeenkomst is ontstaan inhoudende dat VKM tegen betaling op haar internetsite voor de duur van een jaar de bedrijfsgegevens van Q. zou plaatsen.

3.2 Overwogen wordt dat VKM Q. ongevraagd telefonisch heeft benaderd. Niet gesteld of gebleken is dat Q. tevoren al kennis had van de bedoelingen of bedrijfsactiviteiten van VKM.

3.3 VKM heeft een geluidsopname en een transcript daarvan in het geding gebracht.

De eerste vraag die zich voordoet is of uit (het verslag van) dat telefoongesprek met Q. ondubbelzinnig duidelijk blijkt met welke bedoelingen VKM hem ongevraagd en zonder voorinformatie benaderde en welk voorstel hem precies is gedaan.

Kennelijk, van andere telefonische gesprekken is immers geen melding gemaakt, heeft maar één gesprek met Q. plaatsgehad. Na de mededeling "Goedemorgen u spreekt met Anja van VKM Advertising, www,bedrijven2day.nl", is direct daarop in het transcript vermeld:"Ik wil nog even een geluidsopname maken van uw opdracht tot vermelding van uw bedrijfgegevens op onze website www,bedrijven2day.nl".

Op geen enkele wijze, althans niet uit het overgelegde transcript, blijkt echter dat Q. tevoren al een opdracht heeft verstrekt. Nu daarvan niet gebleken is die mededeling dan ook onjuist.

Q. geeft volgens het verslag daarop aan er geen bezwaar tegen te hebben dat het gesprek wordt opgenomen. Aansluitend is direct gemeld dat de periode loopt vanaf "vandaag 25 februari 2009 tot 25 februari 2010 voor het bedrag van 498 euro exclusief de BTW." Ook daarvoor geldt dat nergens uit blijkt dat dit als voorstel aan Q. is voorgehouden en dat Q. daarmee uitdrukkelijk akkoord is gegaan.

Aansluitend worden dan bedrijfsnaam, adres telefoonnummer en e-mailadres opgenomen.

3.4 Met een dergelijke opzet van het gesprek wordt een mogelijke klant overvallen zonder dat voldoende duidelijk is met welke commerciële bedoelingen hij wordt benaderd.

Tevens wordt gesuggereerd dat een opdracht is verstrekt terwijl het hier hooguit gaat om een aanbod een overeenkomst aan te gaan. Waar het gaat om de inhoud van het aanbod wordt slechts een bijna terloopse mededeling gedaan over de periode en betalingsverplichting van die klant. VKM had dit dan nadrukkelijk als aanbod aan Q. dienen voor te leggen met een uitdrukkelijke vermelding van de verplichtingen en hem een uitdrukkelijk akkoord daarop moeten vragen.

3.5 Met deze benadering is Q. als klant onvoldoende duidelijk voorgehouden welke verplichtingen VKM hem wilde laten aangaan. Met een "aanbod" in deze zin blijkt in ieder geval uit het transcript niet dat VKM aan Q. een volstrekt duidelijk aanbod heeft gedaan waarmee hij uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Aan bewijslevering wordt niet toegekomen nu VKM zich ter zake van de totstandkoming van de gestelde overeenkomst met name op de geluidsopname en het transcript beroept.

3.6 VKM heeft naar aanleiding van het telefonische gesprek Q. een brief en vervolgens een factuur gestuurd. Q. heeft daarop, naar hij onbetwist heeft gesteld, VKM benaderd.

Q. heeft onmiddellijk aangegeven dat van (een opdracht tot het aangaan van) een overeenkomst geen sprake was.

Overwogen wordt dat VKM er ook voor had kunnen kiezen na het telefoongesprek Q. haar aanbod ter accordering en ondertekening schriftelijk voor te leggen. Bij het aangaan van een overeenkomst via telefonische acquisitie mag dit ook van haar worden verlangd. VKM heeft daar kennelijk, bewust, niet voor gekozen.

Nu VKM er zelf heeft gekozen Q. op deze wijze te benaderen zijn onduidelijkheden bij het aangaan van de overeenkomst voor haar rekening en risico.

3.7 Nu niet is gebleken van de door VKM gestelde overeenkomst worden de vorderingen van VKM afgewezen.

4 Proceskosten

VKM wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld. Q. heeft het recht in persoon zijn verweer naar voren te brengen. Dat is eenmaal in persoon op de rolzitting gebeurd. Het voert te ver dat Q. daarvoor een hele dag vrij heeft moeten nemen. Niet gebleken is dat dat niet anders, in tijd: beperkter, georganiseerd had kunnen worden. Toegewezen wordt een vergoeding van € 50,00.

Beslissing:

De kantonrechter:

wijst de vorderingen van VKM af;

veroordeelt VKM in de kosten van het geding, aan de zijde van Q. tot aan deze uitspraak vastgesteld op € 50,00;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. B. van den Bosch, kantonrechter, en op 28 april 2010 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: BvdB


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature