< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep van gedaagde op Colportagewet gehonoreerd. De door eiseres gevorderde annuleringskosten worden afgewezen.

UitspraakRECHTBANK ASSEN

Sector kanton

Locatie Assen

zaak-/rolnummer: 264599 \ CV EXPL 09-4970

vonnis van de kantonrechter van 9 maart 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap Up 2 Date B.V.,

hierna te noemen: Up2Date,

gevestigd te 's-Gravenhage,

eisende partij in conventie, gedaagde partij in reconventie,

gemachtigde: AGC gerechtsdeurwaarders,

tegen

[X],

hierna te noemen: [X],

wonende te [adres],

gedaagde partij in conventie, eisende partij in reconventie,

gemachtigde: mr. J.P. Schrale-Oranje.

1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding van 26 augustus 2009 met producties;

de conclusie van antwoord met producties;

de nadere toelichtingen van partijen.

2. De vaststaande feiten

In conventie en in reconventie

De kantonrechter gaat uit van de volgende feiten, die vaststaan omdat ze niet of niet voldoende zijn betwist en/of blijken uit de in zoverre onweersproken gelaten inhoud van de overgelegde producties.

2.1 Up2Date is een relatiebemiddelingsbureau. In 2008 heeft zij huis aan huis een reclamefolder verspreid. [X], een alleenstaande moeder met een inkomen van circa

€ 12.500,00 per jaar, heeft naar aanleiding daarvan op internet een aanvraagformulier ingevuld. Up2Date heeft haar vervolgens een aantal malen telefonisch benaderd voor het maken van een gratis afspraak. Op 29 augustus 2008 heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met een medewerker van Up2Date. Het gesprek vond plaats in een door Up2Date gereserveerde ruimte in een hotel te Groningen.

2.2 [X] heeft tijdens het gesprek, dat ongeveer twee uur duurde, vragenlijsten ingevuld. Aan het eind van het gesprek heeft de medewerker van Up2Date haar een aanbieding gedaan om voor een bedrag van circa € 1.000,00 lid te worden. Hij heeft aangegeven dat sprake was van een zeer voordelig aanbod - het goedkoopste lidmaatschap kostte € 1.600,00 en het duurste € 3.500,00 - en dat dit slechts op dat moment geldig was. Nadat [X] te kennen had gegeven dat zij ook geen € 1.000,00 kon betalen, deelde Up2Date mee dat bij wijze van uitzondering voor haar een betalingsregeling mogelijk zou zijn. [X] heeft het aanbod aanvaard, een contract ondertekend en ter plekke een contante aanbetaling van € 100,00 gedaan.

2.3 Een dag na het gesprek heeft de vader van [X] Up2Date telefonisch bericht dat zij spijt had van de overeenkomst en deze ongedaan wilde maken. [X] heeft dit op 2 september 2008 per aangetekende brief herhaald en Up2Date verzocht om haar contante aanbetaling terug te storten. Zij heeft zich daarbij beroepen op de Colportagewet.

2.4 Bij brief van 16 september 2008 heeft Up2Date de annulering bevestigd. Zij heeft aangegeven dat [X] op grond van het contract 25% van het totaal verschuldigde bedrag aan annuleringskosten diende te voldoen. Omdat [X] reeds een aanbetaling van

€ 100,00 had voldaan, zou nog een bedrag van € 170,48 in rekening worden gebracht.

[X] heeft vervolgens verschillende emails gestuurd waarin zij verwijst naar de bepalingen in de Colportagewet. Up2Date heeft geantwoord dat die wet niet van toepassing is omdat geen huisbezoek heeft plaatsgevonden.

2.5 Up2Date heeft [X] op 16 oktober 2008 gesommeerd om het bedrag van

€ 170,48 te betalen. [X] heeft hieraan geen gevolg gegeven.

3. De vordering en het verweer in conventie

3.1. Up2Date vordert dat de kantonrechter [X] bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeelt om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan haar te betalen een openstaand factuurbedrag van € 195,48, een bedrag van € 8,93 aan meegevorderde rente, € 37,00 aan kosten, te vermeerderen met de vaste overeengekomen rente van 0,00% per jaar over € 195,48 van de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening, een en ander tezamen een bedrag van € 5.000,00 niet te bovengaande en kosten rechtens.

3.2. Up2Date legt aan haar vordering ten grondslag dat [X] verzuimt om de overeengekomen 25% annuleringskosten te voldoen.

3.3. [X] voert gemotiveerd verweer. Hierop zal voor zover van relevant bij de beoordeling worden ingegaan.

4. De vordering en het verweer in reconventie

4.1 [X] vordert dat Up2Date wordt veroordeeld om aan haar te betalen de som van € 100,00 alsmede de kosten van dit geding.

4.2 [X] legt aan haar vordering ten grondslag dat de overeenkomst die zij met Up2Date heeft gesloten nietig dan wel ontbonden is, zodat zij de door haar gedane aanbetaling van € 100,00 als onverschuldigd betaald mag terugvorderen.

4.3 Up2date voert gemotiveerd verweer. Hierop zal voor zover van relevant bij de beoordeling worden ingegaan.

5. De beoordeling

In conventie en in reconventie

5.1 De kantonrechter stelt vast dat [X] niet betwist dat zij een contract met Up2Date is aangegaan en dat daarin staat dat bij opzegging binnen acht dagen 25% aan annuleringskosten moet worden betaald. [X] meent evenwel dat zij die vergoeding niet verschuldigd is omdat de overeenkomst nietig dan wel ontbonden is. Zij beroept zich daarbij op de Colportagewet en op artikel 6:193 a BW. De kantonrechter overweegt het volgende.

5.2 De artikelen 6:193a BW e.v. handelen over oneerlijke handelspraktijken. Indien aan de wettelijke definities wordt voldaan, staat vast dat sprake is van onrechtmatig handelen en heeft de consument recht op schadevergoeding. Een geslaagd beroep op die bepalingen leidt niet tot ontbinding of nietigheid van de oorspronkelijke overeenkomst. Dat betekent dat de verplichtingen uit die overeenkomst in stand blijven. Die verplichtingen kunnen mogelijk wel worden verrekend met een schadevergoeding, maar die is in dit geval niet door [X] gevorderd. Omdat het beroep op artikel 6:193a BW e.v. om deze reden [X] geen soelaas kan bieden, zal de kantonrechter daarop verder niet inhoudelijk ingaan.

5.3 Artikel 25 Colportagewet bepaalt dat een consument een overeenkomst waarop die wet van toepassing is, binnen acht dagen nadat de deze tot stand is gekomen kosteloos kan ontbinden. Niet in geschil is dat [X] Up2Date binnen die termijn heeft bericht dat zij van die mogelijkheid gebruik wilde maken. Partijen twisten er echter over of de Colportagewet in dit geval van toepassing is.

5.4 Artikel 1, lid 1 sub d van de Colportagewet bevat een definitie van colportage. Daarvan is sprake indien iemand in de uitoefening van een beroep of bedrijf door persoonlijk bezoek dan wel door of in samenhang met de aanprijzing van een goed of een dienst in een groep van ter plaatse van de aanprijzing aanwezige personen, tracht een particulier te bewegen tot het sluiten van een overeenkomst. Een uitzondering geldt indien het persoonlijk bezoek in overwegende mate voortvloeit uit het initiatief van degene die wordt bezocht.

Up2Date stelt dat die laatstgenoemde uitzondering zich hier voordoet. Zij voert aan dat [X] zich naar aanleiding van een algemene reclamefolder via internet bij haar heeft aangemeld voor een gesprek en dat die aanmelding, evenals de latere afspraak, geheel vrijwillig was. Van verkoop aan de deur of initiatief tot het sluiten van de overeenkomst zijdens Up2Date was derhalve geen sprake. Een algemene reclamefolder waarbij geen antwoordcoupon is gevoegd (hetgeen [X] overigens bestrijdt) kan volgens Up2Date niet worden aangemerkt als een advertentie die [X] zou hebben bewogen tot het doen van verzoek tot een persoonlijk bezoek door Up2Date in de zin van de Colportagewet. De vergelijking die [X] maakt met de procedure voor de rechtbank Arnhem, sector kanton, waarin werd geoordeeld dat de Colportagewet ook van toepassing is indien sprake is van een huisbezoek naar aanleiding van het invullen van een antwoordcoupon in een reclamefolder die landelijk huis aan huis is verspreid (LJN BB5771), gaat daarom volgens Up2Date niet op.

5.5 De kantonrechter verwerpt het verweer van Up2Date. Zij betrekt daarbij dat Up2Date niet heeft betwist dat in de betreffende reclamefolder werd vermeld dat via internet vrijblijvend informatie kon worden ingewonnen. Indien een consument, zoals [X], dat vervolgens doet door op internet een aanvraagformulier in te vullen, is dit op één lijn te stellen met het invullen en opsturen van een antwoordcoupon bij een advertentie. Dit geldt temeer nu het door Up2Date als productie 3 ingebrachte aanvraagformulier (waarvan de authenticiteit overigens door [X] wordt betwist) als onderwerp vermeldt “Gratis afspraak” en die afspraak tot stand is gekomen nadat Up2Date daartoe meermaals telefonisch contact met [X] had opgenomen.

5.6 Nu Up2Date overigens geen verweer heeft gevoerd tegen de stelling van [X] dat in dit geval de Colportagewet van toepassing is, zal de kantonrechter het beroep van [X] op toepassing van de Colportagewet honoreren. Zij neemt daarbij in aanmerking dat Up2Date noch voor noch tijdens deze procedure is ingegaan op [X]'s email van 27 september 2008, waarin zij betoogt dat weliswaar geen huisbezoek is afgelegd, maar dat zij is uitgenodigd voor een besloten bijeenkomst in een door Up2Date gereserveerde ruimte in een Gronings hotel waar meer eventuele klanten aanwezig waren en dat dit ook onder colportage valt. Dat betekent dat de conventionele vorderingen van Up2Date worden afgewezen en de reconventionele vorderingen van [X] worden toegewezen.

5.7 Up2date zal als grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie en in reconventie.

De beslissing

De kantonrechter:

In conventie

1. wijst de vorderingen van Up2Date af;

2. veroordeelt Up2Date tot betaling van de proceskosten in conventie, tot deze uitspraak aan de zijde van [X] begroot op € 60,00 aan salaris gemachtigde;

3. verklaart de beslissing onder 2 uitvoerbaar bij voorraad;

In reconventie

4. veroordeelt Up2Date om aan [X] te betalen € 100,00;

5. veroordeelt Up2Date tot betaling van de proceskosten in reconventie, tot deze uitspraak aan de zijde van [X] begroot op € 60,00 aan salaris gemachtigde;

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. M.E. van Rossum en in het openbaar uitgesproken op 9 maart 2010.

typ/conc: 201/MEvR

coll:


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature