Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Teksten over het loslaten van witte duiven bij bruiloften en begrafenissen van een website komen niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

UitspraakRECHTBANK GRONINGEN

Sector kanton

Locatie Groningen

Zaak\rolnummer: 402262 \ CV EXPL 09-4850

Vonnis d.d. 8 oktober 2009

inzake

A.,

wonende te [adres],

eiseres,

gemachtigde mr. J.G.H. van der Kolk,

tegen

B.,

wonende te [adres],

gedaagde,

in persoon procederende.

PROCESGANG

Eiseres hierna te noemen eiseres, heeft op de bij dagvaarding geformuleerde gronden gevorderd gedaagde, hierna te noemen gedaagde, te veroordelen tot betaling van € 2.000,-- met haar veroordeling in de kosten van het geding.

Gedaagde heeft geantwoord met conclusie tot afwijzing van het gevorderde.

Partijen hebben respectievelijk gerepliceerd en gedupliceerd waarna vonnis is bepaald.

OVERWEGINGEN

De feiten

1. Eiseres exploiteert onder de naam "[bedrijf 1]" een duivenverhuurbedrijf. Witte of zwarte postduiven worden bij bruiloften en begrafenissen losgelaten en vliegen dan terug naar hun hok. Eiseres brengt haar bedrijf onder de aandacht van belangstellenden door middel van een website, [website 1].

Gedaagde exploiteert een feestwinkel onder de naam “[bedrijf 2]” In februari 2007 heeft zij een website opgezet, [website 2]. Onder het kopje "leuke linkjes" heeft zij links opgenomen naar andere websites met verwante diensten, waaronder ook (in de april 2008) naar de website van eiseres.

Begin mei 2008 is gedaagde via [website 3] in aanraking gekomen met iemand die net als eiseres duiven liet vliegen op bruiloften en die bereid was om gedaagde voor verwijzing naar zijn bedrijf te betalen. Gedaagde heeft op haar website informatie opgenomen over de mogelijkheid om bij bruiloften en begrafenissen duiven los te laten en daarbij (gedeelten van de) tekst van de website van eiseres overgenomen.

Op vrijdag 23 mei 2008 heeft eiseres gedaagde gebeld met de mededeling dat zij de teksten die zij van haar had overgenomen binnen drie dagen moest verwijderen van haar website. Op dinsdag 27 mei 2008 heeft zij geschreven dat zij geconstateerd had dat gedaagde haar website nog niet had gewijzigd. Zij deelde mee dat zij juridische stappen ging ondernemen en dat zij een juridisch adviesbureau in de hand had genomen. Aangekondigd werd dat gedaagde zeer binnenkort door het adviesbureau aansprakelijk zou worden gesteld.

Bij ongedateerde brief heeft mr. J.G.H. van der Kolk van het bestuurlijk juridisch adviesbureau [bedrijf 3] aan gedaagde meegedeeld dat zij plagiaat pleegde aangezien zij zonder schriftelijke toestemming van eiseres online tekst en tekstpatronen van de website van eiseres op het internet had geplaatst. Dat leverde volgens hem inbreuk op de auteurswet op. Op grond daarvan had hij volgens de hem de mogelijkheid om namens zijn cliënte zowel een civiele procedure tot veroordeling tot staking van de inbreukplegende handeling en/of betaling van schadevergoeding als een strafrechtelijke procedure aanhangig te maken. Hij kondigde aan dat hij afhankelijk van haar reactie zou overwegen welke maatregelen hij ging treffen. Hij had inmiddels een procureur benaderd en bovendien zou hij namens zijn cliënte aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Gedaagde werd de gelegenheid geboden om binnen een week te reageren.

Bij e-mail van 10 juni 2008 heeft gedaagde gereageerd. Zij betwistte dat zij de tekst van de website eiseres had overgenomen. Volgens haar waren er heel veel websites waarin duiven voor verhuur werden aangeboden waarin de dezelfde tekst werd gebruikt als op de website van eiseres. Ze deelde mee, dat zij, zonder daarmee de juistheid van de beschuldigingen te erkennen, haar website op 27 mei 2008 had gewijzigd. Omdat zij uit de brief van Van der Kolk had begrepen dat eiseres kennelijk niet tevreden was met de aanpassingen vroeg zij haar mee te delen om welke tekst, zin(nen), woord(en), stijl, indeling en/of patroon het precies ging. Zij was bereid tot aanpassing. In haar e-mail was de tekst van haar website opgenomen.

Bij brief van 30 juni 2008 heeft mr. Van der Kolk aan gedaagde meegedeeld dat haar reactie niet naar tevredenheid was. Niet alleen het overnemen van teksten moest volgens hem worden bestempeld als plagiaat maar ook het bewerken van de teksten van eiseres. Gedaagde werd gesommeerd om alle teksten die betrekking hadden op witte bruidsduiven van haar website te verwijderen. Mocht zij binnen een week aan deze sommatie geen gehoor geven dan zou een civielrechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt en aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Bij e-mail van 17 oktober 2008 heeft mr. Van der Kolk aan gedaagde bericht dat hij inmiddels aangifte had gedaan. gedaagde werd nog eenmaal in de gelegenheid gesteld haar website te wijzigen. Daarbij ging het om de volgende passages:

"Op een zeer bijzondere dag als een huwelijk mogen witte duiven of een ballonoplating eigenlijk niet ontbreken. Maak de huwelijksdag van u zelf, uw kinderen, familie, vrienden en/of collega's compleet met een onvergetelijk moment. Het is een prachtig gezicht en een mooie symbolische afsluiting om na afloop van de huwelijksvoltrekking ballonnen op te laten. Deze symboliek maakt de bruiloft compleet."

" De duiven zijn uitermate geschikt om bij een begrafenis, crematie of herdenking los te laten. Ze kunnen steunen en enige troost brengen. Dit zijn symbolische woorden behorende bij witte duiven. Evenals de woorden vrede, rust, vertrouwen, hoop, liefde en heilige geest. Allen zeer gewenst bij de moeilijke opgave wanneer iemand afscheid moet nemen van een dierbare. Het loslaten van witte duiven kan eveneens gezien worden als het loslaten van een dierbare. Een gedenkwaardig moment en extra accent bij de uitvaart. Een laatste groet.

* Kinderen worden door de witte duiven of ballonnen afgeleid. Het beeld van uitvliegende witte duiven of het oplaten van ballonnen kan een positieve bijdrage leveren aan de uitvaart en verliesverwerking. Minder spanning en minder bedrukkend.

* Met het laten uitvliegen van witte duiven of het oplaten van ballonnen nemen nabestaanden afscheid van de overledene, een laatste groet."

Gedaagde heeft de betreffende tekst van haar website verwijderd. Bij e-mail van 27 december 2008 heeft mr. Van der Kolk bevestigd dat de tekst van haar website akkoord was.

Bij ongedateerde brief heeft mr. Van der Kolk gedaagde aansprakelijk heeft gesteld voor de door zijn cliënte geleden schade, bestaande uit het bedrag van € 1260,-- exclusief BTW dat hij haar voor zijn werkzaamheden in rekening had gebracht en een bedrag van € 500,-- omdat gedaagde lange tijd gebruik had gemaakt van de teksten van eiseres. Gesommeerd werd om dit bedrag binnen 10 dagen over te maken. Gedaagde heeft ondanks sommaties niet betaald.

Het standpunt van eiseres

2. Volgens eiseres heeft gedaagde zonder haar toestemming (gedeelten van) haar website overgenomen en zich daarmee schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad. Dat brengt volgens haar mee dat zij verplicht is de door eiseres geleden schade, door haar begroot op € 2000,--, te voldoen.

Het standpunt van gedaagde

3. Gedaagde betwist dat de tekst op de website van eiseres voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Er zijn vele teksten, in folders en op websites, te vinden waar duiven voor verhuur worden aangeboden. De tekst op de website van eiseres is niet uniek. Er zijn zelfs website waar precies dezelfde zinnen in voorkomen.

Zij stelt daarnaast dat eiseres onnodig en te snel een advocaat heeft ingeschakeld. Eiseres heeft haar voor het eerst op vrijdagmiddag 23 mei 2008 gebeld en nadat zij op dinsdagochtend 27 mei 2008 telefonisch aan eiseres had meegedeeld dat zij bezig was met de tekst op de website werd al bij brief van diezelfde dag meegedeeld dat een advocaat was ingeschakeld.

De telefoontjes van eiseres en de brieven van mr. Van der Kolk bevatten slechts dreigementen. Niet werd gesteld wat nu precies het bezwaar was tegen haar website. Nadat zij, eerst aan eiseres en later aan mr. Van der Kolk had gevraagd wat de bezwaren waren, is dat haar dat uiteindelijk bij brief van 17 oktober 2008 meegedeeld. Zij heeft toen haar website aangepast, hoewel zij daar volgens haar niet toe verplicht was.

De beoordeling

4. Volgens de Hoge Raad moet een werk om voor bescherming op grond van de auteurswet in aanmerking te komen een eigen oorspronkelijk karakter hebben en moet het bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. De vraag is of dat in deze zaak het geval is.

Een korte zoektocht op het internet met de zoekterm "witte duiven" maakt duidelijk dat het daar wemelt van de websites van bedrijven die zich bezighouden met de verhuur van duiven voor trouwerijen en begrafenissen. Al die bedrijven prijzen, net als eiseres, hun diensten aan en vertellen hoe die duiven bij een huwelijk zorgen voor een - mooi te fotograferen - onvergetelijk moment en bij een begrafenis troost en steun bieden. Dat daarbij woorden als geluk, liefde, verdriet, hoop, vrede e.d. worden gebruikt ligt voor de hand. Naar het oordeel van de kantonrechter voldoen de hierboven geciteerde teksten van [website 1] dan ook niet aan de door de Hoge Raad genoemde criteria en komt deze teksten geen auteursrechtelijke bescherming toe. Maar ook indien zou moeten worden aangenomen dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op een aan eiseres toekomend auteursrecht leidt dat nog niet toewijzing van de schadevordering.

5. Voor zover de schade betrekking heeft op de nota van mr. Van der Kolk betreft dat schade in de zin van artikel 6: 96 sub c BW, redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het criterium of het maken van die kosten redelijkerwijs verantwoord was. De kantonrechter verstaat onder redelijkerwijs ondermeer dat men aan de wederpartij duidelijk maakt wat men van haar verlangt en haar in de gelegenheid stelt daaraan te voldoen voordat men kosten gaat maken. Uit de gang van zaken blijkt dat gedaagde zich van het begin af aan bereid heeft verklaard om de teksten aan te passen, maar dat eiseres, nog voordat zij aan gedaagde had duidelijk gemaakt wat zij gewijzigd wilde zien de zaak ter behandeling aan mr. Van der Kolk had overgedragen. Daar komt bij dat de eerste twee brieven van mr. Van der Kolk wel dreigementen bevatten, maar geen duidelijkheid gaven hoewel gedaagde daar nadrukkelijk naar had gevraagd. Pas in de e-mail 17 oktober 2008 worden de passages die eiseres verwijderd wilde hebben vermeld. Gedaagde heeft aan dat verzoek gevolg gegeven. De buitengerechtelijke kosten komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking.

6. De vordering van eiseres bedraagt € 2.000,--. De nota van mr. Van der Kolk bedraagt € 1.785,--. De kantonrechter begrijpt dat het resterende bedrag van € 215,-- betrekking heeft op verlies van clientèle. Daarvan is echter in het geheel niet gebleken, zodat ook deze schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.

7. Gezien het voorgaande zal de vordering van eiseres worden afgewezen. Zij zal, als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding.

BESLISSING

De kantonrechter:

wijst af de vorderingen van eiseres;

veroordeelt eiseres in de kosten van deze procedure die aan de zijde van gedaagde worden vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R. van Baak-Klijnsma, kantonrechter, en op 8 oktober 2009 uitgesproken ter openbare terechtzitting in aanwezigheid van de griffier.

typ: GvB


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature