Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Inbreuk op handelsnamen en domeinnamen.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 194844 / KG ZA 10-5

Vonnis in kort geding van 11 februari 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EDUCATIEPARTNER DOETINCHEM B.V.,

gevestigd te Doetinchem,

eiseres,

advocaat mr. H.M. Korthuis te Doetinchem,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde1],

gevestigd te [vest./woonplaats],

gedaagde,

2. [gedaagde2],

wonende te [vest./woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. H.V.D. Kuiper te Nijmegen.

Eiseres zal hierna ED worden genoemd, gedaagden gezamenlijk [gedaagden], dan wel ieder afzonderlijk [gedaagde1] en [gedaagde2].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de producties van [gedaagden]

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van ED, tevens houdende vermeerdering en vermindering van eis

- de pleitnota van [gedaagden].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. ED houdt zich blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder meer bezig met de ontwikkeling van opleidingsprogramma’s en cursusmaterialen en de exploitatie van een opleidingscentrum. Zij exploiteert onder de handelsnaam [handelsnaam] een onderneming die diverse opleidingen aanbiedt op het gebied van design en styling. De homepage van de website www.[naam site].nl vermeldt in dit verband onder meer het volgende, zo blijkt uit een in het geding gebrachte uitdraai daarvan: “De opleiding Binnenhuisarchitectuur, opleiding Interieurstyling, opleiding Projectarchitectuur, opleiding Interieurdesigner en opleiding Lifestyle adviseur zijn geclusterd in de [naam] en worden uitgevoerd door DOC Stap. Tevens worden hierin workshops verzorgd. Dit doen wij op onze vaste leslocaties in Doetinchem, Enschede, Amsterdam, Rotterdam, Drachten, Breda en Utrecht.“

2.2. ED voert sinds 22 oktober 2008 de hiervoor genoemde handelsnaam [handelsnaam]. Zij is voorts sinds 22 oktober 2008 rechthebbende op de reeds genoemde domeinnaam www.[naam site].nl.

2.3. [gedaagde1] houdt zich blijkens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bezig met het uitoefenen van een opleidingsinstituut voor beroepsgerichte opleidingen. Blijkens een door ED in het geding gebrachte uitdraai van de website van [gedaagde1], www.[naam site].nl, biedt zij onder de noemer ‘studiegids 1, Creatieve opleidingen en cursussen’ onder meer de volgende opleidingen aan: ‘Beroepsopleiding Interieurdesigner/binnenhuisarchitectuur’, ‘Vakopleiding Binnenhuisarchitectuur’, ‘Vakopleiding Interieurstyling’, ‘Vakopleiding Projectarchitectuur’ en ‘Beroepsopleiding Verkoopstylist(e) / Lifestyle-adviseur’. [gedaagde2] is directeur van [gedaagde1].

2.4. Op 17 november 2009 heeft ED geconstateerd dat [gedaagde1] gebruik maakt van de domeinnamen www.[naam site].eu en www.[naam site].com. Deze domeinnamen zijn doorgelinkt naar de domeinnaam www.[naam site].nl. Eerstgenoemde domeinnaam is op 14 januari 2009 geregistreerd op naam van [gedaagde1], de tweede domeinnaam op 14 januari 2009 op naam van [gedaagde2].

2.5. ED heeft [gedaagde1] bij brief van 17 november 2009 gesommeerd de links van de hiervoor genoemde domeinnamen naar www.[naam site].nl per direct te verwijderen en de domeinnamen over te dragen aan ED.

2.6. Op 19 november 2009 heeft [gedaagde2] namens [gedaagde1] een wijzigingsformulier ‘Ondernemings- en vestigingsgegevens’ ingediend bij de Kamer van Koophandel, welke op 23 november 2009 door de Kamer van Koophandel is ontvangen en ingeschreven. Ingevolge dit formulier heeft [gedaagde1] de volgende handelsnamen toegevoegd aan haar statutaire naam: [naam site], [naam site] nederland, [naam site] nederland en [naam site].nl.

2.7. Naast de onder 2.4 genoemde domeinnamen zijn de volgende domeinnamen geregistreerd:

- www.[naam site].nl op 18 februari 2009 op naam van [gedaagde1],

- www.[naam site].eu op 19 februari 2009 op naam van [gedaagde1],

- www.[naam site].com op 19 februari 2009 op naam van [gedaagde2],

- www.[naam site]nederland.nl op 19 november 2009 op naam van [gedaagde1],

- www.[naam site]nederland.eu op 19 november 2009 op naam [gedaagde2],

- www.[naam site]nederland.com op 4 januari 2010 op naam [gedaagde2],

- www.[naam site]nederland.nl op 19 november 2009 op naam [gedaagde2],

- www.[naam site]nederland.eu op 19 november 2009 op naam [gedaagde2],

- www.[naam site]nederland.com op 4 januari 2010 op naam [gedaagde2].

2.8. Bij brief van 11 december 2009 heeft ED [gedaagden] via haar advocaat gesommeerd de vier aanvullende handelsnamen voor 16 december 2009 te schrappen uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft ED [gedaagden] verzocht alle domeinen waarin [naam site] of soortgelijke handelsnamen voorkomen aan ED over te dragen.

2.9. ED heeft ten slotte op 22 december 2009 [gedaagde1] nogmaals aangeschreven en geëist dat - kort gezegd - iedere link naar de website www.[naam site].nl vanaf de hiervoor genoemde domeinnamen wordt verwijderd en dat eventuele nieuwe of bestaande websites of andere reclame-uitingen die verwijzen naar de handelsnaam [handelsnaam] worden gestaakt of verwijderd.

2.10. In de periode van 8 januari 2010 tot en met 14 januari 2010 heeft [gedaagde2] namens [gedaagde1] een drietal wijzigingsformulieren ‘Ondernemings- en vestigingsgegevens’ ingediend bij de Kamer van Koophandel. Ingevolge deze formulieren heeft [gedaagde1] de volgende handelsnamen toegevoegd aan haar statutaire naam: nederlandse [naam site], nederlandse [naam site], interieur en stylingacademie, interieur en stylingacademy, [naam site] [naam site], [naam site] [naam site], [naam site] [naam site], [naam site] [naam site], interieur en stylingacademie nederland, interieur en stylingacademy nederland, nederlandse interieur en stylingacademie en nederlandse interieur en stylingacademy.

2.11. ED heeft stukken in het geding gebracht, waaruit blijkt dat [gedaagden] in de periode van 4 januari 2010 tot en met 15 januari 2010 nog een 26-tal .nl-domeinnamen, een 25-tal .com-domeinnamen en een 28-tal .eu-domeinnamen heeft geregistreerd, waarvan de woorden ‘interieur academie’, of een verbuiging daarvan, deel uitmaken.

3. Het geschil

3.1. ED vordert na vermeerdering en vermindering van eis en telkens op straffe van een dwangsom dat:

A. [gedaagden] wordt verboden om nadat twee dagen na betekening van dit vonnis zijn

verstreken het onderdeel Interieuracademie, althans soortgelijke aanduidingen,

waaronder maar niet beperkt tot de handelsnamen genummerd 1 tot en met 17 als

genoemd in bijlage 4 van de pleitnota als handelsnaam te voeren,

B. [gedaagde1] wordt bevolen om binnen twee dagen na betekening van dit

vonnis de Kamer van Koophandel te verzoeken om de inschrijving van de handelsnamen

als vermeld in bijlage 4 van de pleitnota onder 1 tot en met 17 door te halen, onder

verzending van bewijsstukken van dat verzoek op de dag dat het verzoek aan de Kamer

van Koophandel wordt verricht,

C. [gedaagden] wordt verboden om binnen één dag na betekening van dit vonnis domeinnamen

te registreren in welke vorm dan ook, waarin het element [naam site],

[naam site], interacademie, interieur academie of interieur academy of

soortgelijke elementen voorkomen,

D. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen één dag na

betekening van dit vonnis de link tussen www.[naam site].nl en

- http://www.[naam site].eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www. [naam site].nl,

- http://www.[naam site].eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www. [naam site]nederland.nl,

- http://www. [naam site]nederland.eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www. [naam site]nederland.nl,

- http://www.[naam site]nederland.eu en

- http://www.[naam site]nederland.com of soortgelijke domeinnamen, waaronder

maar niet beperkt tot de domeinnamen 1 tot en met 26 van bijlage 1 van de pleitnota, 1

tot en met 25 van bijlage 2 van de pleitnota en 1 tot en met 28 van bijlage 3 van de

pleitnota te verbreken en verbroken te houden,

E. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen één dag na

betekening van dit vonnis te bewerkstelligen dat de bezoeker van de website met het

internetadres:

- http://www.[naam site].eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www.[naam site].nl,

- http://www.[naam site].eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www.[naam site]nederland.nl,

- http://www. [naam site]nederland.eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www.[naam site]nederland.nl,

- http://www.[naam site]nederland.eu en

- http://www.[naam site]nederland.com, alsmede van de internetadressen als

genoemd in 1 tot en met 26 van bijlage 1 van de pleitnota, 1 tot en met 25 van bijlage 2

van de pleitnota en 1 tot en met 28 van bijlage 3 van de pleitnota of soortgelijke

internetadressen wordt gereroute naar de website van ED met het internetadres

http://www.[naam site].nl,

F. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen twee dagen na

betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam:

- http://www.[naam site].eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www. [naam site].nl,

- http://www.[naam site]mv.eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www.[naam site]nederland.nl,

- http://www.[naam site]nederland.eu,

- http://www.[naam site].com,

- http.//www. [naam site]nederland.nl,

- http://www.[naam site]nederland.eu en

- http://www.[naam site]nederland.com of soortgelijke domeinnamen, waaronder

maar niet beperkt tot de domeinnamen 1 tot en met 26 van bijlage 1 van de pleitnota, 1

tot en met 25 van bijlage 2 van de pleitnota, alsmede 1 tot en met 28 van bijlage 3 van de

pleitnota te staken en gestaakt te houden,

G. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen 15 dagen na

betekening van dit vonnis de overdracht van de domeinnamen

http://www.[naam site].nl, http://www.[naam site]nederland.nl en

http://www.[naam site]nederland.nl aan ED te bewerkstelligen, een en ander op

grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet

Domeinregistratie Nederland, door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per

telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED)

ondertekend verzoek daartoe, alsmede dat [gedaagde1], althans [gedaagde2]

wordt bevolen alle daartoe door genoemde stichting verlangde informatie op verzoek van

deze te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de stichting en

eventueel de genoemde stichting in dat verband te maken kosten,

H. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen 15 dagen na

betekening van dit vonnis de domeinnamen 1 tot en met 26 als genoemd in bijlage 1 van

de pleitnota prijs te geven, althans zodanige handelingen te verrichten dat deze

domeinnamen vrij vallen in de ruimste zin des woords, een en ander op grond van de

reglementen voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet

Domeinregistratie Nederland, bijvoorbeeld door indiening (via de provider) van [gedaagden]

zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door

ED) ondertekend verzoek daartoe, alsmede dat [gedaagde1], althans

[gedaagde2], wordt bevolen dat zij alle daartoe door genoemde stichting verlangde

informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding

aan de stichting en eventueel de genoemde stichting in dat verband te maken kosten,

I. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen 15 dagen na

betekening van dit vonnis de overdracht van de domeinnamen

http://www.[naam site].nl, http://www.[naam site]nederland.nl en

http://www.[naam site]nederland.nl aan ED te bewerkstelligen, een en ander op

grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van Network Solutions,

LLC door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per

aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend

verzoek daartoe, alsmede dat [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen

dat zij alle daartoe door genoemde LLC verlangde informatie op verzoek van deze

verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de Inc en eventueel de

genoemde Inc in dat verband te maken kosten,

J. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen 15 dagen na

betekening van dit vonnis de domeinen 1 tot en met 25 als genoemd in bijlage 2 van de

pleitnota prijs te geven, althans zodanige handelingen te verrichten dat deze

domeinnamen vrij vallen in de ruimste zin des woords, een en ander op grond van de

reglementen voor registratie van domeinnamen van Network Solutions, LLC door

indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van

een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, alsmede dat

[gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen dat zij alle daartoe door

genoemde LLC verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder

aanbod van vergoeding aan de Inc en eventueel de genoemde Inc in dat verband te

maken kosten,

K. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen 15 dagen na

betekening van dit vonnis de overdracht van de domeinnamen

http://www.[naam site].eu, http://www.[naam site].eu, http://www.

[naam site]nederland.eu en http://www.[naam site]nederland.eu aan ED te

bewerkstelligen, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van

domeinnamen van de European Registry for Internet Domains, door indiening (via de

provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover

noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, alsmede dat [gedaagden] van

[gedaagde2], althans [gedaagde2], wordt bevolen dat zij alle daartoe door genoemde entiteit

verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van

vergoeding aan de entiteit en eventueel de genoemde entiteit in dat verband te maken

kosten,

L. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen om binnen 15 dagen na

betekening van dit vonnis, de domeinnamen 1 tot en met 28 als genoemd in bijlage 3 van

de pleitnota prijs te geven, althans zodanige handelingen te verrichten dat deze

domeinnamen vrij vallen in de ruimste zin des woords, een en ander op grond van de

reglementen voor registratie van domeinnamen van de European Registry for Internet

Domains, door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per

aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend

verzoek daartoe, alsmede dat [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt bevolen

dat zij alle daartoe door genoemde entiteit verlangde informatie op verzoek van deze

verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de entiteit en eventueel de

genoemde entiteit in dat verband te maken kosten,

M. [gedaagde1], althans [gedaagde2], wordt verboden om nadat twee dagen na

betekening van dit vonnis zijn verstreken het onderdeel Interieuracademie, althans

soortgelijke aanduidingen, waaronder maar niet beperkt tot de handelsnamen genummerd

1 tot en met 17 als genoemd in bijlage 4 van de pleitnota, als metatag en/of adword te

gebruiken en te linken naar hoofddomeinen,

Voorts vordert ED dat:

N. de redelijke termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv wordt bepaald op zes maanden, voor

zover het betreft de vorderingen van ED jegens [gedaagde1], gebaseerd op

de Handelsnaamwet (Hnw), althans ten aanzien van alle vorderingen jegens [gedaagden],

O. [gedaagde1] en [gedaagde2] hoofdelijk worden veroordeeld in de daadwerkelijke

kosten van juridische bijstand ingevolge artikel 1019h Rv , te weten € 6.615,79 exclusief

btw.

3.2. ED legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. [gedaagden] maakt door het gebruik van de hiervoor genoemde handelsnamen en domeinnamen inbreuk op de oudere handelsnaam van ED ([handelsnaam]) en de domeinnaam www.[naam site].nl. Zij wijken namelijk niet of slechts in ondergeschikte mate af van de handelsnaam van ED. Verder drijft zowel ED als [gedaagden] een opleidingsinstituut waarbinnen onder de naam ‘[naam site]’ creatieve opleidingen worden aangeboden en gedoceerd, zodat de aard van de ondernemingen gelijksoortig of overlappend is. Bovendien zijn de hoofdvestigingen op korte afstand van elkaar in de provincie Gelderland gevestigd en geven beide partijen cursussen door het hele land. Ten slotte zijn beide ondernemingen voor zowel docenten als klanten bereikbaar via internet. Zij richten zich dus op hetzelfde publiek. Als gevolg van een en ander is verwarring tussen beide ondernemingen te duchten. [gedaagden] handelt dan ook in strijd met artikel 5 Hnw .

Daarnaast handelt [gedaagden] onrechtmatig jegens ED. Door zich onder de handelsnaam van ED te positioneren op internet sticht men verwarring en kunnen servers op internet die op zoek zijn naar een opleiding die door ED wordt gegeven uiteindelijk terechtkomen bij [gedaagden]. Laatstgenoemde trekt volgens ED dan ook profijt uit de wervende kracht die uitgaat van de handelsnaam [handelsnaam] en de wijze waarop deze naam in de markt is gezet. [gedaagde2] handelt bovendien onrechtmatig door inbreukmakende domeinnamen aan te houden en door te linken naar www.[naam site].nl.

3.3. [gedaagden] voert gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde handelsnaaminbreuk van [gedaagden] een voortdurend karakter heeft. [gedaagden] heeft het spoedeisend belang ook niet betwist.

4.2. Op grond van artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, v óórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.3. Voornoemd artikel biedt de houder van een handelsnaam derhalve alleen bescherming tegen een (verwarringwekkende) handelsnaam van een derde. Onder een handelsnaam wordt ingevolge artikel 1 Hnw verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Dit is de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe (op commerciële wijze) wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming.

4.4. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is onvoldoende aannemelijk geworden dat [gedaagden] een of meer namen zoals genoemd in 2.6 en 2.10 naar het publiek toe gebruikt als aanduiding van haar onderneming. ED heeft in dit verband slechts een uitdraai van de website van [gedaagden] in het geding gebracht. Daaruit blijkt echter op geen enkele wijze dat [gedaagden] een andere handelsnaam voert dan [gedaagden]. Het feit dat [gedaagden] verschillenden handelsnamen heeft ingeschreven in het handelsregister is in dit verband niet van doorslaggevend belang. Voor de grote hoeveelheid domeinnamen die [gedaagden] heeft geregistreerd (zie 2.4, 2.7 en 2.11) geldt hetzelfde. Vooralsnog is niet gebleken dat [gedaagden] onder die namen deelneemt aan het handelsverkeer. De gewraakte domeinnamen worden door [gedaagden] slechts gebruikt - zo staat tussen partijen vast - voor het doorlinken van geïnteresseerden naar haar eigen website, www.[naam site].nl. Zij corresponderen niet met een eigen website en hebben als zodanig dan ook geen bedrijfsmatig karakter. Het kennelijke oogmerk van [gedaagden] bij het doorlinken is om via de geregistreerde domeinnamen zogenaamde ‘traffic’ te generen naar haar eigen website www.[naam site].nl. Dit doorlinken is voorshands evenwel onvoldoende om gebruik als handelsnaam aan te nemen. Dit betekent dan ook dat de vorderingen van ED niet op grond van het handelsnaamrecht kunnen worden toegewezen.

4.5. ED heeft ook gesteld dat de handelwijze van [gedaagden] onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW . Uitgangspunt bij beantwoording van de vraag of dit het geval is, is dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. In het onderhavige geval is de voorzieningenrechter echter voorshands van oordeel dat het publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online dienst (het aanbieden van cursussen en opleidingen). De geregistreerde domeinnamen van [gedaagden] en de domeinnaam/handelsnaam van ED, respectievelijk www.[naam site].nl en [handelsnaam] wijken namelijk in (zeer) geringe mate van elkaar af. In alle domeinnamen van [gedaagden] komen de woorden ‘interieur’ en ‘academie’ voor. Dat [gedaagden] in een aantal gevallen ‘academy’ in plaats van ‘academie’ gebruikt, is niet relevant, gelet op de grote mate van overeenstemming tussen beide woorden. Slechts de laatste letter van het woord ‘academy’ wijkt af van de laatste twee letters van het woord ‘academie’. Ook de door [gedaagden] gebruikte - louter beschrijvende - toevoegingen ‘Nederland’ en/of ‘styling’ maken de overeenstemmende totaalindruk niet anders, omdat het bestanddeel ‘[naam site]’ het meest in het oog springende bestanddeel is. De verwarring bestaat hierin dat iemand die geïnteresseerd is in een opleiding van ED op het gebied van design en styling via een van de domeinnamen van [gedaagden] kan belanden op de website van [gedaagden]. Deze verwarring is nodeloos omdat [gedaagden] geen geldige reden heeft om de gehele domeinnaam van een concurrent in haar eigen domeinnamen op te nemen. Zij doet dit, zoals hiervoor reeds is overwogen, enkel met het doel om ‘traffic’ te generen naar haar eigen website www.[naam site].nl. Bovendien is er geen noodzaak voor [gedaagden] om het bestanddeel ‘[naam site]’ in haar domeinnamen op te nemen, nu niet is gebleken dat [gedaagden] op geen enkele andere wijze de door haar georganiseerde cursussen/opleidingen onder de aandacht van het publiek kan brengen. ED heeft onweersproken gesteld dat zij alleen over het jaar 2009 minimaal € 350.000,00 aan omzet heeft gegenereerd met cursussen van Interieuracademie. Vooralsnog kan dan ook worden aangenomen dat [gedaagden] met het op de geschetste wijze binnenhalen van geïnteresseerden op onrechtmatige wijze profiteert van de bekendheid en de reputatie van de domeinnaam/handelsnaam van ED. De voorzieningenrechter wijst er ten slotte nog op dat [gedaagden] verreweg de meeste domeinnamen heeft geregistreerd nádat zij door ED was gesommeerd om alle domeinnamen waarin [naam site] of soortgelijke handelsnamen voorkomen aan ED over te dragen en iedere link naar de website www.[naam site].nl vanaf de verschillende domeinnamen te verwijderen.

4.6. Het gevorderde onder 3.1 sub A ziet - kort gezegd - op een verbod om het onderdeel Interieuracademie als handelsnaam te voeren. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is onvoldoende aannemelijk geworden dat [gedaagden] naar buiten toe een andere handelsnaam gebruikt dan [gedaagden]. Dat dit in de (nabije) toekomst anders zal zijn, is niet aannemelijk geworden. Het enkel ingeschreven houden van verschillende namen als handelsnaam in het handelsregister is daarvoor onvoldoende. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

Het gevorderde onder 3.1 sub B zal wel worden toegewezen. Voorshands geoordeeld bestaat er voor [gedaagden] geen enkele noodzaak om de bewuste handelsnamen ingeschreven te houden in het handelsregister, nu zij slechts onder de handelsnaam [gedaagden] deelneemt aan het handelsverkeer. Bovendien gebruikt zij deze handelsnamen op onrechtmatige wijze in haar domeinnamen. De overige vorderingen zien op het onrechtmatig gebruik van de verschillende domeinnamen en kunnen derhalve worden toegewezen, op de wijze zoals hierna is aangegeven. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om ten aanzien van de toe te wijzen vorderingen één gelijkluidende dwangsom op te leggen, welke zal worden gematigd en gemaximeerd, een en ander zoals hierna is aangegeven.

4.7. Voor het bepalen van een redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv bestaat geen aanleiding, omdat de vorderingen van ED niet op grond van de Handelsnaamwet worden toegewezen.

4.8. [gedaagde1] en [gedaagde2] zullen hoofdelijk als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Omdat de vorderingen van ED worden toegewezen op grond van artikel 6:162 BW is er geen aanleiding de daadwerkelijk gemaakte kosten in de zin van artikel 1019h Rv toe te wijzen. De kosten worden toegewezen overeenkomstig het gebruikelijke liquidatietarief. De kosten aan de zijde van ED worden derhalve begroot op:

- dagvaarding € 73,89

- vast recht € 316,00

- salaris advocaat € 816,00

Totaal € 1.205,89

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt [gedaagden] om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis de Kamer van Koophandel te verzoeken de inschrijving van de handelsnamen, als vermeld in de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 4 bij pleitnota’ onder 1 tot en met 17, door te halen, onder verzending van bewijsstukken van dat verzoek op de dag dat het verzoek aan de Kamer van Koophandel wordt verricht,

5.2. verbiedt [gedaagden] om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis domeinnamen te registreren in welke vorm dan ook, waarin het element [naam site], [naam site], interacademie, interieur academie of interieur academy of soortgelijke elementen voorkomen,

5.3. beveelt [gedaagden] om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis de link tussen www.[naam site].nl en

- http://www.[naam site].eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www. [naam site].nl,

- http://www.[naam site].eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www. [naam site]nederland.nl,

- http://www. [naam site]nederland.eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www. [naam site]nederland.nl,

- http://www.[naam site]nederland.eu en

- http://www.[naam site]nederland.com of soortgelijke domeinnamen, waaronder maar niet beperkt tot de domeinnamen 1 tot en met 26 van de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 1 bij pleitnota’, 1 tot en met 25 van de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 2 bij pleitnota’ en 1 tot en met 28 van de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 3 bij pleitnota’, te verbreken en verbroken te houden,

5.4. beveelt [gedaagden] om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis te bewerkstelligen dat de bezoeker van de website met het internetadres:

- http://www.[naam site].eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www.[naam site].nl,

- http://www.[naam site].eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www.[naam site]nederland.nl,

- http://www. [naam site]nederland.eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www.[naam site]nederland.nl,

- http://www.[naam site]nederland.eu en

- http://www.[naam site]nederland.com, alsmede van de internetadressen als

genoemd in 1 tot en met 26 van de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 1 bij pleitnota’, 1 tot en met 25 van de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 2 bij pleitnota’ en 1 tot en met 28 van de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 3 bij pleitnota’ of soortgelijke internetadressen wordt gereroute naar de website van ED met het internetadres http://www.[naam site].nl, totdat uitvoering is gegeven aan het in 5.6 tot en met 5.11 bepaalde,

5.5. beveelt [gedaagden] om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de domeinnaam:

- http://www.[naam site].eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www. [naam site].nl,

- http://www.[naam site].eu,

- http://www.[naam site].com,

- http://www.[naam site]nederland.nl,

- http://www.[naam site]nederland.eu,

- http://www.[naam site].com,

- http.//www. [naam site]nederland. nl,

- http://www.[naam site]nederland.eu en

- http://www.[naam site]nederland.com of soortgelijke domeinnamen, waaronder

maar niet beperkt tot de domeinnamen 1 tot en met 26 van de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 1 bij pleitnota’, 1 tot en met 25 van de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 2 bij pleitnota’, alsmede 1 tot en met 28 van de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 3 bij pleitnota’ te staken en gestaakt te houden, totdat uitvoering is gegeven aan het in 5.6 tot en met 5.11 bepaalde,

5.6. beveelt [gedaagden] om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de overdracht van de domeinnamen http://www.[naam site].nl, http://www.[naam site]-

nederland.nl en http://www.[naam site]nederland.nl aan ED te bewerkstelligen, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, en beveelt [gedaagden] alle daartoe door genoemde stichting verlangde informatie op verzoek van deze te verstrekken, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de stichting en eventueel de genoemde stichting in dat verband te maken kosten,

5.7. beveelt [gedaagden] om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen 1 tot en met 26 als genoemd in de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 1 bij pleitnota’ prijs te geven, althans zodanige handelingen te verrichten dat deze domeinnamen vrij vallen in de ruimste zin des woords, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, bijvoorbeeld door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, en beveelt [gedaagden] dat zij alle daartoe door genoemde stichting verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de stichting en eventueel de genoemde stichting in dat verband te maken kosten,

5.8. beveelt [gedaagden] om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de overdracht van de domeinnamen http://www.[naam site].com, http://www.[naam site]-

nederland.com en http://www.[naam site]nederland.com aan ED te bewerkstelligen, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van Network Solutions, LLC door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, en beveelt [gedaagden] dat zij alle daartoe door genoemde LLC verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de Inc en eventueel de genoemde Inc in dat verband te maken kosten,

5.9. beveelt [gedaagden] om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de domeinen 1 tot en met 25 als genoemd in de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 2 bij pleitnota’ prijs te geven, althans zodanige handelingen te verrichten dat deze domeinnamen vrij vallen in de ruimste zin des woords, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van Network Solutions, LLC door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, en beveelt [gedaagden] dat zij alle daartoe door genoemde LLC verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de Inc en eventueel de genoemde Inc in dat verband te maken kosten,

5.10. beveelt [gedaagden] om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de overdracht van de domeinnamen http://www.[naam site].eu, http://www.[naam site].eu, http://www.[naam site]nederland.eu en http://www.[naam site]nederland.eu aan ED te bewerkstelligen, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van de European Registry for Internet Domains, door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, en beveelt [gedaagden] dat zij alle daartoe door genoemde entiteit verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de entiteit en eventueel de genoemde entiteit in dat verband te maken kosten,

5.11. beveelt [gedaagden] om binnen 15 dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen 1 tot en met 28 als genoemd in de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 3 bij pleitnota’ prijs te geven, althans zodanige handelingen te verrichten dat deze domeinnamen vrij vallen in de ruimste zin des woords, een en ander op grond van de reglementen voor registratie van domeinnamen van de European Registry for Internet Domains, door indiening (via de provider) van [gedaagden] zowel per telefax als per aangetekende brief van een (voor zover noodzakelijk mede door ED) ondertekend verzoek daartoe, en beveelt [gedaagden] dat zij alle daartoe door genoemde entiteit verlangde informatie op verzoek van deze verstrekt, een en ander onder aanbod van vergoeding aan de entiteit en eventueel de genoemde entiteit in dat verband te maken kosten,

5.12. verbiedt [gedaagden] om nadat vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis zijn verstreken het onderdeel Interieuracademie, althans soortgelijke aanduidingen, waaronder maar niet beperkt tot de handelsnamen genummerd 1 tot en met 17 als genoemd in de aan dit vonnis gehechte ‘bijlage 4 bij pleitnota’, als metatag en/of adword te gebruiken en te linken naar hoofddomeinen,

5.13. bepaalt dat [gedaagden] voor iedere dag of gedeelte daarvan, dat zij geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met een of meer bepalingen onder 5.1 tot en met 5.12, aan ED een dwangsom verbeurt van € 1.000,00, tot een maximum van € 100.000,00,

5.14. veroordeelt [gedaagde1] en [gedaagde2] hoofdelijk, met dien verstande dat indien en voor zover de één betaalt, ook de ander daardoor zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van ED tot op heden begroot op € 1.205,89,

5.15. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.16. weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren op 11 februari 2010.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature