Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Antilliaanse uitlevering. Schending art. 14 Nederlands-Antilliaans Uitleveringsbesluit(N-AU), nu uit het pv tz. niet blijkt dat de behandeling van de zaak in het openbaar heeft plaatsgevonden. Het moet er aldus voor worden gehouden dat dit niet is geschied, terwijl ook niet blijkt dat toepassing is gegeven aan een van de uitzonderingen genoemd in voormeld art. 14 N-AU. Dat voorschrift is van zodanige betekenis dat ’s Hofs beslissing lijdt aan nietigheid.

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

Uitspraak22 december 2009

Strafkamer

Nr. 09/02394 UA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een einduitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van 13 mei 2009, nummer HAR-36/2009, op een verzoek van de autoriteiten van de Republiek Frankrijk tot uitlevering van:

[De opgeëiste persoon], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967, ten tijde van de betekening van de aanzegging gedetineerd in het Huis van Bewaring "Point Blanche" te Sint Maarten (Nederlandse Antillen).

1. Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de opgeëiste persoon. Namens deze heeft mr. G. Spong, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal Machielse heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beslissing en tot terugwijzing van de zaak naar het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

2. Beoordeling van het tweede middel

2.1. Het middel klaagt over schending van art. 14 Nederlands-Antilliaans Uitleveringsbesluit op de grond dat uit het proces-verbaal van het onderzoek ter zitting van het Hof van 16 april 2009 niet blijkt dat de behandeling van de zaak in het openbaar heeft plaatsgevonden.

2.2. In het eerste lid van voormeld art. 14 is bepaald dat het verhoor van de opgeëiste persoon in het openbaar geschiedt, tenzij deze de behandeling van de zaak met gesloten deuren verlangt, of het Hof, om gewichtige, in het proces-verbaal der zitting te vermelden redenen beveelt dat het verhoor geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren zal plaatsvinden. Dit voorschrift is van zodanige betekenis dat - behoudens toepassing van de genoemde uitzonderingen - de niet-naleving daarvan leidt tot nietigheid van de behandeling van de zaak en van de betrokken beslissing.

2.3. Het proces-verbaal van 's Hofs zitting van 16 april 2009 houdt niet in dat de behandeling van de zaak in het openbaar heeft plaatsgevonden, zodat het ervoor moet worden gehouden dat dit niet is gebeurd, terwijl ook niet blijkt dat toepassing is gegeven aan de voornoemde uitzonderingen. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen lijdt 's Hofs, mede naar aanleiding van die zitting gewezen beslissing aan nietigheid.

2.4. Het middel is terecht voorgesteld.

3. Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden einduitspraak niet in stand kan blijven, het eerste middel geen bespreking behoeft en als volgt moet worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden einduitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba teneinde de toelaatbaarheid van de verzochte uitlevering opnieuw te beoordelen.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de Hullu en W.F. Groos, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken op 22 december 2009.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature