< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

De verdachte heeft kinderporno via internet gedownload en heeft dit opgeslagen op zijn computer. Dit heeft geleid tot het bezit van een hoeveelheid kinderpornobestanden. In deze bestanden werden ook afbeeldingen aangetroffen waarbij zeer jonge kinderen werden misbruikt.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van twee weken, waarvan één week voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

UitspraakRECHTBANK MIDDELBURG

Sector strafrecht

parketnummer: 12/700103-08 (P)

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 26 oktober 2009

in de strafzaak tegen de ter terechtzitting verschenen verdachte

[verdachte]

geboren op [1962]

wonende te [adres]

raadsman mr. Van Overloop, advocaat te Goes.

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 12 oktober 2009, waarbij de officier van justitie mr. Van der Hofstede en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De verdachte wordt verweten dat:

hij op of omstreeks 14 mei 2008 te Westdorpe, gemeente Terneuzen, een gegevensdrager, te weten een harddisk van een computer, bevattende 230, in elk geval een groot aantal afbeelding(en), in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldinge(n) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen bestonden uit (onder meer):

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger(s)) door zichzelf en/of door een volwassen man/een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt van het lichaam van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaar (eveneens) nog niet heeft/hebben bereikt, en/of

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van die/de perso(o)n(en) nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld gebracht worden;

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

3 De voorvragen

3.1. De geldigheid van de dagvaarding

3.1.1. Het standpunt van de verdediging

Uit de processtukken blijkt dat 7 van de op de computer van verdachte aangetroffen kinderpornografische bestanden nader zijn omschreven. Het is onduidelijk wat op de overige 223 aangetroffen bestanden staat. Verder is onduidelijk of die selectie beschrijvingen representatief zijn voor de overige bestanden. De gedragingen omschreven onder de drie aandachtstreepjes in de tenlastelegging kunnen niet goed gekoppeld worden aan de in de processtukken omschreven afbeeldingen. De tenlastelegging is op dit punt onduidelijk, zodat verdachte niet weet waartegen hij zich dient te verdedigen.

3.1.2. Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft naar voren gebracht dat het niet noodzakelijk is om alle aangetroffen pornografische afbeeldingen per stuk te omschrijven in de dagvaarding. Er wordt vaak een selectie gemaakt. Naar de maatstaven die de Hoge Raad hierover heeft vastgesteld geeft de tenlastelegging zoals die nu is opgesteld een voldoende feitelijke omschrijving van de inhoud van de bij verdachte aangetroffen 230 kinderpornografische afbeeldingen. Indien aan de zijde van de verdediging onduidelijkheid bestond om welke plaatjes het in de tenlastelegging gaat, had de verdediging kunnen verzoeken deze te bekijken op de in beslag genomen computer van verdachte. Een dergelijk verzoek is door de verdediging echter niet ingediend. Naar de mening van de officier van justitie is het voor iedereen duidelijk wat verdachte verweten wordt.

3.1.3. Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank merkt allereerst op dat uit het dossier blijkt dat op de harde schijf van de bij verdachte in beslag genomen computer 223 afbeeldingen en 7 filmpjes zijn aangetroffen die kunnen worden aangemerkt als kinderporno. Van deze bestanden zijn 5 plaatjes en 2 filmpjes nader omschreven. Nu in de tenlastelegging enkel van afbeeldingen wordt gesproken, zal de rechtbank daarom slechts uitgaan van de bij verdachte aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen, te weten 223 stuks. De rechtbank overweegt dat uit het arrest van 28 september 2004 (LJN: AQ3710) van de Hoge Raad uit rechtsoverweging 3.4 kan worden afgeleid dat de wijze waarop in de onderhavige zaak een nadere feitelijke omschrijving is gegeven van de inhoud van de bij verdachte aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen in principe de tenlastelegging voldoende feitelijk maakt, zonder dat iedere aangetroffen afbeelding per stuk omschreven in de tenlastelegging hoeft te worden opgenomen. De rechtbank overweegt voorts dat uit het proces-verbaal waarin vijf van de in totaal 223 bij verdachte aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen worden omschreven (pagina 91-95 van het dossier) niet blijkt dat deze uitgeschreven afbeeldingen een representatief beeld geven van alle bij verdachte aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen. De in de tenlastelegging opgenomen nadere beschrijving van de inhoud van de afbeeldingen heeft, gezien de inhoud van het proces-verbaal op pagina’s 91 tot en met 95, slechts betrekking op de vijf in het proces-verbaal nader omschreven afbeeldingen. Nu niet kan worden vastgesteld dat deze vijf nader omschreven afbeeldingen een representatief beeld vormen van alle bij verdachte aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen, is de rechtbank van oordeel dat voor 218 (223 – 5) afbeeldingen de tenlastelegging daarom onvoldoende feitelijk is, en de dagvaarding in zoverre nietig dient te worden verklaard. De tenlastelegging vermeldt over die afbeeldingen namelijk alleen dat zij een ‘afbeelding van een seksuele gedraging’ zijn, aan welke term op zichzelf onvoldoende feitelijke betekenis toekomt.

Voor zover de verdediging heeft betoogd dat verdachte niet wist waartegen hij zich diende te verdedigen overweegt de rechtbank als volgt.

In de tenlastelegging is opgenomen dat het gaat om 230 kinderpornografische afbeeldingen – wat van dit aantal ook zij. Tijdens zijn verhoor bij de politie is verdachte door de verbalisanten medegedeeld dat op zijn computer 223 kinderpornografische afbeeldingen en 7 kinderpornografische filmpjes (zijnde samen 230 bestanden) zijn aangetroffen. Verdachte heeft in dit verhoor hierop gereageerd door te zeggen dat dat allemaal wel zal kloppen. Nu het aantal in de tenlastelegging genoemde afbeeldingen en het aantal aan verdachte bekend gemaakte bestanden in aantal met elkaar overeenstemmen en verdachte tijdens het verhoor duidelijk is gemaakt dat dit kinderpornografisch materiaal betreft, terwijl in de tenlastelegging de 230 afbeeldingen als kinderpornografisch worden aangemerkt, heeft verdachte naar het oordeel van de rechtbank kunnen begrijpen wat hem verweten wordt, namelijk het bezit van de 230 afbeeldingen (waaronder de nu vijf resterende), waarvan hij tijdens het verhoor wel te kennen gaf dat hij wist wat deze inhielden.

De dagvaarding is derhalve ten aanzien van de resterende vijf afbeeldingen geldig.

3.2 De overige voorvragen

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 De bewijsoverwegingen

4.1.1. Vaststaande feiten

In een onderzoek, genaamd Santiago, door de Spaanse politie, waarbij onderzoek werd gedaan naar het via internet downloaden van kinderpornografisch materiaal is het IP-adres van verdachte naar voren gekomen. Naar aanleiding hiervan heeft op 14 mei 2008 een doorzoeking ter inbeslagneming plaatsgevonden, waarbij onder meer de computer van verdachte en een externe harde schijf in beslag zijn genomen.

Op de harde schijf van de computer van verdachte is materiaal aangetroffen dat kan worden aangemerkt als kinderporno. Zeven van de aangetroffen kinderpornografische multimediafiles zijn nader omschreven.

Feitelijke omschrijving tenlastelegging

4.1.2. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft aangevoerd dat de gedragingen omschreven onder de drie aandachtstreepjes niet goed gekoppeld kunnen worden aan de in de processtukken omschreven afbeeldingen, zodat verdachte dient te worden vrijgesproken van het ten laste gelegde feit.

4.1.3. Het standpunt van de officier van justitie

In het dossier wordt omschreven wat te zien is op de kinderpornografische bestanden die zijn aangetroffen op de bij verdachte in beslag genomen computer. Te zien is onder meer de penetratie door volwassenen van kinderen, hoofdzakelijk in de leeftijd van 6 tot 7 jaar.

4.1.4. Het oordeel van de rechtbank

Nu geen andere van de op de computer van verdachte aangetroffen kinderpornografische afbeeldingen in het dossier zijn omschreven dan de vijf genoemd in het proces-verbaal van bevindingen op pagina’s 93 en 94, overweegt de rechtbank dat de in de tenlastelegging opgenomen nadere feitelijke omschrijvingen van de seksuele gedragingen alleen kunnen zien op die vijf afbeeldingen, nu het dossier geen aanknopingspunten biedt voor een andere bron waar de nadere feitelijke omschrijving op gegrond kan zijn. Dat de nadere feitelijke omschrijving van de seksuele gedragingen ziet op de vijf in het dossier omschreven afbeeldingen leidt de rechtbank voorts af uit de omstandigheid dat de nadere feitelijke omschrijving nauw aansluit bij hetgeen volgens het proces-verbaal van bevindingen op de vijf afbeeldingen is te zien.

Naar het oordeel van de rechtbank kan op deze grond dan ook geen vrijspraak volgen.

Opzet

4.1.5. Het standpunt van de officier van justitie

Op de computer is materiaal aangetroffen dat is aan te merken als kinderporno. Voor zover verdachte ter terechtzitting heeft willen betogen dat hij geen opzet had op het bezit hiervan, is de officier van justitie van mening dat dit niet strookt met de verklaring die verdachte bij de politie heeft afgelegd. Daar heeft hij verklaard dat hij op internet op zoek ging naar kinderporno en dat hij dat heeft gedownload en opgeslagen op zijn computer, nadat hij het had gevonden. Naar de mening van de officier van justitie kan het ten laste gelegde feit dan ook wettig en overtuigend worden bewezen.

4.1.6. Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft voorts aangevoerd dat verdachte geen wetenschap had van de verborgen map, waarin de kinderpornografische bestanden zijn aangetroffen, en ook niet van de inhoud van de map. Afbeeldingen van die aard werden niet door verdachte gehouden en mocht hij deze toch ongevraagd tegen zijn gekomen, dan werden ze direct verwijderd. Niet staat vast dat verdachte dergelijke afbeeldingen zou hebben bekeken. Hij heeft de afbeeldingen niet bewust opgeslagen.

4.1.7. Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat verdachte ter zitting anders heeft verklaard dan bij de politie.

Bij de politie heeft verdachte verklaard dat hij via internet per ongeluk in aanraking kwam met kinderporno. Hij kwam weleens op bepaalde websites terecht met kinderporno, dat hij daarna heeft gedownload. Ook heeft hij verklaard op de vraag of hij bewust op zoek is gegaan naar kinderpornografisch materiaal “op een gegeven moment ga je best wel zoeken”.

Zijn voorkeur ging uit naar meisjes in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar. Nadat hij het kinderpornografisch materiaal had gedownload, heeft hij het ook af en toe bekeken. Hij vond dat mooi om te zien. Desgevraagd heeft hij verklaard dat hij hierdoor soms ook seksueel geprikkeld raakte. De bestanden werden volgens verdachte in een map in het bestandsuitwisselingsprogramma eMule opgeslagen. Hij heeft voorts verklaard dat hij de map waarin de kinderporno is aangetroffen niet bewust onzichtbaar heeft gemaakt.

Ook heeft hij verklaard dat hij zichzelf vaak had voorgenomen om ermee te stoppen, maar dat de drang zo groot was dat hij daar geen weerstand aan kon bieden. Omdat hij in zijn achterhoofd wist dat het eigenlijk niet mag en zich soms afvroeg waarom hij het deed, heeft hij soms ook wel eens kinderpornobestanden van zijn computer verwijderd.

Naar het oordeel van de rechtbank staat deze verklaring van verdachte haaks op hetgeen hij ter terechtzitting naar voren heeft gebracht, te weten dat hij niet wist dat de afbeeldingen zoals die zijn aangetroffen op zijn computer kinderpornografisch waren. Hij heeft verklaard dat hij niet heeft gezien dat hij kinderporno downloadde via het programma eMule, omdat hij dit niet uit de bestandsnaam kon afleiden. Hij heeft de gedownloade plaatjes naar zijn zeggen niet bekeken, want dan zou hij ze verwijderd hebben als hij had gezien dat het kinderporno betrof. Ook heeft hij ter terechtzitting verklaard dat hij een voorkeur had voor 17-jarige meisjes, en dat hij bij het zoeken in het programma eMule als zoekterm ingaf ‘modellen’, waarbij hij dan op zoek was naar afbeeldingen waarin alleen blote geslachtsdelen zichtbaar waren, maar geen seksuele handelingen.

Daarnaast heeft verdachte ter terechtzitting verklaard dat hij op een gegeven moment besefte dat hij verkeerd bezig was en dat hij nu geen behoefte meer heeft aan kinderporno. Dit strookt naar het oordeel van de rechtbank niet met verdachtes eerdere verklaring ter terechtzitting dat hij niet wist dat hij kinderpornografische bestanden op zijn computer had en dat hij deze meteen zou hebben verwijderd als hij hier wel vanaf had geweten.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de verklaring van de verdachte dat hij niet wist dat de afbeeldingen die zijn aangetroffen op zijn computer kinderpornografisch waren en dat hij niet wist dat hij kinderpornobestanden downloadde, niet aannemelijk. De rechtbank gaat daarom uit van de verklaring zoals verdachte die bij de politie heeft afgelegd, hetgeen met zich mee brengt dat de rechtbank het standpunt van de verdediging ten aanzien van de opzet niet volgt.

4.2 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

op 14 mei 2008 te Westdorpe, gemeente Terneuzen,,

een gegevensdrager, te weten een harddisk van een computer, bevattende een aantal afbeeldingen, in bezit heeft gehad, terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij

(telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had

bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, welke voornoemde seksuele

gedragingen bestonden uit (onder meer):

- het vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of vinger) door een volwassen man van het lichaam van personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet /hebben bereikt, en

- het (laten) vasthouden en/of in de mond (laten) nemen van de stijve penis van een volwassen man door een persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, waarbij door het camerastandpunt en/of de onnatuurlijke pose nadrukkelijk de (ontblote) geslachtsdelen in beeld

gebracht worden.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

6 De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie vordert op grond van hetgeen hij bewezen acht aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

De officier van justitie heeft hiertoe naar voren gebracht dat de hoeveelheid kinderporno niet meer leidend is voor de strafeis, maar dat ook wordt gekeken naar de aard van de bestanden – de leeftijd van de kinderen en de aard van de getoonde seksuele handelingen - , de periode waarin men kinderporno in bezit heeft gehad en de omstandigheid of iemand ook kinderporno verspreidt. Gelet op deze factoren valt de strafeis voor verdachte hoog uit. Zo zijn de getoonde seksuele handelingen op de afbeeldingen vergaand, namelijk penetratie, en is de leeftijd van de getoonde kinderen laag. Ook heeft verdachte kinderporno verspreid door gebruik te maken van het bestandsuitwisselingsprogramma eMule.

6.2 Het standpunt van de verdediging

Verdachte heeft de afbeeldingen slechts een korte periode in zijn bezit gehad en heeft deze ook niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Door een nekhernia, waaraan hij op 21 oktober 2009 wordt geopereerd, is verdachte volledig afhankelijk van een uitkering. Gelet op deze omstandigheden heeft de verdediging verzocht aan verdachte geen taakstraf of geldboete op te leggen. Hij kan niet meer werken en zijn financiële draagkracht is daarom gering. Verder is verdachte een first-offender. Indien het tot strafoplegging zou komen heeft de verdediging verzocht een korte voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

De verdachte heeft kinderporno via internet gedownload en heeft dit opgeslagen op zijn computer. Dit heeft geleid tot het bezit van een hoeveelheid kinderpornobestanden. In deze bestanden werden ook afbeeldingen aangetroffen waarbij zeer jonge kinderen werden misbruikt. De rechtbank acht kinderporno en daarmee gepaard gaand misbruik en exploitatie van (soms zeer jonge) kinderen weerzinwekkend. Het is een feit van algemene bekendheid dat de nadelige gevolgen die deze kinderen hiervan zowel in psychische als in lichamelijke zin ondervinden bijzonder ingrijpend kunnen zijn. Verdachte moet hier mede verantwoordelijk voor worden gehouden, nu hij met het in bezit hebben van kinderporno heeft bijgedragen aan de instandhouding van de vraag naar kinderporno en daarmee ook naar bedoeld misbruik en bedoelde exploitatie van die kinderen. Voor een effectieve bestrijding van kinderporno is het dan ook noodzakelijk om niet alleen degenen aan te pakken die kinderporno vervaardigen, maar zeker ook degenen die kinderporno afnemen en in bezit hebben.

De officier van justitie is bij zijn eis uitgegaan van een bewezenverklaring van het bezit van 230 afbeeldingen. Nu de rechtbank het bezit van slechts vijf afbeeldingen bewezen acht, zal zij een lagere straf opleggen dan door de officier van justitie is gevorderd.

Nu verdachte geen werkstraf kan uitvoeren, noch een geldboete kan betalen, ziet de rechtbank geen ruimte voor een andere of lichtere sanctie dan gevangenisstraf. Gelet op de aard en de ernst van het feit kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden volstaan met een geheel voorwaardelijke straf. Bij de bepaling van de hoogte van de straf heeft de rechtbank niet alleen het aantal plaatjes betrokken, maar ook de aard van de afbeeldingen – er was sprake van vaginale en anale penetratie – en de jonge leeftijd van de kinderen, te weten variërend in de categorie 3 tot en met 12 jaar. Ook heeft de rechtbank rekening gehouden met het uittreksel uit het justitieel documentatieregister op naam van verdachte, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is gekomen. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van twee weken noodzakelijk is. Wel ziet de rechtbank aanleiding een deel van de op te leggen gevangenisstraf, te weten één week, voorwaardelijk op te leggen. Hiermee wordt beoogd verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

7 Het beslag

7.1 De onttrekking aan het verkeer

Het hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerp is vatbaar voor onttrekking aan het verkeer. Gebleken is dat het feit is begaan met behulp van dat voorwerp.

7.2 De teruggave aan verdachte

De rechtbank zal de teruggave gelasten van het hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerp aan verdachte, aangezien dat voorwerp niet vatbaar is voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en onder verdachte in beslag is genomen.

8 De wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36c, 57 en 240b van het Wetboek van Strafrecht zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9 De beslissing

De rechtbank:

Voorvragen

- verklaart de dagvaarding nietig, behoudens voor zover deze betrekking heeft op de vijf op pagina’s 93 en 94 van het proces-verbaal omschreven kinderpornografische afbeeldingen, met de nummers 1 tot en met 5;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.2 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

Een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van twee weken, waarvan één week voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast, omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit;

Beslag

- verklaart onttrokken aan het verkeer het inbeslaggenomen voorwerp, te weten 1 computer (QMOTION);

Beslag

- gelast de teruggave aan verdachte van het inbeslaggenomen voorwerp, te weten 1 harddisk (SWEEX);

Dit vonnis is gewezen door mr. Van Boven-Hartogh, voorzitter, mr. De Jager en mr. Vos, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Moggré-Hengst, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 26 oktober 2009.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature