< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

The Pirate Bay wordt bij verstekvonnis van de voorzieningenrechter geboden haar websites ontoegankelijk te maken voor internetgebruikers in Nederland omdat door The Pirate Bay inbreuk wordt gepleegd op de auteursrechten van bij Stichting Brein aangesloten organisaties van auteursrechthebbenden. De Global Gaming Factory X AB krijgt hetzelfde gebod, vanaf het moment dat zij eigenaar wordt van The Pirate Bay.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 432071 / KG ZA 09-1411 WT/RV

Vonnis in kort geding van 30 juli 2009

in de zaak van

de stichting

STICHTING BESCHERMING RECHTEN ENTERTAINMENT INDUSTRIE NEDERLAND, BREIN

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 6 juli 2009,

advocaten mr. D.F. Groenevelt en mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

GLOBAL GAMING FACTORY X AB,

kantoorhoudende te Stockholm, Zweden,

gedaagde,

advocaten mr. R. Dijkstra en mr. P.A. van den Brink te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Stichting Brein en GGF worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 21 juli 2009 is deze zaak gelijktijdig behandeld met de zaak van Stichting Brein tegen [gedaagde1], [gedaagde2] en [gedaagde3] (zaak- en rolnummer 428212 / KG ZA 09-1092). Stichting Brein heeft gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. GGF heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren namens Stichting Brein aanwezig: [bedrijfsjurist], bedrijfsjurist, [hoofd handhaving], hoofd handhaving, [bedrijfsjurist], bedrijfsjurist, en mrs. Groenevelt en Van Manen.

Namens GGF waren mrs. Dijkstra en Van den Brink aanwezig.

2. De feiten

2.1. Stichting Brein heeft als statutaire doelstelling het juridisch handhaven van de intellectuele eigendomsrechten van de bij haar aangesloten partijen.

2.2. Stichting Brein vertegenwoordigt het overgrote deel van de Nederlandse auteursrechthebbenden op het gebied van muziek- en film en computergames.

2.3. GGF is een onderneming die zich bezighoudt met internetadvertenties en softwareontwikkeling, speciaal gericht op toepassing in internetcafé’s en speelhallen (‘gaming centers’). GGF is genoteerd aan de Zweedse beurs Aktietorget. Op dinsdag 30 juni 2009 heeft GGF aangekondigd dat zij de hele onderneming van The Pirate Bay, waaronder alle daaraan gelieerde websites, zal overnemen.

2.4. The Pirate Bay is in 2004 gelanceerd als website thepiratebay.org waarop zogenaamde BitTorrents worden aangeboden. Met BitTorrents is het uitwisselen van bestanden tussen op het internet aangesloten computers mogelijk , waarbij computers van internetgebruikers direct in onderling contact staan voor het uitwisselen van bestanden (het peer-to-peer protocol).

2.5. The Pirate Bay maakt gebruik van websites bereikbaar via de volgende domeinnamen: thepiratebay.org, piratebay.org, piratebay.net, piratebay.se, thepiratebay.com, thepiratebay.net, thepiratebay.nu, thepiratebay.se.

2.6. Op 5 mei 2009 heeft Stichting Brein de oorspronkelijke oprichters, en thans gezien als eigenaren en beheerders, van The Pirate Bay gesommeerd onmiddellijk de activiteiten gericht op de Nederlandse markt te beëindigen. Bij vonnis van 30 juli 2009 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank zijn de eigenaren/beheerders van The Pirate Bay - onder meer - bevolen de website ontoegankelijk te maken voor internetgebruikers in Nederland.

2.7. Op 30 juni 2009 heeft GGF een persbericht gepubliceerd waarin zij de overname van The Pirate Bay heeft aangekondigd. In het persbericht is, voor zover van belang, opgenomen: “(…) The responsibility for, and operation of the site will be taken over by GGF in connection with closing the transaction, which is scheduled for August 2009. “We would like to introduce models which entail that content providers and copyright owners get paid for content that is downloaded via the site,” said [persoon1], CEO GGF. (…)”

3. Het geschil

3.1. Stichting Brein vordert samengevat - GGF te gebieden om, op straffe van een dwangsom, de (dreigende) inbreuken op de auteurs- en naburige rechten van de aangeslotenen van Stichting Brein te staken en gestaakt te houden, en daaraan uitvoering te geven door de website thepiratebay.org, alsook de bijbehorende (tracker)servers en databases, waaronder ook de (tracker)servers die toegankelijk zijn via andere websites (zie 2.8) of andere variaties daarop, ontoegankelijk te maken voor internetgebruikers in Nederland. Verder vordert Stichting Brein de termijn als bedoeld in artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te bepalen op twee maanden en veroordeling van GGF in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv .

3.2. Stichting Brein legt - zeer kort samengevat - het volgende ten grondslag aan haar vorderingen. Op de websites van The Pirate Bay (zie 2.8) staan lijsten van zogenaamde torrents die een verwijzing in zich hebben naar computerbestanden met auteursrechtelijk beschermde werken, zoals muziek, film en computergames, en ook andere software. The Pirate Bay maakt het door middel van de torrent technologie mogelijk dat internetgebruikers auteursrechtelijk beschermde werken kunnen downloaden van computer van anderen. Dit is een openbaarmaking in de zin van artikel 1 juncto 12 Auteurswet (Aw) en een ter beschikking stellen in de zin van de artikelen 2 lid l sub d, 6 lid 1 sub c en 7a lid 1 sub c Wet naburige rechten (Wnr).

De auteursrechthebbenden die zijn aangesloten bij Stichting Brein, en wiens belangen zij behartigt, hebben voor die openbaarmaking en ter beschikking stelling geen toestemming verleend. Zij zijn evenmin schadeloos gesteld voor dit (onrechtmatig) handelen. De geleden schade spreekt voor zich, ieder gratis gedownload werk zal niet worden verkocht via de officiële kanalen. Daarmee is ook het spoedeisend belang van Stichting Brein bij haar vorderingen gegeven.

GGF heeft eind juni 2009 aangekondigd The Pirate Bay over te nemen van de oorspronkelijke oprichters (die in de andere gelijktijdig behandelde zaak zijn gedagvaard). Zij zal dus de gepleegde inbreuk op de auteursrechten mogelijk voortzetten.

3.3. GGF voert - kort gezegd - aan dat de overname van The Pirate Bay nog niet is afgerond. GGF is thans ten onrechte in dit geding betrokken geraakt omdat zij de gestelde inbreuk op de auteursrechten van de aangeslotenen bij Stichting Brein niet mogelijk maakt. GGF heeft nog niet het beheer van de websites die bij The Pirate Bay behoren, zodat zij niet kan voldoen aan het gevorderde. Stichting Brein heeft dus geen belang bij haar vorderingen jegens GGF. Verder zijn bij de overeenkomst tot overname van The Pirate Bay opschortende voorwaarden opgenomen, waaronder de voorwaarde dat de websites volledig legaal moeten zijn. GGF wil dit in ieder geval bereiken door gebruikers te laten betalen voor het downloaden van games, films en muziek en door afdracht van auteursrechtelijke gelden aan de rechthebbenden of hun belangenbehartigers. Pas als zeker is dat GGF op legale wijze gebruik kan maken van The Pirate Bay zal zij de overname afronden.

4. De beoordeling

4.1. De door Stichting Brein gestelde inbreuken op de auteurs- en naburige rechten vinden, voor zover hier van belang, plaats in Nederland, zodat deze rechtbank, en daarmee de voorzieningenrechter, bevoegd is kennis te nemen van het onderhavige geschil, dat alleen ziet op Nederland.

4.2. GGF heeft aangevoerd dat Stichting Brein geen belang heeft bij haar vorderingen jegens GGF, omdat zij thans nog geen eigenaar is van de website The Pirate Bay, en na de overname daarvan de website op legale wijze wil gebruiken. Die overname van The Pirate Bay is onder een daartoe strekkende opschortende voorwaarde overeengekomen, aldus GGF. De stelling van Stichting Brein daartegen luidt dat de kans aanwezig is dat de inbreuk op de auteursrechten van bij haar aangesloten rechthebbenden zal worden voortgezet door GGF. Stichting Brein heeft daartoe onweersproken betoogd dat GGF tot op heden nog niet met haar in overleg is getreden over de benodigde stappen om The Pirate Bay op korte termijn te legaliseren. De overname door GGF van The Pirate Bay staat gepland in augustus 2009. Als die overname plaatsvindt zonder nader voorzieningen in de huidige werkwijze van The Pirate Bay, dreigt GGF inbreuk te maken op de auteursrechten van de bij Stichting Brein aangesloten organisaties. Door die dreigende inbreuk heeft Stichting Brein een belang bij haar vorderingen jegens GGF. Bij een (beweerde) inbreuk op een auteursrecht is de vereiste spoedeisendheid van de gevraagde voorzieningen in die zin gegeven, dat iedere dag dat de inbreuk voortduurt tot (meer) schade aan de zijde van de rechthebbenden kan leiden.

4.3. GGF heeft niet betwist dat The Pirate Bay thans inbreuk maakt op de auteursrechten van de bij Stichting Brein aangesloten organisaties, zodat daar vanuit wordt gegaan.

4.4. De verder niet weersproken vorderingen van Stichting Brein jegens GGF zijn daarmee in kort geding toewijsbaar. GGF heeft nog aangevoerd dat zij thans The Pirate Bay niet in eigendom heeft, zodat zij niet kan voldoen aan het gevorderde. Dit verweer leidt niet tot afwijzing van het gevorderde, maar wordt wel gehonoreerd in de zin dat de vorderingen jegens GGF zullen worden toegewezen vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen.

4.5. Nu de vorderingen jegens GGF vanaf een thans nog onzeker moment worden toegewezen geldt dat partijen gedeeltelijk in het (on)gelijk zijn gesteld. Daarom worden de proceskosten gecompenseerd als na te melden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. Gebiedt GGF vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen de inbreuken in Nederland op de auteurs- en naburige rechten van de aangeslotenen van Stichting Brein te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het aanbieden van hun diensten als tussenpersonen als bedoeld in artikel 26d Auteurswet en artikel 15e Wet op de naburige rechten , op straffe van een dwangsom voor iedere dag dat zij hiermee in strijd handelt van EUR 30.000,00, met een maximum van EUR 3.000.000,00.

5.2. Gebiedt GGF vanaf het moment dat zij The Pirate Bay heeft overgenomen uitvoering te geven aan het gebod onder 5.1 door de websites thepiratebay.org, piratebay.org, piratebay.net, piratebay.se, thepiratebay.com, thepiratebay.net, thepiratebay.nu en thepiratebay.se, of andere variaties daarop, alsook de bij die websites behorende (tracker)servers en databases, ontoegankelijk te maken voor internetgebruikers in Nederland, op straffe van een dwangsom voor iedere dag dat zij hiermee in strijd handelt van EUR 30.000,00, met een maximum van EUR 3.000.000,00.

5.3. Stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vast op twee maanden vanaf de datum van dit vonnis.

5.4. Compenseert de proceskosten aldus dat ieder de eigen kosten draagt.

5.5. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.6. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Tonkens - Gerkema, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. R. Verloo, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 30 juli 2009.?


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature