Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De kantonrechter constateert dat de door Canal Digitaal overgelegde algemene voorwaarden (in elk geval zonder vergrootglas) voor een gemiddeld mens volstrekt onleesbaar zijn. Daarmee heeft Canal Digitaal niet aan haar plicht tot terhandstelling voldaan, zodat Tromp Meesters terecht de vernietiging van de algemene voorwaarden heeft ingeroepen.

UitspraakRECHTBANK ZUTPHEN

Sector Kanton – Locatie Zutphen

Zaaknummer: 302496 CV 07-744

afschrift aan partijen d.d. 10 oktober 2007

vonnis van de kantonrechter d.d. 9 oktober 2007 (bij vervroeging)

inzake

de besloten vennootschap Canal Digitaal Premium Services bv,

gevestigd te Hilversum,

eisende partij,

(rol)gemachtigde: J.M. van Meggelen, deurwaarder te Zutphen,

tegen

[gedaagde],

wonende te [adres en plaats],

gedaagde partij,

procederend bij haar echtgenoot de heer J.H. Tromp Meesters.

Partijen worden hierna verder aangeduid als Canal Digitaal en [gedaagde].

1. Het verdere procesverloop

Dit verloop blijkt uit:

- de rolbeschikking van 21 augustus 2007;

- de conclusie van repliek en

- de conclusie van dupliek.

2. De feiten

Op 10 april 2003 heeft [gedaagde] bij een rechtsvoorgangster van Canal Digitaal een betaaltelevisiepakket afgenomen tegen betaling van € 15,00 per jaar.

3. De vordering en het verweer

3.1 Canal Digitaal vordert veroordeling bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, van [gedaagde] tot betaling van € 275,82, vermeerderd met de wettelijke rente over € 235,35 sinds de dag der dagvaarding tot de dag der algehele voldoening.

3.2 Canal Digitaal legt daaraan, tegen de achtergrond van de vastgestelde feiten, (samengevat) het volgende ten grondslag. Partijen hebben gecontracteerd onder verband van algemene voorwaarden. Canal Digitaal heeft op 10 mei 2006 een verzoek om een "upgrade" zijdens [gedaagde] ingewilligd en zulks schriftelijk aan [gedaagde] bevestigd. [gedaagde] heeft echter herhaaldelijk, ondanks aanmaningen en een toezegging, niet voldaan aan haar betalingsverplichtingen, waarna op 12 juli 2006 de aangeboden dienst buiten gebruik is gesteld en de overeenkomst op 18 augustus 2006 is ontbonden. De hoofdsom ad € 235,00 betreft het uitgefactureerde abonnementsgeld conform artikel 3 van de algemene voorwaarden. Verder heeft zij relevante buitengerechtelijke werkzaamheden verricht, waarvan de kosten komen voor rekening van [gedaagde]. [gedaagde] heeft geen verweer gevoerd voorafgaand aan de dagvaarding.

3.3 Op het verweer van [gedaagde] wordt zo nodig in het navolgende ingegaan.

4. De beoordeling

4.1 Van de (betwiste) toezegging zijdens [gedaagde] dat zij de hoofdsom zou voldoen, heeft Canal Digitaal geen bewijs bijgebracht of aangeboden, zodat daaraan voorbij moet worden gegaan.

4.2 [gedaagde] heeft erkend dat zij een upgrade heeft aangevraagd, maar betwist dat een "upgradeovereenkomst" is gesloten. Voorts betwist zij dat aan haar aanvraag door Canal Digitaal (correct) uitvoering is gegeven; met name is zij nimmer in staat geweest de bij dit pakket behorende programma's te ontvangen. Voorts betwist [gedaagde] dat zij heeft toegezegd de hoofdsom te zullen voldoen en stelt zij wel degelijk voorafgaand aan de dagvaarding verweer te hebben gevoerd.

4.3 Ten bewijze van haar stellingen heeft Canal Digitaal wel de initiële overeenkomst overgelegd, maar niet een "upgrade-overeenkomst", noch een daarop betrekking hebbend aanvraagformulier of bevestigingsbrief, noch enig ander relevant document. Wat Canal Digitaal aanduidt als haar "contactnotities" - wat daar overigens ook van zij - levert uiteraard geen bewijs op van haar stellingen en al helemaal niet van de aankomst van de beweerdelijk verzonden bevestigingsbrief. Ook heeft Canal Digitaal terzake geen ander bewijs bijgebracht of aangeboden.

4.4 Nu [gedaagde] voorts onbetwist heeft gesteld dat ook nimmer uitvoering is gegeven aan de pretense "upgradeovereenkomst", moet de kantonrechter het er voor houden dat die niet (rechtsgeldig) is gesloten en ligt het op die basis gevorderde voor afwijzing gereed.

4.5 Canal Digitaal heeft noch in de dagvaarding, noch in de repliek de gevorderde hoofdsom gespecificeerd. Denkbaar is dat die mede betrekking heeft op de kosten van het (onbetwiste) initiële abonnement. Voorzover dat het geval is overweegt de kantonrechter nog het volgende.

4.6 Canal Digitaal stelt dat zij het abonnement heeft "uitgefactureerd" conform haar algemene voorwaarden. [gedaagde] heeft als verweer gevoerd dat die voorwaarden onleesbaar zijn, kennelijk (ook) ten betoge dat aan Canal Digitaal daarom geen beroep op die voorwaarden toekomt.

De kantonrechter constateert dat de door Canal Digitaal overgelegde algemene voorwaarden inderdaad (in elk geval zonder vergrootglas) voor een gemiddeld mens volstrekt onleesbaar zijn. Daarmee heeft Canal Digitaal niet aan haar plicht tot terhandstelling voldaan, zodat [gedaagde] terecht de vernietiging van de algemene voorwaarden heeft ingeroepen.

4.7 Voorzover Canal Digitaal voor het overige al iets te vorderen zou hebben, heeft zij onvoldoende gesteld, zodat de vordering thans in zijn geheel voor afwijzing gereed ligt.

4.8 Canal Digitaal wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de proceskosten.

5. De beslissing

De kantonrechter, recht doende:

wijst de vordering af;

verwijst Canal Digitaal in de proceskosten van [gedaagde], tot op heden begroot op: nihil.

Aldus gewezen door mr. J.A.M. Smulders, kantonrechter te Zutphen, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 oktober 2007 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature