< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 november 2004, kenmerk BLMIL / 04-24513, heeft verweerder aan verzoeker een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op € 5.000 ineens, indien binnen vier weken na bekendmaking van het besluit niet overeenkomstig artikel 6, vierde lid, van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer (hierna: het Besluit) een akoestisch rapport is gevoegd bij de melding voor de inrichting van verzoeker, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats].

Uitspraak200409943/1.

Datum uitspraak: 29 december 2004

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

en

het college van burgemeester en wethouders van Venlo,

verweerder.

1.    Procesverloop

Bij besluit van 9 november 2004, kenmerk BLMIL / 04-24513, heeft verweerder aan verzoeker een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op € 5.000 ineens, indien binnen vier weken na bekendmaking van het besluit niet overeenkomstig artikel 6, vierde lid, van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer (hierna: het Besluit) een akoestisch rapport is gevoegd bij de melding voor de inrichting van verzoeker, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats].

Tegen dit besluit heeft verzoeker bezwaar gemaakt. Bij brief van 6 december 2004, bij de Raad van State ingekomen op 9 december 2004, heeft verzoeker de Voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De Voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 20 december 2004, waar verzoeker, in persoon en bijgestaan door [gemachtigde], en verweerder, vertegenwoordigd door mr. E. Schreur, mr. R.J. Zwiebel en ing . A.H.M. van Hagen, gemachtigden, zijn verschenen.

2.    Overwegingen

2.1.    In artikel 6, vierde lid, van het Besluit is – voor zover hier van belang – bepaald dat indien de melding betrekking heeft op een inrichting die gelegen is binnen een afstand van 50 meter van een woning van derden of andere geluidgevoelige bestemmingen, bij de melding tevens een rapportage van een akoestisch onderzoek wordt gevoegd.

   In artikel 1, onder h, van het Besluit wordt – voor zover in dit kader van belang - als woning aangemerkt: een gebouw of gedeelte van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt.

2.2.    Verzoeker voert aan dat verweerder de melding voor de onderhavige inrichting bij brief van 29 april 2003 reeds geaccepteerd heeft, zodat deze onherroepelijk is geworden. Naar zijn mening had verweerder dan ook geen akoestisch rapport meer van hem kunnen verlangen. Voorts voert hij aan dat binnen een afstand van 50 meter rond de inrichting volgens het bestemmingsplan geen gebouwen met een woonbestemming liggen. Voorzover enkele voormalige bedrijfspanden rond de inrichting als woonruimte worden gebruikt, is deze bewoning illegaal en zal deze op korte termijn worden beëindigd, aldus verzoeker. Naar zijn mening is het derhalve niet redelijk om thans een akoestisch onderzoek te verlangen.

2.2.1.    De Voorzitter stelt voorop dat – anders dan verzoeker stelt – de brief van 29 april 2003 waarin de ontvangst van de melding van verzoeker is bevestigd geen appellabel besluit is. Verder is ter zitting gebleken dat binnen een afstand van 50 meter van de inrichting gebouwen feitelijk als woningen van derden zijn gelegen. Dat deze bewoning in strijd met het bestemmingsplan geschiedt, kan hier niet af doen. Reeds hierom is verzoeker niet ontslagen van zijn verplichting om op grond van artikel 6, vierde lid, van het Besluit, een akoestisch rapport bij de melding te voegen. Nu verzoeker niet aan deze verplichting heeft voldaan, is de conclusie dat is gehandeld in strijd met artikel 6, vierde lid, van het Besluit, zodat verweerder terzake handhavend kon optreden.

2.2.2.    Gelet op het algemeen belang dat gediend is met handhaving, zal in geval van overtreding van een wettelijk voorschrift het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moeten maken. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag van het bestuursorgaan worden gevergd, dit niet te doen. Dit kan zich voordoen indien concreet uitzicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien. De omstandigheid dat op enig moment de illegale bewoning van de gebouwen binnen een afstand van 50 meter rond de inrichting kan naar het oordeel van de Voorzitter niet als een dergelijk omstandigheid worden aangemerkt. Ook overigens ziet de Voorzitter geen grond voor het oordeel dat verweerder na afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen overgaan tot het opleggen van de last onder dwangsom.

   Evenmin ziet de Voorzitter in hetgeen verzoeker naar voren heeft gebracht aanknopingspunten voor het oordeel dat binnen de gestelde termijn niet aan de last kan worden voldaan.

2.3.    Het bovenstaande in aanmerking genomen ziet de Voorzitter aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.4.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3.    Beslissing

De Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, als Voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll    w.g. Van Helvoort

Voorzitter    ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 29 december 2004

361.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature