Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afdrachtvermindering zeevaart. Schip bestemd voor sleep- en hulpverleningswerkzaamheden?

Gepubliceerde uitspraken in deze zaak:

UitspraakNr. 38.701

30 september 2005

PEB

gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 26 juni 2002, nr. BK-00/01567, betreffende na te melden aan X-1 B.V. te Z opgelegde naheffingsaanslag in de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

1. Naheffingsaanslag, bezwaar en geding voor het Hof

Aan belanghebbende is over het tijdvak 1 januari 1997 tot en met 31 december 1997 een naheffingsaanslag in de loonbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd ten bedrage van ƒ 97.265, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur is verminderd tot een aanslag ten bedrage van ƒ 72.179.

Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij het Hof.

Het Hof heeft het beroep gegrond verklaard en de uitspraak van de Inspecteur en de naheffingsaanslag vernietigd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie

De Staatssecretaris van Financiën heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend.

De Advocaat-Generaal P.J. Wattel heeft op 23 november 2004 geconcludeerd tot gegrondverklaring van het beroep in cassatie en tot vernietiging van de uitspraak van het Hof.

Belanghebbende heeft schriftelijk op de conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

3.1.1. Belanghebbende exploiteert een sleepdienst-, bergings- en transportonderneming. Tot haar vloot behoort het schip "B" (hierna: het schip). Het schip was in het onderhavige tijdvak voorzien van een geldige zeebrief alsmede van een geldig certificaat van deugdelijkheid. Het is geschikt voor onder andere onderwaterinspecties, het bergen van ankers en lading, het verwijderen van scheepswrakken en hijs- en transportwerk. De aard van het bedrijf waartoe het schip behoort, brengt mee dat het schip in voorkomende gevallen direct werkzaamheden op zee dient te kunnen verrichten en dat het met het oog daarop formeel en feitelijk voor de vaart op zee inzetbaar wordt gehouden.

3.1.2. Het schip wordt bemand overeenkomstig het Besluit zeevaartdiploma's dan wel het Bemanningseisenbesluit en wordt in het kader van belanghebbendes onderneming geëxploiteerd.

3.1.3. Belanghebbende heeft in het tijdvak van de naheffingsaanslag waarover het hier gaat de af te dragen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen verminderd met de afdrachtvermindering zeevaart met betrekking tot zeevarenden op het schip.

3.1.4. Naar aanleiding van een boekencontrole voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen over de periode 1993 tot en met 1997 heeft de Inspecteur de onderhavige naheffingsaanslag opgelegd omdat belanghebbende de afdrachtvermindering ten onrechte zou hebben toegepast over de maanden januari, februari, maart, en juli tot en met november van het jaar 1997.

3.2. Voor het Hof was - voorzover in cassatie van belang - in geschil of het schip is bestemd voor sleep- en hulpverleningswerkzaamheden op zee en wordt gebezigd voor het verrichten van deze werkzaamheden aan zeeschepen (artikel 1, lid 1, aanhef en letter f, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen , tekst 1997; hierna: WVA).

3.3. Het Hof heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Het heeft daartoe - in cassatie onbestreden - geoordeeld dat het onderhavige schip mede bestemd is voor hulpverleningswerkzaamheden op zee. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de stelling van de Inspecteur dat bovendien vereist is dat het desbetreffende vaartuig tevens bestemd is en wordt gebezigd voor sleepwerkzaamheden geen steun vindt in het recht.

3.4. Laatstvermeld oordeel wordt in het middel terecht bestreden. Aan het vereiste (opgenomen in artikel 1, lid 1, aanhef en letter f, WVA ) dat een schip is bestemd voor sleep- en hulpverleningswerkzaamheden op zee en wordt gebezigd voor het verrichten van deze werkzaamheden aan zeeschepen, wordt pas voldaan indien het schip bestemd is zowel voor sleepwerkzaamheden als voor hulpverleningswerkzaamheden en gebezigd wordt voor het verrichten van deze beide soorten werkzaamheden. De uitspraak van het Hof kan derhalve niet in stand blijven. Verwijzing moet volgen.

3.5. Opmerking verdient dat op grond van artikel 20, aanhef en letter b, van de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering (tekst 1997) een schip voor het verrichten van die werkzaamheden wordt gebezigd indien (voorzover hier van belang) uit de beschrijving van het zeeschip in de zeebrief blijkt dat het schip is bestemd voor sleep- en hulpverleningswerkzaamheden op zee. Over de beschrijving van het schip in de zeebrief heeft het Hof evenwel niets vastgesteld, nu zijn oordeel (in onderdeel 7.2) dat het schip voldoet aan de gestelde eis met betrekking tot de zeebrief kennelijk alleen betrekking heeft op de eis (in artikel 1, lid 1, letter f, WVA ) dat het schip is voorzien van een geldige zeebrief. Na verwijzing komt die beschrijving derhalve alsnog aan de orde.

3.6. Voor het geval het verwijzingshof toekomt aan het subsidiaire geschilpunt, merkt de Hoge Raad nog op (1) dat als gevolg van een kennelijke misstelling in de slotzin van 's Hofs onderdeel 4.4 de woorden "volgens de Inspecteur niet" zijn weggevallen , en (2) dat 's Hofs onderdeel 7.3 zijn beslissing niet draagt, zodat het verwijzingshof niet is gebonden aan hetgeen aldaar is overwogen.

4. Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten. Door het verwijzingshof zal worden beoordeeld of aan belanghebbende voor de kosten van het geding voor het Hof een vergoeding dient te worden toegekend.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het beroep gegrond,

vernietigt de uitspraak van het Hof, behoudens de beslissing omtrent het griffierecht, en

verwijst het geding naar het Gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing van de zaak met inachtneming van dit arrest.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.G. Pos als voorzitter, en de raadsheren L. Monné, A.R. Leemreis, C.J.J. van Maanen en C.A. Streefkerk in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier A.I. Boussak-Leeksma, en in het openbaar uitgesproken op 30 september 2005.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature