< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Toepassing van Wet conflictenrecht adoptie (Wet van 3 juli 2003, houdende een regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en erkenning van buitenlandse adopties, Staatsblad 2003, 283, in werking getreden op 1 januari 2004).

UitspraakRECHTBANK ZWOLLE

Sector civiel recht

Enkelvoudige familiekamer

Zaaknummer : 97666 / FA RK 04-1699

Datum : 17 juni 2004

E R K E N N I N G B U I T E N L A N D S E A D O P T I E

in de zaak van:

[verzoekerr],

en

[verzoekster],

beiden wonende [postcode] [plaats],

[adres],

advocaat mr. M. Koomen te Alkmaar.

procureur mr. P.A.M. Manning,

verzoekers.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Verzoekers hebben op 26 mei 2004 onder bovenvermeld zaaknummer een verzoekschrift ingediend tot het verkrijgen van een verklaring voor recht.

De Raad voor de Kinderbescherming, hierna te noemen de Raad, is in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn standpunt over het verzochte aan de rechtbank kenbaar te maken.

VASTSTAANDE FEITEN

De Minister van Justitie heeft op 6 februari 2002 aan verzoekers toestemming verleend voor het opnemen van een buitenlands kind ter adoptie.

Op [geboortedatum] 2003 is - naar moet worden aangenomen - in [plaats], Volksrepubliek China, geboren uit onbekende ouders het minderjarig kind, genaamd [naam minderjarige].

Bij beslissing, zoals vervat in het door verzoekers overgelegde stuk "Notarial Certificate" d.d.

[Notarial Certificate nummer 1], is naar het recht van China de adoptie van de minderjarige door verzoekers uitgesproken.

Deze adoptie heeft plaatsgevonden met inachtneming van de bepalingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.

De minderjarige heeft met het doel van adoptie haar geboorteland mogen verlaten.

De minderjarige wordt - blijkens het overgelegde uittreksel uit de basisadministratie persoons-gegevens van de gemeente [plaats] - sedert 5 februari 2004 door verzoekers tezamen verzorgd en opgevoed aan het voornoemde woonadres van verzoekers.

BEOORDELING VAN DE ZAAK

Ten aanzien van de procedure

Aangezien voor de rechtbank voldoende duidelijk is dat het verzoek van verzoekers voor toewijzing vatbaar is en naar het oordeel van de rechtbank overigens geen belanghebbenden ter zitting behoeven te worden opgeroepen, heeft de rechtbank het oproepen van verzoekers voor een behandeling ter zitting achterwege gelaten.

Te aanzien van het van toepassing zijnde wettelijke kader

Op het verzoek is van toepassing de Wet conflictenrecht adoptie (Wet van 3 juli 2003, houdende een regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en erkenning van buitenlandse adopties, Staatsblad 2003, 283, hierna als de WCAd aangeduid), welke wet met ingang van

1 januari 2004 in werking is getreden.

Ten aanzien van het verzoek tot erkenning

Het verzoek strekt tot afgifte van een verklaring voor recht, die inhoudt dat vermelde beslissing tot adoptie voldoet aan de voorwaarden voor erkenning van de WCAd.

De Raad voor de Kinderbescherming heeft niet van bezwaren tegen toewijzing van het verzochte doen blijken.

De rechtbank stelt vast dat de beslissing, zoals vervat in het overgelegde stuk "Notarial Certificate" d.d. [Notarial Certificate nummer 1], waarbij de minderjarige door verzoekers naar het recht van China is geadopteerd, voldoet aan de voorwaarden voor erkenning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de WCAd .

De rechtbank zal op de voet van artikel 7, derde lid, van de WCAd, de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage gelasten een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte van de burgerlijke stand toe te voegen.

Geslachtsnaam minderjarige

De bepalingen van de WCAd houden onder meer erkenning in van de familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en de adoptiefouders.

Verzoekers hebben verzocht te verstaan dat zij hebben verklaard dat de minderjarige de geslachtsnaam van verzoeker zal hebben.

Een beslissing hierover kan achterwege blijven, nu verzoekers een kind hebben, dat de geslachtsnaam van verzoeker draagt.

De minderjarige zal, gelet op het bepaalde in artikel 5, achtste lid, boek 1, van het Burgerlijk Wetboek , van rechtswege de geslachtsnaam "[familienaam verzoeker]" hebben.

Voornamen minderjarige

Verzoekers hebben tevens voornaamswijziging verzocht, in die zin dat de minderjarige de voornamen "[voornaam minderjarige]" zal dragen.

Van bezwaren tegen de verzochte voornaamswijziging is niet gebleken.

Dit op de wet gegronde verzoek zal eveneens worden toegewezen.

Geboortegegevens minderjarige

Verzoekers hebben verzocht de geboortegegevens van de minderjarige vast te stellen, aangezien in het overgelegde stuk "Notarial Certificate", de plaats, de provincie en het land van geboorte van de minderjarige niet staan vermeld, terwijl er geen reden is te twijfelen aan de juistheid van de in het verzoekschrift vermelde geboortegegevens van de minderjarige.

De rechtbank stelt vast dat de overgelegde vertaling in de Engelse taal van de akte van geboorte, die gegevens niet bevat.

Mede gezien de overgelegde stukken en alle andere omstandigheden en aanwijzingen, zal de rechtbank op de voet van artikel 7, derde lid, WCAd juncto artikel 25c, eerste en derde lid, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de geboortegegevens van het de minderjarige vaststellen, zoals hierna staat vermeld.

De rechtbank gaat daarbij uit van de volgende stukken, waarin geboortegegevens van de minderjarige zijn opgenomen:

- het stuk "Notarial Certificate", [Notarial Certificate nummer 3], gedateerd 5 januari 2004;

- het stuk "Notarial Certificate", [Notarial Certificate nummer 2], gedateerd 5 januari 2004;

- het stuk "Notarial Certificate", [Notarial Certificate nummer 1], gedateerd 5 januari 2004;

- een kopie van een pagina van het paspoort van de minderjarige, genummerd G05996454.

BESLISSING

Verklaart voor recht dat wordt erkend de beslissing, zoals vervat in het stuk "Notarial Certificate" d.d. [Notarial Certificate nummer 1], tot de adoptie naar het recht van China van de minderjarige van het vrouwelijke geslacht, genaamd [voornaam] [geslachtsnaam], geboren te [plaats], Volksrepubliek China, op [geboortedatum] 2003 door [verzoeker] en zijn echtgenote [verzoekster], beiden wonende [postcode] [plaats], [adres].

Gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage een latere vermelding van de adoptie aan de daarvoor in aanmerking komende akte toe te voegen.

Stelt als geboortegegevens van de minderjarige vast:

- plaats van geboorte : [plaats], Volksrepubliek China

- datum van geboorte : [geboortedatum] 2003

- geslacht : vrouwelijk

- geslachtsnaam : [geslachtsnaam]

- voornaam : [voornaam]

en gelast de inschrijving daarvan in het register van geboorten van de gemeente 's-Gravenhage.

Gelast de voornaamswijziging van de minderjarige in "[voornaam minderjarige]".

Aldus gegeven door mr. A.M. Koene, rechter, tevens plaatsvervangend-kinderrechter, in tegenwoordigheid van C. van Leeuwen als griffier en uitgesproken ter openbare zitting van 17 juni 2004.

HOGER BEROEP

Mocht u, verzoeker of belanghebbende, zich niet met de beslissing van de rechtbank kunnen verenigen, dan kunt u daartegen hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Arnhem. Hoger beroep dient binnen een bepaalde termijn te worden ingesteld, tenzij een ander dat al heeft gedaan. Die termijn is voor verzoeker en voor de verschenen belanghebbende, aan wie een afschrift van deze beschikking is verstrekt of verzonden, drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak. De termijn is voor andere belanghebbenden drie maanden na de betekening van de uitspraak of nadat de beschikking hen op andere wijze bekend is geworden. Voor het instellen van hoger beroep is tussenkomst van een procureur /advocaat verplicht.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature