< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Uitspraak01/2724 ANW

U I T S P R A A K

in het geding tussen:

[Naam appellante], wonende te [woonplaats], appellante,

en

de Sociale Verzekeringsbank, gedaagde.

I. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

Bij besluit van 17 november 1999 heeft gedaagde het verzoek van appellante om deel te nemen aan de regeling op grond van artikel 66a, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet (Anw ), bedoeld voor personen die bij een particuliere levensverzekeraar onverzekerbaar zijn, afgewezen op de grond dat zij het verzoek om deelname aan de regeling niet tijdig heeft ingediend.

Bij beslissing op bezwaar van 17 januari 2000, het thans bestreden besluit, is het bezwaar tegen eerdergenoemd besluit van 17 november 1999 ongegrond verklaard.

De rechtbank 's-Hertogenbosch heeft bij uitspraak van 22 maart 2001 het tegen het besluit van 17 januari 2000 ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Appellante heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld op bij aanvullend beroepschrift van 27 mei 2001 aangevoerde gronden.

Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

Het geding is behandeld ter zitting van de Raad, gehouden op 4 september 2002, waar appellante niet is verschenen en waar gedaagde zich heeft laten vertegenwoordigen door mr. B.T.S.J. Maarschalkerweerd, werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank.

II. MOTIVERING

Namens appellante, geboren [in] 1951, is bij brief van 26 oktober 1999 aan gedaagde verzocht haar in aanmerking te laten komen voor deelname aan de regeling, ingevolge artikel 66a, derde lid, van de Anw , voor personen die bij een particuliere levensverzekeraar onverzekerbaar zijn (hierna te noemen: het Besluit ex artikel 66a Anw). Daarbij is aangegeven dat haar echtgenoot op 25 juli 1999 is overleden.

Bij besluit van 17 november 1999 heeft gedaagde op dit verzoek afwijzend gereageerd met de motivering dat appellante niet voldaan heeft aan de voorwaarde dat het verzoek om deelname uiterlijk voor 31 maart 1999 bij de Sociale Verzekeringsbank moet zijn ingediend.

Bij het thans bestreden besluit heeft gedaagde na bezwaar het besluit van 17 november 1999 gehandhaafd.

In dit geding is uitsluitend de vraag aan de orde of gedaagde bij het bestreden besluit terecht heeft geweigerd appellante deel te laten nemen aan de regeling, neergelegd in het Besluit ex artikel 66a Anw .

De Raad komt, evenals de rechtbank, en op dezelfde gronden waarop die rechter dat oordeel doet steunen, tot een bevestigende beantwoording van die vraag.

In artikel 3, eerste lid, van het Besluit ex artikel 66a Anw is bepaald dat de persoon wiens echtgenoot onverzekerbaar is of de echtgenoot die onverzekerbaar is, bevoegd is zich uiterlijk op 31 maart 1999 bij de Sociale Verzekeringsbank aan te melden.

Vaststaat dat appellante zich niet eerder dan op 26 oktober 1999, derhalve na 31 maart 1999, bij gedaagde heeft aangemeld om in aanmerking te komen voor de regeling, zodat geen sprake is van een tijdige aanmelding.

In hoger beroep heeft appellante nogmaals aangegeven dat haar echtgenoot ongeneeslijk ziek was sedert het najaar van 1997 en dat er in de periode tot zijn overlijden op 25 juli 1999 nauwelijks van een sociaal leven sprake was. Hierdoor waren appellante en haar echtgenoot niet op de hoogte van de wijzigingen die in de Anw-regelgeving in die periode hebben plaatsgevonden en waren zij ook onbekend met de in artikel 3 van het Besluit ex artikel 66a Anw vervatte aanmeldingstermijn voor deelname aan de regeling. Op grond van de door haar aangevoerde omstandigheden acht appellante de te late aanmelding verontschuldigbaar en wenst zij alsnog in de gelegenheid gesteld te worden om deel te nemen aan genoemde regeling.

De Raad overweegt dienaangaande dat de in de onderhavige regeling neergelegde aanmeldingstermijn dwingendrechtelijk van aard is en dat in de regeling niet is voorzien in een bevoegdheid om van die termijn af te wijken.

Voorts is naar het oordeel van de Raad in het geval van appellante niet gebleken van zodanige bijzondere omstandigheden dat deze gedaagde ertoe zouden moeten nopen af te wijken van de hier geldende dwingendrechtelijke bepalingen.

De Raad concludeert derhalve dat appellante reeds op grond van de te late aanmelding terecht door gedaagde niet in aanmerking is gebracht voor deelname aan de regeling neergelegd in het Besluit ex artikel 66a Anw .

Uit het vorenstaande vloeit voort dat het hoger beroep niet kan slagen, zodat de aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

De Raad acht geen termen aanwezig toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht inzake een vergoeding van proceskosten.

III. BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep,

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus gegeven door mr. T.L. de Vries als voorzitter en mr. H.J. Simon en mr. M.S.E. Wulffraat-van Dijk als leden, in tegenwoordigheid van mr. M.F. van Moorst als griffier en uitgesproken in het openbaar op 18 oktober 2002.

(get.) T.L. de Vries.

(get.) M.F. van Moorst.

CVG


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature