E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2012:BW2893
LJN BW2893, Raad van State, 201108692/1/V1

Inhoudsindicatie:

Bij de door hem in het kader van artikel 8 van het EVRM te verrichten belangenafweging komt de minister een zekere beoordelingsruimte toe. Dat laat evenwel onverlet dat de besluitvorming moet voldoen aan de eisen van zorgvuldigheid en motivering die het recht daaraan stelt. De rechter moet met inachtneming van de beoordelingsruimte die de minister toekomt toetsen of de besluitvorming aan die eisen voldoet. Geen grond bestaat voor het oordeel dat de minister bij de "fair balance" die moet worden gevonden tussen enerzijds de belangen van de betrokken personen en anderzijds het betrokken algemeen belang van de staat, zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de inmenging in de uitoefening door de vreemdeling en het kind van hun recht op gezinsleven gerechtvaardigd is. Daarbij is vooral van belang dat de vreemdeling er zelf voor heeft gekozen zich met het kind in de Verenigde Staten te vestigen en het besluit van de minister derhalve het familie- en gezinsleven van betrokkenen, zoals dit bestond voorafgaand aan dat besluit, niet verhindert en er voorts geen objectieve belemmeringen bestaan het gezinsleven aldaar uit te oefenen. De door de rechtbank genoemde, hiervoor onder 2.4.2 weergegeven, aspecten kunnen daaraan niet afdoen. Dat de minister zulks in het besluit van 21 januari 2011 niet uitdrukkelijk tot uiting heeft gebracht, betekent niet dat dit besluit op een ondeugdelijke motivering berust. Voldoende duidelijk is dat de minister de voor het vinden van een "fair balance" relevante feiten en omstandigheden onder ogen heeft gezien en daarbij de door de rechtbank genoemde aspecten niet van doorslaggevende betekenis heeft geacht. Het oordeel van de rechtbank dat de minister niet, althans onvoldoende, op die aspecten is ingegaan, moet derhalve aldus worden begrepen dat volgens de rechtbank aan bedoelde aspecten wel doorslaggevend gewicht toekomt. Voor dat oordeel bestaat zoals hiervoor is overwogen geen grond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie