E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RVS:2010:BO7034
LJN BO7034, Raad van State, 200909938/1/V1

Inhoudsindicatie:

Ongewenstverklaring / bijzondere belangen kunnen aan signalering in SIS in de weg staan

De staatssecretaris heeft zich in het besluit van 15 december 2008 op het standpunt gesteld dat de omstandigheid dat de vreemdeling, indien hij ongewenst wordt verklaard, niet meer in staat zal zijn het Schengen-gebied in te reizen, terwijl dit in de toekomst wellicht met een laissez-passer of een ander reisdocument mogelijk is, geen bijzondere omstandigheid is op grond waarvan ongewenstverklaring achterwege dient te blijven. De beperking om het gebied in te reizen is immers het directe gevolg van de ongewenstverklaring en niet zozeer een bijzondere, individuele omstandigheid. Dat de vreemdeling ten gevolge van deze beperking niet meer in staat zou zijn om zijn zakelijke contacten te onderhouden en aldus in zijn werkzaamheden zou worden belemmerd is, volgens de staatssecretaris, een gevolg dat voor rekening en risico van de vreemdeling dient te komen, aangezien hij zich had kunnen en behoren te realiseren dat het gebruik van een vals paspoort ernstige consequenties kan hebben. De staatssecretaris heeft zich tot slot op het standpunt gesteld dat de vreemdeling eventueel in Duitsland, waar hij stelt werkzaamheden voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stolze B.V. (hierna: Stolze) te verrichten, om opheffing van de ongewenstverklaring zou kunnen verzoeken.

De staatssecretaris heeft zich in het verweerschrift bij de rechtbank nog op het standpunt gesteld dat de ongewenstverklaring er niet aan in de weg staat dat de vreemdeling zijn werkzaamheden voor Stolze blijft verrichten in landen die niet behoren tot het Schengen-gebied.

Ter zitting bij de Afdeling heeft de minister toegelicht dat hij in artikel 24 van de SIS II-verordening, noch in enige andere bepaling, een verplichting leest om een ongewenstverklaarde vreemdeling te signaleren in het SIS. Het is in theorie denkbaar dat een vreemdeling wel ongewenst wordt verklaard, maar niet wordt gesignaleerd in het SIS. Het in de praktijk gehanteerde uitgangspunt is evenwel dat een ongewenstverklaring leidt tot signalering in het SIS.

De vaste gedragslijn bij de toepassing van artikel 67 van de Vw 2000 , in aanvulling op het beleid zoals weergegeven in 2.2.1 en met het oog op artikel 24 van de SIS II-verordening, zoals door de minister ter zitting toegelicht, strekt ertoe dat signalering van een vreemdeling in het SIS op een ongewenstverklaring volgt. Deze gedragslijn is niet onredelijk te achten. Vanwege de nauwe samenhang tussen signalering en ongewenstverklaring kan en dient een vreemdeling in de procedure omtrent de ongewenstverklaring tegen het voornemen hem te signaleren op (te) komen. Dat een vreemdeling vanwege de signalering in het SIS niet meer in staat zal zijn het Schengen-gebied in te reizen is een feitelijk gevolg van de ongewenstverklaring en valt als zodanig buiten de belangenafweging die aan de ongewenstverklaring vooraf dient te gaan. De staatssecretaris dient evenwel te bezien of bijzondere belangen van een vreemdeling zich verzetten tegen signalering in het SIS conform voormelde gedragslijn.

In de omstandigheid dat de vreemdeling door de signalering in het SIS in zijn werkzaamheden wordt belemmerd, heeft de staatssecretaris in redelijkheid geen aanleiding hoeven zien om van voormelde gedragslijn af te wijken, aangezien dit er niet aan in de weg staat dat de vreemdeling het merendeel van zijn werkzaamheden voor Stolze blijft verrichten in landen die niet behoren tot het Schengen-gebied. Wat betreft zijn werkzaamheden in Duitsland bestaat voor de vreemdeling daarnaast de mogelijkheid om de Duitse autoriteiten met het oog op die werkzaamheden ondanks de signalering in het SIS toegang tot het grondgebied te verzoeken. De staatssecretaris heeft het belang van de vreemdeling om het Schengen-gebied te kunnen inreizen derhalve op deugdelijke wijze betrokken bij de beoordeling of de vreemdeling kon worden gesignaleerd.

Het betoog slaagt.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie