< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Uitspraak200102900/1.

Datum uitspraak: 5 juni 2002

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats]

tegen de uitspraak van de president van de arrondissementsrechtbank te Almelo van 7 juni 2001 in het geding tussen:

appellant

en

burgemeester en wethouders van Enschede.

1. Procesverloop

Bij besluit van 8 januari 2001 hebben burgemeester en wethouders van Enschede (hierna: burgemeester en wethouders) beslist op het verzoek van appellant van 29 december 1999 ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

Bij brief van 16 februari 2001 heeft appellant daartegen een beroepschrift ingediend bij de rechtbank. Dit beroepschrift is doorgezonden aan burgemeester en wethouders ter behandeling als bezwaarschrift. Bij brief van 29 maart 2000 hebben burgemeester en wethouders de termijn voor het nemen van een besluit op het bezwaarschrift met vier weken verlengd tot uiterlijk 19 juni 2001.

Bij uitspraak van 7 juni 2001, verzonden op dezelfde dag, heeft de president van de arrondissementsrechtbank te Almelo (hierna: de president) het door appellant ingestelde beroep tegen het niet tijdig door burgemeester en wethouders beslissen op zijn bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief van 8 juni 2001, bij de Raad van State ingekomen op dezelfde dag, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 11 juli 2001. Deze brieven zijn aangehecht.

Bij brief van 27 november 2001 hebben burgemeester en wethouders een memorie van antwoord ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 15 april 2002, waar appellant in persoon en burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door mr. W.D. Piek, ambtenaar der gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. De president heeft in de aangevallen uitspraak op juiste gronden afgezien van een bespreking van de inhoudelijke bezwaren van appellant met betrekking tot de primaire beslissing, daar er daartegen nog een bezwarenprocedure gaande was ten tijde van deze uitspraak. De Afdeling zal gelet op het voorgaande afzien van een bespreking van de gronden van hoger beroep die aanleiding geven voor een inhoudelijke bespreking van het primaire besluit.

2.2. Het onderhavige geschil spitst zich toe op de vraag of appellant op juiste gronden niet-ontvankelijk is verklaard in zijn beroep tegen de, door hem voorgewende, weigering van burgemeester en wethouders een tijdig besluit te nemen naar aanleiding van zijn bezwaarschrift. Appellant betoogt dat burgemeester en wethouders in hun schrijven van 29 maart 2001 zonder motivering de beslistermijn met vier weken hebben verdaagd. Hij stelt zich daarbij op het standpunt dat burgemeester en wethouders de beslissing op bezwaar niet hebben mogen verdagen, nu in vorenvermeld schrijven geen bijzondere omstandigheden zijn genoemd die verdaging van de beslistermijn rechtvaardigen, als bedoeld in de memorie van toelichting bij artikel 7:10, derde lid, van de Awb .

2.3. Dit betoog treft geen doel. De Afdeling kan appellant niet volgen in zijn betoog dat uit de memorie van toelichting bij artikel 7:10, derde lid, van de Awb valt af te leiden dat de beslissing tot verdaging slechts mogelijk zou zijn indien daartoe in de beslissing tot verdaging door burgemeester en wethouders bijzondere omstandigheden worden aangevoerd. Ingevolge vorenvermeld artikel is het voor burgemeester en wethouders mogelijk een beslissing op bezwaar voor ten hoogste vier weken te verdagen, welke beslissing schriftelijk moet worden medegedeeld. Er is echter geen motiveringseis voor deze schriftelijke mededeling. Burgemeester en wethouders hebben door hun verdagingsbeslissing niet in strijd gehandeld met vorengenoemd artikel. Met de president is de Afdeling, met inachtneming van het vorenstaande, van oordeel dat ten tijde van de aangevallen uitspraak de termijn voor burgemeester en wethouders om een beslissing te nemen op het bezwaarschrift nog niet was verstreken. De president heeft aldus terecht het beroep van appellant niet-ontvankelijk verklaard.

2.4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. E.M.H. Hirsch Ballin, Lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. S. Zwemstra, ambtenaar van Staat.

w.g. Hirsch Ballin w.g. Zwemstra

Lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 5 juni 2002

91-402.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.∧ naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature