< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Hoger beroepschrift van latere datum dan nieuwe beslissing op bezwaar wordt mede gericht geacht tegen nieuw besluit.

Beroep tegen ongegrond-verklaring bezwaarschrift tegen bouwvergunning gegrond verklaard. Op 31-05- 1999 is hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank Bij besluit van 12-05-1999 hebben B&W een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift genomen en de bezwaren wederom ongegrond verklaard.

Afdeling : Het hoger beroep wordt ingevolge art. 6:19 Awb mede geacht te zijn gericht tegen de nieuwe beslissing op het bezwaarschrift van 12-05-1999. Dat het hoger beroepschrift van later datum is dan die nieuwe beslissing, kan aan de toepassing van genoemd artikel niet in de weg staan. Een ander oordeel hierover zou m. b.t. de tegen de nieuwe beslissing op het bezwaarschrift ter beschikking staande c.q. aan te wenden rechtsmiddelen te onderscheiden situaties veroorzaken zonder dat daarvoor enige grond aanwezig is. De Afdeling zal derhalve de nieuwe beslissing op het bezwaar in haar oordeel betrekken.

Het college van burgemeester en wethouders van Hoorn, verweerder

mrs. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, J.H.B. van der Meer, C.A. Terwee-van Hilten

UitspraakRaad van State

199900352/1.

Datum uitspraak: 13 juli 2000

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

A en anderen, allen wonend te B, appellanten,

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar van 20 april 1999 in het geding tussen: appellanten en burgemeester en wethouders van Hoorn.

1. Procesverloop

Bij besluit van 26 mei 1998 hebben burgemeester en wethouders van Hoorn (hierna: burgemeester en wethouders) aan Z, onder het verlenen van vrijstelling van het bepaalde in artikel 2.1.5, eerste lid, van de bouwverordening van de gemeente Hoorn, bouwvergunning verleend ten behoeve van het plaatsen van een geluidsscherm op het perceel, kadastraal bekend gemeente Hoorn, sectie […], nr. […], plaatselijk bekend […].

Bij besluit van 14 oktober 1998 hebben burgemeester en wethouders het hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 20 april 1999, verzonden op 22 april 1999, heeft de arrondissementsrechtbank te Alkmaar (hierna: de rechtbank) het tegen dit besluit ingestelde beroep gegrond verklaard, de bestreden beslissing op bezwaar vernietigd en bepaald dat burgemeester en wethouders binnen zes weken na de datum van verzending van de uitspraak een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift nemen. Deze uitspraak is aangehecht.

Bij besluit van 12 mei 1999 hebben burgemeester en wethouders een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift genomen en de bezwaren wederom ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van 20 april 1999 hebben appellanten bij brief van 31 mei 1999, bij de Raad van State ingekomen op 2 juni 1999, hoger beroep ingesteld. Deze brief is aangehecht.

Bij brief van 20 oktober 1999 hebben burgemeester en wethouders een memorie van antwoord ingediend.

Bij brief van 20 oktober 1999 heeft J.W. Rootselaar een memorie ingediend.

Na afloop van het vooronderzoek zijn nog stukken ontvangen van appellanten. Deze zijn aan de andere partijen toegezonden.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 april 2000, waar appellanten, vertegenwoordigd door mr. W.J.M. Loomans, advocaat te Hoorn, en burgemeester en wethouders, vertegenwoordigd door mr. ing . F.A.J. Groenendijk, ambtenaar der gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het hoger beroep wordt ingevolge artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht mede geacht te zijn gericht tegen de nieuwe beslissing op het bezwaarschrift van 12 mei 1999. Dat het hoger beroepschrift van later datum is dan die nieuwe beslissing, kan aan de toepassing van genoemd artikel niet in de weg staan. Een ander oordeel hierover zou met betrekking tot de tegen de nieuwe beslissing op het bezwaarschrift ter beschikking staande c.q. aan te wenden rechtsmiddelen te onderscheiden situaties veroorzaken zonder dat daarvoor enige grond aanwezig is. De Afdeling zal derhalve de nieuwe beslissing op bezwaar, waarin met verwijzing naar de op 23 maart 1999 verleende vrijstelling op grond van artikel 2.5.19, derde lid, sub b, van de bouwverordening van de gemeente Hoorn de bezwaren opnieuw ongegrond zijn verklaard en de verleende bouwvergunning is gehandhaafd, in haar oordeel betrekken.

2.2. De Afdeling is met de rechtbank van oordeel dat het bouwplan ziet op het oprichten van een geluidsscherm. De mogelijkheid dat dit scherm mede dienst zal doen als erfafscheiding doet aan die primaire functie niet af. Het oprichten van het geluidsscherm verdraagt zich met de ter plaatse geldende bestemming "verkeersdoeleinden". Het mogelijke gebruik van een deel van de gronden naast het op te richten geluidsscherm staat niet in direct verband met het bouwplan voor het geluidsscherm zelf, en kan derhalve bij de beoordeling daarvan niet worden betrokken.

2.3. Voor wat betreft de vraag of het vergunde bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand zij het navolgende opgemerkt. Gebleken is dat op de bij het besluit van 26 mei 1998 - waarbij de bouwvergunning is verleend - behorende bouwtekening (laatstelijk gewijzigd 3 april 1998) een stempel van de welstandscommissie inhoudende een (positief) advies ontbreekt. De stempels - inhoudende geen bezwaar - zijn slechts geplaatst op de bouwtekeningen laatstelijk gewijzigd op 5 januari 1998 en 28 januari 1998) die betrekking hebben op eerdere ontwerpen. Die bouwtekeningen wijken - onder meer voor wat betreft de maatvoering - af van de tekening behorend bij de bouwvergunning. Nu niet is gebleken dat de welstandscommissie anderszins van advies heeft gediend over het bouwplan zoals dat blijkt uit de bij de vergunning behorende bouwtekening, moet het ervoor worden gehouden dat een positief advies over het uiteindelijk vergunde ontwerp ontbreekt. Daar dit gebrek in het besluit van 14 oktober 1998 niet is onderkend, ontbeert dit besluit een zorgvuldige voorbereiding en deugdelijke motivering. Het vorenstaande is door de rechtbank miskend.

2.4. In hetgeen appellanten hebben aangevoerd tegen de nieuwe beslissing op het bezwaarschrift van 12 mei 1999 is geen grond gelegen voor het oordeel dat vrijstelling op grond van artikel 2.5.19 van de bouwverordening van de gemeente Hoorn niet alsnog kon worden verleend, en evenmin voor het oordeel dat daarmee het door de rechtbank geconstateerde verzuim niet kon worden hersteld. Nu echter het in overweging 2.3. geconstateerde gebrek evenzeer kleeft aan die nieuwe beslissing, kan deze reeds daarom in rechte geen stand houden.

2.5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient met de in overweging 2.3. vermelde verbetering van gronden te worden bevestigd. Het beroep op de Afdeling tegen het besluit van 12 mei 1999 is gegrond. Dit besluit komt derhalve voor vernietiging in aanmerking. Burgemeester en wethouders dienen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak. Daartoe zal de Afdeling een termijn stellen.

2.6. Burgemeester en wethouders dienen op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. bevestigt de aangevallen uitspraak;

II. verklaart het beroep gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 12 mei 1999 gegrond;

III. vernietigt het besluit van burgemeester en wethouders van 12 mei 1999, JZ/GRK 99.40828;

IV. draagt burgemeester en wethouders van Hoorn op binnen acht weken na de verzending van deze uitspraak met inachtneming daarvan een nieuw besluit te nemen;.

V. veroordeelt burgemeester en wethouders van Hoorn in de door appellanten in verband met de behandeling van het (hoger) beroep gemaakte proceskosten tot een bedrag van f 1.420,--, welk bedrag geheel is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het bedrag dient door de gemeente Hoorn te worden betaald aan appellanten;

VI. gelast dat de gemeente Hoorn aan appellanten het door hen voor de behandeling van het (hoger) beroep betaalde griffierecht (f 340,--) vergoedt;

Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, Voorzitter, en mr. J.H.B. van der Meer en mr. C.A. Terwee-van Hilten, Leden, in tegenwoordigheid van mr. P.H. Lauryssen, ambtenaar van Staat.

w.g. Ligtelijn-Van Bilderbeek w.g. Lauryssen

Voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 13 juli 2000

96.

Verzonden:

13 JULI 2000 Voor eensluidend afschrift,

de Secretaris van de Raad van State,

voor deze,


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature