< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Besluit tot ongegrondverklaring van beroep tegen beslissing op verzoek om toelating tot examens in opleiding maatschappijgeschiedenis is geen besluit i.d.z.v. 8:4.e Awb.

UitspraakRaad

van State

No. H01.97.0567.

Datum uitspraak: 24 juli 1998.

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant] te [woonplaats]

(appellant)

tegen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 10 april 1997 in het geschil tussen:

appellant

en

het College van beroep voor de examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Procesverloop

Bij besluit van 29 september 1995 heeft de Commissie Colloquium Doctum van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: de EUR) beslist op een verzoek van appellant om toelating tot de examens in de opleiding […].

Tegen dit besluit heeft appellant beroep ingesteld bij het College van beroep voor de examens (hierna ook te noemen: het College).

Bij besluit van 20 november 1995 heeft het College het beroep ongegrond verklaard. Dit besluit is aangehecht.

Tegen dit besluit heeft appellant beroep ingesteld bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam (hierna: de rechtbank).

Bij uitspraak van 10 april 1997, verzonden op 22 april 1997, heeft de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft appellant bij brief, ingekomen op 24 april 1997, hoger beroep ingesteld bij de Afdeling. Bij brief van 2 mei 1997 heeft appellant de gronden van het beroep aangevuld. Beide brieven zijn aangehecht.

Bij schrijven van 10 september 1997 heeft het college een memorie ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 maart 1997, waar appellant in persoon en het college, vertegenwoordigd door mr R.A. F. en mr E.P.J. J., onderscheidenlijk voorzitter en fungerend secretaris van het college, hun standpunt nader hebben toegelicht.

Overwegingen

Beoordeling van het verzoek van appellant heeft plaatsgevonden in het kader van de Onderwijs- en Examenregeling van de faculteit Historische en Kunstwetenschappen van de EUR (hierna: de regeling). In artikel 34 daarvan worden de eisen, die bij het toelatingsonderzoek worden gesteld, omschreven. De regeling is gebaseerd op artikel 7.29, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW). Daarbij is bepaald dat het instellingsbestuur personen van 21 jaar en ouder van vooropleidingseisen kan vrijstellen, indien zij bij een onderzoek door een door het instellingsbestuur in te stellen commissie blijk hebben gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en voldoende beheersing van de Nederlandse taal.

Ingevolge artikel 8:4, aanhef en onder e, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit, inhoudende een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing.

De rechtbank heeft overwogen dat het besluit van 20 november 1995 moet worden beschouwd als een nadere regel voor de examinering, als bedoeld in artikel 8:4, aanhef en onder e, van de Awb . Gelet hierop, heeft de rechtbank het beroep tegen dat besluit niet-ontvankelijk verklaard.

De Afdeling volgt de rechtbank hierin niet. Het College heeft ingevolge artikel 7.61 van de WHW te oordelen over beroep, ingesteld tegen beslissingen van degenen die het kennen of kunnen van kandidaten of studenten beoordelen. Het gaat daarbij om administratief beroep waarbij, ingevolge artikel 7.61, zevende (thans zesde) lid van de WHW , de bevoegdheid om bij gegrondverklaring van het beroep en het geheel of gedeeltelijk vernietigen van de beslissing zelf in de plaats van de geheel of gedeeltelijk vernietigde beslissing een nieuwe beslissing te nemen, aan het beroepsorgaan is onthouden. Gelet hierop, staat het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling niet direct ter beoordeling en behoort het besluit van het College van 20 november 1995 niet tot die, bedoeld in artikel 8:4, aanhef en onder e, van de Awb .

Nu ook anderszins niets aan de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van het beroep tegen het besluit van 20 november 1995 in de weg stond, is het hoger beroep gegrond en dient de aangevallen uitspraak te worden vernietigd.

De Afdeling zal de zaak, met toepassing van artikel 44, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet op de Raad van State naar de rechtbank terugwijzen.

Nu niet is gebleken van voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten acht de Afdeling geen termen aanwezig voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;

Recht doende in naam der Koningin:

I. vernietigt de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam van 10 april 1997, reg.nr. 95/5034-G6;

II. wijst de zaak ter verdere behandeling terug naar de rechtbank;

III. gelast dat het College van beroep voor de examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam (de Erasmus Universiteit te Rotterdam) het door appellant voor de behandeling van het hoger beroep gestorte recht (ƒ 315,--) aan hem vergoedt.

Uitgesproken in het openbaar op 24 juli 1998.

5

mr. R.W.L. Loeb, mr. F.H. van der Burg, mr. J.J. van der Weel


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature