< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uit het procesdossier en het verhandelde ter zitting kan immers niet worden vastgesteld op welke manier verdachte betrokken zou zijn geweest bij de illegale dumping, alleen of met anderen, en welke bijdrage hij daaraan zou hebben geleverd. Zo onderhield verdachte contact met een persoon, wiens bedrijf op hetzelfde bedrijventerrein aan het Sprendlingenpark te Tilburg was gevestigd. Het is goed mogelijk dat (ook) deze persoon betrokken¬heid heeft gehad bij het vervoeren en dumpen van het drugsafval. Verdachte kan ook anderen hierbij behulp¬zaam zijn geweest, door het verschaffen van gelegenheid (bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van de bakwagen) of anderszins. De rechtbank acht het dan ook zeker niet uit¬gesloten dat verdachte in een andere strafrechtelijke variant, bijvoorbeeld als mede¬plichtige, betrokken is geweest bij het vervoeren en/of dumpen van het drugsafval. Gelet op andere mogelijke scenario’s, die door de politie ook niet zijn onderzocht, heeft de rechtbank te veel twijfel of verdachte ook daadwerkelijk degene is geweest die de containers met afvalstoffen heeft vervoerd én daarna onbeheerd heeft achtergelaten aan de Sportlaan te Oisterwijk. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat de vrouw van verdachte niet is gehoord over zijn ‘alibi’ ten tijde van de drugsdumping.

Nu niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat verdachte zelfstandig dan wel samen met anderen zich schuldig heeft gemaakt aan het vervoer en de dumping van het drugsafval, wordt verdachte vrijgesproken.

UitspraakRECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Strafrecht

Zittingsplaats: Breda

parketnummer: 02/167771-20

vonnis van de meervoudige economische kamer van 21 oktober 2021

in de strafzaak tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedag] juli 1965 te [geboorteplaats]

wonende te [adres 1]

raadsman mr. G.J.P.M. Mooren, advocaat te Tilburg

1 Onderzoek van de zaak

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 7 oktober 2021, waarbij de officier van justitie, mr. T.C.M. Hendriks, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt.

2 De tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte

feit 1: samen met een ander drugsafval heeft vervoerd, met mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu;

feit 2: samen met een ander drugsafval heeft achtergelaten.

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft de bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten 1 en 2 gevorderd en baseert zich daarbij op de verklaring van getuige [getuige] – de beveiliger die een bakwagen met afvalstoffen heeft aangetroffen aan de Sportlaan te Oisterwijk –, de camerabeelden aan en nabij het [naam 6] te Oisterwijk – van waaruit die bakwagen naar de Sportlaan zou zijn gereden – en de bevindingen uit het onderzoek naar de telefoon van verdachte. Verdachte heeft verklaard dat hij de bakwagen op 13 oktober 2018 tussen 17.00 uur en 23.30 uur heeft gebruikt en dit wordt ook bevestigd door medeverdachte [medeverdachte] . Beiden hebben bij de politie verklaard die avond in elkaars aanwezigheid te zijn geweest. Volgens de officier van justitie verklaart verdachte tegenstrijdig over het gebruik van de bakwagen die avond. Uit de camerabeelden blijkt dat drie minuten nadat om 23:30 uur een personenauto het [naam 6] oprijdt, de bakwagen vertrekt. Kort daarop wordt deze bakwagen aangetroffen aan de Sportlaan, de plaats van de dumping. Verder is gebleken dat de telefoon van verdachte om 23:49 uur, 00:05 uur en 00:06 uur een zendmast heeft aangestraald aan de Sportlaan. Het kan niet anders dan dat verdachte degene is geweest die, samen met [medeverdachte] , in de bakwagen heeft gereden en deze heeft achtergelaten op de dumplocatie. Reeds gelet hierop is de verklaring van verdachte dat hij niet betrokken is bij het vervoeren en dumpen van drugsafval kennelijk leugenachtig. De officier van justitie acht daarom wettig en overtuigend bewezen dat verdachte samen met [medeverdachte] drugsafval heeft vervoerd en achtergelaten, waarbij verdachte een cruciale rol heeft gehad.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft integrale vrijspraak van verdachte van de tenlastegelegde feiten bepleit. Niet ter discussie staat dat de bakwagen die op 13 oktober 2018 aan de Sportlaan te Oisterwijk is aangetroffen drugsafval bevatte, dat dit materiaal op onveilige wijze in de bakwagen is vervoerd en vervolgens achtergelaten en dat dit een overtreding van de Wet Milieubeheer oplevert. Volgens de verdediging biedt het dossier onvoldoende aanknopingspunten voor betrokkenheid van verdachte bij het vervoeren en het dumpen van het drugsafval, terwijl de politie de aanwijzingen die volgens haar wel op enige betrokkenheid van verdachte zouden kunnen duiden onvoldoende heeft onderzocht en het onderzoek ook verder gebrekkig is. Verdachte heeft verklaard dat hij de autosleutel van de bakwagen in het sleutelkluisje heeft teruggehangen en dit is ook bevestigd door getuige [naam 2] . De vraag hoe de auto dan heeft kunnen rijden, en dat kan niet met de sleutel zijn geweest die in de kluis is aangetroffen, wordt in het dossier niet beantwoord. Uit de camerabeelden van [bedrijf 7] blijkt geen dag- en tijdsaanduiding. De politie heeft tijdstippen geschat op basis van slechts een verklaring van de eigenaar van de beelden. Door de politie is verder geen nader onderzoek gedaan naar de persoon ( [naam 5] ) en locatie ( [nummer 1] en [nummer 2] ) op camping [camping] , waar verdachte steeds naartoe zegt te zijn gereden. De politie had bovendien zijn vrouw [naam 4] kunnen horen.

Ook naar [naam 3] is geen nader onderzoek verricht, terwijl niet uitgesloten is dat juist deze persoon te maken heeft met de verdenking. Dit geldt eveneens voor [naam 1] , die door verdachte en [naam 2] is genoemd in verband met een mogelijke diefstal van de reservesleutels van de bakwagen.

Indien de rechtbank wel tot een bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten komt, is door de verdediging subsidiair ten aanzien van feit 2 bepleit dat het achterlaten van de containers in de bakwagen in dit geval niet kan worden gekwalificeerd als het in of op de bodem brengen van afvalstoffen.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank dient de vraag te beantwoorden of verdachte zich, al dan niet samen met een ander, schuldig heeft gemaakt aan – kort gezegd – het onveilig vervoeren van drugsafval en het dumpen daarvan.

De feiten

De rechtbank stelt de volgende feiten vast. Op 14 oktober 2018 is omstreeks 00:30 uur een klein model vrachtwagen ( Peugeot Boxer kenteken [nummer 2] ; hierna de bakwagen) aangetroffen aan de Sportlaan te Oisterwijk. In deze bakwagen bevonden zich drie containers, zogenaamde IBC-vaten. Twee daarvan stonden in de laadruimte van de bakwagen en een daarvan stond op de laadklep, die zeer waarschijnlijk is bezweken onder het gewicht van de container. De containers waren gevuld met in totaal 2825 liter vloeistof. Deze vloeistoffen bevatten BMK en een lage concentratie apaan, oftewel afval dat past bij de productie van BMK uit apaan, zoals gebruikelijk is bij de vervaardiging van amfetamine of methamfetamine. Dergelijk drugsafval is zeer verontreinigend en heeft negatieve gevolgen voor de grondwaterkwaliteit en luchtkwaliteit.

Op de containers waren geen platen aangebracht met daarop geldende gevaarsetiketten en afvalstroomnummers en er kon geen keurmerk worden achterhaald voor de containers. Verder waren de kooiconstructies van de containers beschadigd en waren de containers niet conform de geldende vervoerseisen vastgezet in de bakwagen.

Gelet op het voorgaande staat voor de rechtbank vast dat op onveilige wijze containers met drugsafval zijn vervoerd in een bakwagen en vervolgens op 14 oktober 2018 in de nacht onbeheerd achtergelaten aan de Sportlaan te Oisterwijk. Het vervoeren van drugsafval, zonder daartoe noodzakelijke veiligheidsmaatregelen te nemen, en het dumpen hiervan is een overtreding van de Wet milieubeheer.

Betrokkenheid verdachte bij vervoer en/of dumpen drugsafval

De vraag die dan aan de rechtbank voorligt is of verdachte, al dan niet samen met [medeverdachte] , degene is geweest die de containers met drugsafval in de betrokken bakwagen heeft vervoerd en achtergelaten aan de Sportlaan te Oisterwijk.

De rechtbank stelt op basis van het procesdossier vast dat verdachte op zaterdag 13 oktober 2018 na 17:00 uur het exclusieve bezit van de op de plaats van de dumping aangetroffen bakwagen had en deze ook heeft gebruikt.

Verdachte heeft verklaard die avond, samen van [medeverdachte] , diverse ritten naar camping [camping] te Oisterwijk te hebben gemaakt om een bank af te leveren. Volgens verdachte zou hij omstreeks 22:00 uur met [medeverdachte] in een personenauto naar de [bedrijf 1] in Udenhout zijn gereden, thuis hebben gegeten en een laatste rit hebben gemaakt naar camping [camping] met de bakwagen die op het [naam 6] te Oisterwijk stond. Volgens verdachte heeft hij die avond de bakwagen terug gezet bij zijn werkgever ( [bedrijf 6] ) op het [naam 6] en de sleutels in de kluis op de zaak gelegd.

De politie heeft camerabeelden van [bedrijf 7] , ook gevestigd aan het [naam 6] , uitgelezen. Het beschikbare beeldmateriaal bestrijkt de tijd tussen 21:31 uur tot en met 23:59 uur op 13 oktober 2018. Anders dan de verdediging ziet de rechtbank geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de tijdsaanduiding die de politie aan de camerabeelden heeft gekoppeld, nu de verschillende tijden zijn geobjectiveerd aan de hand van de camerabeelden van [bedrijf 2] , een bedrijf dat ongeveer 650 meter verwijderd is van het [naam 6] .

Op basis van het proces-verbaal van bevindingen van de waarnemingen die door de politie zijn gedaan stelt de rechtbank vast dat op 13 oktober 2018 eerst om 22:04 uur een klein model vrachtwagen bij het parkeerterrein aan het [naam 6] aankomt, de toegangspoort door een bijrijder wordt geopend en drie minuten later een personenauto het terrein afrijdt. De poort blijft open staan. Door de politie is verder op de camerabeelden waargenomen dat de betreffende kleine vrachtwagen pas omstreeks 23:33 uur het terrein aan het [naam 6] verlaat. Drie minuten daarvoor, om 23:30 uur, rijdt een personenauto het terrein op.

Op de camerabeelden van [bedrijf 2] , gevestigd aan de [adres 2] te Oisterwijk, heeft de politie een klein model vrachtwagen waargenomen die kenmerkende overeenkomsten vertoont met de bakwagen op de beelden van [bedrijf 7] , zoals het ontbreken van een grijze kap aan de linkerzijde van de cabine van de vrachtwagen en een defect contourlicht. Uit de waarnemingen van de politie aan de hand van deze camerabeelden volgt dat deze bakwagen om 19:23 uur en om 21:34 uur over de Bedrijfsweg heeft gereden.

Op andere camerabeelden van bedrijven die zich op de route van het [naam 6] naar de Sportlaan bevinden, [bedrijf 3] en [bedrijf 4] , heeft de politie eenzelfde soort voertuig, dat sterk lijkt op de betrokken bakwagen, waargenomen.

De rechtbank leidt uit het voorgaande af dat het steeds om dezelfde bakwagen gaat die op de verschillende camerabeelden tussen het [naam 6] en de Sportlaan is waargenomen, namelijk de bakwagen die verdachte in zijn bezit had en die later is gevonden aan de Sportlaan.

Daarvan uitgaande valt het de rechtbank op dat verdachte in ieder geval tot twee maal toe, om 19:23 uur en om 21:34 uur, een route heeft gereden die niet logischerwijs naar camping [camping] leidt, de plek waar hij naar eigen zeggen steeds naartoe zou zijn gereden. Verdachte heeft hier geen begrijpelijke verklaring voor gegeven. Dat verdachte niet door het dorp (Oisterwijk) naar de camping wilde rijden om een eventuele confrontatie te vermijden met mensen die iets tegen hem hebben, vindt de rechtbank ongeloofwaardig. Hoewel het afleggen van een onlogische route een verdachte omstandigheid is, zeggen de reisbewegingen die op de camerabeelden zijn geregistreerd (nog) niets over de mogelijke betrokkenheid van verdachte bij het vervoeren van drugsafval.

De rechtbank ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of kan worden vastgesteld dat verdachte op een later tijdstip die avond drugsafval heeft vervoerd en gedumpt.

Gelet op de camerabeelden acht de rechtbank het zeer waarschijnlijk dat het verdachte is geweest die, met [medeverdachte] als bijrijder, op 13 oktober 2018 om 22:04 uur met de bakwagen het terrein aan het [naam 6] op is gereden en vrijwel direct daarna met de personenauto is vertrokken. Dit strookt ook met bevindingen van het onderzoek naar een telefoonnummer ( [telefoonnummer] ) dat destijds zeer waarschijnlijk door verdachte is gebruikt. Dit nummer heeft op 13 oktober 2018 om 22:14 uur zendmasten aangestraald nabij de [bedrijf 1] in Udenhout en, om 22:36 uur en 23:21 uur, nabij het adres van verdachte op bungalowpark [bedrijf 5] te Oisterwijk. Deze informatie correspondeert met de verklaringen van verdachte en [medeverdachte] .

Gelet op het voorgaande gaat de rechtbank ervan uit dat verdachte in ieder geval tot 23:21 uur niet op het parkeerterrein aan het [naam 6] is geweest. Zijn aanwezigheid daar vóór die tijd wordt immers niet bevestigd door de camerabeelden.

De rechtbank constateert verder dat de bakwagen tussen 22:04 uur en 23:33 niet van het parkeerterrein aan het [naam 6] is geweest. Er zijn geen camerabeelden waaruit het tegendeel volgt. Wat zich in dit tijdsbestek op het parkeerterrein heeft afgespeeld kan niet worden vastgesteld. Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat het drugsafval in die tijd is ingeladen in de bakwagen, maar dat zou ook daarvoor kunnen zijn gebeurd. De enkele vaststelling dat verdachte en [medeverdachte] twee keer eerder op de avond een onlogische route hebben gereden is echter onvoldoende om die conclusie te trekken.

De rechtbank ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of verdachte later op de avond in verband kan worden gebracht met het vervoeren en dumpen van het drugsafval. Daar ziet de rechtbank in het procesdossier wel aanwijzingen voor.

Onderzoek naar de telefoon van verdachte wijst erop dat verdachte zich in de buurt van de plaats van de dumping bevond kort nadat de bakwagen is vertrokken van het [naam 6] en kort voordat de bakwagen is aangetroffen aan de Sportlaan. Verdachte heeft hier geen goede verklaring voor. Dat hij (zoals hij ter zitting verklaarde) voor [medeverdachte] uit zou hebben gereden, omdat die niet bekend was met de route vanuit het bungalowpark [bedrijf 5] in Oisterwijk naar zijn thuisadres in Dinteloord, vindt de rechtbank ongeloofwaardig. Het gaat immers, gelet op de plattegrond van Oisterwijk en omgeving, niet om een lastige route.

Uit de historische gegevens van de telefoon van verdachte volgt ook dat hij meerdere malen naar [naam 3] heeft gebeld ten tijde van de drugsdumping. [naam 3] is (volgens de politie) verdacht van betrokkenheid bij een drugslab.

Daar komt bij dat verdachte heeft verklaard dat hij de bakwagen na 22.00 uur nog een keer heeft opgehaald en teruggezet. Zoals hiervoor is overwogen is er geen bewijs dat dit voor 23:30 uur heeft plaatsgevonden.

De rechtbank vindt dit zeer verdachte omstandigheden en ziet daarin sterke aanwijzingen dat verdachte op enigerlei manier betrokken is geweest bij het vervoeren en dumpen van het drugsafval in de bakwagen waarin hij op de avond van 13 oktober 2018 heeft gereden.

Conclusie

Anders dan de officier van justitie is de rechtbank echter van oordeel dat uit deze aanwijzingen niet volgt dat het niet anders kan dan dat verdachte degene is geweest die om 23:30 uur het [naam 6] op is gereden en daarna de bakwagen heeft gebruikt en achtergelaten op de dumplocatie. Zeker niet indien in acht wordt genomen dat de sleutels van de bakwagen zijn teruggevonden in de kluis van [bedrijf 6] .

Uit het procesdossier en het verhandelde ter zitting kan niet worden vastgesteld op welke manier verdachte betrokken zou zijn geweest bij de illegale dumping, alleen of met anderen, en welke bijdrage hij daaraan zou hebben geleverd. Zo onderhield verdachte contact met [naam 3] , wiens bedrijf op hetzelfde bedrijventerrein aan het [naam 6] was gevestigd. Het is goed mogelijk dat (ook) deze [naam 3] betrokkenheid heeft gehad bij het vervoeren en dumpen van het drugsafval. Verdachte kan ook anderen hierbij behulpzaam zijn geweest, door het verschaffen van gelegenheid (bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van de bakwagen) of anderszins. De rechtbank acht het dan ook zeker niet uitgesloten dat verdachte in een andere strafrechtelijke variant, bijvoorbeeld als medeplichtige, betrokken is geweest bij het vervoeren en/of dumpen van het drugsafval. Gelet op andere mogelijke scenario’s, die door de politie ook niet zijn onderzocht, heeft de rechtbank te veel twijfel of verdachte ook daadwerkelijk degene is geweest die de containers met afvalstoffen heeft vervoerd én daarna onbeheerd heeft achtergelaten aan de Sportlaan te Oisterwijk. Daarbij merkt de rechtbank nog op dat de vrouw van verdachte niet is gehoord over zijn ‘alibi’ ten tijde van de drugsdumping.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat verdachte zelfstandig dan wel samen met anderen zich schuldig heeft gemaakt aan het vervoer en de dumping van het drugsafval.

De rechtbank acht daarom niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan en zal hem dan ook van die feiten vrijspreken.

5 De benadeelde partij

De benadeelde partij [naam 2] vordert schadevergoeding voor feit 1.

Verdachte is vrijgesproken van het feit waaruit de schade zou zijn ontstaan.

De rechtbank zal daarom de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in de vordering.

6 Het beslag

De rechtbank zal de teruggave gelasten van het in beslag genomen voorwerp - Gereedschap (G1943106) - aan de (onbekend gebleven) rechthebbende.

7 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van de onder 1 en 2 tenlastegelegde feiten;

Benadeelde partijen

- verklaart de benadeelde partij [naam 2] niet-ontvankelijk in de vordering;

- veroordeelt de benadeelde partij in de kosten van verdachte, tot nu toe begroot op nihil;

Beslag

- gelast de teruggave aan de rechthebbende van het onder 6 genoemde inbeslaggenomen voorwerp, te weten gereedschap.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. de Jong, voorzitter, mr. M. Breeman en mr. M. Diepenhorst, rechters, in tegenwoordigheid van mr. D.A.C.M. Roebroeks, griffier, en is uitgesproken ter openbare zitting op 21 oktober 2021.

Mr. Diepenhorst en mr. Roebroeks zijn niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.

Bijlage I

De tenlastelegging

1

hij op of omstreeks 13 oktober 2018, te Oisterwijk, althans in Nederland, tezamen en

in vereniging met anderen of ander, althans alleen, al dan niet opzettelijk, (een)

handeling(en) met afvalstoffen heeft verricht en/of nagelaten waarvan hij,

verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs had(den) kunnen

weten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstonden en/of konden

ontstaan, niet aan zijn / hun verplichting heeft / hebben voldaan alle maatregelen

te nemen die redelijkerwijs van hem en/of zijn mededader(s) konden worden

gevergd, teneinde die gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen en/of te beperken,

immers heeft / hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s) toen drie, althans één

of meerdere IBC-vaten (van in totaal 2825 liter) met afvalstoffen, bevattende BMK

en/of Apaan, in elk geval (restanten van) van afval afkomstig van de

vervaardiging/bereiding van (met)amfetamine, althans met (een) (gevaarlijke)

afvalstof(fen), in een vrachtwagen vervoerd zonder dat voornoemd(e) IBC vat(en)

waren (was) vastgezet en/of zonder dat genoemde IBC-vaten waren goedgekeurd

en/of zonder dat een of meerdere IBC-vat(en) waren voorzien van een goed

afsluitende kraan;

(art 10.2 lid 1 Wet milieubeheer)

2

hij op of omstreeks 13 oktober 2018 te Oisterwijk, althans in Nederland, tezamen en

in vereniging met (een) ander(en), dan wel alleen, al dan niet opzettelijk, zich van

afvalstoffen heeft ontdaan door deze - al dan niet in verpakking - buiten een

inrichting te storten, of anderszins op of in de bodem te brengen, immers

heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), drie, althans één of meer

IBC-vaten (van in totaal 2825 liter), met afvalstoffen, bevattende BMK en/of Apaan ,

in elk geval met (restanten) van (gevaarlijke) afvalstoffen, althans afval afkomstig

van de vervaardiging van (met)amfetamine, gestort en/of achtergelaten en/of

anderszins op of in de bodem gebracht van en/of nabij de Sportlaan te Oisterwijk;

(art 10.1 lid 1Wet milieubeheer )


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature