E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBZWB:2018:3107
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, AWB - 16 _ 9024

Inhoudsindicatie:

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting/successierecht. Uitleg nationaal recht; strijd met unierecht?

Omdat artikel 66, derde lid, van de SW op 1 januari 2012 in werking is getreden zonder dat daarbij in overgangsrecht is voorzien, is dit artikel naar het oordeel van de rechtbank ook van toepassing op gevallen zoals hier waarin de (oude) navorderingstermijn nog niet verstreken was. Met betrekking tot het beroep op het unierecht overweegt de rechtbank dat het arrest Passenheim niet zonder meer maatgevend is voor de beoordeling of het opleggen van een navorderingsaanslag met toepassing van de ‘onbeperkte navorderingstermijn’ verenigbaar is met het unierecht. Daarbij is van belang dat bij de toets aan het evenredigheidsbeginsel relevant is of de vereisten van rechtszekerheid worden geëerbiedigd, en dat een vervaltermijn de rechtszekerheid dient. Het gaat hier echter om een overgangssituatie: ten tijde van de belastbare feiten (overlijdens in 2000 en 2002) was de oude navorderingstermijn van twaalf jaar nog van toepassing, maar uiteindelijk wordt nagevorderd op basis van de nieuwe ‘onbeperkte navorderingstermijn’. Uit het arrest Passenheim volgt dat navordering met toepassing van de twaalfjaarstermijn niet onverenigbaar is met de verkeersvrijheden, mits aan de voortvarendheidseis werd voldaan. Die eis speelt hier geen rol. De verlening van de navorderingstermijn in gevallen zoals belanghebbende waarbij de navorderingstermijn nog niet geëindigd was op het moment van de verlenging, is niet in strijd met het unierechtelijke rechtszekerheidsbeginsel. De vraag of in belanghebbendes geval het rechtszekerheidsbeginsel is geschonden doordat bij haar is nagevorderd met toepassing van de onbeperkte navorderingstermijn beantwoordt de rechtbank ontkennend op basis van een toets in concreto. Er is evenmin sprake van schending van artikel 1 Eerste Protocol EVRM.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie