< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wraking

Uitspraakbeslissing

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Wrakingskamer

locatie Breda

zaaknummer 02/330092 / HA RK 17-101

Beslissing van 11 mei 2017

inzake

het wrakingsverzoek ex artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van:

[verzoeker],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

raadsman mr. R. de Pater, advocaat te Breda.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt onder meer uit:

- het proces-verbaal van de openbare zitting van de politierechter op 13 april 2017, met daarin opgenomen het door verzoeker mondeling gedane verzoek tot wraking;

- de via e-mail op 8 mei 2017 ingekomen reactie van mr. [voorletter] Noot, behandelend officier van justitie in de hierna te noemen strafzaak;

- de processtukken in die strafzaak, en

- de behandeling van het wrakingsverzoek op 8 mei 2017 ter zitting van de wrakingskamer, waarbij zijn verschenen: verzoeker, bijgestaan door zijn raadsman mr. De Pater en de politierechter mr. [voorletters] Scheffers.

2 Het verzoek

2.1.

Het verzoek strekt tot wraking van mr. Scheffers, in haar hoedanigheid van politierechter en als zodanig belast met de behandeling van de tegen verzoeker dienende strafzaak met parketnummer [nummer].

2.2.

Mr. Scheffers, verder te noemen de politierechter, berust niet in het verzoek tot haar wraking.

3 De feiten en de gronden voor wraking

3.1.

In de hiervoor genoemde strafzaak wordt aan verzoeker de misdrijven van vernieling, bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, dan wel met zware mishandeling, belediging en huisvredebreuk tenlastegelegd.

3.2.

De zaak is door de politierechter ter zitting van 13 april 2017 behandeld, althans zij heeft daartoe een aanvang gemaakt. Ter zitting heeft verzoeker de politierechter gewraakt. In het van die zitting opgemaakte proces-verbaal is ter zake daarvan het volgende vermeld:

“De verdachte:

Ik wil uw naam weten.

De politierechter:

Waarom wilt u dat weten?

De verdachte:

Ik wil uw naam weten.

De politierechter:

Die mag u weten.

De politie noemt haar naam.

De verdachte richt zich tot de officier.

De verdachte:

Uw naam?

De officier:

Is dat relevant?

De politierechter:

U mag het zelf beslissen.

De officier noemt haar naam.

De verdachte richt zich tot de griffier.

De griffier zwijgt.

De verdachte:

Ik wil haar naam weten.

De politierechter:

Zij hoeft haar naam niet te geven.

De verdachte:

Ik wil alle namen weten anders wraak ik u.

De politierechter:

Zij hoeft haar naam niet te geven.

De verdachte:

Dan wraak ik u.

De politierechter:

Mr. de Pater, is er nog iets wat u wil toevoegen of zeggen daarover?

De raadsman:

Nee, dank u wel.

De politierechter:

Dan betekent dat dat ik nu stop met de behandeling. Ik verwijs uw zaak nu door naar de wrakingskamer en zal de stukken in handen van de wrakingskamer stellen. Van deze zitting zal zo spoedig mogelijk een proces-verbaal worden opgesteld.“

3.3.

Ter gelegenheid van de behandeling ter zitting van het wrakingsverzoek heeft verzoeker dit toegelicht, waarbij hij heeft aangevoerd dat zijn wrakingsverzoek is ingegeven door het verloop van de behandeling van zijn zaak door de politierechter ter zitting. De officier van justitie heeft daarbij volgens verzoeker de fout gemaakt door de benadeelde partij [naam] als huurder te benoemen, terwijl van een huurovereenkomst geen sprake meer was. De politierechter is daarin volgens verzoeker meegegaan en heeft dan ook volgens verzoeker de officier van justitie de hand boven het hoofd gehouden. Met tevens het door de politierechter ingenomen standpunt dat de griffier haar naam niet hoefde geven, heeft de politierechter naar de mening van verzoeker blijk gegeven van vooringenomenheid. Zij heeft daarmee volgens verzoeker miskent zijn belang bij het mogelijk doen van aangifte als bedoeld in artikel 162 Sv van een (ambts)misdrijf.

4 Het standpunt van de politierechter

4.1.

De politierechter voert aan dat ter zitting discussie is ontstaan over het feit of de benadeelde partij al dan niet huurder van verzoeker was, waarbij verzoeker haar verweet dat zij evenals de officier van justitie ten onrechte van een huursituatie uitging. Dit laatste is echter onjuist, omdat zij uitsluitend verzoeker het proces-verbaal van aangifte, waarin de benadeelde partij zichzelf huurder noemt, heeft voorgehouden. Daarnaast stelt de politierechter zich op het standpunt dat zij het feit, dat de griffier haar naam niet wenste te noemen, op dat moment niet relevant vond. Uit deze gang van zaken kan volgens de politierechter geen blijk van vooringenomenheid worden afgeleid. Zij verzoekt dan ook het wrakingsverzoek af te wijzen.

5 Het standpunt van de officier van justitie

5.1.

In haar (korte) schriftelijke reactie voert de officier van justitie aan dat zij zich geheel kan verenigen met de inhoud van het proces-verbaal van de zitting van 13 april 2017.

6 De beoordeling

6.1.

Ingevolge artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering kan een verdachte of het Openbaar Ministerie een rechter die een strafzaak behandelt wraken op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

6.2.

Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van een rechter neemt de rechtbank als uitgangspunt dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing vormt voor het oordeel dat een rechter jegens een procespartij een vooringenomenheid koestert althans dat de bij die partij dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

6.3.

Van een dergelijke zwaarwegende aanwijzing is echter naar het oordeel van de wrakingskamer in het onderhavige geval geen sprake.

6.4.

Anders dan verzoeker meent heeft de politierechter niet het standpunt van de officier van justitie overgenomen dat in de strafzaak van verzoeker sprake was van een tussen hem en de benadeelde partij bestaande huursituatie. De politierechter heeft onweersproken aangevoerd, dat zij enkel verzoeker de inhoud van het proces-verbaal van aangifte heeft voorgehouden. Uit het proces-verbaal van de zitting van 13 april 2017, waarvan de inhoud niet door verzoeker is betwist, blijkt ook dat de politierechter dit aan verzoeker heeft geprobeerd duidelijk te maken door hem mee te delen dat zij verzoeker vertelt wat er in de aangifte wordt gezegd en dat de benadeelde partij [naam] daarin zegt dat zij huurder is van het pand.

6.5.

Evenmin volgt uit het feit dat de politierechter zich op de zitting op het standpunt heeft gesteld dat de griffier haar naam niet hoefde te noemen, dat zij zich daarmee partijdig heeft opgesteld, dan wel daartoe een objectiveerbare schijn heeft gewekt. Dat de griffier zich niet op de zitting bekend heeft willen maken, is voor de beoordeling van en de beslissing in de zaak niet relevant. De griffier heeft daarop geen invloed.

6.6.

De door verzoeker aangevoerde wrakingsgronden kunnen derhalve, ook niet in onderlinge samenhang bezien, leiden tot toewijzing van zijn wrakingsverzoek.

7 De beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek tot wraking af;

bepaalt dat de behandeling van de strafzaak met parketnummer [nummer] zal worden voortgezet in de stand waarin het geding zich bevond ten tijde van de schorsing als gevolg van de indiening van dit verzoek.

Deze beslissing is gegeven op 11 mei 2017 door mrs. Peters, Brouwer en Van Roij, in aanwezigheid van De Jong, griffier, en in het openbaar uitgesproken.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature