< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: 203577/ KL ZA 12-337

Vonnis in kort geding van 13 december 2012

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [woonplaats],

eiseres,

advocaat mr. T.e. ten Rouwelaar- Hoogland te Amsterdam,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna de vrouwen de man genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met 4 producties

- de mondelinge behandeling op 29 november 2012.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Partijen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd geweest. Bij beschikking van

[2006] is de echtscheiding uitgesproken. Op [2006] is de beschikking

ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand te Almere.

2.2.

Bij voormelde beschikking zijn partijen bevolen over te gaan tot verdeling van de

tussen hen bestaande gemeenschap van goederen. Tot de gemeenschap van goederen

behoort de woning aan de [adres] te [woonplaats] (hierna: de woning).

2.3.

De man verblijft in de woning en betaalt de lasten van de woning.

3 Het geschil

3.1.

De vrouw vordert

1. de man te veroordelen tot medewerking aan de verkoop C.q. overname door de man zelf

van de echtelijke woning van partijen, gelegen te ([woonplaats], aan de [adres],

kadastraal bekend onder nummer [woonplaats], sectie 0, no. [nummer], alsmede hem te veroordelen

tot zijn medewerking aan alle rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor de

verkoop/overname van de echtelijke woning

2. de man te veroordelen tot het toelaten van de vrouw in de voormalige echtelijke woning

teneinde haar, zo nodig, in de gelegenheid te stellen om noodzakelijke reparaties in, om en

aan de woning te (laten) verrichten, teneinde de verkoop gunstig te beïnvloeden, onder

veroordeling van de man tot voldoening van de helft van de hiermee gepaard gaande kosten

3. te bepalen dat de man toelaat dat eventuele potentiële kopers de voormalige echtelijke

woning, in fatsoenlijke staat, kunnen bezichtigen en aan de vrouw hiertoe zo nodig een

sleutel verstrekt, teneinde potentiële kopers te kunnen rondleiden

4. bij gebreke van medewerking, zoals in punt 1 genoemd, te bepalen dat dit vonnis in de

plaats zal komen van de noodzakelijke medewerking van de man, waarbij aan de vrouw zal

worden toegestaan om alles te kunnen doen, teneinde de verkoop hiervan te kunnen

bespoedigen

5. te bepalen dat de vrouw, bij niet of niet voldoende medewerking van de man aan de

verkoop van de echtelijke woning, op de voet van artikel 174 boek 3 BW gemachtigd is om

zonder toestemming van de man een overeenkomst tot verkoop van de echtelijke woning,

bekend als [adres] te [woonplaats], te sluiten en vervolgens met uitsluiting van de man

gerechtigd is om al datgene te ondernemen dat noodzakelijk is om deze zaak aan koper(s) te

leveren, dan wel ten aanzien van deze vordering een voorziening te treffen als de

voorzieningenrechter geboden acht

6. de man te veroordelen in de kosten van dit geding, inclusief een bedrag aan salaris

advocaat.

3.2.

De man voert verweer.

3.3.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1.

De vrouw heeft ter onderbouwing van haar vordering aangevoerd dat de man,

ondanks diverse sommaties, nog geen stappen heeft ondernomen om de woning over te

nemen dan wel te koop te zetten. Voorts is de vrouw van mening dat de man de verkoop van

de woning volledig stillegt door geen handelingen te verrichten die leiden tot verkoop van

de woning dan wel geen medewerking/toestemming geeft tot verkoop. Bovendien stelt de

vrouw dat de man de woning niet onderhoudt.

4.2.

De man heeft aangevoerd dat hij wel wil meewerken aan verkoop van de woning.

Hij heeft geprobeerd de woning op zijn naam te zetten, maar dat dit helaas niet is gelukt. De

man is van mening dat de hele woning opgeknapt moet worden. Hij stelt gestopt te zijn met

alle onderhoud en herstel werkzaamheden aan de woning toen hij de dagvaarding ontving.

4.3.

Partijen zijn het er over eens dat de woning verkocht dient te worden. Nu de man

heeft aangevoerd dat hij de woning niet over kan nemen, zal de voorzieningenrechter de

vordering van de vrouw onder 1 toewijzen in die zin dat de man veroordeeld zal worden

medewerking te verlenen aan de verkoop van de woning. De vraagprijs van de woning dient

bepaald te worden door een makelaar. Ter zitting hebben partijen toegezegd in staat te zijn

samen een makelaar uit te kiezen, zodat de voorzieningenrechter hiervan uit gaat. De

voorzieningenrechter zal het tweede deel van de vordering, om de man te veroordelen tot

zijn medewerking aan alle rechtshandelingen die noodzakelijk zijn voor de

verkoop/overname van de echtelijke woning, afwijzen. Deze vordering is te ruim

geformuleerd. Onduidelijk is op welke rechtshandelingen de vrouw precies doelt.

4.4.

Ten aanzien van de vordering onder 2 overweegt de voorzieningenrechter dat de

man ter zitting heeft verklaard geen onderhoud en herstel werkzaamheden meer aan de

woning uit te voeren. Om die reden zal de voorzieningenrechter de vordering van de vrouw

toewijzen. Het tweede deel van deze vordering, om de man te veroordelen tot voldoening

van de helft van de hiermee gepaard gaande kosten, zal de voorzieningenrechter afwijzen.

Dit deel van deze vordering ziet op de boedelverdeling tussen partijen. Een kort geding als

het onderhavige leent zich hier niet voor.

4.5.

Ten aanzien van de vordering onder 3 heeft de man ter zitting toegezegd eventuele

potentiële kopers toe te zullen laten in de woning voor bezichtigingen. Tevens wil de man

de makelaar binnenlaten als deze voorafgaand aan een bezichtiging contact met hem

opneemt. De voorzieningenrechter zal deze vordering in zoverre toewijzen. De vordering

van de vrouw om haar een sleutel te verstrekken om potentiële kopers rond te leiden zal de

voorzieningenrechter afwijzen, nu het in de rede ligt dat de makelaar dat doet.

4.6.

De voorzieningenrechter zal de vorderingen onder 4 en 5 afwijzen, nu de man heeft

toegezegd te zullen meewerken aan de verkoop van de woning.

4.7.

Gelet op de relatie tussen partijen zullen de proceskosten tussen hen worden

gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

veroordeelt de man zijn medewerking te verlenen aan de verkoop van de woning,

5.2.

veroordeelt de man om de vrouw in de woning toe te laten, zodat zij noodzakelijk

reparaties in en om de woning kan (laten) verrichten,

5.3.

bepaalt dat de man, indien de makelaar hiervoor een afspraak met hem heeft

gemaakt, potentiële kopers in de woning dient te laten voor bezichtigingen,

5.4.

compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere

partij de eigen kosten draagt,

5.5.

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. W. Couperus-van Kooten en in het openbaar uitgesproken

op 13 december 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature