< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Overdracht domeinnaam.

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: 184178 / KG ZA 11-172

Vonnis in kort geding van 1 juni 2011

in de zaak van

[eiser],

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. J.W.M. Soentjens te 's-Heerenberg,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. R.G.P. van Marle te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met 13 producties

- de fax van [eiser] van 18 mei 2011 met 13 aanvullende producties

- de brief van [gedaagde] van 17 mei 2011 met 9 producties

- de fax van [gedaagde] van 18 mei 2011 met 2 aanvullende producties

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eiser] tevens houdende akte wijziging en vermeerdering van eis

- de pleitnota van [gedaagde].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiser] houdt zich professioneel bezig met het 'tunen' van auto's (door wijzigen van de software van de auto deze sneller en zuiniger laten rijden).

2.2. Op 12 juni 2008 heeft [eiser] de domeinnaam 'www.chip4power.nl' (hierna: de domeinnaam) geregistreerd met het doel via internet tuningsdiensten aan klanten te verkopen, eventueel gebruikmakend van tussenpersonen.

2.3. Tussen [eiser] en [gedaagde] is in de loop van 2008 een samenwerkingsrelatie ontstaan. In dat kader heeft [eiser] de broncodes van de website aan [gedaagde] gegeven, waarna [gedaagde] deze website is gaan beheren.

2.4. Op 21 augustus 2008 heeft [gedaagde] zich onder de naam 'Chip4Power' als eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amersfoort.

2.5. Op 18 maart 2010 heeft [eiser] geconstateerd dat hij niet langer toegang tot de website en het daaraan gekoppelde e-mailadres had. [eiser] heeft daarom bij de Stichting Domeinregistratie Nederland (hierna: SIDN) nagevraagd wat de oorzaak van de geweigerde toegang tot de website en het e-mailadres kon zijn.

2.6. De SIDN berichtte [eiser] bij e-mails van 22 en 23 april 2010 dat [gedaagde] een 'wijziging domeinnaam' heeft laten registreren door middel van een registratiecontract met daaraan gehecht een verklaring van [eiser] aan [gedaagde]. De verklaring luidt als volgt:

'Almere, 20 februari 2010

Hierbij verklaar ik [eiser] houder van de domeinnaam: www.chip4power.nl deze per heden te hebben overgedragen met alle rechten en verplichtingen aan [gedaagde] eigenaar van chip4power ingeschreven bij de kamer van koophandel te Gooi en Eemland dossiernummer: [nummer]

Hiervoor heb ik per heden contant een bedrag van EUR 2000 (zegge tweeduizend euro) ontvangen.

Vanaf het moment van overdracht c.q. betaling heeft verkoper vanaf dat moment geen enkel recht meer in wat voor een vorm dan ook om gebruik te maken van de betreffende website. Dit alles in de ruimste zin des woords.

[eiser] [gedaagde]'

2.7. [eiser] heeft zijn rechtsbijstandverlener verzocht deze verklaring door een schriftkundige op echtheid te laten onderzoeken. Op 7 september 2010 heeft schriftkundige de heer Zevenbergen een rapport uitgebracht over zijn bevindingen ten aanzien van de verklaring. Deze concludeert als volgt:

'gelet op het voorgaande (...) kan de conclusie worden getrokken, dat (...) naar mijn opvatting geen steun bestaat voor twijfel aan authenticiteit van de onderzochte betwiste handtekening.

Deze conclusie laat onverlet, dat sprake kan zijn van een frauduleuze montage. Binnen mijn vakgebeid wordt onder frauduleuze montage verstaan: het door toepassing van 'listige kunstgrepen' (zoals knippen, plakken, fotokopiëren, scannen, bewerken met een fotobewerkingsprogramma, printen en dergelijke) reproduceren van een document, afwijkend van het brondocument. (...)

Bij beschouwing van het litigieuze document (vzr: de verklaring) kan met zekerheid worden vastgesteld, dat dit een 'geprinte scan' is. Het oorspronkelijke brondocument is 'gescand' en van die scan is een afdruk (print) gemaakt. Aldus is een 'geprinte scan' ontstaan. Deze methodiek is binnen allerlei ondernemingen en andere organisaties, maar ook in particulier verband, thans heel gebruikelijk teneinde (onder andere) te kunnen besparen op de kosten van administratie en archivering. De benodigde automatiseringsmiddelen zijn relatief goedkoop en algemeen beschikbaar.

Eén van de mogelijkheden die zich voordoen bij de methodiek, zoals bedoeld in de vorige alinea, is, dat het heel gemakkelijk is om gedurende het verwerkingsproces op allerlei manieren en op allerlei momenten in te grijpen in het proces en veranderingen aan te brengen, zodat snel en efficiënt een van het oorspronkelijke brondocument afwijkend nieuw document ontstaat. 'Fotoshoppen' heet dat in de volksmond. Om te kunnen vaststellen of sprake is van een montage van het litigieuze document, dient het origineel van het oorspronkelijke brondocument te worden onderzocht. Door beide documenten met elkaar te vergelijken, kan vaak al met het blote oog worden geverifieerd of een litigieus document een montage is of niet.'

2.8. [eiser] heeft [gedaagde] vervolgens bij brief van 13 september 2010 verzocht de originele verklaring aan hem over te leggen teneinde dat document door Zevenbergen te laten onderzoeken. [gedaagde] heeft geweigerd het origineel over te leggen.

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

I. [gedaagde] veroordeelt het gebruik van de domeinnaam 'www.chip4power.nl' en het e-mailadres 'info@chip4power.nl' te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 1.000,00 ten gunste van [eiser] voor iedere dag - daaronder begrepen ieder deel van de dag - dat [gedaagde] dit gebruik na betekening van het in deze zaak te verkrijgen vonnis zal blijven voortzetten, met een maximum van EUR 100.000,00;

II. [gedaagde] veroordeelt al het nodige te doen om de domeinnaam 'www.chip4power.nl' en het e-mailadres 'info@chip4power.nl' op naam van [eiser] te brengen, althans te bewerken dat deze domeinnaam en dit e-mailadres op naam van [eiser] zal komen op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 1.000,00 ten gunste van [eiser] voor iedere dag - daaronder begrepen ieder deel van de dag - dat [gedaagde] zulks na betekening van het in deze zaak te verkrijgen vonnis zal nalaten, met een maximum van EUR 100.000,00,

III. [gedaagde] veroordeelt het gebruik van de handelsnamen 'Chip4power' en 'Chip4power.nl' of een naam die daar in geringe mate van afwijkt, te staken en gestaakt te houden op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet verrekenbare dwangsom van EUR 1.000,00 ten gunste van [eiser] voor iedere dag - daaronder begrepen ieder deel van de dag - dat [gedaagde] dit gebruik na betekening van het in deze zaak te verkrijgen vonnis zal blijven voortzetten, met een maximum van EUR 100.000,00;

IV. [gedaagde] beveelt de inschrijving van de handelsnamen 'Chip4power' en 'Chip4power.nl' uit het handelsregister te doen verwijderen op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 1.000,00 ten gunste van eiser voor iedere dag - daaronder begrepen ieder deel van de dag - dat gedaagde zulks na ebtekening van het in deze zaak te verkrijgen vonnis zal nalaten, met een minimum van EUR 100.000,00;

V. [gedaagde] veroordeelt in de kosten van het geding;

VI. [gedaagde] veroordeelt in de eventueel te maken nakosten.

3.2. [gedaagde] voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Van een spoedeisend belang van [eiser] bij zijn vorderingen is in voldoende mate gebleken.

4.2. De vorderingen zullen hierna ieder afzonderlijk worden beoordeeld.

Ad I: Staken gebruik domeinnaam en e-mailadres

4.3. In de kern betreft deze vordering de vraag of partijen een overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan [eiser] de domeinnaam aan [gedaagde] heeft verkocht.

4.4. [eiser] stelt dat hij eigenaar is van de domeinnaam en het daaraan verbonden e-mailadres. Zonder daartoe gerechtigd te zijn maakt [gedaagde] gebruik van de domeinnaam en het e-mailadres. [gedaagde] pleegt daarmee een onrechtmatige daad jegens [eiser]. [gedaagde] had weliswaar toegang tot de website, maar dat had enkel ten doel om de inhoud en het uiterlijk van de website aan te passen.

4.5. [gedaagde] stelt dat hij met [eiser] een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan [eiser] de domeinnaam voor EUR 2.000,00 aan [gedaagde] heeft verkocht. [eiser] heeft dit verweer gemotiveerd betwist. [eiser] stelt dat hij geen overeenkomst heeft gesloten met [gedaagde] op grond waarvan [eiser] de domeinnaam aan [gedaagde] heeft verkocht. Ten aanzien van de door [gedaagde] overgelegde verklaring stelt [eiser] dat hij weliswaar de handtekening als zijn handtekening herkent, maar dat hij niet zijn handtekening onder de verklaring heeft geplaatst. [eiser] stelt zich op het standpunt dat het document vals is.

4.6. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.7. In de tussen partijen inmiddels aanhangige bodemprocedure zal het [gedaagde] zijn die bewijs opgedragen zal krijgen van de echtheid van de verklaring van 20 februari 2010. De grondslag voor deze bewijsopdracht vloeit voort uit het karakter van het verweer van [gedaagde], namelijk dat [eiser] weliswaar degene is geweest die de domeinnaam heeft geregistreerd, maar dat partijen een overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan [eiser] de eigendom van de domeinnaam aan [gedaagde] heeft overgedragen. Dit is een bevrijdend verweer, waarvan op grond van artikel 150 Rv de bewijslast op [gedaagde] rust. Nu [eiser] uitdrukkelijk heeft betwist dat hij zijn handtekening onder de verklaring heeft geplaatst, is artikel 159 Rv van toepassing, zodat (de kopie van) de akte zoals [gedaagde] die tot op heden heeft overgelegd geen bewijs oplevert van het bestaan van de door [gedaagde] gestelde overeenkomst.

4.8. Tijdens de mondelinge behandeling heeft [gedaagde] verklaard het origineel van de verklaring niet bij zich te hebben. Waarschijnlijk ligt deze bij zijn accountant, aldus [gedaagde].

4.9. [eiser] heeft tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat uit de 'documenteigenschappen' van de digitale versie van de verklaring volgt dat deze pas is vervaardigd op 22 april 2010, hetgeen volgens [eiser] erop wijst dat het document vals is.

4.10. Het voorgaande leidt ertoe dat totdat in rechte is komen vast te staan dat [eiser] en [gedaagde] een overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan [eiser] de eigendom van de domeinnaam aan [gedaagde] heeft overgedragen, de voorzieningenrechter [gedaagde] veroordeelt het gebruik van de domeinnaam en het e-mailadres te staken. De gevorderde dwangsom wordt beperkt toegewezen.

Ad II: Domeinnaam en e-mailadres op naam van [eiser]

4.11. [eiser] vordert ten tweede dat [gedaagde] moet bevorderen dat de domeinnaam en het e-mailadres weer op naam van [eiser] komen te staan. Deze vordering hangt nauw samen met het onder I gevorderde: nu de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat [gedaagde] het gebruik van de domeinnaam en het e-mailadres voorlopig moet staken, heeft [gedaagde] ook geen baat bij het op zijn naam houden daarvan. Gezien deze overweging en daarbij in aanmerking genomen dat het in de risicosfeer van [gedaagde] ligt dat hij het origineel van de verklaring niet boven tafel kan krijgen, zal de voorzieningenrechter het onder II gevorderde voorlopig toewijzen. De voorzieningenrechter veroordeelt [gedaagde] de domeinnaam en het e-mailadres terug op naam van [eiser] te stellen, althans te bevorderen dat deze op naam van [eiser] komen te staan.

Ad III: Staken gebruik handelsnamen 'Chip4Power' en 'Chip4power.nl' of een naam die daarvan afwijkt

4.12. [eiser] stelt dat hem het recht op de handelsnamen 'Chip4power' en 'Chip4power.nl' toekomt. Daartoe voert hij aan dat hij als eerste partij de naam in het handelsverkeer heeft gebruikt. Op 12 juni 2008 heeft [eiser] de domeinnaam in Nederland geregistreerd. Op 26 juli 2008 heeft [eiser] de domeinnaam in België geregistreerd. Op 27 en 28 juni 2008, in juni en in juli 2008 heeft [eiser] zich tot een aantal zakenrelaties gewend waarbij hij aan hen 'Chip4power' heeft geïntroduceerd en heeft aangekondigd onder die naam tuningswerkzaamheden te zullen verrichten. Voorts heeft hij websitebouwer Larsa opdracht gegeven tot het maken van de website van Chip4power. [eiser] voert ten slotte aan dat hij, ook nadat [gedaagde] zich in het handelsregister heeft laten registreren, de handelsnaam Chip4Power veelvuldig in het handelsverkeer heeft gebruikt.

4.13. [gedaagde] stelt dat hij recht heeft op gebruik van de naam 'Chip4power'. Ter onderbouwing stelt [gedaagde] dat hij deze naam, evenals de bijbehorende domeinnaam, als eerste op 21 augustus 2008 in het handelsregister heeft vastgelegd. Vanaf dat moment heeft [gedaagde] zijn bedrijfsactiviteiten onder die naam uitgeoefend. Daarnaast heeft [gedaagde] van [eiser] het feitelijk beheer over de website gekregen. Volgens [gedaagde] heeft [eiser] nooit gebruik gemaakt van de handels- of domeinnaam 'Chip4power'.

4.14. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.15. Vooropgesteld geldt dat degene die in het handelsverkeer als eerste gebruikmaakt van een handelsnaam, bescherming toekomt op grond van de Handelsnaamwet. Daarnaast is vaste jurisprudentie dat de naam waaronder een onderneming in een voorbereidingsstadium naar buiten treedt, al bescherming geniet van de Handelsnaamwet (HR 19 april 1985, NJ 1985, 790).

4.16. [eiser] heeft op 12 juni 2008 de domeinnaam 'www.chip4power.nl' geregistreerd. Op 27 en 28 juni 2008 alsook in de maanden juni en juli 2008 is hij ter voorbereiding van zijn nieuwe onderneming onder de naam 'Chip4power' jegens diverse partijen naar buiten getreden en heeft hij zijn plannen expliciet kenbaar gemaakt.

4.17. [gedaagde] heeft op 21 augustus 2008 de naam 'Chip4power' in het Handelsregister laten registreren als handelsnaam voor zijn eenmanszaak, en is daarna onder die naam werkzaamheden gaan verrichten.

4.18. Uit het voorgaande volgt dat het [eiser] was die als eerste de naam 'Chip4power' heeft gebruikt. Het gebruik door [eiser] van de naam 'Chip4power' komt daarmee de bescherming van de Handelsnaamwet toe. De vordering onder III zal worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde dwangsom beperkt wordt toegewezen.

Ad IV: Verwijderen inschrijving handelsnaam en domeinnaam uit handelsregister

4.19. De vordering tot verwijdering van de inschrijving in het handelsregister door [gedaagde] van de handelsnaam 'Chip4power' en de domeinnaam 'www.chip4power.nl' hangt nauw samen met de vordering onder III.

4.20. Nu de voorzieningenrechter heeft overwogen dat [eiser] bescherming toekomt van het gebruik van de handelsnaam, is de inschrijving in het handelsregister van [gedaagde] in strijd met het recht van [eiser] op de handelsnaam. De vordering van [eiser] tot verwijdering van de inschrijving van [gedaagde] in het handelsregister zal de voorzieningenrechter daarom toewijzen, waarbij de gevorderde dwangsom beperkt wordt toegewezen.

Ad V en VI: proceskosten en nakosten

4.21. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:

- dagvaarding EUR 76,31

- griffierecht 568,00

- overige kosten 7,00

- salaris advocaat 768,00

Totaal EUR 1.419,31

4.22. De gevorderde nakosten zullen worden toegewezen tot een (forfaitair) bedrag van EUR 131,00 aan salaris advocaat zonder dat betekening van het vonnis heeft plaatsgehad, verhoogd met een bedrag van EUR 68,00 indien en voor zover de veroordeelde partij niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan de veroordeling heeft voldaan en het vonnis om die reden is betekend.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt [gedaagde] het gebruik van de domeinnaam 'www.chip4power.nl' en het e-mailadres 'info@chip4power.nl' te staken en gestaakt te houden totdat in rechte is komen vast te staan dat [eiser] en [gedaagde] een overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan [eiser] de eigendom van de domeinnaam aan [gedaagde] heeft overgedragen,

5.2. veroordeelt [gedaagde] al het nodige te doen om de domeinnaam 'www.chip4power.nl' en het e-mailadres 'info@chip4power.nl' op naam van [eiser] te brengen, althans te bewerken dat deze domeinnaam en dit e-mailadres op naam van [eiser] zal komen,

5.3. veroordeelt [gedaagde] het gebruik van de handelsnamen 'Chip4power' en 'Chip4power.nl' of een naam die daar in geringe mate van afwijkt, te staken en gestaakt te houden,

5.4. beveelt [gedaagde] de inschrijving van de handelsnamen 'Chip4power' en 'Chip4power.nl' uit het handelsregister te doen verwijderen,

5.5. veroordeelt [gedaagde] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van EUR 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 5.1., 5.2., 5.3., en/of 5.4. uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een maximum van EUR 50.000,00 is bereikt,

5.6. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op EUR 1.419,31,

5.7. veroordeelt [gedaagde] in de nakosten, aan de zijde van [eiser] begroot op

EUR 131,00 zonder dat betekening van dit vonnis heeft plaatsgehad, vermeerderd met een bedrag van EUR 68,00 indien en voor zover [gedaagde] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan de veroordeling heeft voldaan en het vonnis om die reden is betekend,

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W.F. Houthoff en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2011.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature