< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Auteursrechtelijke inbreuken

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 153996 / KG ZA 09-44

Vonnis in kort geding van 5 maart 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ABK INNO VENT B.V.,

gevestigd te Doetinchem,

eiseres,

advocaat mr. R.K.E. Buysrogge,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ÖRNELL B.V.,

gevestigd te Staphorst,

gedaagde,

advocaat mr. P.D. van Gaalen-Rens.

Partijen zullen hierna ABK en Örnell genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van ABK

- de pleitnota van Örnell.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. ABK produceert sinds 1997 RVS keukenelementen en keukenapparatuur en diverse accessoires voor in de keuken, zoals wijnrekken. Zij heeft een heel breed assortiment. ABK levert haar producten aan wederverkopers (zoals keukenspeciaalzaken), maar ook rechtstreeks aan grote industriële klanten.

De producten van ABK zijn gemaakt van RVS. Alle producten worden door ABK zelf ontworpen, ontwikkeld, geproduceerd en geassembleerd. ABK produceert kwalitatief hoogwaardige producten met een kenmerkende minimalistische vormgeving. De producten van ABK vallen in het hoogste prijssegment.

2.2. De directeur van Örnell, de heer [A], heeft sinds 1 januari 2002 een onderneming in RVS-werken, genaamd Handelsonderneming [A] RVS-werken. In deze onderneming heeft [B] een breed assortiment aan keukenelementen en keukenapparatuur van RVS geproduceerd. Örnell is in april 2005 opgericht vanwege een herstructurering binnen het bedrijf van [B]. Örnell is producent van RVS keukenelementen en keukenapparatuur en levert in het duurste segment.

2.3. ABK heeft in april 2006 een productbrochure uitgegeven met de naam “PROSOLO”. Deze brochure bevat onder meer een overzicht van alle producten, met bijbehorende productspecificaties, uit het assortiment van ABK.

2.4. Örnell heeft zowel in 2007 als in 2009 een productbrochure uitgegeven met daarin een overzicht van alle producten, met bijbehorende productspecificaties, uit het assortiment van Örnell.

3. Het geschil

3.1. ABK vordert, na vermeerdering van eis en voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(i) Örnell te veroordelen om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten, waaronder geschriftenbescherming, van ABK op de teksten en op de lay-out van de ABK InnoVent brochure 2006, zoals beschreven in de dagvaarding, direct of indirect via anderen, door iedere vorm van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van die teksten of lay-out of delen daarvan, waaronder het verspreiden, aanbieden, in voorraad houden en gebruiken van de Örnell productbrochure 2007 en de Örnell productbrochure januari 2009;

(ii) Örnell te veroordelen om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van ABK op de productcode LBG en de productnaam LBG lichtbalk(en), zoals in de dagvaarding omschreven, direct of indirect via anderen;

(iii) Örnell te veroordelen om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van ABK op haar, in deze dagvaarding omschreven, wijnrek, direct of indirect via anderen, zoals bijvoorbeeld door het vervaardigen, aanbieden, reclame maken voor, verkopen, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen of in voorraad hebben voor één van deze doelstellingen van een wijnrek, of onderdelen daarvan, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van ABK;

(iv) Örnell te veroordelen om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder onrechtmatig handelen jegens ABK, waaronder het onrechtmatig aanhaken bij of het slaafs nabootsen van de in de dagvaarding omschreven teksten en lay-out van de brochure van ABK, de productcode LBG en de productnaam LBG lichtbalk(en) van ABK en het wijnrek van ABK;

(v) Örnell te veroordelen om uiterlijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van ABK, mr. A.J. Kronenberg, postbus 3045, 6802 DA Arnhem, een schriftelijke verklaring toe te zenden, vergezeld van onderliggende documenten, waarin opgave wordt gedaan van:

a. De volledige namen en adressen van de afnemers van Örnell en andere derden, aan wie Örnell haar inbreukmakende productbrochure (uitgave juli 2007 en uitgave januari 2009 en eventuele kopieën of andere heruitgaven daarvan) heeft toegezonden c.q. overhandigd, met vermelding van het aantal toegestuurde of afgegeven brochures;

b. Het aantal exemplaren van het inbreukmakende/onrechtmatige wijnrek van Örnell dat zij heeft verkocht en/of heeft geleverd aan afnemers, gesplitst in verkoop aan particuliere afnemers en verkoop aan professionele afnemers, met dien verstande dat bij de professionele afnemers tevens opgave wordt gedaan van de namen en adressen van hen en aantallen per individuele professionele afnemer verkochte en geleverde exemplaren van het wijnrek of onderdelen daarvan, telkens met vermelding van de aan de afnemer (particulier of professioneel) in rekening gebrachte verkoopprijs en onder overlegging van facturen, afleverbonnen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;

c. De aantallen nog in voorraad gehouden inbreukmakende/onrechtmatige brochures en wijnrekken met vermelding van plaatsnaam en adres van opslag en naam van de bewaarder, onder overlegging van orderbevestiging, fabricageopdrachten, bewaargevingopdrachten en/of andere deugdelijke bewijsstukken;

d. De aantallen zich nog in het proces van bestemming en/of fabricage bevindende inbreukmakende/onrechtmatige wijnrekken en brochures van Örnell met vermelding van de volledige naam en adresgegevens van de fabrikant of leverancier waar die wijnrekken of brochures zich bevinden, onder overlegging van orderbevestigingen, fabricageopdrachten en/of andere deugdelijke bewijsstukken;

e. Een berekening van de met de verkoop van de inbreukmakende/onrechtmatige wijnrekken behaalde omzet en winst (berekend op basis van verkoopprijs minus inkoopprijs vermeerderd met toerekenbare directe kosten), met een specificatie van de verschillende in mindering gebrachte directe kostenposten, en onder overlegging van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken;

(vi) Örnell te veroordelen om uiterlijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis een origineel ondertekende verklaring van een registeraccountant te overhandigen aan de advocaat van ABK, mr. A.J. Kronenberg voornoemd, waarin de accountant de juistheid en de volledigheid bevestigt van de op grond van de veroordeling onder (v) a tot en met e hierboven verstrekte gegevens, op basis van een door die accountant verricht onderzoek in de financiële administratie, boekhouding en facturen en andere gegevens van Örnell, één en ander op kosten van Örnell;

(vii) Örnell te veroordelen om uiterlijk binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de afnemers en andere derden die van Örnell een inbreukmakende brochure hebben toegezonden gekregen of anderszins hebben ontvangen, een brief te versturen, waarin, met uitzondering van de adressering, datering en de afsluiting, uitsluitende de navolgende tekst, in een normaal lettertype op wit papier, is opgenomen:

“Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben aan u toegezonden dan wel overhandigd een productbrochure van Örnell B.V. In onze brochure hebben wij de lay-out, en delen van de tekst van de brochure van onze concurrent ABK InnoVent B.V., gevestigd te Doetinchem, zonder toestemming overgenomen. Tevens hebben wij in onze brochure de productcode en –naam LBG respectievelijk LBG Lichtbalk van ABK InnoVent gebruikt voor onze eigen lichtbalken. Voorts bieden wij onder meer in onze brochure een wijnrek aan dat (nagenoeg) identiek is aan het wijnrek van ABK InnoVent. Aldus plegen wij inbreuk op de auteursrechten van ABK InnoVent B.V., althans handelen wij jegens haar onrechtmatig en zijn wij verplicht de brochure en de inbreukmakende wijnrekken terug te nemen en te vernietigen. In het licht hiervan verzoeken wij u binnen zeven dagen na de datum van deze brief de door u van ons ontvangen brochures van Örnell B.V. en de eventueel door u bij ons afgenomen Örnell wijnrekken aan ons te retourneren, waartegenover wij de verzendkosten en de eventueel betaalde koopprijs aan u zullen vergoeden. Wij wijzen u erop dat het in voorraad houden, verhandelen, of ter beschikking stellen van onze productbrochures en wijnrekken een inbreuk vormt op de auteursrechten van ABK InnoVent B.V. en zij u ook rechtstreeks kan aanspreken.”

en gelijktijdig aan de advocaat van ABK een kopie van deze brief toe te zenden tezamen met de lijst van adressen en namen van geadresseerde aan wie deze brief is verstuurd;

(viii) Örnell te veroordelen om uiterlijk binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis de bij haar in voorraad zijnde, alsnog in haar bezit komende en/of de door haar afnemers geretourneerde brochures en wijnrekken, op haar kosten te vernietigen en wel onder toezicht van een deurwaarder en met de verplichting om een proces-verbaal van vernietiging van de deurwaarder binnen zeven dagen na de vernietiging, aan de advocaat van ABK, mr. Kronenberg voornoemd, toe te zenden;

(ix) Örnell te veroordelen tot betaling aan ABK van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000,=, voor elke keer of elke dag,e en gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat zij in gebreke blijft aan de hiervoor onder (i) tot en met (viii) genoemde veroordelingen te voldoen, dan wel – zulks uitsluitend ter keuze van ABK – een dwangsom van EUR 1.000,= per inbreukmakende brochure of inbreukmakend product waarmee in strijd met één of meer van de veroordelingen is/wordt gehandeld;

(x) op basis van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), in samenhang met artikel 50 lid 6 Tripsverdrag, te bepalen dat de termijn waarbinnen ABK een bodemprocedure aanhangig moet maken – voor zover dit al niet is gebeurd – zes maanden zal zijn, te rekenen vanaf de datum dat dit vonnis in krachtens van gewijsde is gegaan;

(xi) Örnell te veroordelen in de kosten van dit geding, in de zin van artikel 1019h Rv , bestaande uit de volledige feitelijke door ABK gemaakte kosten van de salarissen en de voorschotten van de behandelend advocaat en de procesadvocaat, of een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die ABK heeft gemaakt.

3.2. Örnell voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Van spoedeisendheid is in voldoende mate gebleken. Het verweer van Örnell dat ABK te lang heeft stilgezeten wordt verworpen. Er is voldoende gebleken dat ABK in eerste instantie heeft getracht een oplossing in der minne te bereiken, hetgeen niet (volledig) is gelukt. Het trachten te komen tot een oplossing in onderling overleg kan niet betekenen dat, bij het mislukken daarvan, de weg naar de voorzieningenrechter daardoor afgesloten is. Verder is er sprake van nieuwe ontwikkelingen, te weten de nieuwe brochure voor 2009 van Örnell. Enkel hieruit blijkt al de spoedeisendheid.

4.2. De vermeerdering van eis van de zijde van ABK, ook al is deze later dan 24 uur voor de zitting aan Örnell meegedeeld, wordt door de voorzieningenrechter ontvankelijk verklaard, aangezien deze zozeer is verweven met de eerdere feiten en vorderingen dat Örnell hierdoor niet in haar verdediging is geschaad.

4.3. Örnell beroept zich op rechtsverwerking. Voor rechtsverwerking is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigde vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaard in geval de crediteur zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Deze bijzondere omstandigheden zijn de voorzieningenrechter niet gebleken.

4.4. ABK baseert haar vorderingen op auteursrechtelijke inbreuken en onrechtmatig handelen van Örnell jegens ABK door:

a) het overnemen van teksten uit de productbrochure van ABK;

b) het kopiëren van de lay-out van de productbrochure van ABK;

c) het overnemen van een productnaam en –code van ABK

d) het kopiëren van de vormgeving van het wijnrek van ABK.

Bij het navolgende zal van deze indeling worden uitgegaan.

4.5. Ad a De tekst uit de brochure 2006 van ABK

ABK heeft gesteld dat (delen van) teksten uit haar brochure van 2006, waarop zij het auteursrecht heeft, door Örnell nagenoeg letterlijk zijn overgenomen in diens brochure van 2007. Het betreft de pagina´s 58 tot en met 63 in de brochure van ABK en de pagina´s 67 tot en met 71 in de brochure van Örnell (hierna: de tekst).

Ten aanzien van de tekst heeft Örnell zowel bij brief van 28 oktober 2008 (productie 12d van de zijde van ABK) als ter zitting, erkend dat zij delen van de tekst uit de brochure heeft overgenomen. De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is of de tekst

een auteursrechtelijk beschermd werk ex artikel 10 lid 1, 1? van de Auteurswet (hierna: Aw) is. Hiertoe is volgens de Hoge Raad, blijkende uit de diverse arresten sinds 1985, beslissend of het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de tekst een werk is in de zin van artikel 10 lid 1, 1 ? Aw. De tekst behelst basisregels voor luchttechniek voor afzuigsystemen, verschillende soorten interne motoren om in die systemen te gebruiken en productspecificaties van verschillende typen toe te passen externe motoren. Hoewel met Örnell gezegd kan worden dat het om een hoeveelheid feitelijke gegevens gaat, heeft (de werknemer van) ABK toch zijn eigen karakter aan die min of meer vaststaande feiten gegeven. De werknemer heeft immers zelf de opbouw en onderverdeling van de tekst en de volgorde van de technische gegevens bepaald, maar ook een eigen keuze voor de tekstuele omvang gemaakt (hoe uitvoerig de onderwerpen te behandelen). De tekst heeft derhalve een eigen karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker.

Het verweer van Örnell dat het slechts om een beperkt aantal pagina´s uit de brochure gaat kan niet worden gevolgd. Immers, ook het gedeeltelijk overnemen van een tekst die auteursrechtelijk beschermd is, is een inbreuk op het auteursrecht. De hoeveelheid overgenomen tekst speelt derhalve geen rol.

Ook het verweer dat de tekst niet één op één is overgenomen dient te worden gepasseerd. Örnell heeft immers erkend delen uit de brochure van ABK te hebben overgenomen. Verder zijn de tekstuele verschillen minimaal en van een ondergeschikt karakter.

De conclusie is dan ook dat Örnell in haar brochure van 2007 met het overnemen van de teksten op de pagina´s 67 tot en met 69 inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van ABK.

In de brochure 2009 heeft Örnell de tekst over de basisregels voor luchttechniek voor afzuigsystemen herschreven, zoals blijkt uit haar productie 2, zodat ten aanzien hiervan geen sprake meer is van een inbreuk op het auteursrecht.

Echter, op de pagina´s 94 en 96 is dezelfde tekst opgenomen als op de pagina´s 70 en 71 uit de brochure 2007, waarvan hiervoor is overwogen dat dit in strijd is met het auteursrecht van ABK. Örnell maakt derhalve met de tekst op de pagina´s 94 en 96 in de brochure 2009 inbreuk op het auteursrecht van ABK.

4.6. Ad b De lay-out van de brochure 2006 van ABK

ABK stelt dat Örnell de lay-out van de bladzijden met productspecificaties van haar brochure 2006 (hierna: de lay-out) heeft overgenomen. ABK doet een beroep op auteursbescherming ter zake van de combinatie van de kenmerkende elementen van de opmaak van de bladzijde met productspecificatie. Örnell heeft die lay-out nagenoeg één op één gekopieerd in het deel van haar brochures 2007 en 2009 dat betrekking heeft op afzuigsystemen, zoals wandschouwen, eilandschouwen en plafondunits, aldus ABK.

Uit de literatuur en jurisprudentie blijkt dat ook een origineel ontworpen lay-out (grafische vormgeving) van een brochure met een eigen karakter voldoet aan de vereisten om als werk als bedoeld in de Auteurswet te worden beschouwd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de lay-out van ABK ook aan deze vereisten, zoals hiervoor onder 4.5 genoemd, voldoet. Immers het is een uiting van wat de maker, de werknemer van ABK, tot zijn vormgeving heeft bewogen, en dat verdient auteursrechtelijke bescherming.

De volgende vraag die dient te worden beantwoord is of Örnell met haar brochures 2007 en 2009 inbreuk maakt op dat auteursrecht van ABK.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat hiervan inderdaad sprake is. De brochures van Örnell zijn qua lay-out (nagenoeg) identiek aan die van ABK, zoals blijkt uit:

- de opmaak en vlakverdeling: op de linkerpagina een foto van de producten en op de rechterpagina de productspecificaties, uitgewerkt in dezelfde vaste indeling als ABK;

- bovenaan de rechterpagina een dwarsbalk in een afwijkende kleur met daarin in witte letters de naam van het product;

- de 4 kolommen met dezelfde opschriften en dezelfde invulling van de kolommen;

- de omschrijving van het product met dezelfde woordkeuze en volgorde van eigenschappen.

Aan Örnell kan toegegeven worden dat er verschillen zijn aan te wijzen tussen de lay-out van ABK en die van Örnell, maar deze verschillen zijn zo gering en de kenmerkende elementen zo identiek, dat zij de totaalindruk van beide brochures niet zodanig anders maken, dat gezegd kan worden dat Örnell met haar lay-out voldoende afstand heeft genomen van de lay-out van ABK.

Gelet op alle hiervoor genoemde elementen samen, het totale beeld, wordt geconcludeerd dat er sprake is van een inbreuk door Örnell op het auteursrecht van ABK. De voorzieningenrechter komt mede tot dit oordeel door de als productie 7 van de zijde van ABK overgelegde kopieën uit een negental brochures van andere leveranciers in dezelfde markt te vergelijken met de brochures van ABK en Örnell. Geen van deze brochures bevatten overeenstemmende elementen met de brochures van partijen, terwijl ook hier hetzelfde product en dezelfde doelgroep als bij partijen geldt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het uitgesloten moet worden geacht dat twee makers van een lay-out als de onderhavige onafhankelijk van elkaar tot (vrijwel) exact hetzelfde resultaat zullen komen.

Nu er tussen beide brochures opvallende overeenstemming bestaat, die zodanig is dat onafhankelijk identieke schepping bepaald onwaarschijnlijk is te achten, en Örnell niet heeft betwist dat de brochure van ABK als eerste is vervaardigd, is voldoende aannemelijk dat er van ontlening sprake is. Te meer daar kan worden vastgesteld dat Örnell bekend was met de brochure van ABK; zij heeft immers erkend daaruit bepaalde delen van de tekst te hebben overgenomen. Tegen het vermoeden van ontlening staat tegenbewijs open. Hieraan worden echter hoge eisen gesteld. De verklaring van Drukkerij Stroeve (productie 5 van de zijde van Örnell), waarin is opgenomen dat de drukker de door Örnell aangeleverde gegevens naar eigen inzicht heeft verwerkt, de pagina-indeling, de kleuren en het lettertype zelfstandig heeft gekozen en de brochure van ABK nog nooit heeft gezien, is dan gezien het vorenstaande volstrekt ongeloofwaardig.

Örnell heeft tot slot nog aangevoerd dat er geen sprake is van gestichte verwarring bij het publiek. Dit door Örnell aangehaalde criterium “verwarringsgevaar” geldt echter niet in het auteursrecht.

4.7. Ad c Productnaam en –code

ABK stelt dat zij een bijzondere zelfbedachte productcode voor een bepaald type lichtbalken heeft geïntroduceerd, te weten “LBG”. Dit is een alleen door haar gebruikte productcode en productbenaming, die een eigen oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen. ABK is de auteursrechthebbende.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat ten aanzien van de productnaam en –code geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

Het betreft hier een voortbrengsel waarvan de maker weinig ruimte heeft gehad voor eigen inbreng, zodat twijfel kan ontstaan over de vraag of een werk een eigen karakter heeft en wel als werk kan gelden. Immers, in de branche wordt de productnaam en –code “LB” gebruikt voor “Lichtbalk”. Daaraan is slechts één letter, te weten de “G”, toegevoegd. Hoewel ABK heeft gesteld dat de letters een fantasiecombinatie vormen en de letter “G” geen betekenis heeft, heeft Örnell als uitleg gegeven dat de letters “LBG” staan als afkorting van “Lichtbalken Glas”. Dat acht de voorzieningenrechter een logische en gebruikelijke benaming voor lichtbalken van glas zodat geen sprake is van slaafs kopiëren en onrechtmatig handelen.

De vorderingen ten aanzien van de productnaam en –code zullen dan ook worden afgewezen.

4.8. Ad d Wijnrekken

ABK beroept zich ook ten aanzien van een wijnrek op auteursrechtbescherming ex artikel 7 Aw . Zij stelt dat zij in december 2002 een nieuw, modern en strak gestyleerd vormgegeven wijnrek van RVS heeft ontworpen. Het wijnrek wijkt qua vormgeving sterk af van de andere op de markt aangeboden wijnrekken, heeft een eigen oorspronkelijk karakter en bevat het persoonlijk stempel van de maker. De maker heeft bij het ontwerpen ervan vele creatieve keuzes gemaakt die hebben geleid tot een unieke vormgeving waaruit de creatieve arbeid van de maker spreekt.

ABK heeft met tekeningen en een verklaring van de maker (productie 11 a tot en met d van de zijde van ABK) genoegzaam aangetoond dat het wijnrek is ontworpen door een werknemer van ABK. Örnell heeft dit enerzijds niet betwist, terwijl zij anderzijds niet aannemelijk heeft gemaakt dat een derde ontwerper van het wijnrek zou zijn.

Örnell heeft als verweer opgeworpen dat de vormgeving van het onderhavige wijnrek voornamelijk het resultaat is van functioneel objectieve en in de keukenbranche gebruikelijke uitgangspunten. Een wijnrek van RVS kan er niet veel anders uitzien dan het onderhavige wijnrek. Dit verweer gaat niet op. De voorzieningenrechter is van oordeel dat hier sprake is van een geheel nieuw ontwerp. Bij het ontwerpen van een van RVS-plaat gemaakt wijnrek kan de maker wel degelijk andere creatieve keuzes maken, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte van de rand en de vorm en grootte van de uitsparingen, waarbij hij zich uiteraard wel kan laten inspireren door een reeds bestaand wijnrek.

Er kan dan ook van worden uitgegaan dat ABK een nieuw oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk tot stand heeft gebracht.

Daarmee ligt de vraag voor of sprake is van een inbreuk daarop doordat sprake is van ontlening.

Hiervoor is als eerste vereist dat er tussen twee werken opvallende overeenstemming bestaat. Uit de overgelegde (kopieën van de) brochures van partijen blijkt dat de door hen aangeboden wijnrekken (vrijwel) identiek zijn, zodat ook hier, gelijk de lay-out, aangenomen kan worden dat onafhankelijk identieke schepping bepaald onwaarschijnlijk is te achten.

Verder dient duidelijk te zijn welk van beide werken het oudste is. Örnell heeft onvoldoende betwist dat het wijnrek van ABK als eerste is vervaardigd. ABK heeft daarentegen voldoende gesteld dat het wijnrek door een werknemer is 2002 is ontworpen en dit gestaafd met de producties 11a tot en met 11d. Örnell heeft hiertegenover slechts een onduidelijke foto overgelegd, die is gedateerd 28 maart 2002, van een schap met verfblikken, welk schap kennelijk bestaat uit RVS-plankjes met uitsparingen. Hieruit kan niet worden opgemaakt dat per die datum reeds een wijnrek als het onderhavige bestond.

Tot slot geldt ook hier dat Örnell op de hoogte was van de inhoud van de brochure van ABK, aangezien zij heeft erkend bepaalde delen van de tekst te hebben overgenomen, en dus van het door ABK aangeboden wijnrek.

Het is derhalve voldoende aannemelijk dat er sprake is van ontlening.

Geconcludeerd kan worden dat Örnell inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van ABK.

4.9. Nu het gevorderde ten aanzien van de tekst, de lay-out en de wijnrekken reeds op de grond van auteursrechtelijke inbreuk toewijsbaar is kan de vraag of daarnaast sprake is van onrechtmatig handelen van Örnell jegens ABK in het midden blijven.

4.10. De vorderingen zullen met na te melden redelijke termijnen worden toegewezen.

4.11. De gevorderde dwangsom zal als na te melden worden beperkt.

4.12. De op basis van artikel 1019i Rv jo artikel 50 lid 6 Tripsverdrag gevorderde termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum dat dit vonnis in krachtens van gewijsde is gegaan, waarbinnen ABK een bodemprocedure aanhangig moet maken, zal worden toegewezen.

4.13. Örnell zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. ABK heeft gesteld dat de door haar advocaat gemaakte kosten tot en met februari 2009 EUR 23.109,97 belopen. De hoogte van deze kosten wordt door Örnell betwist.

“De Richtlijn Indicatietarieven in IE-zaken” dient in deze zaak als uitgangspunt bij de bepaling van de proceskosten te worden genomen. Het bij deze kortgedingprocedure behorende indicatietarief is EUR 15.000,=.

Het door ABK gevorderde bedrag is aanmerkelijk hoger. ABK heeft echter niets gesteld waaruit dient voort te vloeien dat in deze zaak een hoger bedrag dan het indicatietarief dient te worden toegewezen, anders dan dat er sprake is van vier op zichzelf staande inbreuken, die de behandeling complex maken. Bij deze vier inbreuken is echter sprake van een zodanige samenhang dat afwijking van het indicatietarief enkel op die grond niet gerechtvaardigd is.

Nu de hogere kosten door Örnell worden betwist worden er aan de motivering van ABK hoge eisen gesteld, die deze echter niet heeft gegeven.

Voor een splitsing van de kosten in een gedeelte voor Intellectuele Eigendomsrechten en een gedeelte voor onrechtmatige daad, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding nu nagenoeg alle vorderingen op grond van inbreuk op het auteursrecht worden toegewezen.

De voorzieningenrechter zal een bedrag van EUR 15.000,= voor werkzaamheden van de advocaat van ABK toewijzen.

De kosten aan de zijde van ABK worden begroot op:

- dagvaarding EUR 72,25

- vast recht 262,00

- overige kosten 0,00

- salaris advocaat 15.000,00

Totaal EUR 15.334,25

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt Örnell om zich binnen zes weken na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van ABK op de teksten en op de lay-out van de ABK InnoVent brochure 2006, zoals beschreven in de dagvaarding, direct of indirect via anderen, door iedere vorm van verveelvoudiging en/of openbaarmaking van die teksten of lay-out of delen daarvan, waaronder het verspreiden, aanbieden, in voorraad houden en gebruiken van de Örnell productbrochure 2007 en de Örnell productbrochure januari 2009,

5.2. veroordeelt Örnell om zich binnen zes weken na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de auteursrechten van ABK op haar, in deze dagvaarding omschreven, wijnrek, direct of indirect via anderen, zoals bijvoorbeeld door het vervaardigen, aanbieden, reclame maken voor, verkopen, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren, tentoonstellen of in voorraad hebben voor één van deze doelstellingen van een wijnrek, of onderdelen daarvan, waardoor inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van ABK,

5.3. veroordeelt Örnell om uiterlijk binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van ABK, mr. A.J. Kronenberg, postbus 3045, 6802 DA Arnhem, een schriftelijke verklaring toe te zenden, vergezeld van onderliggende documenten, waarin opgave wordt gedaan van:

a. De volledige namen en adressen van de afnemers van Örnell en andere derden, aan wie Örnell haar inbreukmakende productbrochure (uitgave juli 2007 en uitgave januari 2009 en eventuele kopieën of andere heruitgaven daarvan) heeft toegezonden c.q. overhandigd, met vermelding van het aantal toegestuurde of afgegeven brochures;

b. Het aantal exemplaren van het inbreukmakende wijnrek van Örnell dat zij heeft verkocht en/of heeft geleverd aan afnemers, gesplitst in verkoop aan particuliere afnemers en verkoop aan professionele afnemers, met dien verstande dat bij de professionele afnemers tevens opgave wordt gedaan van de namen en adressen van hen en aantallen per individuele professionele afnemer verkochte en geleverde exemplaren van het wijnrek of onderdelen daarvan, telkens met vermelding van de aan de afnemer (particulier of professioneel) in rekening gebrachte verkoopprijs en onder overlegging van facturen, afleverbonnen en/of andere deugdelijke bewijsstukken;

c. De aantallen nog in voorraad gehouden inbreukmakende brochures en wijnrekken met vermelding van plaatsnaam en adres van opslag en naam van de bewaarder, onder overlegging van orderbevestiging, fabricageopdrachten, bewaargevingopdrachten en/of andere deugdelijke bewijsstukken;

d. De aantallen zich nog in het proces van bestemming en/of fabricage bevindende inbreukmakende wijnrekken en brochures van Örnell met vermelding van de volledige naam en adresgegevens van de fabrikant of leverancier waar die wijnrekken of brochures zich bevinden, onder overlegging van orderbevestigingen, fabricageopdrachten en/of andere deugdelijke bewijsstukken;

e. Een berekening van de met de verkoop van de inbreukmakende wijnrekken behaalde omzet en winst (berekend op basis van verkoopprijs minus inkoopprijs vermeerderd met toerekenbare directe kosten), met een specificatie van de verschillende in mindering gebrachte directe kostenposten, en onder overlegging van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken,

5.4. veroordeelt Örnell om uiterlijk binnen zes weken na betekening van dit vonnis een origineel ondertekende verklaring van een registeraccountant te overhandigen aan de advocaat van ABK, mr. A.J. Kronenberg voornoemd, waarin de accountant de juistheid en de volledigheid bevestigt van de op grond van de veroordeling onder 5.3 a tot en met e hierboven verstrekte gegevens, op basis van een door die accountant verricht onderzoek in de financiële administratie, boekhouding en facturen en andere gegevens van Örnell, één en ander op kosten van Örnell,

5.5. veroordeelt Örnell om uiterlijk binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de afnemers en andere derden die van Örnell een inbreukmakende brochure hebben toegezonden gekregen of anderszins hebben ontvangen, een brief te versturen, waarin, met uitzondering van de adressering, datering en de afsluiting, uitsluitende de navolgende tekst, in een normaal lettertype op wit papier, is opgenomen:

“Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben aan u toegezonden dan wel overhandigd een productbrochure van Örnell B.V. In onze brochures 2007 en 2009 hebben wij de lay-out, en in onze brochure2007 hebben wij delen van de tekst van de brochure van onze concurrent ABK InnoVent B.V., gevestigd te Doetinchem, zonder toestemming overgenomen. Voorts bieden wij onder meer in onze brochure een wijnrek aan dat (nagenoeg) identiek is aan het wijnrek van ABK InnoVent. Aldus plegen wij inbreuk op de auteursrechten van ABK InnoVent B.V. en zijn wij verplicht de brochure en de inbreukmakende wijnrekken terug te nemen en te vernietigen. In het licht hiervan verzoeken wij u binnen zeven dagen na de datum van deze brief de door u van ons ontvangen brochures van Örnell B.V. en de eventueel door u bij ons afgenomen Örnell wijnrekken aan ons te retourneren, waartegenover wij de verzendkosten en de eventueel betaalde koopprijs aan u zullen vergoeden. Wij wijzen u erop dat het in voorraad houden, verhandelen, of ter beschikking stellen van onze productbrochures en wijnrekken een inbreuk vormt op de auteursrechten van ABK InnoVent B.V. en zij u ook rechtstreeks kan aanspreken.”

en gelijktijdig aan de advocaat van ABK een kopie van deze brief toe te zenden tezamen met de lijst van adressen en namen van geadresseerde aan wie deze brief is verstuurd,

5.6. veroordeelt Örnell om uiterlijk binnen zes weken na betekening van dit vonnis de bij haar in voorraad zijnde, alsnog in haar bezit komende en/of de door haar afnemers geretourneerde brochures en wijnrekken, op haar kosten te vernietigen en wel onder toezicht van een deurwaarder en met de verplichting om een proces-verbaal van vernietiging van de deurwaarder binnen zeven dagen na de vernietiging, aan de advocaat van ABK, mr. Kronenberg voornoemd, toe te zenden,

5.7. bepaalt dat Örnell voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 tot en met 5.6 bepaalde, aan ABK een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,=, tot een maximum van EUR 100.000,=,

5.8. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op zes maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis;

5.9. veroordeelt Örnell in de proceskosten, aan de zijde van ABK begroot op EUR 15.334,25,

5.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.A.A.M. Schreuder en in het openbaar uitgesproken op 5 maart 2009.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature