< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Domeinnaam als handelsnaam; gelijkende handelsnamen/domeinnamen. "Typosquatting".

Uitspraakvonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 149815 / KG ZA 08-471

Vonnis in kort geding van 30 oktober 2008

in de zaak van

[eiser],

h.o.d.n. Kachelplaats.nl,

wonende te [woonplaats],

eiser,

advocaat mr. J.R. Beversluis,

tegen

[gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat mr. E.W. Verhelst.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de vooraf toegezonden opgave van kosten van rechtsbijstand en de overige kosten

van de zijde van [eiser]

- de vooraf toegezonden producties van de zijde van [gedaagde], waaronder de opgave

van kosten van rechtsbijstand en de overige kosten

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eiser]

- de pleitnota van [gedaagde].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. [eiser] drijft een handelsonderneming in kachels, haarden, open haarden, schouwen en annexe producten via een showroom op het adres [adres] te [woonplaats] en via het webadres www.kachelplaats.nl.

2.2. De onderneming staat in het handelsregister onder meer ingeschreven onder de namen Kachelplaats.nl en Kachel-plaats.nl.

2.3. [gedaagde] drijft een onderneming, die in het handelsregister staat ingeschreven onder de naam [gedaagde] Antieke Schouwen en Schoorsteenmantels, Open haarden, Restauratie en Beeldhouwwerken Import/Export. Het bedrijfspand van [gedaagde] is gevestigd op het adres [adres 2] te [woonplaats].

2.4. De activiteiten van [gedaagde] bestaan onder andere uit het restaureren en plaatsen van antieke schouwen. Daarnaast restaureert en verkoopt [gedaagde] beeldhouwwerken. [gedaagde] heeft een website met de naam www.antiekeschouwen.nl.

2.5. [gedaagde] beschikt sinds 2 juli 2007 over het internetdomein Kachelplaat.nl. Via dit webadres werden bezoekers na ongeveer 10 seconden automatisch doorgelinkt naar zijn website www.antiekeschouwen.nl. [gedaagde] heeft de link inmiddels opgeheven.

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert - samengevat en uitvoer bij voorraad - om,

1. [gedaagde] te gebieden om een einde te maken aan de doorlinking vanaf het adres

www.kachelplaat.nl naar enige website van [gedaagde] en die doorlinking daarna

buiten werking te houden, onder verbeurte van een dwangsom;

2. [gedaagde] te verbieden inbreuk te maken op de handelsnaam Kachelplaats.nl, in het bijzonder door het gebruik als handelsnaam van de aanduiding Kachelplaat.nl of

een daarop gelijkende aanduiding, onder verbeurte van een dwangsom;

3. [gedaagde] te gebieden om de domeinnaam Kachelplaat.nl aan [eiser] over te dragen, tegen geen andere of hogere vergoeding dan de lopende kosten van registratie, door middel van het invullen en ondertekenen van de daartoe bestemde formulieren en

voorts volledige medewerking te verlenen aan het vervullen van de overige

formaliteiten, onder verbeurte van een dwangsom;

4. [gedaagde] ter veroordelen in de kosten van het geding, te begroten op een nader vast te

stellen bedrag;

5. de termijn ex artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden.

3.2. [eiser] heeft aan zijn vorderingen het volgende ten grondslag gelegd. [gedaagde] gebruikt de aanduiding Kachelplaat.nl als handelsnaam. Deze handelsnaam wijkt slechts in geringe mate af van de handelsnaam van [eiser]. Volgens [eiser] is er sprake van verwarring dan wel vrees voor verwarring bij het publiek. Het gebruik van de handelsnaam Kachelplaat.nl is in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet en mitsdien onrechtmatig.

Daarnaast meent [eiser] dat het gebruik van Kachelplaat.nl moet worden aangemerkt als typosquatting, hetgeen jegens hem onrechtmatig is. [eiser] heeft een spoedeisend belang bij zijn vorderingen, omdat [gedaagde] te kennen heeft gegeven dat het hem vrijstaat de domeinnaam Kachelplaat.nl door te linken naar zijn website.

3.3. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Van een spoedeisend belang van [eiser] bij zijn vorderingen is genoegzaam gebleken.

Handelsnaamgebruik

4.2. Beoordeeld moet worden of het gebruik door [gedaagde] van de domeinnaam Kachelplaat.nl is aan te merken als handelsnaamgebruik. Voor rechtscheppend gebruik is als regel voldoende dat sprake is van een daadwerkelijk voor derden kenbaar gebruik. In dit verband is het volgende van belang.

4.3. Een domeinnaam is een unieke aanduiding voor een adres of een vindplaats op internet. Het enkele gebruik van een domeinnaam leidt nog niet tot de conclusie dat deze als handelsnaam wordt gebruikt.

4.4. Vast staat dat de onderneming van [gedaagde] in het handelsregister staat ingeschreven onder de naam [gedaagde] Antieke Schouwen en Schoorsteenmantels, Open haarden, Restauratie en Beeldhouwwerken Import/Export. Voorts is gebleken dat degene die kachelplaat.nl intikte, na tien seconden automatisch werd doorgelinkt naar de website van [gedaagde], www.antiekeschouwen.nl. Onder Kachelplaat.nl als zodanig was op zichzelf geen enkele informatie te vinden. De website www.antiekeschouwen.nl bevat uitsluitend informatie over de activiteiten van [gedaagde]. De naam Kachelplaat.nl wordt op deze website niet gebruikt of genoemd.

4.5. Het bovenstaande in aanmerking genomen, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de wijze van gebruik door [gedaagde] van de naam Kachelplaat.nl niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Niet is gebleken dat [gedaagde] de naam Kachelplaat.nl anders gebruikt dan als naam voor het bedoelde internetdomein. Ook is er geen sprake van enig uiterlijk kenmerk, zoals de vermelding van Kachelplaat.nl op het bedrijfspand van [gedaagde], waaruit een gebruik als handelsnaam kan worden afgeleid. Het enkele feit dat internetbezoekers via Kachelplaat.nl werden doorgeleid naar de website van [gedaagde] (www.antiekeschouwen.nl) maakt dit niet anders. Hierbij acht de voorzieningenrechter tevens van belang dat de website van [gedaagde] uitsluitend een informatief karakter heeft en dat hierop geen on-line verkoop plaatsvindt.

4.6. Uit het vorenstaande volgt dat het beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet , nu hiervoor is vereist dat er sprake is van het voeren van een handelsnaam als bedoeld in artikel 1 van de ze wet, niet opgaat. Dit brengt mee dat het onder 1. en 2. gevorderde, dat is gegrond op de stelling dat [gedaagde] handelt in strijd met artikel 5 van de Handelsnaamwet , niet toewijsbaar is.

Typosquatting

4.7. Volgens [eiser] is sprake van typosquatting omdat [gedaagde] met Kachelplaat.nl beoogt internetgebruikers die, terwijl zij zoeken naar kachelplaats.nl, een typefout maken, door te leiden naar zijn eigen website. [eiser] heeft aan zijn stelling dat [gedaagde] zich schuldig maakt aan typosquatting ten grondslag gelegd dat [gedaagde] geen kachelplaten verkoopt. [gedaagde] heeft deze stelling gemotiveerd en met foto’s onderbouwd betwist. Ter zitting heeft [eiser] weersproken dat op de foto’s kachelplaten zijn afgebeeld, maar heeft tevens aangegeven dat indien toch sprake zou zijn van de verkoop van kachelplaten, het verwijt van typosquatting niet opgaat. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat, mede bezien in het licht van hetgeen [gedaagde] ten verwere heeft aangevoerd, [eiser] onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren heeft gebracht om aannemelijk te achten dat [gedaagde] geen kachelplaten verkoopt waardoor de registratie en het gebruik van de domeinnaam Kachelplaat.nl als typosquatting dient te worden aangemerkt. Nadere bewijsvoering voor de stelling van [eiser] valt buiten het bestek van dit kort geding. De conclusie dient te luiden dat het verwijt van typosquatting geen grond biedt voor toewijzing van het gevorderde.

Aanhaken

4.8. Ter zitting heeft [eiser] zijn vorderingen aanvullend gebaseerd op de rechtsgrond oneerlijke mededinging. Hiertoe heeft hij gesteld dat het gebruik van Kachelplaat.nl een vorm van ‘aanhaken’ is die als onrechtmatig handelen moet worden aangemerkt. Daargelaten het verzet van [gedaagde] tegen voormelde aanvulling, omdat deze eerst ter zitting is ingebracht, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat [eiser] de stelling dat sprake is van ‘aanhaken’ niet met concrete feiten en omstandigheden heeft onderbouwd. Aldus heeft hij niet voldaan aan de op hem rustende stelplicht, zodat ook op deze grond geen aanleiding bestaat de vorderingen toe te wijzen.

4.9. Uit het hiervoor overwogene volgt dat er geen sprake is van gebruik van Kachelplaat.nl als handelsnaam, noch van enige andere vorm van onrechtmatig handelen door [gedaagde]. De voorzieningenrechter ziet dan ook geen aanleiding voor overdracht van de domeinnaam Kachelplaat.nl aan [eiser].

4.10. De slotsom luidt dat de vorderingen zullen worden afgewezen.

4.11. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- vast recht EUR 254,00

- salaris advocaat 5.718,96

Totaal EUR 5.972,96

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat partijen ter zitting eensluidend hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen de opgave van kosten van de wederpartij waarvan zij op grond van artikel 1019h Rv vergoeding hebben gevraagd.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op EUR 5.972,96,

Dit vonnis is gewezen door mr. E.B.E.M. Rikaart-Gerard en in het openbaar uitgesproken op 30 oktober 2008.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature