E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI7442
LJN BI7442, Rechtbank Utrecht, SBR 09-149

Inhoudsindicatie:

"Anders dan het college is de rechtbank van oordeel dat eiseressen SSLU en BOCP wel als belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kunnen worden aangemerkt.

De rechtbank komt tot de slotsom dat de beroepsgronden - kort gezegd de vrees voor overbewinkeling en verslechtering van de luchtkwaliteit - niet kunnen leiden tot het oordeel dat het college de door vergunninghouder gevreesde vrijstelling niet redelijkheid heeft kunnen verlenen. Ten aanzien van de eerste beroepsgrond heeft de rechtbank geoordeeld dat het college het standpunt heeft mogen innemen dat niet aannemelijk is dat de bouw van het woon-winkelblok zal leiden tot een duurzame ontwrichting van het bestaande voorzieningenniveau in de binnenstad. Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit heeft verweerder zich naar het oordeel van de rechtbank op het standpunt kunnen stellen dat het project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van stikstofdioxide in de buitenlucht. Aan een beoordeling van de beroepsgronden die betrekking hebben op de projectmaatregelen milieuzonering en schone bussen komt de rechtbank niet toe."

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie