E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSHE:2012:BY4900
LJN BY4900, Rechtbank 's-Hertogenbosch, AWB 12/2118

Inhoudsindicatie:

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Diplomawaardering. Nuffic. Recht op vrij verkeer van personen en recht van vestiging.

De Nuffic is deskundige op het gebied van diplomawaardering. In beginsel mag verweerder afgaan op het door de Nuffic gegeven oordeel over de gelijkwaardigheid, mits dit oordeel op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen (zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 augustus 2007, LJN: BB2512). In hetgeen eiseres heeft aangevoerd bestaat geen grond voor de conclusie dat het oordeel van de Nuffic over de diplomawaardering van eiseres op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen.

Voor zover, anders dan verweerder heeft bepleit, met eiseres moet worden aangenomen dat de weigering toestemming te verlenen tot het voeren van de Nederlandse titel doctorandus haar recht op vrij verkeer van werknemers en haar recht van vestiging kan belemmeren, moet worden geoordeeld dat de bepalingen van de WHV ter zake van het voeren van een Nederlandse titel een rechtmatig doel nastreven en hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen belang (vergelijk de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 31 maart 1993, inzake Kraus tegen Land Baden-Württemberg, punten 32 en 36, www.curia.eu). Deze bepalingen strekken er – kort gezegd – toe te waarborgen dat alleen diegene die op basis van de gevolgde opleiding gerechtigd is tot het voeren van een titel die titel mag voeren, terwijl de strekking van artikel 435, aanhef en onder 3, van het Wetboek van Strafrecht , waarin het ten onrechte voeren van een Nederlandse titel strafbaar is gesteld, is gelegen in het voorkomen van misleiding door het zich aanmeten van een bepaalde status. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat het vereiste van diplomawaardering en de wijze waarop verweerder deze heeft uitgevoerd verder gaat dan noodzakelijk is om die doelen te bereiken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie