E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSHE:2012:BY4041
LJN BY4041, Rechtbank 's-Hertogenbosch, Awb 12 / 580

Inhoudsindicatie:

Bouwstop geitenhouderijen vanwege verspreidingsrisico Q-koorts. Verbindenheid art.9.8 provinciale verordening ruimte, artikel 4.1 Wro

Samenvatting:

Een bouwvergunning ten behoeve van een intensieve geitenhouderij is geweigerd vanwege de bouwstop opgenomen in de provinciale verordening ruimte. De rechtbank is van oordeel dat deze bouwstop moet worden beschouwd als een rechtstreeks werkende regel als bedoeld in artikel 4.1 lid 3 Wro en een instructieve regel als bedoeld in artikel 4. 1 lid 1 Wro . Eiser voert aan dat er geen noodzaak was om een bouwstop uit te vaardigen omdat op landelijk niveau al was voorzien in een uitbreidingsverbod voor geitenhouderijen vanwege het verspreidingsrisico van Q-koorts. Volgens de rechtbank hebben provinciale staten destijds ter aanvulling op het landelijk verbod in redelijkheid een bouwstop kunnen uitvaardigen teneinde te voorkomen dat nieuwe bebouwing wordt opgericht zonder dat sprake is van een uitbreiding van het aantal dieren. Het had echter op de weg van verweerder had gelegen om nader te motiveren in hoeverre de ontwikkelingen van na de vaststelling van de VR 2011 aanleiding zouden hebben kunnen zijn om artikel 9.8 van de VR 2011 buiten toepassing te laten, althans provinciale staten voor te leggen of deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor de handhaving van dat artikel, temeer daar de VR 2011 g één algemene ontheffingsmogelijkheid kende. Ondanks het vervallen van het landelijke uitbreidingsverbod hebben provinciale staten gelet op de verdere onderzoeken en inventarisaties die gaande zijn naar de gezondheidsrisico’s van Q-koorts, in de VR 2012 in redelijkheid de algemene bouwstop tot 1 juni 2013 kunnen handhaven. De rechtbank ziet echter geen aanleiding de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten omdat de VR 2012 wel voorziet in een algemene ontheffingsbevoegdheid van gedeputeerde staten. Deze bevoegdheid biedt verweerder de mogelijkheid om de belangen van eisers, alsmede de omstandigheden van dit geval, in het bijzonder dat de afstand van de stallen tot de woonbebouwing wordt vergroot, af te wegen, dan wel voor te leggen aan gedeputeerde staten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie