E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2012:BX6380
LJN BX6380, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 12/20027, 12/20026, 12/20025 en 12/20024

Inhoudsindicatie:

Uit artikel 20, eerste lid, aanhef en onder c, van Vo 343 /2003 vloeit voort dat Italië van rechtswege heeft ingestemd met de terugname van verzoekers. Uit vaste jurisprudentie volgt dat verweerder in dergelijke gevallen niet is gehouden zich ervan te vergewissen dat Italië zich terecht verantwoordelijk acht. Deze regel lijdt slechts uitzondering als gebleken is van zeer bijzondere, met het verzoek samenhangende omstandigheden, die tot een ander oordeel zouden kunnen leiden. In dit geval is van dergelijke omstandigheden sprake.

Allereerst heeft verweerder niet onderbouwd waarom sprake is van terugname op grond van artikel 16 van Vo 343 /2003. Verweerder heeft zijn verzoek om terugname gebaseerd op het feit dat de Zwitserse autoriteiten hebben aangegeven dat Italië, door niet tijdig te reageren op hun verzoek om overname van 21 december 2011, verantwoordelijk is geworden voor de behandeling van de asielaanvraag van verzoekers. Noch uit het verzoek om overname van de Zwitserse autoriteiten, dat is gebaseerd op artikel 10, tweede lid, van Vo 343 /2003, noch uit de verklaringen van verzoekers, noch uit Eurodac kan worden afgeleid dat verzoekers in Italië een asielprocedure (hebben) doorlopen. Het door verweerder ter zitting ingenomen standpunt dat Italië door niet tijdig te reageren de behandeling van de asielverzoeken van Zwitserland heeft overgenomen, zodat de asielverzoeken thans in Italië in behandeling zijn en er om die reden sprake is van terugname, vindt geen steun in de bepalingen van Vo 343/2003, noch in de jurisprudentie, nog daargelaten dat dit standpunt niet in de bestreden besluiten is neergelegd.

Daarnaast is gesteld en door verweerder niet bestreden dat de moeder van verzoekers vanuit Italië is teruggekeerd naar Nigeria en dat er op dit moment geen contact is tussen verzoekers en hun moeder en dat de vader van verzoekers vanuit Italië is uitgezet naar Senegal. Bij het Internationale Rode Kruis zijn traceringsverzoeken uitgezet om de ouders van verzoekers te vinden. Gelet op de kwetsbare positie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Italië had verweerder zich niet zonder nader onderzoek en nadere motivering op het standpunt mogen stellen dat sprake is van terugname als bedoeld in artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, van Vo 343 /2003, en had verweerder bovendien niet zonder meer mogen uitgaan van de dubbele fictie dat Italië verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag van verzoekers.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie