< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft gedurende een periode van bijna vier jaar de Belastingdienst opgelicht door op onrechtmatige wijze met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen en te ontvangen. Hiertoe heeft hij valse aanvragen ingediend en heeft hij valse facturen opgemaakt of doen opmaken. Gevangenisstraf van 1 jaar. Zie ook BW2946.

UitspraakRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/997174-09

Datum uitspraak: 17 april 2012

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [datum] 1953 te district [plaats] ([land]),

adres: [adres].

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 3 april 2012.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C.E.J. Backer en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. M.A. van de Weerd, advocaat te 's-Gravenhage, en door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij (al dan niet handelend onder (de naam) (eenmanszaak) Kids2oma) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 februari 2007 tot en met 29 november 2010 te Zoetermeer en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,de Belastingdienst, en/althans de Staat der Nederlanden, heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en) (totaal euro 1.553.480 (bijlage D/085), te weten een of meer geldbedrag(en) en/of tegemoetkomingen in het kader van kinderopvangtoeslag, in elk geval een of meer geldbedrag(en), hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid gepresenteerd en/of voorgedaan aan de hand van en/of door (digitale) verzending en/of toezending, en/althans het doen verzenden en/of doen toekomen, aan de Belastingdienst (Toeslagen) van (een) (digita(a)l(e)) formulier(en) "Aanvragen Kinderopvangtoeslag" (onder meer) ten name van

(D/029k) [vraagouder 1] sofinummer [nummer] en/of

(D/069j) [vraagouder 2] sofinummer [nummer] en/of

(D/070c) [vraagouder 3] (2007) sofinummer [nummer] en/of

(D/070d) [vraagouder 3] (2008) sofinummer [nummer] en/of

(D/072k) [vraagouder 4] sofinummer [nummer] en/of

(D/073l) [vraagouder 5] sofinummer [nummer] en/of

(D/074d) [vraagouder 6] sofinummer [nummer] en/of

(D/075g) [vraagouder 7] sofinummer [nummer] en/of

(D/076e) [vraagouder 8] sofinummer [nummer] en/of

(D/077i) [vraagouder 9] sofinummer [nummer]

dat (die) aanvrager(s) -al dan niet met terugwerkende kracht- aanspraak en/of recht had(den) op kinderopvangtoeslag en/of dat aan de voorwaarden en/of eisen wordt/werd en/of zal worden voldaan om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van Kinderopvangtoeslag,

bestaande die eis(en) en/of voorwaarde(n) met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag (onder meer) hierin dat

- de gastouder(s) in het bezit was/waren van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, als bedoeld in artikel 50 van de Wet kinderopvan g en /of

- gastouderopvang had plaatsgevonden en/of plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau als bedoeld in artikel 5 Wet Kinderopvan g, en /of

- de betreffende Kinderopvang geschiedt/geschiedde op basis van een ((reeds) opgestelde en/of getekende) schriftelijke overeenkomst tussen de houder en de ouder als bedoeld in artikel 52 van de Wet kinderopvan g en /of

- de vraagouder(s) zelf steeds een eigen bijdrage moet(en) voldoen aan de gastouder

(artikel 5 en/of 7 van de Wet kinderopvan g jo. Artikel 8 Besluit

tegemoetkoming kosten kinderopvang en tegemoetkomingen in kosten

kinderopvang),

en/of

door vermelding in/op die/dat formulier(en) "Aanvraag kinderopvangtoeslag" van een onjuiste ingangsdatum kinderopvangtoeslag (in werkelijkheid werd (telkens) (ten onrechte) met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aangevraagd),

waardoor (telkens) de Belastingdienst en/of de Staat der Nederlanden werd(en) bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) goed(eren)/geldbedrag(en);

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 juni 2007 tot en met 31 december 2009 te Zoetermeer en/of Den Haag en/of Amsterdam en/of Diemen en/of Leiderdorp en/of Rijswijk en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

A.

(een) Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB), waaronder

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 7]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-075c) en/of

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 8]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-076c) en/of

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 6]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-074b) en/of

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 3]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-070h) en/of

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 5]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-073b) en/of

B.

(een) Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB), waaronder

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Gastouder (GO) [gastouder 1]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-077d) en/of

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Gastouder (GO) [gastouder 2]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-073d) en/of

C.

(een) Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder

(GO), waaronder

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 7]

Gastouder (GO) [gastouder 3]

(bijlage D-075d) en/of

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 9]

Gastouder (GO) [gastouder 1]

(bijlage D-077c)

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of vervalsen door (een) ander(en), immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- (telkens) die overeenkomst(en) geantedateerd en/of (telkens) op/in die overeenkomst(en) een onjuiste (geantedateerde) datum van ondertekening en/of van sluiting van de overeenkomst en/of een onjuiste ingangsdatum opvang

(immers ving de kinderopvang en/of gastouderopvang op een later tijdstip aan en/of vond de begeleiding door het gastouderbureau Kids2oma op een later tijdstip aan en/of werd(en) die overeenkomsten op een later tijdstip gesloten en/of ondertekend)

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/of doen vermelden en/of schrijven en/of opnemen, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 juni 2007 tot en met 29 november 2010 te Zoetermeer en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft voorhanden gehad

A.

(een) valse en/of vervalste Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB), waaronder

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 7]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-075c) en/of

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 8]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-076c) en/of

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 6]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-074b)

en/of

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 3]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-070h) en/of

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 5]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-073b) en/of

B.

(een) valse en/of vervalste Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB) waaronder

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Gastouder (GO) [gastouder 1]

astouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-077d) en/of

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Gastouder (GO) [gastouder 2]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-073d) en/of

C.

(een) valse en/of vervalste Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO), waaronder

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 7]

Gastouder (GO) [gastouder 3]

(bijlage D-075d) en/of

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 9]

Gastouder (GO) [gastouder 1]

(bijlage D-077c),

zijnde (een )geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat valselijk -in strijd met de waarheid-

die overeenkomst(en) was/waren geantedateerd en/of

in die overeenkomst(en) werd voorgedaan dat de kinderopvang en/of gastouderopvang op een eerder tijdstip dan in werkelijkheid was aangevangen en/of de begeleiding door het gastouderbureau Kids2oma sinds een eerder tijdstip dan in werkelijkheid plaatsvond en/of

(telkens) op/in die overeenkomst(en) een onjuiste (geantedateerde) datum van ondertekening en/of van sluiting van de overeenkomst en/of een onjuiste ingangsdatum opvang was/waren vermeld en/of geschreven en/of opgenomen,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/deze geschrift(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware het echt en onvervalst;

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

3.

hij (al dan niet handelend onder (de naam) (eenmanszaak) Kids2oma) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2007 tot en met 29 november 2010 te Zoetermeer en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) geschriften (bedrijfsadministratie) die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen (telkens) opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk in zijn, verdachtes, bedrijfsadministratie en/of de bedrijfsadministratie van de eenmanszaak Kids2oma, zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, (telkens) (een) valse en/of vervalste factu(u)ren op naam van Kids2oma betreffende opvangkosten en/of bureaukosten (waaronder)

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan de heer [vraagouder 1]

gedateerd 5 november 2007 factuurnr 200743-11-B

Periode januari - november 2007

totaal te betalen 4.400,00

(bijlage D-029m) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) de heer [vraagouder 2]

gedateerd 21 september 2007 factuurnr 200751-10-B/G

Periode maart - oktober 2007

totaal opbrengsten gastouder 15.563,36

(bijlage D-069k) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) [vraagouder 5]

gedateerd 11 april 2008 factuurnr 2007112-0408-B/G

Periode april - december 2007

totaal opbrengsten gastouder 6.306,48

(bijlage D-073m) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan Mw. [vraagouder 3]

gedateerd 16 december 2008 factuurnr 2008013-1308-B/G

Periode juli - december 2007

saldo 6.034,00

(bijlage D-070n) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) Mw. [vraagouder 4]

gedateerd 20 oktober 2008 factuurnr 200874-1108-B/G

Periode mei - november 2008

totaal opbrengsten gastouder 4.379,55

(bijlage D-072l) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan Mw. [vraagouder 6]

gedateerd 22 juni 2009 factuurnr 200891-0109-B

Periode januari - december 2008

totaal te betalen 7.800,00

(bijlage D-074k) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan Mw. [vraagouder 6]

gedateerd 22 juni 2009 factuurnr 200891-0209-B

Periode januari - juli 2009

totaal te betalen 5.600,00

(bijlage D-074m) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) Dhr. [vraagouder 9]

gedateerd 19 november 2009 factuurnr 2009113-0109-B/G

Periode januari - december 2009

totaal aan gastouder te betalen 16.528,80

(bijlage D-077k) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) Mw. [vraagouder 7]

gedateerd 7 december 2009 factuurnr 2009127-0109-B/G

Periode januari - december 2009

gastouder bruto opbrengst incl. eigen bijdrage van 2294 8.264,40

(bijlage D-075m) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) mevrouw [vraagouder 8]

gedateerd 9 december 2009 factuurnr 2009129-0109-B/G

Periode januari - december 2009

totaal aan gastouder te voldoen 12.629,40

(bijlage D-076l)

opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, bestaande die valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) (telkens) hierin -zakelijk weergegeven- dat (telkens) valselijk in strijd met de waarheid op/in die factu(u)r(en) bureaukosten en/of (kinder)opvangkosten was/waren vermeld en/of opgenomen en/of werd(en) gedeclareerd, terwijl in werkelijkheid in (een of meer van (gedeelte(n) van)) de periode(s)/maand(en) waarop die factu(u)r(en) betrekking had(den)

- door en/of namens en/of in opdracht van (het gastouderbureau) Kids2oma en/of hem, verdachte, voor de in/op factu(u)r(en) genoemde perso(o)n(en) en/of de perso(o)n(en) aan wie die factu(u)r(en) was/waren gericht geen werkzaamheden in het kader van gastouderopvang was/waren verricht en/of geen gastouderopvang tot stand was gebracht en begeleid; en/of

- ten behoeve van de in/op die factu(u)r(en) genoemde perso(o)n(en) / vraagouder(s) geen gastouderopvang had plaatsgevonden door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau als bedoeld in artikel 5 Wet Kinderopvan g; en /of

- die ((vraag)ouder(s)) [vraagouder 1] en/of [vraagouder 2] en/of [vraagouder 5] en/of [vraagouder 3] en/of [vraagouder 4] en/of [vraagouder 6] en/of [vraagouder 9] en/of [vraagouder 7] en/of [vraagouder 8] geen aanspraak had(den) op een kinderopvangtoeslag;

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 juni 2007 tot en met 31 december 2009, te Zoetermeer en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meer voorwerpen, te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) euro 1.553.480, althans euro 318.335, althans euro 176.188, of daaromtrent, in elk geval een of meer geldbedrag(en), heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, en/althans van een of meer voorwerpen, te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) euro 1.553.480, althans euro 318.335, althans euro 176.188, of daaromtrent, in elk geval een of meer geldbedrag(en), heeft gebruik gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt;

art 420ter Wetboek van Strafrecht

art 420bis lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 15 juni 2007 tot en met 31 december 2009, te Zoetermeer en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meer voorwerpen, te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) euro 1.553.480, althans euro 318.335, althans euro 176.188, of daaromtrent, in elk geval een of meer geldbedrag(en), heeft verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet, en/althans van een of meer voorwerpen, te weten een of meer geldbedrag(en) (totaal) euro 1.553.480, althans euro 318.335, althans euro 176.188, of daaromtrent, in elk geval een of meer geldbedrag(en), heeft gebruik gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat bovenomschreven voorwerp(en)/geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven.

art 420quatr lid 1 ahf/ond b Wetboek van Strafrecht

3. Bewijsoverwegingen

3.1 Inleiding

Wettelijke basisregeling kinderopvangtoeslag

Kinderopvang voor werkende ouders kan in Nederland plaatsvinden via iemand uit het persoonlijke netwerk van een ouder (vraagouder), zoals een buurvrouw of familielid (gastouder). Met ingang van 2005 kan, indien aan de voorwaarden van deze wettelijke regeling wordt voldaan, een bijdrage van het Rijk worden gekregen in de kosten van deze vorm van kinderopvang. Deze moet worden aangevraagd bij en wordt uitbetaald door Belastingdienst/Toeslagen.

De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke bijdrage. Kosten van kinderopvang komen voor toeslag in aanmerking als onder meer voldaan is aan de voorwaarde dat:

- de gastouder in het bezit was van een verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG), afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, als bedoeld in artikel 50 van de Wet kinderopvan g; en

- gastouderopvang had plaatsgevonden en/of plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau als bedoeld in artikel 5 Wet Kinderopvan g; en

- de betreffende Kinderopvang geschiedt/geschiedde op basis van een ((reeds) opgestelde en/of getekende) schriftelijke overeenkomst tussen de houder van het gastouderbureau en de ouder als bedoeld in artikel 52 van de Wet kinderopvan g; en

- de vraagouder zelf steeds een eigen bijdrage moet voldoen aan de gastouder (artikel 5 en/of 7 van de Wet kinderopvan g juncto artikel 8 Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang ).

Verdachte is op 22 februari 2007 een gastouderbureau, genaamd Kids2oma, gestart. Dit bureau is op 1 april 2007 geregistreerd bij de gemeente Zoetermeer. Het gastouderbureau fungeerde als intermediair tussen vraagouders en gastouders.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte, alleen of met anderen:

1. de Belastingdienst heeft opgelicht voor een bedrag van in totaal € 1.553.480,- door kinderopvangtoeslag voor vraagouders aan te vragen, terwijl op het moment dat deze aanvragen werden ingediend (nog) geen recht op kinderopvangtoeslag bestond, omdat niet aan de voorwaarden werd voldaan;

2. valsheid in geschrift heeft gepleegd door op de overeenkomsten tussen vraagouder en gastouderbureau Kids2oma, tussen gastouder en gastouderbureau Kids2oma en tussen vraagouder en gastouder een onjuiste datum van ondertekening, sluiting van de overeenkomst en/of een onjuiste ingangsdatum van de opvang te vermelden;

3. valsheid in geschrift heeft gepleegd door in strijd met de waarheid opvangkosten en/of bureaukosten op de facturen op naam van Kids2oma te vermelden; en

4. geldbedragen tot een totaalbedrag van € 1.553.480,- afkomstig van oplichting heeft witgewassen en daar een gewoonte van heeft gemaakt.

Verdachte en - met ingang van 1 december 2007 - medeverdachte [verdachte 2] wezen vraagouders op de mogelijkheid tot het met terugwerkende kracht aanvragen van kinderopvangtoeslag. Hierbij wezen zij hen echter niet op de daarvoor geldende voorwaarden. Zo zijn in alle telastegelegde gevallen aanvragen ingediend over een periode gedurende welke:

- de gastouder nog niet in het bezit was van een VOG; en/of

- gastouderopvang niet heeft plaatsgevonden door tussenkomst van Kids2oma als geregistreerd gastouderbureau; en/of

- het gastouderbureau zelf (nog) niet geregistreerd was.

De rechtbank gaat bij de beoordeling van de bewezenverklaring voor feit 1 uit van de in de tenlastelegging genoemde aanvragen kinderopvangtoeslag, welke zijn ingediend terwijl niet voldaan was aan de voorwaarde dat de betreffende kinderopvang geschiedde op basis van een getekende schriftelijke overeenkomst tussen de houder (degene die een gastouderbureau exploiteert) en de ouder.

Verdachte heeft ter terechtzitting een bekennende verklaring afgelegd. Zo heeft hij onder meer verklaard dat hij:

- aan de vraagouders vroeg vanaf wanneer er door de gastouder opgepast werd

- op basis van die informatie met terugwerkende kracht een aanvraag kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst indiende;

- de kinderopvangtoeslag aanvroeg met ingang van een datum die was gelegen vóór de datum waarop aan alle voorwaarden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag was voldaan;

- de ingangsdatum van de overeenkomsten en de periode waarover hij bureaukosten berekende zodanig aanpaste, dat dit kloppend was met de aanvraag kinderopvangtoeslag;

- de onterecht ontvangen bureaukosten onder meer in zijn project [project]gestoken heeft.

Bij zijn bekennende verklaring heeft verdachte echter de kanttekening gemaakt dat hij geen opzet heeft gehad op de ten laste gelegde feiten.

3.2 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder 1, 2 primair, 3 en 4 primair ten laste gelegde. Ten aanzien van het onder feit 4 primair ten laste gelegde bedrag van € 1.553.480,- heeft zij vrijspraak gevraagd, nu dit het totaalbedrag is dat de Belastingdienst ten onrechte aan kinderopvangtoeslag heeft uitgekeerd. Zij heeft echter wel gevorderd dat de rechtbank bewezen zal verklaren dat verdachte een bedrag van € 318.335,- heeft witgewassen.

3.3 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich primair op het standpunt gesteld dat verdachte vrijgesproken dient te worden van alle ten laste gelegde feiten, wegens het ontbreken van opzet. Nu de handelingen volgens de verdediging in onderling verband dienen te worden gezien, ontbreekt ook de wetenschap dan wel het vermoeden dat de ontvangen bedragen uit misdrijf afkomstig waren.

Subsidiair heeft de verdediging een beroep op afwezigheid van alle schuld (AVAS) gedaan, nu verdachte verontschuldigbaar heeft gedwaald omtrent de regeling van de kinderopvangtoeslag.

Meer subsidiair heeft de verdediging aangevoerd dat er geen sprake is van witwassen, maar van schuldwitwassen. Voorts zou verdachte niet het genoemde bedrag van € 1.533.480,- hebben witgewassen, waardoor volgens de verdediging slechts bewezen verklaard kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het schuldwitwassen van "een bedrag".

3.4 De beoordeling van de tenlastelegging

Gelet op de omstandigheid dat verdachte hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren, heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard, zal de rechtbank volstaan met een opgave van bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 359, derde lid van het Wetboek van Strafvordering.

Gelet op de te beantwoorden vraag of verdachte de opzet op de ten laste gelegde feiten heeft gehad, zal de rechtbank hieronder nog een nadere bewijsoverweging met betrekking tot de opzet opnemen. Voorts zal de rechtbank in een nadere bewijsoverweging ingaan op het gevoerde verweer met betrekking tot het onder 4 ten laste gelegde witwassen.

De rechtbank heeft bij de beoordeling acht geslagen op de volgende bewijsmiddelen:

Feit 1

- het proces-verbaal ter terechtzitting van 3 april 2012, inhoudende de bekennende verklaring van verdachte;

- proces-verbaal verhoor van een verdachte ([verdachte 2]) (V02-01, V02-02)

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([getuige 1]) (G04-01)

[vraagouder 1]

- geschrift Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven aan (gastouder) [gastouder 4], d.d. 8 augustus 2007(D-029c);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2007", met hierop 2 januari 2007 als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 2 januari 2007 vermeld (D-029k);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 1]) (G06-01);

[vraagouder 2]

- geschrift Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven aan (gastouder) [gastouder 5], d.d. 23 juli 2007 (D-069i);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2007", waarop 1 maart 2007 is als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag ingevuld (D-069j);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([getuige 2]) (G09-01);

[vraagouder 3]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 6], d.d. 24 maart 2008 (D-070f);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2007" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 juli 2007 is ingevuld (D-070c);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2008" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 januari 2008 is ingevuld (D-070d);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 3]) (G15-01);

[vraagouder 4]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 7], d.d. 22 september 2008 (D-072d);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2008" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 mei 2008 is ingevuld (D-072k);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 4]) (G08-01);

[vraagouder 5]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 2], d.d. 13 maart 2008 (D-073i);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2007" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 april 2007 is ingevuld (D-073l);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 5]) (G10-01)

[vraagouder 6]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 8], d.d. 12 januari 2009 (D-074c);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2008" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 januari 2008 is ingevuld (D-074d);

- proces-verbaal verhoor van een verdachte ([vraagouder 6]) (V03-01);

[vraagouder 7]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 3], d.d. 23 november 2009 (D-075i);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2009" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 januari 2009 is ingevuld (D-075g);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 7]) (G07-01)

[vraagouder 8]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 9], d.d. 2 december 2009 (D-076f);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2009" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 januari 2009 is ingevuld (D-076e);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 8]) (G12-01);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([getuige 3]) (G13-01);

[vraagouder 9]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 1], d.d. 6 november 2009 (D-077j);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2009" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 januari 2009 is ingevuld (D-077i);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 9]) (G11-01).

Feit 2, primair

- het proces-verbaal ter terechtzitting van 3 april 2012, inhoudende de bekennende verklaring van verdachte;

- proces-verbaal verhoor van een verdachte ([verdachte 2]) (V02-01, V02-02)

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([getuige 1]) (G04-01)

A.

[vraagouder 7]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 7] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-075c);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 7]) (G07-01);

[vraagouder 8]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 8] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-076c);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 8]) (G12-01);

[vraagouder 6]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 6] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-074b);

- proces-verbaal verhoor van een verdachte ([vraagouder 6]) (V03-01);

[vraagouder 3]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 3] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-070h);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 3]) (G15-01);

[vraagouder 5]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 5] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-073b);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 5]) (G10-01);

B.

[vraagouder 9]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (gastouder) [gastouder 1] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-077d);

[vraagouder 5]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (gastouder) [gastouder 2] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-073d);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 5]) (G10-01)

C.

[vraagouder 7]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 7] en (gastouder) [gastouder 3] (D-075d);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 7]) (G07-01);

[vraagouder 9]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 9] en (gastouder) [gastouder 1] (D-077c);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 9]) (G11-01);

Feit 3

- het proces-verbaal ter terechtzitting van 3 april 2012, inhoudende de bekennende verklaring van verdachte;

- proces-verbaal verhoor van een verdachte ([verdachte 2]) (V02-01, V02-02)

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([getuige 1]) (G04-01)

[vraagouder 1]

- geschrift "Kids2oma factuur 2007 bureaukosten", op naam van Kids2oma en gericht aan [vraagouder 1], d.d. 5 november 2007 (D-029m);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 1]) (G06-01);

[vraagouder 2]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2007 opvangkosten", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 2] en (gastouder) [gastouder 5] (D-069k);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([getuige 2]) (G09-01);

[vraagouder 5]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2008 opvangkosten", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 5] en (gastouder) [gastouder 2] (D-073m);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 5]) (G10-01);

[vraagouder 3]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2008", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 3] en (gastouder) [gastouder 6] (D-070n);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 3]) (G15-01);

[vraagouder 4]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2008 opvangkosten", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 4] en (gastouder) [gastouder 7] (D-072l);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 4]) (G08-01);

[vraagouder 6]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2009 opvangkosten", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 6] (D-074k);

- geschrift "Kids2oma Factuur 2009 bureaukosten", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 6] (D-074m);

- proces-verbaal verhoor van een verdachte ([vraagouder 6]) (V03-01);

[vraagouder 9]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2009 bureau/gastouderopvang", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 9] en (gastouder) [gastouder 1] (D-077k);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 9]) (G11-01);

[vraagouder 7]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2009 bureau/gastouderopvang", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 7] en (gastouder) [gastouder 3] (D-075m);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 7]) (G07-01);

[vraagouder 8]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2009 bureau/gastouderopvang", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 8] en (gastouder) [gastouder 9] (D-076l);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 8]) (G12-01);

- proces-verbaal verhoor van een getuige (getuige 3) (G13-01);

Feit 4

- zie bewijsmiddelen feit 1;

- 3-OPV, 1.1.

Opzet

De verdediging heeft aangevoerd dat verdachte geen opzet heeft gehad op de ten laste gelegde feiten. Zo was het voor verdachte niet duidelijk dat er voorwaarden verbonden waren aan het met terugwerkende kracht aanvragen van kinderopvangtoeslag. Daar komt nog bij dat verdachte na een controle door de Belastingdienst in 2008, twee jaar lang niets heeft gehoord, terwijl aanvragen met terugwerkende kracht per beschikking definitief werden goedgekeurd. Hierdoor werd verdachte in de veronderstelling gelaten dat hij juist handelde. Zodoende heeft verdachte gedurende de ten laste gelegde periode niet willens en wetens gefraudeerd.

De rechtbank stelt voorop dat nu verdachte zich als intermediair (te weten: namens gastouderbureau Kids2oma) als ter zake deskundige heeft gepresenteerd, van hem ook verwacht mocht worden dat hij op de hoogte was van de betreffende regelgeving omtrent de kinderopvangtoeslag.

Daar komt nog bij dat verdachte bij de Belastingdienst/Fiod en ter terechtzitting heeft verklaard dat:

- de bureaukosten werden berekend vanaf de datum opvang en ongeacht of op dat moment reeds bemiddeling door Kids2oma plaatsvond;

- dat deze facturering misschien niet helemaal juist was;

- Kids2oma voordeel had als met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag werd aangevraagd.

Getuige [getuige 1] (werkneemster van Kids2oma) heeft verklaard dat verdachte en medeverdachte [verdachte 2] zich bezighielden met de vermelding van data op de contracten die lagen vóór de datum waarop de contracten daadwerkelijk werden getekend ("die datum was eerder dan de datum van het eerste bezoek"), dat dit te maken had het met het aanvragen van de kinderopvangtoeslag en dat zij het hier niet mee eens was. Voor haar gevoel klopte het niet en was het niet rechtmatig. Zij heeft voorts verklaard dat zij ook tegen verdachte heeft gezegd dat zij vond "dat dit zo niet kon".

Voorts heeft medeverdachte [verdachte 2] over de werkwijze bij Kids2oma verklaard dat hij van verdachte een bankafschrift kreeg, dat hij de periode zoals vermeld op het bankafschrift moest overnemen, dat hij hierbij in het begin een vervelend gevoel kreeg, maar dat "het na enige tijd ingeworteld was en een beetje normaal werd".

Gelet op de omstandigheid dat:

- verdachte als intermediair op de hoogte behoorde te zijn van de voorwaarden die verbonden waren aan het met terugwerkende kracht aanvragen van de kinderopvangtoeslag;

- verdachte zelf heeft aangegeven dat hij wist dat er vanaf een onjuiste (immers te vroege) datum bureaukosten werden berekend en dat Kids2oma hieruit voordeel verkreeg; en

- zijn medewerkers [getuige 1] en [verdachte 2] hebben verklaard dat zij bij deze handelswijze een vervelend gevoel hadden en [getuige 1] voorts heeft verklaard dat zij dit in gesprekken met verdachte ook meermalen ter sprake heeft gebracht;

maakt dat de rechtbank van oordeel is dat verdachte wel degelijk opzet op de ten laste gelegde feiten heeft gehad en daarmee welbewust het oogmerk heeft gehad op de bedriegende gedragingen.

Witwassen (feit 4)

Doordat verdachte de Belastingdienst/Toeslagen heeft opgelicht, is er door de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aan de in de tenlastelegging genoemde personen uitbetaald (al dan niet op de rekening van verdachte). De onterecht uitgekeerde kinderopvangtoeslag is dan ook van misdrijf afkomstig. Gelet op de omstandigheid dat verdachte - zoals hiervoor is vastgesteld - zich opzettelijk schuldig heeft gemaakt aan oplichting van de Belastingdienst, is de rechtbank van oordeel dat verdachte wist dat het geld dat hij voorhanden had en heeft overgedragen, door oplichting verkregen was. Om die reden is verdachte schuldig aan gewoontewitwassen en niet aan schuldwitwassen.

De rechtbank zal verdachte echter vrijspreken van het witwassen van het bedrag van € 1.553.480,-. Dit bedrag is gebaseerd op de door de Belastingdienst ten onrechte uitgekeerde kinderopvangtoeslag. Op grond van de verklaringen in het dossier is gebleken dat de Belastingdienst niet in alle gevallen de kinderopvangtoeslag op de rekening van Kids2oma (en dus van verdachte) heeft gestort. In enkele gevallen is de kinderopvangtoeslag ook rechtstreeks naar de rekening van de vraagouder overgemaakt. Dit in aanmerking nemend zal de rechtbank verdachte ten aanzien van het bedrag van € 1.553.480,- vrijspreken en slechts bewezen verklaren dat verdachte een bedrag van ((€ 1.553.480,- ÷ € 6,10 (kinderopvangtoeslag per uur)) = 254.668 uur x € 1,25 (bureaukosten)) = € 318.335,- heeft witgewassen.

Gelet op de lange periode waarin verdachte meerdere malen geldbedragen heeft verworven, is de rechtbank voorts van oordeel dat er sprake is geweest van gewoontewitwassen.

3.5 De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen dat:

1.

hij (al dan niet handelend onder (de naam) (eenmanszaak) Kids2oma) op tijdstippen in de periode van 22 februari 2007 tot en met 30 november 2007 te Zoetermeer, telkens met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Belastingdienst, en de Staat der Nederlanden, heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen (totaal euro 1.553.480 (bijlage D/085), te weten tegemoetkomingen in het kader van kinderopvangtoeslag, hebbende hij, verdachte, telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid gepresenteerd en voorgedaan aan de hand van en/of door (digitale) verzending en/of toezending, en het doen verzenden en/of doen toekomen, aan de Belastingdienst (Toeslagen) van digitale formulieren "Aanvragen Kinderopvangtoeslag" (onder meer) ten name van

(D/029k) [vraagouder 1] sofinummer [nummer] en

(D/069j) [vraagouder 2] sofinummer [nummer]

dat die aanvragers - al dan niet met terugwerkende kracht - aanspraak en/of recht hadden op kinderopvangtoeslag en dat aan de voorwaarden en/of eisen wordt/werd en/of zal worden voldaan om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van Kinderopvangtoeslag,

bestaande die eisen en/of voorwaarden met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag (onder meer) hierin dat

- de gastouder(s) in het bezit was/waren van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, als bedoeld in artikel 50 van de Wet kinderopvan g en /of

- gastouderopvang had plaatsgevonden en/of plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau als bedoeld in artikel 5 Wet Kinderopvan g, en /of

- de betreffende Kinderopvang geschiedt/geschiedde op basis van een ((reeds) opgestelde en/of getekende) schriftelijke overeenkomst tussen de houder en de ouder als bedoeld in artikel 52 van de Wet kinderopvan g en /of

- de vraagouder(s) zelf steeds een eigen bijdrage moet(en) voldoen aan de gastouder (artikel 5 en/of 7 van de Wet kinderopvan g jo. Artikel 8 Besluit

tegemoetkoming kosten kinderopvang en tegemoetkomingen in kosten

kinderopvang),

en

door vermelding op die formulieren "Aanvraag kinderopvangtoeslag" van een onjuiste ingangsdatum kinderopvangtoeslag (in werkelijkheid werd telkens ten onrechte met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aangevraagd),

waardoor telkens de Belastingdienst en de Staat der Nederlanden werden bewogen tot de afgifte van bovenbedoelde geldbedragen;

en

hij (al dan niet handelend onder (de naam) (eenmanszaak) Kids2oma) op tijdstippen in de periode van 1 december 2007 tot en met 29 november 2010 te Zoetermeer, tezamen en in vereniging met ander, telkens met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Belastingdienst, en de Staat der Nederlanden, heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen (totaal euro 1.553.480 (bijlage D/085), te weten tegemoetkomingen in het kader van kinderopvangtoeslag, hebbende hij, verdachte, en zijn mededader telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid gepresenteerd en voorgedaan aan de hand van en/of door (digitale) verzending en/of toezending, en/althans het doen verzenden en/of doen toekomen, aan de Belastingdienst (Toeslagen) van digitale formulieren "Aanvragen Kinderopvangtoeslag" (onder meer) ten name van

(D/070c) [vraagouder 3] (2007) sofinummer [nummer] en

(D/070d) [vraagouder 3] (2008) sofinummer [nummer] en

(D/072k) [vraagouder 4] sofinummer [nummer] en

(D/073l) [vraagouder 5] sofinummer [nummer] en

(D/074d) [vraagouder 6] sofinummer [nummer] en

(D/075g) [vraagouder 7] sofinummer [nummer] en

(D/076e) [vraagouder 8] sofinummer [nummer] en

(D/077i) [vraagouder 9] sofinummer [nummer]

dat die aanvragers - al dan niet met terugwerkende kracht - aanspraak en/of recht hadden op kinderopvangtoeslag en dat aan de voorwaarden en/of eisen wordt/werd en/of zal worden voldaan om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van Kinderopvangtoeslag,

bestaande die eisen en/of voorwaarden met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag (onder meer) hierin dat

- de gastouder(s) in het bezit was/waren van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, als bedoeld in artikel 50 van de Wet kinderopvan g en /of

- gastouderopvang had plaatsgevonden en/of plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau als bedoeld in artikel 5 Wet Kinderopvan g, en /of

- de betreffende Kinderopvang geschiedt/geschiedde op basis van een ((reeds) opgestelde en/of getekende) schriftelijke overeenkomst tussen de houder en de ouder als bedoeld in artikel 52 van de Wet kinderopvan g en /of

- de vraagouder(s) zelf steeds een eigen bijdrage moet(en) voldoen aan de gastouder (artikel 5 en/of 7 van de Wet kinderopvan g jo. Artikel 8 Besluit

tegemoetkoming kosten kinderopvang en tegemoetkomingen in kosten

kinderopvang),

en

door vermelding op die formulieren "Aanvraag kinderopvangtoeslag" van een onjuiste ingangsdatum kinderopvangtoeslag (in werkelijkheid werd telkens ten onrechte met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aangevraagd),

waardoor telkens de Belastingdienst en de Staat der Nederlanden werden bewogen tot de afgifte van bovenbedoelde geldbedragen;

2, primair

hij op tijdstippen in de periode van 15 juni 2007 tot en met 31 december 2009 te Zoetermeer en Den Haag en Amsterdam en Diemen en Rijswijk en Rotterdam en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen,

A.

Overeenkomsten voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB), waaronder

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 7]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-075c) en

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 8]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-076c) en

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 6]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-074b) en

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 3]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-070h) en

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 5]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-073b) en

B.

Overeenkomsten voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB), waaronder

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Gastouder (GO) [gastouder 1]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-077d) en

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Gastouder (GO) [gastouder 2]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-073d) en

C.

Overeenkomsten voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder

(GO), waaronder

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 7]

Gastouder (GO) [gastouder 3]

(bijlage D-075d) en

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 9]

Gastouder (GO) [gastouder 1]

(bijlage D-077c)

zijnde telkens geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt, en/of valselijk heeft doen en/of laten opmaken door (een) ander(en), immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) telkens valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- telkens die overeenkomsten geantedateerd en/of telkens op/in die overeenkomsten een onjuiste geantedateerde datum van ondertekening en/of van sluiting van de overeenkomst en/of een onjuiste ingangsdatum opvang

(immers ving de kinderopvang en/of gastouderopvang op een later tijdstip aan en/of vond de begeleiding door het gastouderbureau Kids2oma op een later tijdstip aan en/of werden die overeenkomsten op een later tijdstip gesloten en/of ondertekend)

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/of doen vermelden en/of schrijven en/of opnemen, zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken;

3.

hij (al dan niet handelend onder (de naam) (eenmanszaak) Kids2oma) op tijdstippen in de periode van 1 april 2007 tot en met 30 november 2007 te Zoetermeer, meermalen, telkens geschriften (bedrijfsadministratie) die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen telkens opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of valselijk heeft doen opmaken, hebbende hij, verdachte, toen daar telkens opzettelijk in zijn, verdachtes, bedrijfsadministratie en/of de bedrijfsadministratie van de eenmanszaak Kids2oma, zijnde telkens een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, telkens valse facturen op naam van Kids2oma betreffende opvangkosten en/of bureaukosten (waaronder)

- een valse factuur op naam van Kids2oma

gericht aan de heer [vraagouder 1]

gedateerd 5 november 2007 factuurnr 200743-11-B

Periode januari - november 2007

totaal te betalen 4.400,00

(bijlage D-029m) en

- een valse factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) de heer [vraagouder 2]

gedateerd 21 september 2007 factuurnr 200751-10-B/G

Periode maart - oktober 2007

totaal opbrengsten gastouder 15.563,36

(bijlage D-069k)

opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, bestaande die valsheid telkens hierin -zakelijk weergegeven- dat telkens valselijk in strijd met de waarheid op/in die facturen bureaukosten en/of (kinder)opvangkosten was/waren vermeld en/of opgenomen en/of werd(en) gedeclareerd, terwijl in werkelijkheid in (een of meer van (gedeelten van) de periode(s)/maand(en) waarop die facturen betrekking hadden)

- door en/of namens en/of in opdracht van (het gastouderbureau) Kids2oma en/of hem, verdachte, voor de in/op facturen genoemde personen en/of de personen aan wie die facturen waren gericht geen werkzaamheden in het kader van gastouderopvang waren verricht en/of geen gastouderopvang tot stand was gebracht en begeleid; en/of

- ten behoeve van de in/op die facturen genoemde personen/vraagouders geen gastouderopvang had plaatsgevonden door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau als bedoeld in artikel 5 Wet Kinderopvan g; en /of

- die vraagouders [vraagouder 1] en [vraagouder 2] geen aanspraak hadden op een kinderopvangtoeslag;

zulks telkens met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken;

en

hij (al dan niet handelend onder (de naam) (eenmanszaak) Kids2oma) op tijdstippen in de periode van 1 december 2007 tot en met 29 november 2010 te Zoetermeer, tezamen en in vereniging met een ander, meermalen, telkens geschriften (bedrijfsadministratie) die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen telkens opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of valselijk heeft doen opmaken, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader toen daar telkens opzettelijk in zijn, verdachtes, bedrijfsadministratie en/of de bedrijfsadministratie van de eenmanszaak Kids2oma, zijnde telkens een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, telkens valse facturen op naam van Kids2oma betreffende opvangkosten en/of bureaukosten (waaronder)

- een valse factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) [vraagouder 5]

gedateerd 11 april 2008 factuurnr 2007112-0408-B/G

Periode april - december 2007

totaal opbrengsten gastouder 6.306,48

(bijlage D-073m) en

- een valse factuur op naam van Kids2oma

gericht aan Mw. [vraagouder 3]

gedateerd 16 december 2008 factuurnr 2008013-1308-B/G

Periode juli - december 2007

saldo 6.034,00

(bijlage D-070n) en

- een valse factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) Mw. [vraagouder 4]

gedateerd 20 oktober 2008 factuurnr 200874-1108-B/G

Periode mei - november 2008

totaal opbrengsten gastouder 4.379,55

(bijlage D-072l) en

- een valse factuur op naam van Kids2oma

gericht aan Mw. [vraagouder 6]

gedateerd 22 juni 2009 factuurnr 200891-0109-B

Periode januari - december 2008

totaal te betalen 7.800,00

(bijlage D-074k) en

- een valse factuur op naam van Kids2oma

gericht aan Mw. [vraagouder 6]

gedateerd 22 juni 2009 factuurnr 200891-0209-B

Periode januari - juli 2009

totaal te betalen 5.600,00

(bijlage D-074m) en

- een valse factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) Dhr. [vraagouder 9]

gedateerd 19 november 2009 factuurnr 2009113-0109-B/G

Periode januari - december 2009

totaal aan gastouder te betalen 16.528,80

(bijlage D-077k) en

- een valse factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) Mw. [vraagouder 7]

gedateerd 7 december 2009 factuurnr 2009127-0109-B/G

Periode januari - december 2009

gastouder bruto opbrengst incl. eigen bijdrage van 2294 8.264,40

(bijlage D-075m) en

- een valse factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) mevrouw [vraagouder 8]

gedateerd 9 december 2009 factuurnr 2009129-0109-B/G

Periode januari - december 2009

totaal aan gastouder te voldoen 12.629,40

(bijlage D-076l)

opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, bestaande die valsheid telkens hierin -zakelijk weergegeven- dat telkens valselijk in strijd met de waarheid op/in die facturen bureaukosten en/of (kinder)opvangkosten was/waren vermeld en/of opgenomen en/of werd(en) gedeclareerd, terwijl in werkelijkheid in (een of meer van (gedeelten van) de periode(s)/maand(en) waarop die facturen betrekking hadden)

- door en/of namens en/of in opdracht van (het gastouderbureau) Kids2oma en/of hem, verdachte, voor de in/op facturen genoemde personen en/of de personen aan wie die facturen waren gericht geen werkzaamheden in het kader van gastouderopvang waren verricht en/of geen gastouderopvang tot stand was gebracht en begeleid; en/of

- ten behoeve van de in/op die facturen genoemde personen/vraagouders geen gastouderopvang had plaatsgevonden door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau als bedoeld in artikel 5 Wet Kinderopvan g; en /of

- die vraagouders [vraagouder 5] en [vraagouder 3] en [vraagouder 4] en [vraagouder 6] en [vraagouder 9] en [vraagouder 7] en [vraagouder 8] geen aanspraak hadden op een kinderopvangtoeslag;

zulks telkens met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken;

4.

hij op tijdstip(pen) in de periode van 15 juni 2007 tot en met 31 december 2009, te Zoetermeer en/of elders in Nederland, meermalen, geldbedragen (totaal euro 318.335,-), heeft verworven, voorhanden gehad en omgezet, terwijl hij, verdachte wist dat bovenomschreven geldbedragen geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig(e) misdrijf/misdrijven, hebbende hij, verdachte, van het plegen van witwassen een gewoonte gemaakt.

4. De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5. De strafbaarheid van de verdachte

5.1 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft (subsidiair) een beroep op afwezigheid van alle schuld (AVAS) gedaan, nu verdachte verontschuldigbaar heeft gedwaald omtrent de regeling van de kinderopvangtoeslag. De rechtbank begrijpt dat de verdediging hiermee heeft verzocht verdachte ten aanzien van het hem ten laste gelegde te ontslaan van alle rechtsvervolging.

5.2 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het niet de taak van de Belastingdienst is om verdachte op de hoogte te stellen van alle regelgeving omtrent de kinderopvangtoeslag. Gelet op het gegeven dat verdachte onder de naam van het gastouderbureau optrad als intermediair maakt dat hij zich goed had moeten voorlichten omtrent voornoemde regelgeving.

5.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is - met de officier van justitie -, zoals eerder onder 3.4 is gesteld, van oordeel dat verdachte zich op bedrijfsmatige basis heeft toegelegd op het bemiddelen in de kinderopvang en zich als intermediair (te weten: namens gastouderbureau Kids2oma) als ter zake deskundige heeft gepresenteerd, waardoor van hem ook verwacht mocht worden dat hij op de hoogte was van de betreffende regelgeving omtrent de kinderopvangtoeslag. Daarmee is tevens de verplichting ontstaan voor verdachte om zich op de hoogte te (doen) stellen van de regelgeving dienaangaande en zich ervan te vergewissen of en welke voorwaarden er gesteld waren aan het met terugwerkende kracht aanvragen van kinderopvangtoeslag. Indien echter al zou worden aangenomen dat verdachte er van is uitgegaan dat hij overeenkomstig de wettelijke regelingen handelde en aldus heeft gedwaald omtrent de norm, dan acht de rechtbank deze rechtsdwaling niet verontschuldigbaar. Het beroep op AVAS wordt dan ook verworpen.

De verdachte is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6. De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ten aanzien van het onder 1, 2 primair, 3 en 4 primair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar.

6.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft primair verzocht om vrijspraak van alle aan verdachte ten laste gelegde feiten. Subsidiair heeft de verdediging de rechtbank verzocht om rekening te houden met het gegeven dat verdachte first offender is, weduwnaar is, de zorg voor zijn twaalfjarige tweeling heeft en omvangrijke schulden heeft.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft gedurende een periode van bijna vier jaar de Belastingdienst opgelicht door op onrechtmatige wijze met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen en te ontvangen. Hiertoe heeft hij valse aanvragen ingediend en heeft hij valse facturen opgemaakt of doen opmaken.

Hij heeft als oprichter en feitelijk leidinggever van het gastouderbureau Kids2oma onder meer zijn werknemers geïnstrueerd valse facturen op te stellen door een andere periode op de factuur te vermelden en bureaukosten te factureren voor een periode waarin geen werkzaamheden door Kids2oma verricht waren.

De rechtbank rekent het verdachte voorts zwaar aan dat hij middels zijn gastouderbureau als intermediair naar buiten trad als een persoon met kennis van zaken om vervolgens op grove wijze misbruik te maken van het vertrouwen van de bij hem ingeschreven vraag- en gastouders. Volgens de verklaringen in het dossier stuurde verdachte met enige regelmaat bij vraagouders actief aan op het aanvragen van kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht, zonder hen daarbij op de hoogte te stellen van de daaraan verbonden voorwaarden.

Verdachte heeft verklaard dat hij de vraagouders de kinderopvangtoeslag liet aanvragen omdat dit in het voordeel van de vraagouders, gastouders en maar vooral ook in het voordeel van zijn gastouderbureau was. Verdachte heeft door het plegen van deze feiten een aanzienlijk voordeel genoten, hetgeen ook blijkt uit de omstandigheid dat hij het geld heeft kunnen investeren in een door hem opgezet vastgoedproject, [project]te [land]. Verdachte heeft alleen gedacht aan zijn eigen gewin en heeft de Belastingdienst en de vraagouders ernstig benadeeld. De vraagouders zijn immers de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, waardoor de Belastingdienst bij hen de ten onrechte uitbetaalde bedragen zal (kunnen) terugvorderen en niet bij verdachte.

Gelet op de justitiële documentatie betreffende verdachte d.d. 9 februari 2012 is verdachte niet eerder in aanraking geweest met justitie.

Voorts zal de rechtbank er bij de strafoplegging rekening mee houden dat er sprake is van een meerdaadse samenloop in de zin van artikel 57 van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank heeft acht geslagen op de omstandigheid dat verdachte als alleenstaande ouder de zorg draagt voor zijn twaalfjarige tweeling. Gelet op de ernst van de feiten, de berekenende en stelselmatige wijze waarop verdachte gedurende een lange tijd gehandeld heeft, ziet de rechtbank echter geen ruimte voor een lichtere straf dan de door de officier van justitie geëiste gevangenisstraf.

7. De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 47, 57, 225, 326, 420ter van het Wetboek van Strafrecht .

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

8. De beslissing

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij dagvaarding onder 1, 2 primair, 3 en 4 primair tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

oplichting, meermalen gepleegd

en

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

ten aanzien van feit 2, primair:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd

ten aanzien van feit 3:

valsheid in geschrift, meermalen gepleegd

en

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd

ten aanzien van feit 4, primair:

gewoontewitwassen

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een gevangenisstraf voor de duur van een (1) jaar.

Dit vonnis is gewezen door

mr. Keltjens, voorzitter,

mrs. Groenendijk en Schotte, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Glansbeek, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 april 2012.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature