< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft gedurende een periode van bijna drie jaar de Belastingdienst opgelicht door op onrechtmatige wijze met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen en te ontvangen. Hiertoe heeft hij valse aanvragen ingediend en heeft hij valse facturen opgemaakt of doen opmaken.

oplichting/valsheid in geschrift

werkstraf 240 uren

zie ook BW2951

UitspraakRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/993005-11

Datum uitspraak: 17 april 2012

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1965 te [geboorteplaats] (Suriname),

[adres]

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 3 april 2012.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C.E.J. Backer en van hetgeen door de verdachte naar voren is gebracht.

2. De tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij (al dan niet handelend onder (de naam) (eenmanszaak) Kids2oma) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2007 tot en met 29 november 2010 te Zoetermeer en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Belastingdienst, en/althans de Staat der Nederlanden, heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedrag(en) (totaal euro 1.553.480 (bijlage D/085), te weten een of meer geldbedrag(en) en/of tegemoetkomingen in het kader van kinderopvangtoeslag, in elk geval een of meer geldbedrag(en), hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid gepresenteerd en/of voorgedaan aan de hand van en/of door (digitale) verzending en/of toezending, en/althans het doen verzenden en/of doen toekomen, aan de Belastingdienst (Toeslagen) van (een) (digita(a)l(e)) formulier(en) "Aanvragen Kinderopvangtoeslag" (onder meer) ten name van

(D/070c) [vraagouder 3] (2007) [sofinummer] en/of

(D/070d) [vraagouder 3] (2008) [sofinummer] en/of

(D/072k) [vraagouder 4] [sofinummer] en/of

(D/073l) [vraagouder 5] [sofinummer] en/of

(D/074d) [vraagouder 6] [sofinummer] en/of

(D/075g) [vraagouder 7] [sofinummer] en/of

(D/076e) [vraagouder 8] [sofinummer] en/of

(D/077i) [vraagouder 9] [sofinummer]

dat (die) aanvrager(s) -al dan niet met terugwerkende kracht- aanspraak en/of recht had(den) op kinderopvangtoeslag en/of dat aan de voorwaarden en/of eisen wordt/werd en/of zal worden voldaan om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van Kinderopvangtoeslag,

bestaande die eis(en) en/of voorwaarde(n) met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag (onder meer) hierin dat

- de gastouder(s) in het bezit was/waren van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, als bedoeld in artikel 50 van de Wet kinderopvan g en /of

- gastouderopvang had plaatsgevonden en/of plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau als bedoeld in artikel 5 Wet Kinderopvan g, en /of

- de betreffende Kinderopvang geschiedt/geschiedde op basis van een ((reeds) opgestelde en/of getekende) schriftelijke overeenkomst tussen de houder en de ouder als bedoeld in artikel 52 van de Wet kinderopvan g en /of

- de vraagouder(s) zelf steeds een eigen bijdrage moet(en) voldoen aan de gastouder (artikel 5 en/of 7 van de Wet kinderopvan g jo. Artikel 8 Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang ),

en/of

door vermelding in/op die/dat formulier(en) "Aanvraag kinderopvangtoeslag" van een onjuiste ingangsdatum kinderopvangtoeslag (in werkelijkheid werd (telkens) (ten onrechte) met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aangevraagd),

waardoor (telkens) de Belastingdienst en/of de Staat der Nederlanden werd(en) bewogen tot de afgifte van bovenbedoeld(e) goed(eren)/geldbedrag(en);

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2007 tot en met 31 december 2009 te Zoetermeer en/of Den Haag en/of Amsterdam en/of Diemen en/of Leiderdorp en/of Rijswijk en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

A.

(een) Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB), waaronder

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 7]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-075c)

en/of

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 8]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-076c)

en/of

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 6]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-074b)

en/of

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 3]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-070h)

en/of

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 5]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-073b)

en/of

B.

(een) Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB), waaronder

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Gastouder (GO) [gastouder 1]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-077d)

en/of

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Gastouder (GO) [gastouder 2]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-073d)

en/of

C.

(een) Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder

(GO), waaronder

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 7]

Gastouder (GO) [gastouder 3]

(bijlage D-075d)

en/of

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 9]

Gastouder (GO) [gastouder 1]

(bijlage D-077c)

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, en/of valselijk heeft doen en/of laten opmaken en/of vervalsen door (een) ander(en), immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) (telkens) valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- (telkens) die overeenkomst(en) geantedateerd en/of (telkens) op/in die overeenkomst(en) een onjuiste (geantedateerde) datum van ondertekening en/of van sluiting van de overeenkomst en/of een onjuiste ingangsdatum opvang

(immers ving de kinderopvang en/of gastouderopvang op een later tijdstip aan en/of vond de begeleiding door het gastouderbureau Kids2oma op een later tijdstip aan en/of werd(en) die overeenkomsten op een later tijdstip gesloten en/of ondertekend)

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/of doen vermelden en/of schrijven en/of opnemen, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een

veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2007 tot en met 29 november 2010 te Zoetermeer en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft voorhanden gehad

A.

(een) valse en/of vervalste Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB), waaronder

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 7]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-075c)

en/of

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 8]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-076c)

en/of

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 6]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-074b)

en/of

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 3]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-070h)

en/of

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 5]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-073b)

en/of

B.

(een) valse en/of vervalste Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB) waaronder

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Gastouder (GO) [gastouder 1]

astouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-077d)

en/of

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Gastouder (GO) [gastouder 2]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-073d)

en/of

C.

(een) valse en/of vervalste Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO), waaronder

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 7]

Gastouder (GO) [gastouder 3]

(bijlage D-075d)

en/of

een valse en/of vervalste Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 9]

Gastouder (GO) [gastouder 1]

(bijlage D-077c),

zijnde (een )geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, bestaande die valsheid of vervalsing (telkens) hierin dat valselijk -in strijd met de waarheid-

die overeenkomst(en) was/waren geantedateerd en/of

in die overeenkomst(en) werd voorgedaan dat de kinderopvang en/of gastouderopvang op een eerder tijdstip dan in werkelijkheid was aangevangen en/of de begeleiding door het gastouderbureau Kids2oma sinds een eerder tijdstip dan in werkelijkheid plaatsvond en/of

(telkens) op/in die overeenkomst(en) een onjuiste (geantedateerde) datum van ondertekening en/of van sluiting van de overeenkomst en/of een onjuiste ingangsdatum opvang was/waren vermeld en/of geschreven en/of opgenomen,

terwijl hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/deze geschrift(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware het echt en onvervalst;

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

3.

hij (al dan niet handelend onder (de naam) (eenmanszaak) Kids2oma) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2007 tot en met 29 november 2010 te Zoetermeer en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) geschriften (bedrijfsadministratie) die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen (telkens) opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie van de eenmanszaak Kids2oma, zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, (telkens)

(een) valse en/of vervalste factu(u)ren op naam van Kids2oma betreffende

opvangkosten en/of bureaukosten (waaronder)

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) [vraagouder 5]

gedateerd 11 april 2008 factuurnr 2007112-0408-B/G

Periode april - december 2007

totaal opbrengsten gastouder 6.306,48

(bijlage D-073m) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan Mw. [vraagouder 3]

gedateerd 16 december 2008 factuurnr 2008013-1308-B/G

Periode juli - december 2007

saldo 6.034,00

(bijlage D-070n) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) Mw. [vraagouder 4]

gedateerd 20 oktober 2008 factuurnr 200874-1108-B/G

Periode mei - november 2008

totaal opbrengsten gastouder 4.379,55

(bijlage D-072l) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan Mw. [vraagouder 6]

gedateerd 22 juni 2009 factuurnr 200891-0109-B

Periode januari - december 2008

totaal te betalen 7.800,00

(bijlage D-074k) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan Mw. [vraagouder 6]

gedateerd 22 juni 2009 factuurnr 200891-0209-B

Periode januari - juli 2009

totaal te betalen 5.600,00

(bijlage D-074m) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) Dhr. [vraagouder 9]

gedateerd 19 november 2009 factuurnr 2009113-0109-B/G

Periode januari - december 2009

totaal aan gastouder te betalen 16.528,80

(bijlage D-077k) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) Mw. [vraagouder 7]

gedateerd 7 december 2009 factuurnr 2009127-0109-B/G

Periode januari - december 2009

gastouder bruto opbrengst incl. eigen bijdrage van 2294 8.264,40

(bijlage D-075m) en/of

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) mevrouw [vraagouder 8]

gedateerd 9 december 2009 factuurnr 2009129-0109-B/G

Periode januari - december 2009

totaal aan gastouder te voldoen 12.629,40

(bijlage D-076l)

opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, bestaande die valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) (telkens) hierin -zakelijk weergegeven- dat (telkens) valselijk in strijd met de waarheid op/in die factu(u)r(en) bureaukosten en/of (kinder)opvangkosten was/waren vermeld en/of opgenomen en/of werd(en) gedeclareerd, terwijl in werkelijkheid in (een of meer van (gedeelte(n) van)) de

periode(s)/maand(en) waarop die factu(u)r(en) betrekking had(den)

- door en/of namens en/of in opdracht van (het gastouderbureau) Kids2oma en/of hem, verdachte, voor de in/op factu(u)r(en) genoemde perso(o)n(en) en/of de perso(o)n(en) aan wie die factu(u)r(en) was/waren gericht geen werkzaamheden in het kader van gastouderopvang was/waren verricht en/of geen gastouderopvang tot stand was gebracht en begeleid; en/of

- ten behoeve van de in/op die factu(u)r(en) genoemde perso(o)n(en) / vraagouder(s) geen gastouderopvang had plaatsgevonden door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau als bedoeld in artikel 5 Wet Kinderopvan g; en /of

- die ((vraag)ouder(s)) [vraagouder 5] en/of [vraagouder 3] en/of [vraagouder 4] en/of [vraagouder 6] en/of [vraagouder 9] en/of [vraagouder 7] en/of [vraagouder 8] geen aanspraak had(den) op een kinderopvangtoeslag;

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op of omstreeks 13 september 2009 en/of in of omstreeks de periode van 28 augustus 2009 tot en met 13 september 2009, in elk geval de periode van 12 januari 2009 tot en met 13 september 2009, te Zoetermeer, in elk geval in Nederland, een Verklaring Omtrent het Gedrag gericht aan en/of bestemd voor mevrouw [gastouder 8] (bijlage D-074p), zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte toen en daar valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- in/op die Verklaringen Omtrent het Gedrag de datum 12 januari 2008 veranderd en/of gewijzigd in 12 januari 2009, in elk geval (het jaartal) 2009 veranderd en/of gewijzigd in 2008, en/althans als datum 12 januari 2008 en/of als jaartal 2008 vermeld en/of ingetypt, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 13 september 2009, in elk geval in of omstreeks de maand september 2009 te Zoetermeer en/of Utrecht, in elk geval in Nederland, opzettelijk heeft afgeleverd bij de Belastingdienst Toeslagen en/of heeft voorhanden gehad een valse of vervalste Verklaring Omtrent het Gedrag gericht aan en/of bestemd voor mevrouw [gastouder 8] (bijlage D-074p), zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dit geschrift bestemd was voor gebruik als ware het echt en onvervalst, bestaande die valsheid en/of vervalsing hierin dat in/op die Verklaringen Omtrent het Gedrag de datum 12 januari 2008 was veranderd en/of gewijzigd in 12 januari 2009, in elk geval was (het jaartal) 2009 veranderd en/of gewijzigd in 2008, en/althans was als datum 12 januari 2008 en/of als jaartal 2008 vermeld en/of ingetypt.

art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht

3. Bewijsoverwegingen

3.1 Inleiding

Wettelijke basisregeling kinderopvangtoeslag

Kinderopvang voor werkende ouders kan in Nederland plaatsvinden via iemand uit het persoonlijke netwerk van een ouder (vraagouder), zoals een buurvrouw of familielid (gastouder). Met ingang van 2005 kan, indien aan de voorwaarden van deze wettelijke regeling wordt voldaan, een bijdrage van het Rijk worden gekregen in de kosten van deze vorm van kinderopvang. Deze moet worden aangevraagd bij en wordt uitbetaald door Belastingdienst/Toeslagen.

De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke bijdrage. Kosten van kinderopvang komen voor toeslag in aanmerking als onder meer voldaan is aan de voorwaarde dat:

- de gastouder in het bezit was van een verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG), afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, als bedoeld in artikel 50 van de Wet kinderopvan g; en

- gastouderopvang had plaatsgevonden en/of plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau als bedoeld in artikel 5 Wet Kinderopvan g; en

- de betreffende Kinderopvang geschiedt/geschiedde op basis van een ((reeds) opgestelde en/of getekende) schriftelijke overeenkomst tussen de houder van het gastouderbureau en de ouder als bedoeld in artikel 52 van de Wet kinderopvan g; en

- de vraagouder zelf steeds een eigen bijdrage moet voldoen aan de gastouder (artikel 5 en/of 7 van de Wet kinderopvan g juncto artikel 8 Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang ).

[medeverdachte] is op 22 februari 2007 een gastouderbureau, genaamd Kids2oma, gestart. Dit bureau is op 1 april 2007 geregistreerd bij de gemeente Zoetermeer. Het gastouderbureau fungeerde als intermediair tussen vraagouders en gastouders.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte alleen of met anderen:

1. de Belastingdienst heeft opgelicht voor een bedrag van € 1.553.480,- door kinderopvangtoeslag voor vraagouders aan te vragen, terwijl op het moment dat deze aanvragen werden ingediend (nog) geen recht op kinderopvangtoeslag bestond, omdat niet aan de voorwaarden werd voldaan;

2. valsheid in geschrift heeft gepleegd door op de overeenkomsten tussen vraagouder en gastouderbureau Kids2oma, tussen gastouder en gastouderbureau en tussen vraagouder en gastouder een onjuiste datum van ondertekening, sluiting van de overeenkomst en/of een onjuiste ingangsdatum van de opvang te vermelden;

3. valsheid in geschrift heeft gepleegd door in strijd met de waarheid opvangkosten en/of bureaukosten op de facturen op naam van Kids2oma te vermelden; en

4. valsheid in geschrift heeft gepleegd door in strijd met de waarheid een jaartal op een VOG te veranderen van 2009 in 2008.

Verdachte en [medeverdachte] wezen vraagouders op de mogelijkheid tot het met terugwerkende kracht aanvragen van kinderopvangtoeslag. Hierbij wezen zij hen echter niet op de daarvoor geldende voorwaarden. Zo zijn in alle telastegelegde gevallen aanvragen ingediend over een periode gedurende welke:

- de gastouder nog niet in het bezit was van een VOG; en/of

- gastouderopvang niet heeft plaatsgevonden door tussenkomst van Kids2oma als geregistreerd gastouderbureau; en/of

- het gastouderbureau (nog) niet geregistreerd was.

De rechtbank gaat bij de beoordeling van de bewezenverklaring voor feit 1 uit van de in de tenlastelegging genoemde aanvragen kinderopvangtoeslag, welke zijn ingediend terwijl niet voldaan was aan de voorwaarde dat de betreffende kinderopvang geschiedde op basis van een getekende schriftelijke overeenkomst tussen de houder (degene die een gastouderbureau exploiteert) en de ouder.

Verdachte heeft ter terechtzitting een bekennende verklaring afgelegd. Zo heeft hij onder meer verklaard dat:

- hij met ingang van 1 december 2007 als freelancer werkzaam was bij Kids2Oma;

- hij met terugwerkende kracht aanvragen kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst indiende;

- hij de kinderopvangtoeslag aanvroeg met ingang van een datum die was gelegen vóór de datum waarop aan alle voorwaarden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag was voldaan;

- hij de ingangsdatum van de overeenkomsten en de periode waarover hij bureaukosten berekende zodanig aanpaste, dat dit kloppend was met de aanvraag kinderopvangtoeslag;

- er in die eerdere perioden geen werkzaamheden door Kids2oma zijn uitgevoerd;

- hij de VOG bestemd voor [gastouder 8] zodanig heeft aangepast dat hij de daarop vermelde datum 12 januari 2009 heeft gewijzigd in 12 januari 2008.

Bij zijn bekennende verklaring heeft verdachte echter de kanttekening gemaakt dat hij geen opzet heeft gehad op de ten laste gelegde feiten.

3.2 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder 1, 2 primair, 3 en 4 primair ten laste gelegde.

3.3 Het standpunt van verdachte

Zoals hierboven is beschreven heeft verdachte ter terechtzitting een bekennende verklaring afgelegd, maar heeft hij daarbij de kanttekening gemaakt dat hij geen opzet heeft gehad op de ten laste gelegde feiten.

3.4 De beoordeling van de tenlastelegging

Gelet op de omstandigheid dat verdachte hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren, heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard, zal de rechtbank volstaan met een opgave van bewijsmiddelen als bedoeld in artikel 359, derde lid van het Wetboek van Strafvordering.

Gelet op de te beantwoorden vraag of verdachte de opzet op de ten laste gelegde feiten heeft gehad, zal de rechtbank hieronder nog een nadere bewijsoverweging met betrekking tot de opzet opnemen.

De rechtbank heeft bij de beoordeling acht geslagen op de volgende bewijsmiddelen:

Feit 1

- het proces-verbaal ter terechtzitting van 3 april 2012, inhoudende de bekennende verklaring van verdachte;

- proces-verbaal verhoor van een verdachte [medeverdachte]) (V01-01, V01-02)

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([getuige 1]) (G04-01)

[vraagouder 3]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 6], d.d. 24 maart 2008 (D-070f);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2007" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 juli 2007 is ingevuld (D-070c);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2008" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 januari 2008 is ingevuld (D-070d);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 3]) (G15-01);

[vraagouder 4]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 7], d.d. 22 september 2008 (D-072d);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2008" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 mei 2008 is ingevuld (D-072k);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 4]) (G08-01);

[vraagouder 5]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 2], d.d. 13 maart 2008 (D-073i);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2007" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 april 2007 is ingevuld (D-073l);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 5]) (G10-01)

[vraagouder 6]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 8], d.d. 12 januari 2009 (D-074c);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2008" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 januari 2008 is ingevuld (D-074d);

- proces-verbaal verhoor van een verdachte ([vraagouder 6]) (V03-01);

[vraagouder 7]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 3], d.d. 23 november 2009 (D-075i);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2009" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 januari 2009 is ingevuld (D-075g);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 7]) (G07-01)

[vraagouder 8]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 9], d.d. 2 december 2009 (D-076f);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2009" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 januari 2009 is ingevuld (D-076e);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 8]) (G12-01);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([getuige 3]) (G13-01);

[vraagouder 9]

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 1], d.d. 6 november 2009 (D-077j);

- geschrift "Aanvraag of wijziging kinderopvangtoeslag 2009" waarop als ingangsdatum voor de kinderopvangtoeslag 1 januari 2009 is ingevuld (D-077i);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 9]) (G11-01).

Feit 2, primair

- het proces-verbaal ter terechtzitting van 3 april 2012, inhoudende de bekennende verklaring van verdachte;

- proces-verbaal verhoor van een verdachte [medeverdachte]) (V01-01, V01-02)

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([getuige 1]) (G04-01)

A.

[vraagouder 7]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 7] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-075c);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 7]) (G07-01);

[vraagouder 8]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 8] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-076c);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 8]) (G12-01);

[vraagouder 6]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 6] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-074b);

- proces-verbaal verhoor van een verdachte ([vraagouder 6]) (V03-01);

[vraagouder 3]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 3] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-070h);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 3]) (G15-01);

[vraagouder 5]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 5] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-073b);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 5]) (G10-01);

B.

[vraagouder 9]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (gastouder) [gastouder 1] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-077d);

[vraagouder 5]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)", tussen partijen (gastouder) [gastouder 2] en (gastouderbureau) Kids2oma (D-073d);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 5]) (G10-01)

C.

[vraagouder 7]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 7] en (gastouder) [gastouder 3] (D-075d);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 7]) (G07-01);

[vraagouder 9]

- geschrift "Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)", tussen partijen (vraagouder) [vraagouder 9] en (gastouder) [gastouder 1] (D-077c);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 9]) (G11-01);

Feit 3

- het proces-verbaal ter terechtzitting van 3 april 2012, inhoudende de bekennende verklaring van verdachte;

- proces-verbaal verhoor van een verdachte [medeverdachte]) (V01-01, V01-02)

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([getuige 1]) (G04-01)

[vraagouder 5]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2008 opvangkosten", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 5] en (gastouder) [gastouder 2] (D-073m);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 5]) (G10-01);

[vraagouder 3]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2008", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 3] en (gastouder) [gastouder 6] (D-070n);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 3]) (G15-01);

[vraagouder 4]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2008 opvangkosten", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 4] en (gastouder) [gastouder 7] (D-072l);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 4]) (G08-01);

[vraagouder 6]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2009 opvangkosten", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 6] (D-074k);

- geschrift "Kids2oma Factuur 2009 bureaukosten", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 6] (D-074m);

- proces-verbaal verhoor van een verdachte ([vraagouder 6]) (V03-01);

[vraagouder 9]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2009 bureau/gastouderopvang", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 9] en (gastouder) [gastouder 1] (D-077k);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 9]) (G11-01);

[vraagouder 7]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2009 bureau/gastouderopvang", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 7] en (gastouder) [gastouder 3] (D-075m);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 7]) (G07-01);

[vraagouder 8]

- geschrift "Kids2oma Factuur 2009 bureau/gastouderopvang", op naam van Kids2oma en gericht aan (vraagouder) [vraagouder 8] en (gastouder) [gastouder 9] (D-076l);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([vraagouder 8]) (G12-01);

- proces-verbaal verhoor van een getuige ([getuige 3]) (G13-01);

Feit 4

- het proces-verbaal ter terechtzitting van 3 april 2012, inhoudende de bekennende verklaring van verdachte;

- proces-verbaal verhoor van een verdachte ([vraagouder 6]) (V03-01);

- geschrift "Verklaring Omtrent Gedrag" afgegeven aan (gastouder) [gastouder 8] (D-074p)

Opzet

De verdachte heeft aangevoerd dat hij geen opzet heeft gehad op de ten laste gelegde feiten. Zo was het voor verdachte niet duidelijk dat er voorwaarden aan het met terugwerkende kracht aanvragen van kinderopvangtoeslag verbonden waren.

De rechtbank stelt voorop dat nu verdachte zich als intermediair (te weten: werknemer van gastouderbureau Kids2oma) als ter zake deskundige heeft gepresenteerd, waardoor van hem ook verwacht mocht worden dat hij op de hoogte was van de betreffende regelgeving omtrent de kinderopvangtoeslag.

Daar komt nog bij dat verdachte bij de Belastingdienst/Fiod en ter terechtzitting over de werkwijze bij Kids2oma heeft verklaard dat hij van [medeverdachte] een bankafschrift kreeg, dat hij de periode op het bankafschrift moest overnemen, dat hij hierbij in het begin een vervelend gevoel kreeg, maar dat "het na enige tijd ingeworteld was en een beetje normaal werd".

Gelet op de omstandigheid dat:

- verdachte als (vertegenwoordiger van een) intermediair op de hoogte behoorde te zijn van de voorwaarden die verbonden waren aan het met terugwerkende kracht aanvragen van de kinderopvangtoeslag;

- verdachte zelf heeft aangegeven dat hij wist dat er vanaf een onjuiste (immers te vroege) datum bureaukosten werden berekend en dat Kids2oma hieruit voordeel verkreeg; en

- verdachte heeft verklaard dat hij bij deze handelswijze een vervelend gevoel had;

- verdachte bij de Belastingdienst/FIOD heeft verklaard dat hij aanvankelijk samen met [medeverdachte] binnen Kids2oma alle voorkomende administratieve werkzaamheden verrichtte en dat hij in het beleid van Kids2oma, te weten het met terugwerkende kracht inschrijven van de vraag- en gastouders en het met terugwerkende kracht aanvragen van kinderopvangtoeslag zonder dat de vraagouder aan de voorwaarden voldeed, in opdracht van [medeverdachte] ook aan alle andere medewerkers van Kids2oma heeft doorgegeven en dat hij vanaf augustus 2009 eigenlijk de feitelijke leiding heeft gehad binnen Kids2oma;

maakt dat de rechtbank van oordeel is dat verdachte wel degelijk opzet op de ten laste gelegde feiten heeft gehad en daarmee welbewust het oogmerk heeft gehad op de bedriegende gedragingen.

3.5 De bewezenverklaring

De rechtbank verklaart bewezen dat:

1.

hij (al dan niet handelend onder (de naam) (eenmanszaak) Kids2oma) op tijdstippen in de periode van 1 december 2007 tot en met 29 november 2010 te Zoetermeer, tezamen en in vereniging met een ander, (telkens) met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Belastingdienst en de Staat der Nederlanden, heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen (totaal euro 1.553.480 (bijlage D/085)), te weten tegemoetkomingen in het kader van kinderopvangtoeslag, hebbende hij, verdachte, en zijn mededader (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid gepresenteerd en voorgedaan aan de hand van en/of door (digitale) verzending en/of toezending, en het doen verzenden en/of doen toekomen, aan de Belastingdienst (Toeslagen) van digitale formulieren "Aanvragen Kinderopvangtoeslag" (onder meer) ten name van

(D/070c) [vraagouder 3] (2007) [sofinummer] en

(D/070d) [vraagouder 3] (2008) [sofinummer] en

(D/073l) [vraagouder 5] [sofinummer] en

(D/074d) [vraagouder 6] [sofinummer] en

(D/075g) [vraagouder 7] [sofinummer] en

(D/076e) [vraagouder 8] [sofinummer] en

(D/077i) [vraagouder 9] [sofinummer]

dat die aanvragers -al dan niet met terugwerkende kracht- aanspraak en/of recht hadden op kinderopvangtoeslag en/of dat aan de voorwaarden en/of eisen wordt/werd en/of zal worden voldaan om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in het kader van Kinderopvangtoeslag,

bestaande die eisen en/of voorwaarden met betrekking tot de Kinderopvangtoeslag (onder meer) hierin dat

- de gastouder(s) in het bezit was/waren van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, als bedoeld in artikel 50 van de Wet kinderopvan g en /of

- gastouderopvang had plaatsgevonden en/of plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau als bedoeld in artikel 5 Wet Kinderopvan g, en /of

- de betreffende Kinderopvang geschiedt/geschiedde op basis van een ((reeds) opgestelde en/of getekende) schriftelijke overeenkomst tussen de houder en de ouder als bedoeld in artikel 52 van de Wet kinderopvan g en /of

- de vraagouder(s) zelf steeds een eigen bijdrage moet(en) voldoen aan de gastouder (artikel 5 en/of 7 van de Wet kinderopvan g jo. Artikel 8 Besluit tegemoetkoming kosten kinderopvang en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang ),

en

door vermelding op die formulieren "Aanvraag kinderopvangtoeslag" van een onjuiste ingangsdatum kinderopvangtoeslag (in werkelijkheid werd telkens ten onrechte met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aangevraagd),

waardoor telkens de Belastingdienst en de Staat der Nederlanden werden bewogen tot de afgifte van bovenbedoelde geldbedragen;

2, primair

hij op tijdstippen in de periode van 1 december 2007 tot en met 31 december 2009 te Zoetermeer en Den Haag en Amsterdam en Diemen en Rijswijk en Rotterdam en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen,

A.

(een) Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB), waaronder

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 7]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-075c) en

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 8]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-076c) en

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 6]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-074b) en

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 3]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-070h) en

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 5]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-073b) en

B.

(een) Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB), waaronder

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Gastouder (GO) [gastouder 1]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-077d) en

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Gastouder (GO) en Gastouderbureau (GOB)

partijen Gastouder (GO) [gastouder 2]

Gastouderbureau (GOB) Kids2oma

(bijlage D-073d) en

C.

(een) Overeenkomst(en) voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder

(GO), waaronder

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 7]

Gastouder (GO) [gastouder 3]

(bijlage D-075d) en

een Overeenkomst voor kinderopvang tussen Vraagouder (VO) en Gastouder (GO)

partijen Vraagouder (VO) [vraagouder 9]

Gastouder (GO) [gastouder 1]

(bijlage D-077c)

zijnde telkens geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of valselijk heeft doen en/of laten opmaken door (een) ander(en), immers heeft hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) telkens valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- telkens die overeenkomsten geantedateerd en/of telkens op/in die overeenkomsten een onjuiste (geantedateerde) datum van ondertekening en/of van sluiting van de overeenkomst en/of een onjuiste ingangsdatum opvang

(immers ving de kinderopvang en/of gastouderopvang op een later tijdstip aan en/of vond de begeleiding door het gastouderbureau Kids2oma op een later tijdstip aan en/of werden die overeenkomsten op een later tijdstip gesloten en/of ondertekend)

vermeld en/of geschreven en/of opgenomen, en/of doen vermelden en/of schrijven en/of opnemen, zulks telkens met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken;

3.

hij (al dan niet handelend onder (de naam) (eenmanszaak) Kids2oma) op tijdstippen in de periode van 1 december 2007 tot en met 29 november 2010 te Zoetermeer, tezamen en in vereniging met een ander, meermalen, telkens geschriften (bedrijfsadministratie) die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen telkens opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of valselijk heeft doen opmaken, hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader toen daar telkens opzettelijk in de bedrijfsadministratie van de eenmanszaak Kids2oma, zijnde telkens een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, telkens valse facturen op naam van Kids2oma betreffende

opvangkosten en/of bureaukosten (waaronder)

- een valse factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) [vraagouder 5]

gedateerd 11 april 2008 factuurnr 2007112-0408-B/G

Periode april - december 2007

totaal opbrengsten gastouder 6.306,48

(bijlage D-073m) en

- een valse factuur op naam van Kids2oma

gericht aan Mw. [vraagouder 3]

gedateerd 16 december 2008 factuurnr 2008013-1308-B/G

Periode juli - december 2007

saldo 6.034,00

(bijlage D-070n) en

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) Mw. [vraagouder 4]

gedateerd 20 oktober 2008 factuurnr 200874-1108-B/G

Periode mei - november 2008

totaal opbrengsten gastouder 4.379,55

(bijlage D-072l) en

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan Mw. [vraagouder 6]

gedateerd 22 juni 2009 factuurnr 200891-0109-B

Periode januari - december 2008

totaal te betalen 7.800,00

(bijlage D-074k) en

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan Mw. [vraagouder 6]

gedateerd 22 juni 2009 factuurnr 200891-0209-B

Periode januari - juli 2009

totaal te betalen 5.600,00

(bijlage D-074m) en

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) Dhr. [vraagouder 9]

gedateerd 19 november 2009 factuurnr 2009113-0109-B/G

Periode januari - december 2009

totaal aan gastouder te betalen 16.528,80

(bijlage D-077k) en

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) Mw. [vraagouder 7]

gedateerd 7 december 2009 factuurnr 2009127-0109-B/G

Periode januari - december 2009

gastouder bruto opbrengst incl. eigen bijdrage van 2294 8.264,40

(bijlage D-075m) en

- een valse en/of vervalste factuur op naam van Kids2oma

gericht aan (Vraagouder) mevrouw [vraagouder 8]

gedateerd 9 december 2009 factuurnr 2009129-0109-B/G

Periode januari - december 2009

totaal aan gastouder te voldoen 12.629,40

(bijlage D-076l)

opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, bestaande die valsheid telkens hierin -zakelijk weergegeven- dat telkens valselijk in strijd met de waarheid op/in die facturen bureaukosten en/of (kinder)opvangkosten was/waren vermeld en/of opgenomen en/of werd(en) gedeclareerd, terwijl in werkelijkheid in (een of meer van (gedeelten van) de periode(s)/maand(en) waarop die factu(u)r(en) betrekking hadden

- door en/of namens en/of in opdracht van (het gastouderbureau) Kids2oma en/of hem, verdachte, voor de in/op facturen genoemde personen en/of de personen aan wie die facturen was/waren gericht geen werkzaamheden in het kader van gastouderopvang waren verricht en/of geen gastouderopvang tot stand was gebracht en begeleid; en/of

- ten behoeve van de in/op die facturen genoemde personen/vraagouder(s) geen gastouderopvang had plaatsgevonden door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau als bedoeld in artikel 5 Wet Kinderopvan g; en /of

- die ((vraag)ouder(s)) [vraagouder 5] en/of [vraagouder 3] en/of [vraagouder 4] en/of [vraagouder 6] en/of V.K. [vraagouder 9] en/of [vraagouder 7] en/of [vraagouder 8] geen aanspraak had(den) op een kinderopvangtoeslag;

zulks telkens met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken;

4.

hij in de periode van 12 januari 2009 tot en met 13 september 2009, in Nederland, een Verklaring Omtrent het Gedrag gericht aan mevrouw [gastouder 8] (bijlage D-074p), zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, heeft vervalst, immers heeft verdachte toen en daar valselijk in strijd met de waarheid -zakelijk weergegeven- op die Verklaring Omtrent het Gedrag het jaartal 2009 veranderd in 2008, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken.

4. De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5. De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6. De strafoplegging

6.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ten aanzien van het onder 1, 2 primair, 3 en 4 primair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 240 uren, subsidiair 120 dagen hechtenis.

6.2 Het standpunt van verdachte

Verdachte heeft verzocht om vrijspraak van alle ten laste gelegde feiten.

6.3 Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft gedurende een periode van bijna drie jaar de Belastingdienst opgelicht door op onrechtmatige wijze met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen en te ontvangen. Hiertoe heeft hij valse aanvragen ingediend en heeft hij valse facturen opgemaakt of doen opmaken.

Verdachte heeft als leidinggevende van gastouderbureau Kids2oma onder meer de werknemers van dat gastouderbureau geïnstrueerd valse facturen op te stellen door een andere periode op de factuur te vermelden en bureaukosten te factureren voor een periode waarin geen werkzaamheden door Kids2oma verricht waren.

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij middels het gastouderbureau als intermediair naar buiten trad als een persoon met kennis van zaken om vervolgens op grove wijze misbruik te maken van het vertrouwen van de bij hem ingeschreven vraag- en gastouders. Volgens de verklaringen in het dossier stuurde verdachte met enige regelmaat bij vraagouders actief aan op het aanvragen van kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht, zonder hen daarbij op de hoogte te stellen van de daaraan verbonden voorwaarden.

Verdachte heeft verklaard dat hij de vraagouders de kinderopvangtoeslag liet aanvragen omdat dit in het voordeel van de vraagouders, gastouders en maar vooral ook in het voordeel van het gastouderbureau Kids2oma was. Verdachte heeft alleen gedacht aan zijn eigen gewin - verdachte werkte immers als zelfstandige binnen het gastouderbureau - en heeft de Belastingdienst en de vraagouders ernstig benadeeld. De vraagouders zijn immers de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, waardoor de Belastingdienst bij hen de ten onrechte uitbetaalde bedragen zal (kunnen) terugvragen en niet bij verdachte.

Gelet op de justitiële documentatie betreffende verdachte d.d. 9 februari 2012 is aan verdachte in 1994 een transactie opgelegd in verband met valsheid in geschrift.

Voorts zal de rechtbank er bij de strafoplegging rekening mee houden dat er sprake is van een meerdaadse samenloop in de zin van artikel 57 van het Wetboek van Strafrecht.

Gelet op de ernst van de feiten, de berekende en stelselmatige wijze waarop verdachte gehandeld heeft, ziet de rechtbank echter geen ruimte voor een lichtere straf dan de geëiste maximale werkstraf.

7. De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 47, 57, 225, 326 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

8. De beslissing

De rechtbank,

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij dagvaarding onder 1, 2 primair, 3 en 4 primair tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezen verklaarde uitmaakt:

ten aanzien van feit 1:

medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd

ten aanzien van feit 2, primair en 3:

medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd

ten aanzien van feit 4, primair:

valsheid in geschrift

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

een taakstraf, bestaande uit een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid, voor de tijd van 240 (tweehonderdenveertig) UREN;

beveelt, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de tijd van 120 (honderdentwintig) DAGEN.

Dit vonnis is gewezen door

mr. Keltjens, voorzitter,

mrs. Groenendijk en Schotte, rechters,

in tegenwoordigheid van mr. Glansbeek, griffier,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 april 2012


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature