< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

verzoek om een voorlopige voorziening

Verweerder heeft verzoekers een aanwijzing op grond van artikel 6 van de Wet openbare manifestaties gegeven, waarbij toepassing is gegeven aan het Protocol Haagse Winterregeling 2011/2012 (hierna: de Winterregeling). Verzoekers is medegedeeld dat zij het Occupykamp aan het Malieveld te Den Haag met ingang van 29 januari 2012 tussen 17.00 uur en 08.00 uur dienen op te breken.

Op 29 januari 2012 heeft verweerder de voorzieningenrechter desgevraagd telefonisch medegedeeld dat de politie is opgedragen voornoemde aanwijzing uit te voeren en dat geen schriftelijke beslissing is genomen.

Aangezien met betrekking tot de hier aan de orde zijnde handelingen, welke een operationele beslissing betreffen, geen op schrift gestelde beslissing van verweerder bestaat, kan gelet op de in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb neergelegde eis van schriftelijkheid niet worden geconcludeerd dat in zoverre sprake is van een besluit in de zin van de Awb.

UitspraakVOORZIENINGENRECHTER VAN DE RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector bestuursrecht

zaaknummer: AWB 12/734 BESLU

uitspraak ingevolge artikel 8:83 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op het verzoek om voorlopige voorziening van

[A],

[B],

[C] en

het samenwerkingsverband Occupy Den Haag, verzoekers

(gemachtigde mr. M.A.R. Schuckink Kool),

ter zake van de gestelde aanwijzing van de burgemeester van de gemeente Den Haag, verweerder, van 29 januari 2012 om het Occupykamp aan het Malieveld te Den Haag met ingang van 29 januari 2012 tussen 17.00 uur en 08.00 uur op te breken.

Verzoekers hebben hiertegen bij brief van 29 januari 2012 bij verweerder bezwaar gemaakt. Voorts hebben zij de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Overwegingen

1 Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Awb kan, indien tegen een besluit bij de rechtbank beroep is ingesteld, dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de rechtbank, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Artikel 8:83, derde lid, van de Awb bepaalt dat de voorzieningenrechter uitspraak kan doen zonder dat partijen worden uitgenodigd om op een zitting te verschijnen, indien hij kennelijk onbevoegd is of het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk gegrond is.

De voorzieningenrechter ziet aanleiding om van deze bevoegdheid gebruik te maken.

2 Op 28 januari 2012 is op de website van Omroep West gepubliceerd dat de betogers van Occupy op het Malieveld in Den Haag op zondag 29 januari 2012 hun kamp moeten opbreken omdat de winterregeling voor zwervers van kracht wordt.

Op 29 januari 2012 heeft verweerder verzoekers een aanwijzing op grond van artikel 6 van de Wet openbare manifestaties gegeven, waarbij toepassing is gegeven aan het Protocol Haagse Winterregeling 2011/2012 (hierna: de Winterregeling). De Winterregeling wordt van kracht als het vijf dagen aaneengesloten 0 graden Celsius of lager is, of als er een weersverwachting is die niet hieraan voldoet maar die ook ontoelaatbare gezondheids-risico's voor daklozen met zich meebrengt. Met de Winterregeling worden de bestaande voorzieningen opgeschaald om bij dergelijke weersomstandigheden overnachtingen, bijvoorbeeld door daklozen, in de buitenlucht te voorkomen.

Verzoekers is medegedeeld dat zij het Occupykamp aan het Malieveld te Den Haag met ingang van 29 januari 2012 tussen 17.00 uur en 08.00 uur dienen op te breken.

Op 29 januari 2012 heeft verweerder de voorzieningenrechter desgevraagd telefonisch medegedeeld dat de politie is opgedragen voornoemde aanwijzing uit te voeren en dat geen schriftelijke beslissing is genomen.

3 Ingevolge artikel 1:3, eerste lid, van de Awb wordt onder een besluit verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

4 Aangezien met betrekking tot de hier aan de orde zijnde handelingen, welke een operationele beslissing betreffen, geen op schrift gestelde beslissing van verweerder bestaat, kan gelet op de in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb neergelegde eis van schriftelijkheid niet worden geconcludeerd dat in zoverre sprake is van een besluit in de zin van de Awb. Evenmin is sprake van een met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een besluit. De voorzieningenrechter verwijst in dit kader naar de uitspraak van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 16 oktober 2009, LJN BK1052.

5 Het bezwaar zal naar verwachting niet-ontvankelijk worden verklaard.

Het rechtsmiddel van bezwaar staat, gelet op rechtsoverweging 4, thans niet open voor verzoekers. Verzoekers kunnen zich desgewenst wenden tot de civiele rechter.

6 Het verzoek om een voorlopige voorziening is kennelijk niet-ontvankelijk.

7 De voorzieningenrechter zal in het dictum bepalen op welke wijze verzoekers het verschuldigde griffierecht dienen te voldoen.

8 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage

1 verklaart het verzoek om een voorlopige voorziening niet ontvankelijk;

2 bepaalt dat verzoekers het verschuldigde griffierecht, te weten € 156,-- (1x), binnen twee weken na verzending van deze uitspraak dienen te voldoen op rekeningnummer [rekeningnummer] ([bank]) t.n.v. de rechtbank 's-Gravenhage, onder vermelding van het registratienummer van deze zaak.

Deze uitspraak is gedaan door mr. mr. A.H. Bergman, rechter, in aanwezigheid van

A.J. Faasse-van Rossum, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op

29 januari 2012.

Afschrift verzonden aan partijen op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak kan geen hoger beroep worden ingesteld.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde jurisprudentie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature