E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ9985
LJN BQ9985, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 10/21064

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is van oordeel dat eiser niet kan worden gevolgd in zijn stelling dat het inburgeringsvereiste in strijd is met de in het nationale en internationale recht neergelegde algemene discriminatieverboden. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat voor het gemaakte onderscheid een redelijke een objectieve rechtvaardigheidsgrond bestaat. De rechtbank is voorts van oordeel dat de regeling geschikt is om de verwezenlijking van deze gerechtvaardigde doelstelling te verzekeren en niet verder gaat dan nodig is ter verwezenlijking van deze doelstelling. De rechtbank verwijst daarbij naar de Memorie van Toelichting betreffende de Regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering), Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 308, nr. 3. Uit het voorgaande kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat met de in het kader van de inburgeringsplicht getroffen maatregelen de verwezenlijking wordt gewaarborgd van het nagestreefde doel, namelijk het overbruggen van achterstanden bij de integratie van minderheden, het voorkómen dat nieuwe achterstanden ontstaan en het bevorderen van de sociale cohesie van de samenleving. Het opleggen van de verplichting om bewijzen van voldoende kennis van de Nederlandse taal in de vorm van diploma’s te overleggen, acht de rechtbank een geschikt en proportioneel middel om de doelstelling te verwezenlijken. Uit de memorie van toelichting volgt dat het stellen van deze eis geschiedt met het oog op een afstemming van de inburgeringsplicht op de behoefte van, onder meer, eiser. De rechtbank is van oordeel dat deze maatregelen geschikt en noodzakelijk zijn om het hierboven geschetste doel te bereiken en dat de maatregelen niet verder gaan dan nodig.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie