E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP9719
LJN BP9719, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11/8302

Inhoudsindicatie:

Om de doelstellingen van de Richtlijn 2008/115/EG (de Terugkeerrichtlijn, hierna: Tri) niet te frustreren, dient artikel 59 van de Vw 2000 zoveel mogelijk richtlijnconform te worden uitgelegd. Gelet op dit toetsingskader beziet de rechtbank thans of de ongewenstverklaring en de strafrechtelijke antecedenten van eiser de maatregel van bewaring kunnen dragen, in die zin dat deze voldoende aansluiten bij de tekst en de doelstellingen van de Tri. Uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen van 30 november 2009, C-357/09, JV 2010/30 (Kadzoev), valt af te leiden dat een ongewenstverklaring en strafrechtelijke antecedenten op zichzelf niet (langer) aan een maatregel van bewaring ten grondslag mogen worden gelegd.

Verweerder stelt zich evenwel op het standpunt dat de Tri niet kan worden toegepast op eiser en dat de resterende gronden de maatregel van bewaring mitsdien wel schragen. Daartoe heeft verweerder aangevoerd dat hij gebruik heeft gemaakt van de facultatieve bepaling van artikel 2, tweede lid, van de Tri , waarin is bepaald dat bepaalde groepen vreemdelingen van de toepasselijkheid van de Tri kunnen worden uitgesloten (Mededeling implementatie Richtlijn 2008/115/EG over normen en procedures voor terugkeer onderdanen van derde landen, Staatscourant 2011 nr. 4082, 10 maart 2011).

De rechtbank stelt vast dat de Tri tot op heden niet in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. Ook vorengenoemde mededeling in de Staatscourant voorziet niet in een (partiële) implementatie van de Tri. Zolang de Tri niet in de Nederlandse regelgeving is geïmplementeerd, kan verweerder geen gebruik maken van de bevoegdheid die artikel 2, tweede lid, van de Tri hem beoogt te geven. Verweerder heeft mitsdien geen bevoegdheid gehad om eiser uit te sluiten van de werking van de Tri.

Nu de bewaring van eiser enkel is gebaseerd op invalide gronden “ongewenstverklaring” en “strafrechtelijke antecedenten”, is deze van meet af aan onrechtmatig geweest. Het beroep zal daarom gegrond worden verklaard. De rechtbank zal met onmiddellijke ingang de opheffing van de bewaring bevelen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie