E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2010:BP5605
LJN BP5605, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 10-2051

Inhoudsindicatie:

Eerwaak. Irak. De rechtbank is van oordeel dat stelt vast dat in het onderhavige geval geen sprake is van de situatie waarin aan een asielzoeker die een geloofwaardig asielrelaas heeft, wordt tegengeworpen dat hij geen bescherming in eigen land heeft gezocht. Eisers asielrelaas is door verweerder immers niet aannemelijk geacht. In dit geval werpt verweerder het niet zoeken van die bescherming bij de eigen stam of familie tegen teneinde te onderbouwen dát het asielrelaas ongeloofwaardig is. In hetzelfde verband is eiser tegengeworpen dat hij niet meer moeite heeft gedaan om de politie te bewegen tot actie over te gaan. Niettemin is de rechtbank van oordeel dat eiser met recht aanvoert, dat ook bij tegenwerping van het niet zoeken van bescherming – althans het niet verder aandringen op bescherming – in dit (geloofwaardigheids)verband, te gelden heeft dat verweerder die tegenwerping niet kan doen zonder eerst te onderzoeken of in het desbetreffende land in het algemeen bescherming wordt geboden. In die zin vindt de vaste jurisprudentie ten aanzien van het beschermingsvraagstuk bij een geloofwaardig asielrelaas (zie onder andere de uitspraken van de Afdeling van 5 augustus 2008, LJN: BD9606 en van 12 februari 2010, LJN: BL4567) ook in dit verband toepassing.

De rechtbank oordeelt, marginaal toetsend, dat verweerder zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het asielrelaas van eiser positieve overtuigingskracht ontbeert. Wanneer de door verweerder genoemde argumenten in onderlinge samenhang worden bezien, valt, gelet op hetgeen daaromtrent door de rechtbank is overwogen, in redelijkheid niet in te zien waarom eisers asielrelaas door verweerder ongeloofwaardig wordt geacht.

Volgt vernietiging van het bestreden besluit en de opdracht tot het nemen van een nieuw besluit.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie