E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO9054
LJN BO9054, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 10/38382 VRONTN

Inhoudsindicatie:

Eiser is na grensoverschrijding staandegehouden in het kader van een MTV-cotnrole. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijke MTV-controle niet valt onder de definities van artikel 2, aanhef en onder 9, 10 en 11, van de Schengengrenscode. Daartoe overweegt de rechtbank dat een MTV-controle blijkens paragraaf A3/2.4 van de Vc 2000 plaatsvindt in het kader van toezicht gericht op het in een zo vroeg mogelijk stadium tegengaan van illegaal verblijf, al dan niet in georganiseerd verband, en tevens is gericht op preventie en ontmoediging van toekomstige illegale immigratie. De MTV-controle heeft dus een ander doel dan het grenstoezicht, de grenscontroles en de grensbewaking zoals gedefinieerd in de Schengengrenscode. Bovendien is van belang dat de MTV-controle niet uitsluitend plaatsvindt wegens de voorgenomen of daadwerkelijke grensoverschrijding, maar wordt verricht omdat uit ervaring is gebleken dat op de betreffende locatie regelmatig illegale immigratie plaatsvindt, zoals ook in het proces-verbaal van staandehouding is vermeld. Het controlebeleid is aldus – zoals blijkt uit paragraaf A3/2.4 van de Vc 2000 – afgestemd op algemene informatie en aanwijzingen over de mate waarin op een bepaalde route sprake is van illegale immigratie. Gelet op dit alles bestaat geen grond voor het oordeel dat de MTV-controle strijd oplevert met artikel 20 en 21 van de Schengengrenscode. Voor wat betreft artikel 21 komt daar nog bij dat de wijze waarop de MTV- controle wordt gepland en uitgevoerd duidelijk verschilt van de controles van personen aan de buitengrenzen, aangezien de MTV-controle steekproefsgewijs plaatsvindt. In de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 juni 2010 in de zaken Melki en Abdeli tegen Frankrijk ziet de rechtbank geen aanleiding voor een ander oordeel, aangezien voldoende is gewaarborgd dat de feitelijke uitoefening van de MTV-controlebevoegdheid niet hetzelfde effect heeft als grenscontroles.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie