E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO3628
LJN BO3628, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 10-1215

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen niet tijdig beslissen na intrekking besluit op asielaanvraag. De rechtbank bepaalt met toepassing van artikel 8:55d, derde lid, van de Awb dat verweerder binnen acht weken na de dag waarop deze uitspraak wordt verzonden op de asielaanvraag van eiser beslist. Verweerder heeft onweersproken aangevoerd dat bij een eventuele afwijzing van de asielaanvraag van eiser een nieuw voornemen moet worden uitgebracht. De rechtbank is van oordeel dat voor het uitbrengen van een nieuw voornemen twee weken redelijkerwijs toereikend moeten zijn. Bijzondere omstandigheden zijn door verweerder niet gesteld, terwijl drukke werkzaamheden bij verweerder als gevolg van de algemene asielprocedure geen rechtvaardiging vormen voor een langere termijn dan bedoelde twee weken. Voorts bedraagt de termijn waarbinnen de vreemdeling zijn zienswijze schriftelijk naar voren brengt ingevolge artikel 3.116, tweede lid, aanhef en onder a, van het Vreemdelingenbesluit 2000 vier weken. Ten slotte acht de rechtbank uit een oogpunt van zorgvuldige besluitvorming van belang dat verweerder twee weken de tijd krijgt om met in achtneming van die zienswijze een besluit te nemen op de asielaanvraag.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie