E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2010:BN7328
LJN BN7328, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/25877 en AWB 07/25877

Inhoudsindicatie:

Besluit 1/80 / standstill bepaling / zoekjaar / afschaffing tussentijdse versoepeling vormt nieuwe beperking

Vaststaat dat eiseres eerst in het bestreden besluit is tegengeworpen dat voor de arbeid die zij wenst te verrichten prioriteitgenietend aanbod aanwezig is. Door eiseres niet in de gelegenheid te stellen op de gewijzigde motivering te reageren, heeft verweerder bij de voorbereiding van het bestreden besluit niet de nodige kennis vergaart omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen, hetgeen in strijd is met artikel 3:2 van de Awb . Het beroep is reeds hierom gegrond. De rechtbank zal hierna evenwel bezien of de rechtsgevolgen van het te vernietigen besluit in stand kunnen blijven.

Eiseres kan geen geslaagd beroep doen op paragraaf B5/3.2.2 van de Vc 2000. De rechtbank is niet gebleken dat deze paragraaf tevens ziet op de vreemdeling die, zoals eiseres, meer dan drie jaar in het bezit zijn geweest van een verblijfsvergunning met daarop de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan’, maar die niet drie jaar arbeid heeft verricht waarvoor na toetsing aan het prioriteitgenietend aanbod een twv was afgegeven.

Op grond van het beleid neergelegd in paragraaf B1/2.3.1 van de Vc 1994 zou eiseres in aanmerking zijn gekomen voor een vergunning tot verblijf voor het zogeheten zoekjaar. Nu de rechtbank niet is gebleken dat deze beleidsregel al op 1 december 1980 gold is dus sprake van een tussentijdse versoepeling. Het afschaffen van een tussentijdse versoepeling dient als een nieuwe beperking in de zin van artikel 13 van Besluit 1 /80 te worden aangemerkt. Besluit 1/80 is immers gericht op een geleidelijke afschaffing van nationale belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers. Hiermee is niet in overeenstemming dat eerder gewonnen terrein weer wordt prijsgegeven. Het bestreden besluit is dus in strijd met artikel 13 van Besluit 1 /80. Om die reden ziet de rechtbank geen ruimte om de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten.

Als tweede beperking heeft eiseres de toets aan prioriteitgenietend aanbod genoemd die is ingevoerd met de inwerktreding van de Wet arbeid vreemdelingen op 1 januari 1995. Hoezeer ook om proceseconomische reden gewenst, komt de rechtbank aan een bespreking van deze beroepsgrond niet toe, nu onvoldoende is gebleken op welke wijze verweerder op 1 december 1980 de aanvraag om een verblijfsvergunning met als doel om hier te lande arbeid in loondienst te verrichten toetste.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie