E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2010:BN7326
LJN BN7326, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 05/54829

Inhoudsindicatie:

Besluit 1/80 / standstill bepaling / voortgezet verblijf / zoekjaar / afschaffing tussentijdse versoepelingen vormen nieuwe beperkingen

Voor zover moet worden aangenomen dat eiser ten overstaan van de Turkse rechter - om hem moverende redenen - een onjuiste datum van feitelijke verbreking van het huwelijk heeft doorgegeven, heeft verweerder zich op het standpunt kunnen stellen dat de consequentie van voornoemde handelswijze voor rekening en risico van eiser dient te komen. Verweerder heeft dan ook uit kunnen gaan van de in het Turkse echtscheidingsvonnis genoemde datum van 20 september 2003 als datum van feitelijke verbreking van het huwelijk.

Het huwelijk van eiser heeft meer dan drie jaar bestaan, maar hij is niet ten minste drie jaar in het bezit geweest van een verblijfsvergunning op grond van dat huwelijk. Op grond van het thans geldende beleid komt eiser dus niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning onder de beperking ‘voortgezet verblijf’. Eiser is voorafgaand aan de ontwrichting van zijn huwelijk ten minste één jaar in het bezit geweest van een verblijfsvergunning, zodat hij op grond van het toen geldende beleid wel in aanmerking zou zijn gekomen voor voortgezet verblijf. Deze op 1 februari 1983 in werking getreden beleidsregel dient als een tussentijdse versoepeling te worden aangemerkt.

Op 1 december 1983 is de beleidsregel in werking getreden dat de vreemdeling wiens huwelijk is verbroken in aanmerking komt voor voortgezet verblijf, indien hij voldoet aan de vereisten voor toelating voor een ander doel dan waarvoor hem verblijf werd toegestaan. Eiser heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de vereisten voor verlening van een verblijfsvergunning onder de beperking ‘arbeid in loondienst’. Daarmee kan de vraag of de afschaffing van de beleidsregel een nieuwe beperking in de zin van artikel 13 van Besluit 1 /80 oplevert, onbeantwoord blijven.

Op grond van het beleid neergelegd in paragraaf B1/2.3.1 van de Vc 1994 zou eiser in aanmerking zijn gekomen voor een vergunning tot verblijf voor het zogeheten zoekjaar. Deze beleidsregel behelst dus een eveneens tussentijdse versoepeling, nu niet is gebleken dat dit beleid reeds op 1 december 1980 gold.

Ook de afschaffing van een tussentijdse versoepeling dient als een beperking in de zin van artikel 13 van Besluit 1 /80 te worden aangemerkt. Besluit 1/80 is immers gericht op een geleidelijke afschaffing van nationale belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers. Hiermee is niet in overeenstemming dat eerder gewonnen terrein weer wordt prijsgegeven. Het bestreden besluit is in strijd met artikel 13 van Besluit 1 /80. Het beroep is derhalve gegrond, het bestreden besluit dient te worden vernietigd.

Zie in dit verband ook: LJN: BN7324, LJN: BN7328 en LJN: BN7330

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie