E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ3995
LJN BJ3995, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 08/32880

Inhoudsindicatie:

Aanvraag regulier / mvv-vereiste / BMA-advies / vergewisplicht

Volgens paragraaf B8/4.2.2. van de Vc 2000, wordt de medisch adviseur slechts om een gedeeltelijk advies gevraagd, indien de identiteit en nationaliteit van de vreemdeling onvoldoende vast is komen te staan. De medisch adviseur zal in deze gevallen geen advies worden gevraagd omtrent de vraag of medische behandeling mogelijk is in het herkomstland. De rechtbank acht dit beleid niet kennelijk onredelijk. Gelet op de omstandigheid dat eiseres heeft nagelaten nadere documenten of informatie te verstrekken omtrent haar gestelde identiteit/nationaliteit mocht verweerder zich beperken tot de vraag of eiseres in staat was om te reizen en kon een onderzoek naar eventuele behandelmogelijkheden in het herkomstland van eiseres achterwege worden gelaten. Blijkens het meest actuele advies van het Bureau Medische Advisering (hierna BMA) is eiseres in staat om te reizen onder de voorwaarden dat zij wordt begeleid door een psychiatrisch verpleegkundige en dat zij beschikking heeft over de haar voorgeschreven medicijnen. Gelet op het hiervoor weergegeven toetsingskader als genoemd in paragraaf B8/4.2.2 van de Vc 2000 in samenhang gelezen met het advies van de BMA-arts kan eiseres niet worden gevolgd in haar stelling dat verweerder heeft gehandeld in strijd met de vergewisplicht. De conclusie is dat verweerder terecht heeft geconcludeerd dat eiseres niet op grond van artikel 17, eerste lid, aanhef en onder c, van de Vw 2000 vrijgesteld behoeft te worden van het mvv-vereiste.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie