< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ingangsdatum vergunning / gemeenschapsonderdaan / geen procesbelang

Ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Vw 2000 wordt aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft als gemeenschapsonderdaan een document verschaft, waaruit het rechtmatig verblijf blijkt.

De afgifte van het document als bedoeld in artikel 9 van de Vw 2000 strekt naar het oordeel van de rechtbank louter tot bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland. Met het document is niets vastgesteld over de ingangsdatum van het rechtmatig verblijf van eisers in Nederland. Evenzeer geldt dat de bepaling in het bestreden besluit dat het document vijf jaar geldig is vanaf de datum van de aanvraag, slechts ziet op de geldigheid van het document zelf, waaruit het bewijs van rechtmatig verblijf blijkt.

Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat, nu eisers met hun beroep tegen de bestreden besluiten van 6 februari 2008 niet in een gunstigere positie kunnen geraken, de beroepen wegens het ontbreken van een voldoende actueel procesbelang, niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

UitspraakRECHTBANK ‘S-GRAVENHAGE

Vreemdelingenkamer

Nevenzittingsplaats Arnhem

Registratienummers: AWB 08/8057 en AWB 08/8058

Datum uitspraak: 11 augustus 2008

Uitspraak

Ingevolge artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 71 van de Vreemdelingenwet 2000 ( Vw 2000)

inzake

[eiseres],

geboren op [datum] 1974,

v-nummer [nummer],

nader te noemen: eiseres

[eiser],

geboren op [datum] 1997,

v-nummer [nummer],

allen van Bulgaarse nationaliteit,

nader te noemen: eiser,

gezamenlijk eisers,

gemachtigde mr. G.G.A.J. Adang,

tegen

de Staatssecretaris van Justitie,

Immigratie- en Naturalisatiedienst,

verweerder.

Het procesverloop

Op 5 juli 2007 hebben eisers een aanvraag gedaan tot afgifte van een document zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000 , waaruit het rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt.

Bij besluit van 7 januari 2008, verzonden op 11 januari 2008, heeft verweerder aan eiseres een verblijfsdocument afgegeven met als doel “verblijf als economisch niet-actief gemeenschapsonderdaan.” Bij brief van gelijke datum heeft verweerder ten aanzien van eiser aanvullende gegevens opgevraagd.

Eisers hebben op 11 januari 2008 bezwaar gemaakt tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag van eisers.

Verweerder heeft bij besluit van 6 februari 2008 het bezwaarschrift van eiseres gericht tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag gegrond verklaard en het verzoek van eiseres om vergoeding van de proceskosten toegewezen.

Bij afzonderlijk besluit van 6 februari 2008 heeft verweerder het bezwaarschrift van eiser tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag gegrond verklaard en het verzoek van eiser om vergoeding van de proceskosten toegewezen. Verweerder heeft bij dit besluit tevens aan eiser een verblijfsdocument afgegeven met als doel “gezinshereniging bij economisch niet-actief gemeenschapsonderdaan”.

Op 5 maart 2008 hebben eisers beroep ingesteld tegen deze besluiten.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken overgelegd en een verweerschrift ingediend.

De openbare behandeling van de beroepen heeft plaatsgevonden ter zitting van

17 juli 2008. Eisers zijn daarbij, na voorafgaand bericht, niet verschenen. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. L.H.M. Hanssen-Telman.

De beoordeling

1. Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 8:69 van de Awb , dient de rechtbank het bestreden besluit — de motivering waarop dit besluit berust daaronder begrepen — te toetsen aan de hand van de tegen dat besluit aangevoerde beroepsgronden.

2. Verweerder heeft zich in het bestreden besluit, voor zover hier van belang en samengevat, op het volgende standpunt gesteld. De bezwaarschriften van eisers worden gegrond verklaard, omdat verweerder niet binnen de wettelijke termijn beslist heeft op de aanvragen van eisers. Aan eiseres is reeds bij besluit van 7 januari 2008 een document verleend waaruit haar verblijfsrecht als onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie (hierna: EU-onderdaan) blijkt. Aan eiser is dit document afgegeven bij besluit van 6 februari 2008. Deze verblijfsdocumenten zijn afgegeven met ingang van 5 juli 2007, geldig tot 5 juli 2012. Ter zitting heeft de gemachtigde van verweerder zich op het standpunt gesteld dat eisers geen belang hebben bij hun beroep, omdat eisers hierdoor niet in een gunstigere positie kunnen komen te verkeren dan zij thans verkeren.

3. Eisers hebben in beroep aangevoerd dat verweerder ten onrechte is uitgegaan van 5 juli 2007 als ingangsdatum. Eisers stellen dat het verblijfsdocument een ingangsdatum dient te hebben vanaf het moment van de feitelijke datum van afgifte van het verblijfsdocument met een geldigheidsduur van vijf jaar. Dit zou blijken uit artikel 11, eerste lid, van de Richtlijn 2004 /38. Tevens voeren zij aan dat verweerder de proceskostenvergoeding onjuist heeft berekend.

4. De rechtbank overweegt als volgt.

5. De rechtbank stelt allereerst vast dat de gemachtigde van eisers bij brief van 11 april 2008 heeft medegedeeld dat eisers de grond dat verweerder bij de proceskostenvergoeding een onjuiste wegingsfactor heeft gehanteerd, niet langer handhaven.

6. De rechtbank zal vervolgens beoordelen of eisers belang hebben bij hun beroep. Daarvan is sprake indien eisers door het instellen van beroep in een materieel gunstiger positie kunnen komen te verkeren. Bij de beoordeling hiervan is het volgende van belang.

7. In artikel 8, aanhef en onder e, van de Vw 2000 , voor zover hier van belang, is bepaald dat de vreemdeling in Nederland uitsluitend rechtmatig verblijf heeft als gemeenschapsonderdaan zolang deze onderdaan verblijf houdt op grond van een regeling krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

8. Ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Vw 2000 wordt aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft op grond van – onder meer – artikel 8, onder e, van de Vw 2000 een document verschaft, waaruit het rechtmatig verblijf blijkt.

9. Artikel 8.17, eerste lid, aanhef en onder a, van het Vreemdelingenbesluit 2000 (verder: Vb 2000) bepaalt dat de vreemdeling, die de nationaliteit heeft van een staat die partij is bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en die in Nederland verblijft, duurzaam verblijfsrecht in Nederland heeft indien hij gedurende vijf jaar ononderbroken rechtmatig verblijf in Nederland heeft gehad.

10. Uit het vorenstaande volgt dat de afgifte van het document als bedoeld in artikel 9 van de Vw 2000 louter tot bewijs strekt van rechtmatig verblijf in Nederland. Met het document is niets vastgesteld over de ingangsdatum van het rechtmatig verblijf van eisers in Nederland. Evenzeer geldt dat de bepaling in het bestreden besluit dat het document vijf jaar geldig is vanaf de datum van de aanvraag slechts ziet op de geldigheid van het document als bewijs van rechtmatig verblijf, waarmee niets bepaald is over de duur van het rechtmatig verblijf van eisers voordat zij in het bezit waren van het verblijfsdocument.

11. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat, nu eisers met hun beroep tegen de bestreden besluiten van 6 februari 2008 niet in een gunstigere positie kunnen geraken, de beroepen wegens het ontbreken van een voldoende procesbelang, niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Er is voorts niet gebleken dan wel gesteld door eisers dat zij anderszins een voldoende actueel belang hebben bij hun beroepen.

12. De rechtbank zal de beroepen derhalve niet-ontvankelijk verklaren. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

De beslissing

De rechtbank verklaart de beroepen niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. drs. I.D. Jacobs, voorzitter, en mr. C. van Linschoten en mr. A.M. Overbeeke, rechters, en in het openbaar uitgesproken door de voorzitter op

11 augustus 2008 in tegenwoordigheid van mr. D.G. Wessels-Harmsen als griffier.

de griffier

de voorzitter


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature