U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:

Inhoudsindicatie:

Vervangende toestemming ex artikel 34 juncto 36 Paspoortwet.

UitspraakRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Enkelvoudige Kamer

Vervangende toestemming ex artikel 34 juncto 36 Paspoortwet

rekestnummer: FA RK 08-1790

zaaknummer: 306286

datum beschikking: 6 maart 2008

BESCHIKKING op het op 6 maart 2008 ingekomen verzoek van:

Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden (hierna: Bureau Jeugdzorg) ,

de gezinsvoogdij-instelling,

gevestigd te [...].

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

[de moeder],

de moeder,

wonende te [woonplaats], thans feitelijk verblijvende te [land],

procureur: mr. --;

en

[vader van minderjarige 1 en 2],

de vader van de minderjarigen [minderjarige 1] en [minderjarige 2] (hierna: de vader),

wonende te [woonplaats],

procureur: mr. --.

PROCEDURE

De rechtbank heeft kennis genomen van de stukken, waaronder het verzoekschrift.

BEOORDELING

Genoemde vader en moeder zijn de ouders van de minderjarige, [minderjarige 1], geboren op [datum] 1999 te [plaats], en de minderjarige, [minderjarige 2], geboren op [datum] 2003 te [plaats]. Genoemde moeder en [A], geen belanghebbende in deze procedure, zijn de ouders van de minderjarige, [minderjarige 3], geboren op [datum] 2006 te [plaats].

Bij beschikking van deze rechtbank d.d. 12 juni 2007 is de ondertoezichtstelling van de minderjarigen [minderjarige 1] en [minderjarige 2] van 15 juni 2007 tot 15 juni 2008 verlengd met behoud van Bureau Jeugdzorg, zijnde een stichting zoals bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg . Bij diezelfde beschikking is de aan Bureau Jeugdzorg verleende machtiging de minderjarigen [minderjarige 1] en [minderjarige 2] gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen verlengd van 15 juni 2007 tot 15 augustus 2007.

Bij beschikking van 14 augustus 2007 heeft deze rechtbank de aan Bureau Jeugdzorg verleende machtiging de minderjarigen [minderjarige 1] en [minderjarige 2] gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen van 15 augustus 2007 tot 15 juni 2008 verlengd, zijnde de duur van de ondertoezichtstelling.

Bij beschikking van 3 maart 2008 heeft deze rechtbank de minderjarige [minderjarige 3] van 3 maart 2008 tot 12 maart 2008 voorlopig onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg.

Bij diezelfde beschikking heeft de rechtbank Bureau Jeugdzorg gemachtigd de minderjarige [minderjarige 3] gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen in een voorziening voor crisisopvang van 3 maart 2008 tot 12 maart 2008.

Het verzoek strekt tot het verlenen van vervangende toestemming voor het aanvragen van een paspoort voor de minderjarigen, met uitvoerbaarverklaring bij voorraad. De moeder heeft de minderjarigen naar het buitenland meegenomen. In [land] is de moeder aangehouden. Haar is primair ontvoering en illegale vasthouding en subsidiair het weghalen van minderjarigen bij het (voogdelijk) gezag ten laste gelegd en zij zal aan Nederland worden uitgeleverd. De minderjarigen kunnen op [datum] 2008 onder begeleiding van medewerkers van Bureau Jeugdzorg naar Nederland afreizen. De minderjarigen dienen daarvoor over een eigen paspoort te beschikken. De moeder weigert daarvoor echter toestemming te geven, aldus Bureau Jeugdzorg.

De rechtbank overweegt als volgt.

Ingevolge artikel 34, eerste lid, van de Paspoortwet wordt bij een aanvraag door of ten behoeve van een minderjarige een verklaring van toestemming overgelegd van iedere persoon die het gezag uitoefent. Ingevolge artikel 36 van de Paspoortwet kan bij een aanvraag ten behoeve van een minderjarige die onder toezicht is gesteld en jonger is dan zestien jaar, indien één of beide personen die het gezag over de minderjarige uitoefenen weigeren een verklaring van toestemming als bedoeld in het eerste lid van artikel 34 van de Paspoortwet af te geven, deze verklaring op verzoek van Stichting Bureau Jeugdzorg worden vervangen door een verklaring van toestemming van de bevoegde rechter.

De rechtbank is bevoegd op grond van artikel 265 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 1:10, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek .

Voor zover de vader gezamenlijk met de moeder met het gezag over de minderjarigen [minderjarige 1] en [minderjarige 2] is belast en zijn toestemming voor het verkrijgen van een paspoort vereist zou zijn, stelt de rechtbank vast dat Bureau Jeugdzorg onomwonden heeft verklaard dat de vader een verklaring van toestemming heeft afgegeven aan de bevoegde instantie.

Uit de door Bureau Jeugdzorg overgelegde stukken leidt de rechtbank af dat de moeder alleen ten aanzien van de minderjarige [minderjarige 3] geen toestemming wenst te verlenen voor de afgifte van een paspoort, maar dat vervangende toestemming ook ten aanzien van de andere minderjarigen [minderjarige 1] en [minderjarige 2] dient te worden verkregen.

Voor zover de moeder toestemming wenst te verlenen voor het verkrijgen van een paspoort voor de minderjarigen [minderjarige 1] en [minderjarige 2], is de rechtbank uit de bijzondere omstandigheden van het geval genoegzaam gebleken dat het voor de moeder thans feitelijk onmogelijk is een daartoe strekkende verklaring te ondertekenen en aan de bevoegde instantie te verstrekken. Gelet hierop verstaat de rechtbank dat de moeder feitelijk niet bereid kan worden geacht haar toestemming te verlenen.

De rechtbank acht het in het belang van de minderjarigen noodzakelijk dat zij aanstonds over een Nederlands paspoort kunnen beschikken zodat zij naar Nederland kunnen afreizen. Derhalve zal met toepassing van artikel 800, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op grond van artikel 36 van de Paspoortwet een verklaring worden afgegeven ter vervanging van de voor afgifte van een geldig reisdocument vereiste verklaring van toestemming van de moeder.

De rechtbank zal derhalve als volgt beslissen.

De rechtbank overweegt ten overvloede dat de onderhavige beslissing betrekking heeft op de afgifte van reisdocumenten en niet op de uitvoerbaarheid van voornoemde beschikkingen van 14 augustus 2007 en 3 maart 2008.

BESLISSING

De rechtbank:

verleent toestemming - welke toestemming die van [de moeder], de moeder, vervangt - tot afgifte van een paspoort ten behoeve van de minderjarigen, [minderjarige 1], geboren op [datum] 1999 te [plaats], [minderjarige 2], geboren op [datum] 2003 te [plaats] en [minderjarige 3], geboren op [datum] 2006 te [plaats];

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Kramer, kinderrechter, bijgestaan door mr. L.F.A. Bos als griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 maart 2008.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature