E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB1970
LJN BB1970, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/22900

Inhoudsindicatie:

Beroep niet-tijdig / aanbod generaal pardon vergunning / WBV 2007/11

Eiser heeft op 9 januari 2001 een aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingediend. De aanvraag is bij besluit van 18 september 2001 afgewezen. Dit besluit is bij uitspraak van deze rechtbank van 18 juni 2004 vernietigd en verweerder is opgedragen een nieuw besluit te nemen. Bij besluit van 15 februari 2006 heeft verweerder de aanvraag van eiser opnieuw afgewezen. Dit besluit is op 3 mei 2007 door verweerder ingetrokken. Bij beroepschrift van 31 mei 2007 heeft eiser het onderhavige beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag. Blijkens een brief van gemachtigde van eiser van 31 juli 2007 heeft eiser een verblijfsvergunning aangeboden gekregen in het kader van de regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude vreemdelingenwet (WBV 2007/11). In deze brief verzoekt eiser de rechtbank direct uitspraak te doen op het beroepschrift niet tijdig en een beslistermijn van twee weken op te dragen onder dreiging van een dwangsom. Eiser wil hiermee een beslissing van verweerder ten aanzien van zijn asielberoep afdwingen, alvorens de acceptatietermijn van de generaal pardon vergunning verloopt. De rechtbank is echter van oordeel dat verweerder niet is gehouden te beslissen ten aanzien van eisers asielaanvraag zolang het hiervoor genoemde aanbod in het kader van WBV 2007/11 van kracht is en niet door eiser is afgewezen. De rechtbank heeft het beroep tegen het niet-tijdig beslissen op de asielaanvraag dan ook gegrond verklaard maar bepaald dat verweerder binnen zes weken, nadat eiser heeft aangegeven geen gebruik te maken van het aanbod in het kader van WBV 2007/11, dan wel binnen zes weken nadat dit aanbod is verlopen een besluit op de aanvraag dient te nemen. Voor oplegging van een dwangsom zag de rechtbank in dit stadium van de procedure geen aanleiding.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie