E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ4399
LJN AZ4399, Rechtbank 's-Gravenhage, Awb 05/43062

Inhoudsindicatie:

Bevoegdheid intrekking besluit/toezegging nieuw besluit; vertrouwensbeginsel.

Eisers aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft verweerder afgewezen.

Hoewel verweerder een beleid van categoriale bescherming voert, komt eiser daarvoor niet in aanmerking omdat hij volgens verweerder een gevaar voor de openbare orde vormt. Hangende eisers beroep deelt de gemachtigde van verweerder schriftelijk mee dat het toen bestreden besluit zal worden ingetrokken en een verblijfsvergunning op de voet van artikel 29, eerste lid, aanhef en onder d, van de Vw 2000 aan eiser zal worden verleend. Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder eisers bezwaren opnieuw ongegrond verklaard en geweigerd hem de gevraagde verblijfsvergunning te verlenen omdat eiser een gevaar voor de openbare orde vormt. In beroep heeft eiser gesteld dat het vertrouwensbeginsel aan hernieuwde weigering in de weg staat. Verweerders standpunt dat sprake is van een ambtelijke misslag, nu zijn procesvertegenwoordiger wel de bevoegdheid bezat de oorspronkelijke beslissing op bezwaar in te trekken, maar geen bevoegdheid bezat toezeggingen te doen omtrent een te verlenen verblijfsvergunning, volgt de rechtbank niet. De rechtbank vernietigt het bestreden besluit omdat aan het besluit geen wezenlijk andere motivering ten grondslag is gelegd dan gebezigd in het ingetrokken besluit en derhalve is genomen in strijd met het vertrouwensbeginsel.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie