< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Veroordeling voor het bezit van kinderporno en dierenporno. De rechtbank legt een taakstraf op van 160 uren alsmede een gevangenisstraf van 3 maanden voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden. Vanwege mogelijk recidivegevaar wordt hier een proeftijd van 3 jaar aan verbonden.

UitspraakRechtbank Rotterdam

Team straf 2

Parketnummer: 10.269304.22

Datum uitspraak: 11 augustus 2023

Tegenspraak

Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte01],

geboren te [geboorteplaats01] op [geboortedatum01],

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:

[adres01],

raadsvrouw mr. L.S.E. Hinrichs, advocaat te Rotterdam.

1. Onderzoek op de terechtzitting

Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 11 augustus 2023.

2. Tenlastelegging

Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.

3. Eis officier van justitie

De officier van justitie mr. E.M. Loppé heeft gevorderd:

bewezenverklaring van het onder 1 en 2 ten laste gelegde;

veroordeling van de verdachte tot een taakstraf van 160 uur, subsidiair 80 dagen hechtenis, en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden, met een proeftijd van 3 jaar en de bijzondere voorwaarden overeenkomstig het advies van de reclassering.

4. Waardering van het bewijs

4.1.

Bewezenverklaring zonder nadere motivering

Het onder 1 en 2 ten laste gelegde is door de verdachte bekend. Deze feiten zullen zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.

4.2.

Bewezenverklaring

In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte het bewezen verklaarde heeft bekend en geen verweer is gevoerd dat strekt tot vrijspraak. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:

1

hij op één of meer tijdstippen in de periode van 1 juli 2020 tot en met 6 juli 2022 te Vlaardingen, in elk geval in Nederland, meermalen, telkens, afbeeldingen – en gegevensdragers, bevattende afbeeldingen – te weten een OPPO telefoon (goednummer A.A01.01) en een LG telefoon (goednummer A.A02.02), bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven, in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

- het met de penis oraal vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en

- het oraal laten penetreren van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt en

- het met de vingers en/of tong en/of vibrator betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en

- het door een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt het met de vingers en/of mond en/of tong laten betasten van het geslachtsdeel van een persoon en

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

2

hij op één of meer tijdstippen in de periode van 1 juli 2020 tot en met 6 juli 2022 te Vlaardingen, in elk geval in Nederland, drie afbeeldingen, te weten foto’s en een gegevensdrager bevattende een hoeveelheid afbeeldingen in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeeldingen ontuchtige handelingen zichtbaar zijn waarbij een mens en dieren zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit het door een of meerdere dieren (te weten een hond en paard) oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.

5. Strafbaarheid feiten

De bewezen feiten leveren op:

1. een afbeelding of een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, verwerven, in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen, meermalen gepleegd.

2. een afbeelding of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken in bezit hebben, meermalen gepleegd.

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.

De feiten zijn dus strafbaar.

6. Strafbaarheid verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.

De verdachte is dus strafbaar.

7. Motivering straf

7.1.

Algemene overweging

De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

7.2.

Feiten waarop de straf is gebaseerd

De verdachte heeft meerdere foto’s en video’s gedownload en gedurende langere tijd in zijn bezit gehad die kinderpornografisch materiaal bevatten. Op die afbeeldingen stonden kinderen - met name meisjes - in de leeftijd van twee tot zestien jaar afgebeeld die (gedeeltelijk) naakt poseren en bij wie sprake was van ontuchtige handelingen en/of verregaande seksuele handelingen. Ook heeft de verdachte enkele dierenpornografische afbeeldingen in zijn bezit gehad.

Het bezit van kinderporno is zeer kwalijk, met name omdat bij de vervaardiging ervan kinderen seksueel worden misbruikt en geëxploiteerd. Bij deze kinderen laat dit diepe sporen na en kan dit leiden tot psychische problemen. Voorts blijven de afbeeldingen van de kinderen, door het beschikbaar stellen via internet en het downloaden ervan, circuleren en is definitieve verwijdering nagenoeg onmogelijk. Dit blijft de slachtoffers de rest van hun leven achtervolgen. Met het in bezit hebben van kinderporno heeft de verdachte actief bijgedragen aan de instandhouding van de vraag naar kinderporno en daarmee ook aan het misbruik en de exploitatie van die kinderen.

Met het bezit van dierenporno draagt de verdachte eveneens bij aan de instandhouding van dat segment, terwijl ook dieren bescherming verdienen tegen dit soort praktijken.

7.3.

Persoonlijke omstandigheden van de verdachte

Strafblad

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 13 juli 2023, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld.

Rapportage

Reclassering Nederland heeft een rapport over de verdachte opgemaakt, gedateerd 26 januari 2023. Uit het rapport blijkt dat bij de verdachte geen aanwijzingen worden gevonden voor bijzondere problematiek. Het feit dat de verdachte zich gedurende een langere periode schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde feiten, waarbij mogelijk onderliggende problematiek vooralsnog niet nader is geduid, maakt dat mogelijk gevaar bestaat voor herhaling van vergelijkbare feiten. Daarom wordt geadviseerd om bij een veroordeling een (deels) voorwaardelijke straf op te leggen met als bijzondere voorwaarden een meldplicht, meewerken aan ambulante behandeling en meewerken aan middelencontrole.

De rechtbank heeft acht geslagen op dit rapport.

7.4.

Conclusies van de rechtbank

Gelet op hetgeen de rechtbank hierboven heeft overwogen, komt zij tot de volgende conclusies.

Gezien de ernst van de feiten kan in beginsel niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte die ter terechtzitting zijn gebleken zal de rechtbank echter afzien van het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf en hem in plaats daarvan veroordelen tot een taakstraf van na te noemen duur, in combinatie met een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. De verdachte heeft aangegeven dat hij spijt heeft van de hem verweten gedragingen en lijkt ook de bredere maatschappelijke impact hiervan in te zien. Daarbij heeft hij zich bereid verklaard om mee te werken aan reclasseringsbegeleiding en een behandeling van zijn alcoholverslaving en mogelijk daarnaast bestaande psychische problematiek.

Aan de op te leggen voorwaardelijke gevangenisstraf zal de rechtbank de bijzondere voorwaarden verbinden zoals geadviseerd door de reclassering. Omdat de bewezen feiten zich uitstrekken over een langere periode en de rechtbank op basis van het dossier de zorgen van de reclassering deelt met betrekking tot een mogelijk gevaar voor recidive, zal de duur van de proeftijd – langer dan gebruikelijk – worden gesteld op drie jaar. Deze voorwaardelijke straf dient er tevens toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.

De rechtbank ziet, anders dan is geadviseerd door de reclassering, op dit moment geen aanleiding om de verdachte in het kader van bijzondere voorwaarden te verplichten om medicatie in te nemen, omdat een nadere onderbouwing van de noodzaak daartoe ontbreekt. De verdachte heeft bovendien ter zitting aangegeven bereid te zijn om eventueel vrijwillig medicatie in te nemen als dat geïndiceerd wordt geacht bij zijn behandeling.

Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.

8. Toepasselijke wettelijke voorschriften

Gelet is op de artikelen 14a, 14 b, 14c, 22c, 22d, 58, 240b en 254a van het Wetboek van Strafrecht.

9. Bijlagen

De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.

10 . Beslissing

De rechtbank:

verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;

verklaart de verdachte strafbaar;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) maanden;

bepaalt dat deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;

verbindt hieraan een proeftijd, die wordt gesteld op 3 (drie) jaren;

tenuitvoerlegging kan worden gelast als de veroordeelde de algemene voorwaarde niet naleeft en ook als de veroordeelde gedurende de proeftijd een van de bijzondere voorwaarden niet naleeft of een voorwaarde die daaraan van rechtswege is verbonden;

stelt als algemene voorwaarde:

de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;

stelt als bijzondere voorwaarden:

1. de veroordeelde zal zich binnen de hem opgelegde termijn melden bij Reclassering Nederland te Rotterdam, zo vaak en zo lang als die reclasseringsinstelling noodzakelijk vindt;

2. de veroordeelde laat zich behandelen voor zijn delictgedrag door polikliniek De Waag of ambulant behandelcentrum Fivoor of een soortgelijke zorgverlener, te bepalen door de reclassering. Deze behandeling duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering verantwoord vindt en veroordeelde houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling. Hiernaast, mocht zulks noodzakelijk geacht worden door Reclassering Nederland gaandeweg het reclasseringstoezicht, laat veroordeelde zich tevens behandelen voor zijn middelengebruik door Antes GGZ te Rotterdam of een soortgelijke zorgverlener, te bepalen door de reclassering. Deze behandeling duurt de gehele proeftijd of zoveel korter als de reclassering verantwoord vindt en veroordeelde houdt zich aan de huisregels en de aanwijzingen die de zorgverlener geeft voor de behandeling.

3. de veroordeelde werkt, indien gaandeweg het reclasseringstoezicht noodzakelijk geacht door Reclassering Nederland, mee aan controle van het gebruik van alcohol en/of cocaïne, om het middelengebruik te beheersen. De reclassering kan urineonderzoek en ademonderzoek (blaastest) gebruiken voor de controle. De reclassering bepaalt hoe vaak veroordeelde wordt gecontroleerd.

verstaat dat van rechtswege de volgende voorwaarden zijn verbonden aan de hierboven genoemde bijzondere voorwaarden

- de veroordeelde zal ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verlenen aan het nemen van één of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbieden;

- de veroordeelde zal medewerking verlenen aan reclasseringstoezicht, daaronder begrepen de medewerking aan huisbezoeken en het zich melden bij de reclassering zo vaak en zolang als de reclassering dit noodzakelijk acht;

geeft aan genoemde reclasseringsinstelling opdracht toezicht te houden op de naleving van de voorwaarden en de veroordeelde ten behoeve daarvan te begeleiden;

veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 160 (honderdzestig) uren, waarbij de Reclassering Nederland dient te bepalen uit welke werkzaamheden de taakstraf dient te bestaan;

beveelt dat, voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 80 (tachtig) dagen;

Dit vonnis is gewezen door mr. M. de Nooij, voorzitter,

en mrs. A.M.G. van de Kragt en J.M.L. van Mulbregt, rechters,

in tegenwoordigheid van mrs. J.C.A. Speelman en M.G. Kuijs, griffiers,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting op de datum die in de kop van dit vonnis is vermeld.

Bijlage I

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat

1

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juli 2020 tot en met 6 juli 2022 te Vlaardingen, in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, telkens, afbeeldingen – en/of gegevensdragers, bevattende afbeeldingen – te weten een OPPO telefoon (goednummer A.A01.01) en/of een LG telefoon (goednummer A.A02.02), bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien aar nog niet had bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, heeft verworven, in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, welke seksuele gedragingen – zakelijk weergegeven – bestonden uit:

- het met de penis oraal vaginaal en/of anaal penetreren van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

- het oraal laten penetreren van een (ander) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

- het met de vingers en/of tong en/of vibrator betasten en/of aanraken van het geslachtsdeel, de billen en/of de borsten van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt en/of

- het door een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt het met de vingers en/of mond en/of tong laten betasten van het geslachtsdeel van een persoon

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van/door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of poseert in een omgeving en/of in een (erotisch getinte) houding (op een wijze) die niet bij zijn/haar leeftijd past/passen en/of waarbij deze persoon zich (vervolgens) in opeenvolgende afbeeldingen/filmfragmenten van zijn/haar kleding ontdoet en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de foto's/films nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel, de borsten en/of billen van die persoon in beeld gebracht worden (waarbij) de afbeelding (aldus) (telkens) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling;

2

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 juli 2020 tot en met 6 juli 2022 te Vlaardingen, in elk geval in Nederland, drie afbeeldingen, te weten (een) foto(‘s) en/of (een) video(‘s) en/of (een) film(s) en/of een gegevensdrager bevattende een hoeveelheid afbeeldingen in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft, terwijl op die afbeelding(en) (een) ontuchtige handeling(en) zichtbaar is/zijn waarbij een mens en (een) dier(en) is/zijn betrokken of schijnbaar is/zijn betrokken, welke ontuchtige handelingen bestonden uit het door een of meerdere dier(en) (te weten een hond(en) en/of paard(en)) oraal en/of vaginaal penetreren van het lichaam van een persoon.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature