< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Beschikking verlenging ondertoezichtstelling

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

zaakgegevens: C/10/628457 / JE RK 21-2951

datum uitspraak: 20 mei 2022

Beschikking van de kinderrechter over verlenging van de ondertoezichtstelling

in de zaak van

de Raad voor de Kinderbescherming regio Rotterdam-Dordrecht, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: de Raad,

betreffende

[naam kind],

geboren op [geboortedatum kind] 2005 te [geboorteplaats kind], hierna te noemen [naam kind].

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[naam moeder],

wonende op een bij de rechtbank bekend adres, hierna te noemen: de moeder,

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming west,

gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen: de GI.

Het procesverloop

Het procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- de beschikking van de kinderrechter van 10 december 2021 en de daaraan ten grondslag liggende stukken;

- het rapport met bijlage van de Raad van 19 april 2022, ingekomen bij de griffie op 19 april 2022;

- het e-mailbericht van mr. C.E. Willemsen (de advocaat van de moeder) van 13 mei 2022.

Op 20 mei 2022 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden en heeft de kinderrechter de zaak met gesloten deuren behandeld. Verschenen zijn:

- een vertegenwoordigster van de Raad, [naam 1],

- twee vertegenwoordigsters van de GI, [naam 2] en [naam 3].

De moeder en haar advocaat mr. C.E. Willemsen zijn (met bericht) niet verschenen.

[naam kind] heeft haar mening schriftelijk kenbaar gemaakt.

De feiten

Het ouderlijk gezag over [naam kind] wordt uitgeoefend door de moeder.

[naam kind] verblijft in een buurtgezin.

Bij beschikking van 10 december 2021 is [naam kind] onder toezicht gesteld tot 10 juni 2022, waarbij de beslissing voor het overig verzochte is aangehouden.

De kinderrechter heeft bij beschikking van 10 december 2021 een machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] in een voorziening voor pleegzorg verleend tot 10 juni 2022.

Het aangehouden verzoek

De Raad heeft de ondertoezichtstelling van [naam kind] verzocht voor de duur van twaalf maanden. Nu resteert de periode tot uiterlijk 10 december 2022.

De standpunten

De Raad heeft het resterende deel van het verzoek gehandhaafd. De Raad gunt het [naam kind] dat zij beter in haar vel komt te zitten en dat zij de hulp krijgt die zij nodig heeft. De Raad hoopt dat [naam kind] de stap durft te nemen om te starten met behandeling.

De GI heeft naar voren gebracht dat in de afgelopen periode is ingezet op het contactherstel tussen [naam kind] en de moeder. [naam kind] heeft hier lange tijd niet voor open gestaan en dit afgehouden. Door de Viersprong is MBT (Mentalization Based Treatment) geadviseerd, een ambulant intensief behandelprogramma. De behandeling is zowel individueel als systemisch en onder meer gericht op het leren omgaan met emoties en het aangaan en behouden van relaties. De intake heeft reeds plaatsgevonden en [naam kind] zal een keuze moeten maken of zij hiermee wil starten. De plaatsing in het buurtgezin zal per 1 juni 2022 beëindigd worden. De problematiek van [naam kind] is pleegzorg-overstijgend. De GI is op zoek naar een geschikte plek voor [naam kind], waar aandacht is voor haar geestelijke gezondheid en waar zij rust en stabiliteit kan ervaren. Er wordt gedacht aan een klinische opname bij de Hoop of Yulius. Een thuisplaatsing bij de moeder is niet aan de orde. Bekeken moet worden waar [naam kind] vanaf 1 juni 2022, ter overbrugging, kan verblijven. Een ondertoezichtstelling is nodig om de regie te kunnen blijven voeren en de juiste zorg voor [naam kind] in te zetten. Er zal onderzocht worden wat haalbaar is voor [naam kind] in het contactherstel met haar moeder.

De advocaat van de moeder heeft bij voormeld e-mailbericht laten weten dat de moeder zich kan vinden in de conclusie van het raadsrapport en dat zij kan instemmen met een verlenging van de ondertoezichtstelling van [naam kind].

De beoordeling

Uit de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling is gebleken dat [naam kind] nog ernstig in haar ontwikkeling wordt bedreigd. De zorgen zijn gelegen in haar sociaal-emotionele ontwikkeling en psychisch welbevinden. [naam kind] heeft last van depressieve gedachten en zij heeft in de afgelopen maanden geautomutileerd. Hoewel het positief is dat zij inmiddels meerdere dagdelen per week naar GOAL van Enver gaat, ontbreekt het haar aan een voltijd dagbesteding. Ook de inzet van een coach vanuit het wijkteam is tot op heden niet gerealiseerd. Door de Viersprong is MBT geadviseerd, een intensief individueel- en systemisch behandeltraject. Dit traject is echter nog niet opgestart.

De kinderrechter constateert dat de door de Raad opgestelde doelen in het kader van de ondertoezichtstelling onvoldoende zijn behaald. Een verlenging van de ondertoezichtstelling is naar het oordeel van de kinderrechter noodzakelijk om de inzet van de juiste hulpverlening voor [naam kind] te waarborgen. Hoewel [naam kind] een prille, positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt in het buurtgezin waar zij sinds juli 2021 verblijft, is gebleken dat de problematiek van [naam kind] te fors is en de plaatsing om die reden niet kan worden voortgezet. Ook een thuisplaatsing van [naam kind] bij de moeder is op dit moment niet aan de orde, gelet op de verstoorde ouder-kindrelatie waar de afgelopen maanden nog onvoldoende stappen in zijn gemaakt. Door de GI wordt daarom gezocht naar een passende vervolgplek voor [naam kind], waar zij kan werken aan haar problematiek en de rust en stabiliteit ervaart die zij nodig heeft. Van belang is dat hierover zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt en dat [naam kind] kan starten met haar behandeltraject. Hoewel de kinderrechter begrijpt dat het moeilijk is voor [naam kind] om deze stap te nemen, is het aangaan van deze hulpverlening belangrijk om haar situatie te verbeteren. De kinderrechter hoopt dat er in de komende maanden kleine, positieve stappen gezet kunnen worden in het belang van de ontwikkeling van [naam kind] en dat zij mogelijk kan toewerken naar meer zelfstandigheid, gelet op haar leeftijd. Ook is het belangrijk dat er aandacht blijft voor het contactherstel tussen [naam kind] en de moeder.

Uit het voorgaande volgt dat is voldaan aan het wettelijke criterium genoemd in artikel 1:255 van het Burgerlijk Wetboek . De kinderrechter zal daarom de ondertoezichtstelling van [naam kind] verlengen tot 10 december 2022, zoals is verzocht door de Raad.

De beslissing

De kinderrechter:

verlengt de ondertoezichtstelling van [naam kind] tot 10 december 2022;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beslissing is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 20 mei 2022 door

mr. J.C.M. Persoon, kinderrechter, in tegenwoordigheid van mr. R. Spaans als griffier.

De beslissing is schriftelijk vastgesteld op 3 juni 2022.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshofDen Haag.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature