< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

machtiging gesloten jeugdhulp.

Uitspraakbeschikking

RECHTBANK ROTTERDAM

Team Jeugd

Zaakgegevens: C/10/638575 / JE RK 22-1184

datum uitspraak: 24 mei 2022

beschikking machtiging gesloten jeugdhulp

in de zaak van

de gecertificeerde instelling Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond,

hierna te noemen de GI, gevestigd te Rotterdam,

betreffende

[naam kind], geboren op [geboortedatum kind] 2008 te [geboorteplaats kind],

hierna te noemen [naam kind].

De kinderrechter merkt als belanghebbende aan:

[naam moeder], hierna te noemen de moeder,

wonende te [woonplaats moeder].

Het procesverloopHet procesverloop blijkt uit de volgende stukken:

- de beschikking van de kinderrechter in deze rechtbank van 20 mei 2022 en de daaraan ten grondslag liggende stukken;

- een instemmende verklaring van de gekwalificeerde gedragswetenschapper van 22 mei 2022, ingekomen bij de griffie op 23 mei 2022.

Op 24 mei 2022 heeft de kinderrechter de zaak ter zitting met gesloten deuren behandeld.

Gehoord zijn:

- de minderjarige [naam kind], die ook apart is gesproken, bijgestaan door mr. A.J.H.M. Hopmans,

- de moeder,

- een tweetal vertegenwoordigsters van de GI, te weten [naam 1] en [naam 2].

De feitenHet ouderlijk gezag over [naam kind] wordt uitgeoefend door de moeder.

[naam kind] verblijft op de gesloten groep Maere van Pluryn te Eelde.

Bij beschikking van 8 maart 2022 is [naam kind] onder toezicht gesteld met ingang van 8 maart 2022 tot 8 maart 2023 en is een machtiging tot uithuisplaatsing van [naam kind] in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder verleend met ingang van 8 maart 2022 tot

8 september 2022.

Bij beschikking van 20 mei 2022 is een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp betreffende [naam kind] verleend met ingang van 20 mei 2022 voor de duur van vier weken en zijn verdere beslissingen op het verzoek aangehouden.

Het verzoek

De GI heeft in aansluiting op een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp voor de duur van vier weken verzocht om een machtiging te verlenen om [naam kind] in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van drie maanden.

De standpunten

De GI heeft ter zitting het verzoek gehandhaafd en als volgt nader toegelicht.

Al een langere periode zijn er zorgen over het gedrag van [naam kind]. In de periode dat [naam kind] met haar moeder op Curaçao heeft gewoond, heeft [naam kind] in onveilige situaties verbleven. Zo is [naam kind] blootgesteld aan seksuele contacten met jongens en mannen en is bij haar sprake geweest van alcohol- en drugsgebruik. Nu [naam kind] in Nederland woont, kampt zij met de ingrijpende gebeurtenissen die zij in het verleden heeft meegemaakt. Dit uit zich bij [naam kind] in fysieke en verbale agressie. Ook in Nederland heeft zij zorgelijke contacten met (jonge) mannen. Zij heeft al eerder een poging gedaan om weg te lopen. Onlangs is [naam kind] zes dagen vermist geweest en heeft zij bij een 27-jarige man verbleven. Er zijn zorgelijke signalen over het verblijf van [naam kind] bij deze man. Daar komt bij dat [naam kind] voor haar leeftijd ongepaste (half)naakte foto's van zichzelf binnen een open profiel op Sociale Media heeft geplaatst, waardoor zij aandacht trekt van mensen die geen goede bedoelingen met haar hebben. Ook zijn er geldbedragen op haar rekening gezet terwijl onbekend is van wie deze bedragen afkomstig zijn. [naam kind] is onvoldoende open over haar gedrag en wat zij heeft meegemaakt.

Eerdere plaatsingen in het netwerk van de moeder en in de crisisopvang bij Pluryn hebben onvoldoende effect op [naam kind] gehad. Er zijn bovendien onvoldoende mogelijkheden op een open plek om de veiligheid van [naam kind] te waarborgen. Het is niet de bedoeling om haar langer dan noodzakelijk binnen de gesloten jeugdhulp te plaatsen. Zij moet echter leren om veilige keuzes te maken. Momenteel staat [naam kind] op de wachtlijst voor een persoonlijkheidsonderzoek (PO) binnen de organisatie Pluryn zodat gepaste hulpverlening kan worden ingezet. De GI hoopt dat op termijn toegewerkt kan worden naar een thuisplaatsing van [naam kind].

Namens de minderjarige [naam kind] heeft haar advocaat ter zitting het volgende aangevoerd.

De problemen worden door [naam kind] erkend. Zij bestrijdt wel dat zij zich laat misbruiken door mannen. [naam kind] wil meewerken aan een plaatsing binnen de gesloten jeugdhulp voor de duur van vier weken. In deze periode kan zij laten zien dat zij kan meewerken. Aan de hand van het gedrag van [naam kind] zal moeten blijken dat geslotenheid niet meer nodig is. Ook moet de oorzaak van de problemen duidelijk worden, waar vervolgens daadwerkelijk aan gewerkt moet gaan worden. [naam kind] wil het liefst naar een gezinshuis in de buurt van haar moeder.

De moeder heeft ter zitting verklaard dat [naam kind] een plaatsing binnen de gesloten jeugdhulp nodig heeft. Hoe lang deze plaatsing moet duren, dat weet de moeder niet. Zij is zeer bezorgd over [naam kind].

De beoordeling

Gelet op het bepaalde in artikel 6.1.2, tweede lid, Jeugdwet kan een machtiging gesloten jeugdhulp slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter deze jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van de jeugdige naar volwassenheid ernstig belemmeren. Bovendien dient de opneming en verblijf noodzakelijk te zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken. Naar het oordeel van de kinderrechter wordt aan deze criteria voldaan.

Uit de overgelegde stukken en de behandeling ter zitting is gebleken dat er ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling, het gedrag en de veiligheid van [naam kind]. Uit een onderzoek van Stichting Kinderbescherming Curaçao in 2021 is gebleken dat er in de jaren dat [naam kind] met haar moeder Curaçao woonde, sprake was van forse gedragsproblematiek in de vorm van zelfbepalend gedrag en dat zij moeite heeft om haar emoties te reguleren, hetgeen zich kan uiten in extreme vormen van woede, paniek, fysieke agressie, dreigende houding en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. In juli 2022 is [naam kind] met haar moeder, haar 17-jarige zus en 9-jarige nichtje verhuisd vanuit Curaçao naar Nederland. In Nederland zijn de zorgen over [naam kind] niet verminderd. Eerdere plaatsingen in het netwerk van de moeder, in de crisisopvang en op de open meiden-groep van Pluryn hebben onvoldoende effect op [naam kind] gehad. Zij laat zorgelijk gedrag op Social Media zien, zoals door de GI ter zitting is toegelicht. Ook heeft [naam kind] zorgelijke uitspraken gedaan. Zo heeft zij aangegeven dat zij suïcide zal plegen als zij op de groep moet blijven en dat zij gaat weglopen. [naam kind] heeft vaker plannen gemaakt om weg te lopen. Op 13 mei 2022 is [naam kind] na verlof bij haar moeder niet meer naar de groep teruggekeerd. Gedurende een aantal dagen heeft [naam kind] het contact met haar omgeving verbroken. Daardoor was onbekend waar en met wie [naam kind] was. Op 19 mei 2022 is [naam kind] aan de Bergselaan te Rotterdam in een complex voor begeleid wonen in een kast in een afgesloten kamer van een woning van een 27-jarige mannelijke bewoner gevonden. Hoewel [naam kind] heeft aangegeven dat zij in deze periode veilig is geweest, wijzen de camerabeelden van de instelling erop dat zij daar opgesloten heeft gezeten en gedurende die periode is blootgesteld aan het bezoek van een ongebruikelijk aantal mannen.

De kinderrechter begrijpt het verzoek van [naam kind] om de plaatsing binnen de gesloten jeugdhulp niet langer dan vier weken te laten duren. Het is immers een zeer ingrijpende maatregel. Een periode van vier weken is echter te kort om de situatie te verbeteren en om de ontwikkeling en veiligheid van [naam kind] te waarborgen. [naam kind] is een zeer jong en kwetsbaar meisje. Uit de instemmingsverklaring van de gedragswetenschapper [naam 3] van 22 mei 2022 volgt dat sprake is van complexe problematiek. Voorkomen moet worden dat [naam kind] als gevolg van haar gedrag nog meer nare gebeurtenissen zal meemaken. Gelet hierop zal de kinderrechter dan ook een machtiging gesloten jeugdhulp verlenen voor de periode van drie maanden.

Het is de komende periode van belang dat [naam kind] een vertrouwensband met de hulpverleners van de Maere zal opbouwen, dat zij zal meewerken en dat zij openheid geeft over haar gedrag, waaronder ook haar gedrag op Sociale Media. Ook is het belangrijk dat zo spoedig mogelijk door middel van een persoonlijkheidsonderzoek bij [naam kind] onderzocht wordt wat de oorzaak van de problemen is en wat daaraan gedaan kan worden, zodat zo spoedig mogelijk passende hulpverlening kan worden ingezet.

De beslissing

De kinderrechter:

verleent een machtiging gesloten jeugdhulp betreffende de minderjarige [naam kind]

met ingang van 24 mei 2022 tot 24 augustus 2022.

Deze beschikking is mondeling gegeven en in het openbaar uitgesproken op 24 mei 2022 door mr. S. Riege, kinderrechter, in tegenwoordigheid van D. van der Aa als griffier.

De schriftelijke uitwerking van deze beschikking is vastgesteld op 27 juni 2022.

Hoger beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld:

- door de verzoekers en degenen aan wie een afschrift van de beschikking is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van de uitspraak,

- door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening daarvan of nadat de beschikking aan hen op een andere wijze bekend is geworden.

Het hoger beroep moet, door tussenkomst van een advocaat, worden ingediend ter griffie van het gerechtshofDen Haag.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature